Університет запрошує на навчання! Кафедра Інтелектуальної власності та управління проєктами

Кафедра Інтелектуальної власності та управління проєктами здійснює підготовку студентів за спеціальністю 073 – Менеджмент за наступними освітньо-професійними програмами...

2 травня, 2022
main4k

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
«ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВИХ І БІЗНЕС ТЕХНОЛОГІЙ»


КАФЕДРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМ

Освітньо-професійні програми, за якими ведеться підготовка студентів

 Кафедра здійснює підготовку студентів за спеціальністю 073 – Менеджмент за наступними освітньо-професійними програмами:

Магістри:

 • Інтелектуальна власність;
 • Управління проєктами;

Бакалаври:

 • Менеджмент винахідницької діяльності;
 • Проєктний менеджмент

 

Які знання отримують наші студенти?

 

ОПП «Інтелектуальна власність»:

здатність використовувати знання, уміння, здобуті в процесі професійно-практичної й науково-дослідницької підготовки для проведення досліджень системи інтелектуальної власності та вирішення практичних завдань у сфері інтелектуальної власності:

 • професійно-орієнтовані знання з правових основ охорони й захисту інтелектуальної власності;
 • знання механізму набуття прав інтелектуальної власності;
 • знання основних підходів і методів оцінки вартості прав інтелектуальної власності й механізму відображення руху нематеріальних активів в діяльності суб’єктів господарювання;
 • знання функцій управління та методів прийняття управлінських рішень у сфері інтелектуальної власності;
 • знання маркетингової системи досліджень у сфері інтелектуальної власності, здійснення патентно-інформаційного пошуку;
 • знання способів і моделей комерціалізації інтелектуальної власності;
 • професійно-орієнтовані знання у сфері договірних відносин з розпорядження правами інтелектуальної власності й трансферу технологій;
 • володіння основами інноваційної діяльності тощо.

 

ОПП «Управління проєктами»:

здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управління проєктами, що передбачає проведення досліджень в процесах розроблення та виконання проєкту, характеризується інноваційними підходами й невизначеністю умов і вимог та вирішення практичних завдань у сфері управління проектами, які включають:

 • системні та формальні засади управління проєктами, портфелями та програмами розвитку підприємства;
 • принципи: розробки проєктної документації, управління проєктними роботами та змінами, закриття окремої фази або проєкту в цілому, управління зацікавленими сторонами, визначення складу робіт; управління змістом, витратами, командою та ресурсами проєкту, розробки бюджету, управління ризиками;
 • підходи до управління розкладами проєкту;
 • принципи та підходи до управління контрактами, тендерами;
 • загальновживані комп`ютерні програми та системи для управління проєктами;
 • спеціалізовані програмні продукти з управління проєктами;
 • аспекти проєктної діяльності, які потребують юридичної підтримки;
 • документальне супроводження проєкту (юридичний аспект);
 • охорону праці в управлінні проєктами.

 

ОПП «Менеджмент винахідницької діяльності»:

Навчаючись за ОПП «Менеджмент винахідницької діяльності», студенти отримують знання та навички щодо:

 • методів і законів логіки, які використовуються в технологіях винахідництва та художнього конструювання;
 • видів технічних (винахідницьких) задач на рішення яких направлений результат інтелектуальної діяльності в будь-якій сфері технологій;
 • виявлення суттєвих ознак об`єкту винаходу, корисної моделі, промислового зразка; методологічних основ створення об`єктів інтелектуальної власності;
 • використання джерел патентної інформації.

 

ОПП «Проєктний менеджмент»:

Навчаючись за ОПП «Проєктний менеджмент», студенти отримують знання та навички щодо:

 • технологій виявлення та обґрунтування управлінських рішень;
 • інструментів ефективної проєктної взаємодії, лідерства, командної роботи;
 • програмних засобів та інформаційних технологій для управління проєктом;
 • управління ризиками та альтернативними сценаріями розвитку проєкту в межах стратегічних цілей організації.

 

Які переваги кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами?

 

Потужний кадровий потенціал:

 • на кафедрі працюють 2 професори і 7 доцентів, які є авторами більш ніж 20 навчальних посібників, сотень статей у фахових виданнях, у т.ч., що індексуються в науковометричних базах Scopus i Web of Science, десятків об’єктів права інтелектуальної власності

 

Активне студентське життя:

 • участь у науковій роботі кафедри (Всеукраїнська олімпіада та Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з інтелектуальної власності та управління проєктами, Міжнародні та Всеукраїнські конференції тощо);
 • можливість паралельно навчатися за програмою «2Д Дипломи» у Вищій школі управління охороною праці в м. Катовіце (Польща) та отримати два дипломи про вищу освіту: український та європейський;
 • зустрічі з представниками установ та підприємств – майбутніми роботодавцями.

 

Потреба у випускниках на ринку праці:

 • Інтелектуальна власність - це одна з найпрестижніших спеціальностей ХХI сторіччя. Актуальність професії визначається такими чинниками: зростанням значимості ІВ для розвитку економіки будь-якої цивілізованої країни; явно недостатньою кількістю спеціалістів в області ІВ на ринку праці; прагненням України ввійти в європейське економічне співтовариство та динамічним зростанням міжнародного співробітництва України.
 • Фахівці у сфері управління проектами володіють сучасним управлінським мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності у сфері управління проектною діяльністю, складовими та ресурсами проекту, з використанням сучасних інноваційних та інформаційних технологій, мають знання й навички з моделювання процесів розроблення та виконання проектів та прийняття рішень в управлінні проектами.

 

Які можливості працевлаштування наших випускників?

 

На державних і приватних підприємствах усіх галузей господарювання у підрозділах з питань інтелектуальної власності, патентно-ліцензійних відділах, офісах трансферу технологій, відділах інноваційних технологій та розвитку, наукових установах, маркетингових відділах, підрозділах з питань управління проєктами

Наші випускники підготовлені для всіх галузей, в яких працюють підприємства та організації. Вони можуть займати первинну посаду фахівця з питань інтелектуальної власності, менеджера – маркетолога, менеджера проєктів та інші посади, пов’язані з діяльністю у сфері інтелектуальної власності та управління проєктами.

 

Презентації спеціальностей:

Буклет бакалаври

Буклет магістри

 

Контактна інформація:

Телефони:  

 • 050-342-59-54;
 • 063-214-39-61;
 • 066-728-62-07.

 

Сторінка кафедри

Facebook