Навчально-методичний і навчальний відділи

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Українського державного університету науки і технологій

Керівник відділу: Полішко Тетяна Валеріївна

Телефон: +380563731599

Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, кім. 252а (другий поверх)

Електронна пошта: [email protected]

Основні завдання та функції навчально-методичного відділу

Навчально-методичний відділ (НМВ) є структурним підрозділом університету, що входить до складу Навчально-наукового центру забезпечення якості освіти (ННЦ ЗЯО) Українського державного університету науки і технологій.

Основним завданням НМВ є забезпечення реалізації концепції освітньої діяльності університету в сфері навчально-методичної роботи шляхом удосконалення освітнього процесу, його науково-методичного забезпечення та супроводження, впровадження сучасних досягнень педагогічної науки, новітніх технологій навчання й менеджменту освіти, розвиток освітнього потенціалу університету.

Організаційна структура навчально-методичного відділу:

  • сектор ліцензування та акредитації освітніх програм;
  • сектор забезпечення нормативної та аналітичної діяльності;
  • сектор цифровізації освітньої діяльності.

Функціональні повноваження та завдання діяльності секторів

Сектор ліцензування та акредитації освітніх програм

1. Відстеження змін законодавства та нормативної бази, інформування про це Гарантів та науково-педагогічних працівників.

2. Проведення регулярних семінарів з Гарантами ОП та науково- педагогічними працівниками щодо вимог Національного агентства забезпечення якості вищої освіти,до акредитації освітніх програм.

3. Надання сервісної допомоги Гарантам освітніх програм щодо формування відомостей про самооцінювання освітніх програм.

4. Щорічний аналіз відомостей про самооцінювання освітніх програм, які надають групи забезпечення якості освітніх програм з проведенням регулярних вибіркових перевірок стану реалізації освітніх програм.

5. Моніторинг відповідності освітніх програм УДУНТ ліцензійним умовам щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного та методичного забезпечення провадження освітньої діяльності тощо.

6. Підготовка та підтримання в актуальному стані загальноуніверситетських відомостей для включення до акредитаційних справ.

7. Моніторинг стану оприлюднення відомостей про освітні програми на інтернет-сайті УДУНТ, методичне супроводження відповідної діяльності груп забезпечення якості освітніх програм.

Сектор забезпечення нормативної та аналітичної діяльності

1. Організація та проведення опитувань (анкетувань) здобувачів вищої освіти, аспірантів та науково-педагогічних працівників з питань якості організації освітнього процесу.

2. Організаційне адміністрування (накопичення та збереження даних) бази даних моніторингових досліджень.

3. Організаційно-методичне супроводження рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів (факультетів, навчально-наукових інститутів та кафедр) УДУНТ.

Забезпечення оприлюднення результатів рейтингового оцінювання у тому числі на офіційному інтернет-сайті УДУНТ.

4. Моніторинг стану навчально-методичного комплексу дисциплін кафедр, відповідності його освітнім програмам, навчальним планам, робочим програмам навчальних дисциплін.

5. Організація та проведення діагностики залишкових знань здобувачів освіти у формі ректорських контрольних робіт.

6. Організаційно-методичне супроводження пілотних проектів з удосконалення освітнього процесу (спільно з Радою якості освітньої діяльності).

Сектор цифровізації освітньої діяльності

1. Забезпечення функціонування та удосконалення інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом.

2. Запровадження сучасних технологічних рішень з метою формування ефективної системи менеджменту освітнього процесу.

3. Організаційно-методичне супроводження запровадження електронних ресурсів навчання, контроль якості та сертифікація електронних курсів навчальних дисциплін.

4. Проведення моніторингу забезпечення ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (на основі єдиної електронної бази даних УДУНТ).

5. Участь у розробленні та впровадженні засобів діагностики залишкових знань здобувачів освіти, що проводиться у формі ректорських контрольних робіт, та проведенні відповідних контрольних заходів з використанням системи дистанційного навчання (СДН) "Лідер".

6. Організаційно-методична підтримка груп забезпечення якості у проведенні опитувань здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників засобами СДН "Лідер".

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

Українського державного університету науки і технологій

Керівник відділу: Світлана Вікторівна Боричева

Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2

кімн. 228, тел. (056)793-19-17 (керівник НВ);

кімн. 228, тел. 1-12 (диспетчер)

кімн. 227, тел. (056)373-15-03ектор планування освітнього процесу);

кімн. 225, тел. (056)373-15-02ектор звітності та моніторингу освітнього процесу);

Електронна пошта: [email protected]

Основні завдання та функції навчального відділу

Навчальний відділ (НВ) є структурним підрозділом університету, що входить до складу Навчально-наукового центру забезпечення якості освіти (ННЦ ЗЯО) Українського державного університету науки і технологій.

Освітній процес в університеті - це система науково обґрунтованих організаційних, методичних, дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на повному освітньому рівні відповідно до Закону України «Про вищу освіту», стандартів вищої освіти та гармонізованих з принципами формування Європейського простору вищої освіти.

Навчальний відділ виконує навчально-організаційні функції щодо забезпечення спільно з факультетами та кафедрами вдосконалення навчального процесу шляхом впровадження прогресивних методів і технічних засобів навчання.

Навчальний відділ виконує організаційні, навчальні, аналітичні, інформаційні та контрольні функції.

Організаційна структура навчального відділу:

- сектор планування освітнього процесу;

- сектор звітності та моніторингу освітнього процесу;

- сектор співпраці зі стейкхолдерами.

Функціональні повноваження та завдання діяльності секторів

Сектор планування освітнього процесу

1. Погодження навчальних планів підготовки фахівців на усіх рівнях вищої освіти та за усіма формами навчання. Формування і підтримання в актуальному стані університетської електронної бази навчальних планів та робочих програм навчальних дисциплін.

2. Формування (складання та коригування за необхідності) робочих графіків навчального процесу на відповідний навчальний рік для усіх рівнів вищої освіти та усіх формам навчання.

3. Формування навчального навантаження науково-педагогічних працівників та перевірка його виконання.

4. Складання розкладу занять та здійснення контролю за його виконанням.

5. Ведення статистики контингенту здобувачів освіти, формування академічних груп.

6. Аналіз та ведення обліку руху контингенту здобувачів освіти у співпраці з центром веб-менеджменту університету.

7. Супроводження встановленої процедури вибору здобувачами освіти навчальних дисциплін зі загальноуніверситетської бази вибіркових дисциплін (щорічне опрацювання здійсненого здобувачами освіти вибору дисциплін, прийняття рішень щодо запровадження обраних здобувачами дисциплін, формування об'єднаних академічних груп для вивчення вибіркових дисциплін, забезпечення обліку навчального навантаження науково-педагогічних працівників та успішності здобувачів освіти з обраних дисциплін тощо).

Сектор звітності та моніторингу освітнього процесу

1. Моніторинг успішності здобувачів освіти.

2. Забезпечення виготовлення бланків та контроль ведення облікової документації успішності здобувачів освіти.

3. Організаційне супроводження діяльності Екзаменаційних комісій УДУНТ щодо затвердження їх складу, формування графіків роботи, оформлення результатів роботи (протоколів засідань, звітів) тощо.

4. Замовлення, реєстрація та видача у відповідності до встановленого порядку документів про освіту (дипломів та додатків до них).

5 Аналіз успішності та рівня підготовленості здобувачів вищої освіти за результатами заходів модульного та семестрового контролю.

Сектор співпраці зі стейкхолдерами

1. Забезпечення співпраці УДУНТ з центральними та місцевими органами виконавчої влади, державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями), які можуть виступати потенційними роботодавцями для студентів і випускників УДУНТ, з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників.

2. Запровадження системи зворотного зв’язку УДУНТ з підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки.

3. Вивчення динаміки попиту на фахівців, підготовка яких провадиться в УДУНТ, на ринку праці, надання відповідних пропозицій керівництву УДУНТ.

4. Забезпечення набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям освітніх програм, на яких вони здобувають освіту.

5. Налагодження співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування випускників.

6. Ведення бази даних щодо випускників, накопичення банку підприємств, установ та організацій, що виступати потенційними роботодавцями для студентів та випускників.

7. Здійснення спільно з державною службою зайнятості населення моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання.

8. Інформування студентів та випускників УДУНТ про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їхфаховій підготовці (спеціальності).

9. Проведення роз’яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин.

10. Надання консультацій студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме.

11. Організація спільних заходів з питань можливості подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (екскурсії, дні кар’єри, круглі столи, семінари-практикуми, науково- практичні конференції, ярмарки вакансій, конкурси на заміщення вакантних посад за замовленням роботодавця, проведення зустрічей з кращими випускниками академії тощо).

12. Організація та проведення навчальних тренінгів та семінарів спільно з роботодавцями.

13. Планування і координація роботи факультетів, випускових кафедр щодо організації зайнятості студентів, які бажають працювати у вільний від навчання час, здійснення моніторингу працевлаштування випускників та від стеження їх кар’єрного зростання.

Інформування деканатів та випускових кафедр про наявні вільні вакансії для подальшого працевлаштування випускників;

14. Організаційне та методичне супроводження проведення усіх видів практики здобувачів вищої освіти.

15. Участь у формуванні анкет та методична допомога групам забезпечення якості освітніх програм з організації анкетувань (опитувань) випускників та представників роботодавців з питань якості освітніх програм та рівня підготовленості випускників до професійної діяльності.

16. Організаційно-правове супроводження залучення визнаних фахівців-практиків та роботодавців до викладання навчальних дисциплін.