Університет | Головна | Інформація | Діяльність | Дослідження | Новини | Глосарій
 
 
Centre for Gender Studies

at Dnipropetrovsk National University of Railway Transport

 

Підготовка дисертацій за темами, пов’язаними з ґендерною та етно-конфесійною ідентифікацією у постмодерних суспільствах, що глобалізуються, з архетипами фемінінного та маскулінного в українській культурі, з експлікацією категорій фемінінності та маскулінності у культурі та філософії України.

Керівництво студентською науковою роботою з проблем ґендеру, мови та комунікації, виступи на конференціях, підготовка тез доповідей, випуск наукових публікацій у спеціальних виданнях.

Публікації

У 2011-2017 рр. опубліковані наступні наукові праці:

Наукові праці: Монографії:

1. Від гендерних ідеологій до дискусій про сучасну сім’ю. Монографія. [Текст] / Наук. ред. Пшінька О.М., Власової Т.І. – Дн-ськ: Видавництво ПФ «Стандарт-Сервіс», 2015. –160 с.

2. Власова Т.І., Грабовська І.М. та ін. Філософсько-антропологічні виміри глобальних трансформацій: Монографія. – Дн-вськ.: Видавництво Маковецький, 2012. – 384с.

3. Пшинько А.Н., Власова Т.И. Познание и рациональность в культуре постмодерна: Монография. – Дн-вск: Изд-во Маковецкий, 2012. – 152с.

4. Пшінько О.М., Власова Т.І. Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації: Монографія [Текст] / наук. ред. Пшінько О.М., Власова Т.І.–Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2012. – 456 с.

5. Власова Т.И., Скиба Є.К. Гендер и феминистская теория в философии постмодерна: Монография. – Дн-вск: Изд-во Маковецкий, 2011. – 124с.

6. Власова Т.І., Талько Т.М. та інші. Духовні цінності в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій. – Дн-вськ.: Видавництво Маковецький Ю.В., 2009. – 287с.Наукові статті

1. Власова Т.И. Культура VS культурализм в дискурсах и практиках постмодерна. //Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Науково-теоретичний часопис Versus 1(7) 2016. –Мелітополь, 2016. – С.16-20.

2. Власова Т.І. Transformations of Culture in Multicultural Discourses of Postmodernity. //Теоретико-методологічні проблеми консолідації українства постколоніальний дискурс в українознавчій науці. Українознавчий альманах. Випуск 19. – К.: «Міленіум+», 2016. – 194 с.

3. Власова Т.И. Концепты и идеология в трансформациях дискурсов и нарративов постмодернизма. //Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького Науково-теоретичний часопис Versus 1(8) 2016. – Мелітополь 2016.

4. Власова Т.И. Кризис гендерной идентичности в нарративах и дискурсах постмодерна. //Наукові записки. Серія: Гендерні дослідження. – Острог, 2015. – С. 20-25.

5. Власова Т.И. Материнство й матерналізм у ґендерних режимах неолібералізму й дискурсах постмодерну. //Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Збірник наукових праць VERSUS (5)’ 2015. – Мелітополь, 2015. – С.79-84.

6. Власова Т.И. Студент как потребитель знания в «новой культуре» постмодерна. //Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти. – Мелітополь, 2014. – С. 274-276.

7. Власова Т.И. Текст как культура в постмодерне: взаимодействие нарративов и дискурсов //VERSUS. Науково-теоретичний часопис.– №2(2). Вид-во Мелітопольського державного педуніверситету, 2013. – С.35-40.

8. Власова Т.И. Феминистская эпистемология и «философия дуальности»// Українознавчий альманах. Випуск 11, Київ, 2013. – С.133-135.

9. Власова Т.И. Рациональность и познание в культурной логике постмодернизма // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Част.ІІ, Дн-вськ, 2012, С.6-7 (фахове видання).

10. Власова Т.И. Феминистская эпистемология и «философия дуальности» // Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації: Монографія [Текст] / наук. ред. Пшінько О.М., Власова Т.І. – Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2012. – С.209-219.

11. Власова Т.И. Власть и гендер: феминистские нарративы и гендерные дискурсы //Гендерні підходи у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування: Матеріали міжн. наук.-практ. конф. (1 червня 2012 р., м. Луцьк ) / За наук. ред. Т.М. Литвиненко, В.Я. Малиновського, О.Я. Ярош. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2012. – 204 с. ISBN 978-966-2379-50-1(фахове видання).

12. Власова Т.И. Трансформации феминизма как метанарратива модерна. – Антропологічні виміри філософських досліджень: збірник наукових праць. – Вип. 1. – Д.: Дніпропет. нац. у-т залізн. транспорту ім. академіка В. Лазаряна, 2012. – 123 с. – С. 57-62.

13. Власова Т.І. «Постколоніальна критика» та український філософський аналіз. Наукові записки. Випуск 8. – Острог, 2011. – С. 12-18.

14. Власова Т.И. Власть и «частная жизнь» женщины в современной науке и культуре. Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Науковий журнал. Випуск 2. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2011. – С. 81-87.

15. Власова Т.И. Кризис мужественности в современной Украине. Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку. – Монографія колективу авторів. – Дніпропетровськ: Видавництво Маковецький Ю.В., 2011. – С. 136-141.

16. Власова Т.І. Ґендер та влада в сучасному політичному дискурсі України. Українознавчий альманах. Вип. № 6. – Київ: «ПП Лисенко М.М.», 2011. – 170 с. – С.72-75.

17. Власова Т.І. Сучасні теорії ґендеру і проблеми ґендерної паритетності в Україні. Українознавчий альманах. Вип. № 5. – Київ: КНУ, 2011. – С. 251-255.

18. Власова Т.И. Межкультурная научная коммуникация и некоторые проблемы перевода. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Научный журнал. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 24 (63), № 1. Часть 1. – Симферополь, 2011. – С. 104-108.

19. Власова Т.И. Литература и культурно-смысловые проблемы теории постмодернизма. Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій. – Д.: Видавництво Маковецький Ю.В., 2011. – С. 42-47.

20. Власова Т.И. Интертекстуальность как проблема герменевтики. V Международные «Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения». – Севастополь: Гит пак, 2011.

21. Власова Т.И. Язык, гендер и межкультурная коммуникация. Мова і культура. Випуск 13, Т. VII (143). – Київ: КНУ, 2010. – С.170-175.

22. Власова Т.И. Дихотомия «разум/эмоции» и проблема образования женщин в западноевропейской философии. Українознавчий альманах. Вип. № 4 (спецвипуск). – К.-Мелітополь, 2010. – С. 42-46.

23. Власова Т.І. «Локальні наративи» постмодернізму і проблеми становлення духовності сучасного українського суспільства. Українознавчий альманах. Вип. № 2. – Київ: КНУ, 2010. – С. 202-204.

24. Власова Т.І. Проблема суб’єкта і гендерної ідентичності в сучасній українській картині світу //Українознавчий альманах. Вип. 1. – К.: КНУ, 2009. – С. 106-108.

25. Власова Т.И. Проблема гендера и сексуальности в философских теориях постмодерна //Вісник Дніпропетровського університету. Філософія. Соціологія. Політологія. Вип. № 19. – Д.: ДНУ, 2009. – С. 41-44.

Статті у міжнародних виданнях

1. Власова Т.И., Колиева И.А. «Конфликт интерпретаций» как проблема перевода научного текста // Academic science – problems and achievements XI – North Charleston, USA, 2017. – Vol. 1. – С. 162-167.

2. Власова Т.И. Определение гиперструктуры предложения как исходный этап перевода на английский язык русских и украинских простых предложений активного залога. //Cambridge Journal of Education and Science, № 1(15), (January-June). Volume II. “Cambridge University Press”, 2016. – С.684-690.

3. Власова Т.И. Материнство как перформативная практика в современных концепциях постструктуралистов. //London Review of Education and Science, № 1(19), (January-June). Volume III. “Imperial College Press”, 2016. – С.690-696.

4. Власова Т.И., Колиева И.А. Постмодернизация гендерных нарративов в дискурсивных сценариях западной литературы («В одном лице» Дж. Ирвинга). //London Review of Education and Science, 2016, № 1(19), (January-June). Volume III. “Imperial College Press”, 2016. – 1029 p. – С. 504-510.

5. Власова Т.И. Сексуальная идентичность в нарративах и дискурсивных практиках постмодерна. //Наука в современном информационном обществе. Science in the modern information society VI, Vol. 3, spc Academic Create Space, 4900 La Cross Road, North Charleston, SC, USA 29406, 2015. – С. 156-159.

6. Vlasova Т.І. Postmodern poetics and architecture: local contexts and narratives. //London Review of Education and Science. No.2.(18), July-December, VOLUME VII “Imperial College Press”, 2015. – С. 581-588.

7. Власова Т.И. Текст и его интерпретация как проблема постмодернизма. Теоретические и практические аспекты обучения иностранным языкам в вузе. – Сб. науч. тр. – Вып.3. – М.: МИИТ, 2012. – С. 9-11.

Співробітники Центру провели анкетування серед студентів університету: «Викладач-жінка очима студентів (оцінка ґендерної репрезентації викладача)» та «Оцінка репрезентації жінки – викладача в учбовому процесі». Ретельний аналіз результатів анкетування став основою для написання звіту та статті у спеціальному науковому виданні.

Працівники Центру прийняли участь у Форумі ґендерних освітніх центрів «Сучасні тенденції ґендерної освіти і Україні», який проводився Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні, активно співпрацюють з різноманітними ґендерними освітніми центрами України (ПРООН, Центр з ґендерних проблем учнівської та студентської молоді АПН України та ТНПУ ім. В. Гнатюка, Київський Інститут ґендерних досліджень).

Співробітники Центру приймають участь у засіданні психолого-педагогічних клубів та семінарах, присвячених ґендерним питанням. У 2009-2017 роках працівники Центру прийняли участь у міжнародних конференціях, які проводилися у КНУ, НАУ, ТНУ, ДНУ ім. Олеся Гончара, ДНУЗТ тощо.

Міжнародний і національний досвід забезпечення ґендерної рівності передбачає висвітлення ґендерних проблем у наукових і практичних дослідженнях, тому Центром розглядаються наступні питання:

 • національні тенденції забезпечення ґендерної рівноправності;
 • законодавче забезпечення прав жінок, їх правове втілення у розвиток українського суспільства;
 • проблеми ґендерної рівноправності у країнах світу;
 • проблеми ґендерної демократії у політичному житті;
 • функціонування жіночих організацій у системі громадянського суспільства;
 • ґендерний паритет у системі міжнародних відносин;
 • ґендерні проблеми демографічного відтворення, сім’ї, освіти, науки, стану і охорони здоров я, бідності, соціальної безпеки, насильства щодо жінок, ґендерних ризиків стану підлітків і молоді тощо;
 • соціальна політика і ґендерні перетворення;
 • ґендерні підходи в історії освіти, науки, культури, мистецтва, педагогіки, мови і літератури, державної ідеології, релігійних доктринах тощо;
 • роль жінки і жіночих рухів в Україні та у країнах світу; їх місце і роль у сучасній історії;
 • протистояння усталених і нових ґендерних стереотипів у сучасному українському суспільстві;
 • трансляція ґендерних стереотипів в освітній та економічній сферах і перенесення їх на процес формування соціальних інститутів;
 • сучасне формування ґендерних стереотипів засобами мас-медіа, мистецтва, літератури тощо.

Дата останнього оновлення: 13.02.2018