Навчально-методичний і навчальний відділи

Навчально-методичний відділ, кімн. 2404а

Начальник доцент Гришечкін Сергій Анатолійович

Тел.(056)793-19-17; 7-24

Електронна пошта: [email protected]

Група навчально-методичної роботи

Основні напрями діяльності:

 • відстеження  інформації на сайтах Міносвіти, Освіти UA, Урядового порталу щодо освітянської галузі;
 • розробка проектів нормативних, інструктивних та методичних документів університету з питань організації освітнього процесу, науково-методичної роботи;
 • моніторинг стану навчально-методичного комплексу з кожної дисципліни щодо змістовного наповнення, оформлення, використання в освітньому процесі;
 • інформаційно-діагностично-аналітична діяльність з питань якості освіти та її поліпшення, вдосконалення системи внутрішнього моніторингу якості освітніх послуг;
 • вдосконалення системи внутрішнього моніторингу якості освітніх послуг;
 • упровадження в освітній процес нових педагогічних технологій, методик, інтерактивних форм роботи, електронних підручників і посібників, тестового контролю та їхнє пропагування;
 • впровадження, координація підготовки і проведення кафедрами заходів щодо контролю рівня залишкових знань студентів;
 • організація роботи семінарів з активізації творчого потенціалу та підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників із запровадження нових навчальних та інформаційних технологій;
 • експертне оцінювання методичних розробок, що підготовлені НПП до видання, загальний облік видань;
 • організація та підготовка матеріалів на виготовлення та отримання університетом студентських квитків.  

Група ліцензування, акредитації та атестації

Основні напрями діяльності:

 • методичне супроводження організації та контроль підготовки до ліцензування освітньої діяльності або акредитації освітніх програм,  університету,  відокремлених підрозділів, інституційної акредитації;
 • підготовка та подання заяв до Акредитаційної комісії МОН України на отримання дозвільних документів для  здійснення певних видів освітньої діяльності;
 • аналіз показників діяльності університету і окремих підрозділів на відповідність ліцензійним та акредитаційним вимогам;
 • моніторинг надання освітніх послуг у регіоні та прогнозування можливостей поширення переліку освітніх послуг, що надає університет;
 • співробітництво з Акредитаційною комісією, Департаментом наукової діяльності та ліцензування, Державною інспекцією навчальних закладів і та і., щодо питань ліцензування видів діяльності, акредитації освітніх програм;
 • удосконалення показників освітньої діяльності.
 •  

Навчальний відділ

Навчальний процес у ДНУЗТ ім. ак. Лазаряна - це система науково обґрунтованих організаційних, методичних, дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на повному освітньому рівні відповідно до Закону України «Про вищу освіту», стандартів вищої освіти та гармонізованих з принципами формування Європейського простору вищої освіти.

Організація навчального процесу в ДНУЗТ регламентується чинними нормативно-правовими документами України, Положенням про організацію освітнього процесу, освітніми програмами та навчальними планами з кожної спеціальності.

Навчальний відділ виконує навчально-організаційні функції щодо забезпечення спільно з факультетами та кафедрами вдосконалення навчального процесу шляхом впровадження прогресивних методів і технічних засобів навчання.

Навчальний процес в університеті здійснюється на принципах демократії і гуманізму, спільної діяльності професорсько-викладацького складу і студентів та включає теоретичне і практичне навчання, самостійну роботу, а також різні види контролю та навичок.

В університеті діє система організації навчання, контролю та оцінювання знань.

Навчання здійснюється державною мовою.

Студенти університету мають змогу отримати військове звання молодшого офіцера, другу вищу освіту.

Навчальний відділ виконує організаційні, навчальні, аналітичні, інформаційні та контрольні функції.

Навчальний відділ, кімн. 228

Начальник Андрашко Людмила Євгенівна

Тел. (056)793-19-17; 1-21

Група організації та контролю освітнього процесу

кімн. 225, тел. (056)373-15-02; Електрона пошта: [email protected];

кімн. 228, тел. 1-12 (диспетчер)

Основні напрямки діяльності:

 • Розробка нормативних документів університету з організації освітнього процесу;
 • Створення узагальнених науково-методичних рекомендацій для оптимізації навчального процесу;
 • Організація підготовки матеріалів оперативної та статистичної звітності з питань навчальної діяльності університету;
 • Аналіз та узагальнення відомостей про рух контингенту студентів;
 • Моніторинг руху контингенту студентів, статистична звітність і розробка пропозицій щодо прийому та випуску фахівців за спеціальностями та за освітніми ступенями вищої освіти;
 • Узагальнення пропозицій випускових кафедр щодо формування складів екзаменаційних комісій, контроль оформлення їх звітної документації;
 • Організація та підготовка замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту та додатках до них, в ЄДЕБО та підготовка матеріалів на виготовлення університетом документів про вищу освіту, видача їх випускникам, облік документів;
 • Перевірка готовності факультетів університету до навчального року, наявність інформаційного та методичного забезпечення дисциплін та систем діагностики знань;
 • Складання розкладу навчальних занять, іспитів, підсумкового контролю (МК1, МК2), доведення його до відома деканатів і кафедр. Організація розробки розкладів атестації здобувачів вищої освіти;
 • Координація раціонального використання навчальних приміщень;
 • Аналіз результатів МК успішності студентів, підведення підсумків екзаменаційних сесій;
 • Підготовка матеріалів для призначення іменних стипендій;
 • Проведення семінарів та виробничих нарад з питань планування та організації навчальної та навчально-методичної роботи з працівниками деканатів, кафедр, НПП;
 • Оформлення замовлення на виготовлення бланків навчально-методичної документації та забезпечення ними деканатів та кафедр;
 • Контроль за виконанням робочих навчальних планів та навчальних програм на кафедрах. Контроль за виконанням кафедрами плану проведення засідань кафедр, графіку взаємних відвідувань, читання відкритих лекцій та інше. Контроль стану навчально-методичної та обліково-звітної документації на кафедрах;
 • Оперативний контроль за виконанням наказів, розпоряджень та заходів, які стосуються навчального процесу.

Група планування освітнього процесу

кімн. 227, тел. (056)373-15-03

Основні напрямки діяльності:

 • Участь у розробленні компоненти стандартів освіти, що створюється університетом (ОКХ, ОПП) та в їх запровадженні в навчальний процес;
 • Організація розробки, коригування та обліку навчальних планів за спеціальностями;
 • Складання графіка навчального процесу (навчальних занять, сесій, навчальних і виробничих практик, канікул. Контроль за виконанням цього графіка деканатами і кафедрами;
 • Планування кількості груп за курсами і факультетами;
 • Організація розрахунків навчального навантаження та штатів науково-педагогічних працівників на навчальний рік;
 • Участь у складанні проекту штатного розпису науково-педагогічних працівників і навчально-допоміжного персоналу;
 • Аналіз виконання кафедрами запланованих обсягів навчального навантаження;
 • Участь у плануванні фонду погодинної оплати викладачів, оформлення особових справ викладачів, облік та контроль за його використанням.
 •