Навчальна дисципліна

Дисципліна “Іноземна мова” (англійська, німецька, французька) – важлива складова частина підготовки фахівців залізничної галузі в умовах постійного розширення міжнародних зв’язків України, посилення гуманізації та гуманітаризації вищої освіти і розрахована на студентів вищих закладів освіти IV рівня акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

Метою викладання навчальної дисципліни є:

  • формування навичок практичного володіння англійською мовою в обмеженому обсязі для письмового та усного спілкування у сфері професійної діяльності;
  • формування навичок розмовної мови, читання, перекладу та реферування текстів за фахом. Мета і завдання досягаються протягом повного курсу навчання англійської мови, що складається з основного курсу (I – ІІІ семестри).

Мотивацією щодо вивчення англійської мови служить професійна потреба студента стати висококваліфікованим фахівцем з умінням спілкуватися англійською мовою та здобувати інформацію з новітньої англійської літератури за фахом. Тому однією з особливостей цього навчального предмета у ВНЗ є його професійно-орієнтований характер.

Основний курс навчання, обов’язковий для студентів, які здобувають ступінь бакалавра, передбачає обов’язкові заняття в обсязі 270 год. = 9 кредитів ECTS (96 аудиторних годин та 174 години самостійної роботи), що завершуються складанням заліків (І, ІІ семестри) та іспиту (ІІІ семестр).

Кожен етап навчання дає студенту змогу досягти певного рівня практичного володіння англійською мовою, який перевіряється кафедрою в передбачених календарними планами формах підсумкового контролю.

Навчання аудіюванню, говорінню, читанню та письму використовується протягом усіх семестрів з метою оволодіння мовою на рівні, достатньому для роботи фахівця.

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у студентів готовності здійснювати:

  • читання і осмислення професійноорієнтованої іншомовної літератури, використання її в соціальній та професійній сферах;
  • обговорення проблем професійноорієнтованого характеру,  що має на меті досягнення  порозуміння;
  • усний обмін інформацією в процесі повсякденних і ділових контактів (ділових зустрічей, нарад тощо) з метою отримання інформації, необхідної для вирішення певних завдань діяльності;
  • реалізацію комунікативних намірів на письмі, використання лексикограматичного мінімуму в певній галузі та іншомовні (друковані та електронні) джерела, в умовах письмових ділових контактів з використанням прийомів і методів письмового спілкування та відповідних методів оформлення ділової документації.