Історія кафедри

Кафедра іноземних мов Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту була заснована 9 січня 1933 року. У той час студентам викладалася німецька та англійська мови, пізніше до них долучили французьку.

З кінця 1943 року кафедра іноземних мов поновлює роботу в рідному Дніпропетровську після евакуації. У післявоєнні роки ведеться активна робота по підбору і підготовці навчальних матеріалів. 

Поновленню тих, які були втрачені за період війни. У 1950 році це завдання було успішно виконане, і велика в цьому заслуга належить завідувачам кафедри Л.І. Латишевій (1943-1944р.р.) та Ю.Г. Олександровій (1944-1959р.р.).

З того часу на кафедрі розпочато активну підготовку майбутніх фахівців-залізничників в області іноземних мов. Провідною мовою стала англійська, більша увага приділялася темам залізничного спрямування за фахом.

З 1950 по 1963 рік кафедрою завідувала Т.І. Данилюк. Із 1963 по 1979 кафедру очолював М.Л. Семенець – кандидат філологічних наук, доцент. Під його керівництвом було започатковано наукову роботу. У 1979 році захистили дисертації кандидат філологічних наук З.М.Булат і педагогічних О.Б.Тарнопольський. У цей період були укладені збірки наукових праць, опубліковані наукові статті з питань методики викладання іноземних мов, інтенсифікації й оптимізації навчального процесу. Велика увага приділялася розвитку умінь та навичок усного мовлення студентів, було запроваджено використання технічних засобів навчання, розроблено нові програми, методичні вказівки, збірки текстів для читання тощо.

З початку 1980 року кафедру іноземних мов очолив к.п.н., доцентО. Б. Тарнопольський ( у 1992 році став д.п.н., професором). Під його керівництвом кафедрою розроблено і впроваджено інноваційну методику навчання іноземних мов. У цей період наукові дослідження в галузі методики викладання іноземних мов стали одним із напрямків наукової діяльності, викладачами кафедри було опубліковано багато наукових робіт (монографій, статей, тез доповідей), в тому числі за кордоном.

З 2001 року кафедрою завідувала доктор філософських наук, доцент Т. І. Власова.  За цей час кафедра проводила свою методичну роботу з урахуванням останніх досягнень методичної науки, брала активну участь у різноманітних міжнародних проектах (Лівія, Іран, Франція, Канада) і викладачі кафедри активно представляли свої наукові роботи в міжнародних виданнях; почав працювати«English speaking debate club», видавалась газета «University Times», щорічно проводилась міжнародна наукова студентська конференція «Інженер III тисячоліття».

З липня 2014 року посаду завідувача кафедри зайняла кандидат філологічних наук, доцент Мунтян Антоніна Олександрівна. Під її керівництвом проводиться активна навчально-методична робота та триває постійний творчий пошук ефективних методик, які ґрунтуються на використанні сучасних комп’ютерних технологій.

Кафедра є ініціатором і організатором регулярного проведення міжнародних конференцій та інтерактивних методичних семінарів. З 2017 року було започатковане щорічне проведення Міжнародної наукової мультидисциплінарної конференції студентів та молодих учених «Modern Technologies: Improving the Present and Impacting the Future»

Наразі ведеться активна робота зі студентами щодо залучення їх до участі в науково-практичних конференціях у різних університетах України та Європи. На кафедрі працюють 6 кандидатів наук, доцентів та 10 викладачів. За останні п’ять років викладачі кафедри опублікували значну кількість наукових праць.

Викладання іноземних мов на кафедрі здійснюється за модульною системою, що суттєво підвищує організацію навчального процесу і позитивно позначається на загальній успішності студентів. Фонди кафедральної бібліотеки налічують велику кількість примірників навчальної та навчально-методичної літератури.

Кафедра виконує спеціалізовану підготовку з англійської, німецької та французької мов бакалаврів та магістрів усіх факультетів університету. Для кожного факультету розроблені окремі науково-методичні комплекси дисциплін, які враховують специфіку основного напрямку підготовки і сприяють формуванню мовленнєвої компетентності, яка є складовою частиною завдань навчання студентів у ЗВО. Це передбачає створення необхідних умов для забезпечення високої кваліфікації випускників університету за рахунок володіння основною іноземною мовою.

На кафедрі склалася авторитетна в Україні науково-методична школа викладання іноземних мов для спеціальних цілей (наукової та професійної комунікації), зорієнтована на мовну підготовку фахівців технічних спеціальностей. Загалом увесь процес вивчення іноземних мов студентами тісно пов’язаний із характером їхньої майбутньої професійної діяльності. При викладанні іноземних мов дедалі активніше застосовуються новітні методики, що ґрунтуються на використанні сучасних технічних засобів навчання: лабораторні аудіо- та відео- роботи та мультимедійний комп’ютерний проектор. Розроблено спеціальні курси для самостійної роботи студентів у системі «ЛІDER», створену на основі платформи дистанційної освіти «MOODLE», завдяки їй у студентів є постійний доступ до електронних методичних розробок як під час занять, так і в позааудиторній роботі.

На кафедрі налагоджено чітку систему підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Викладачі проходять стажування в різних університетах міста Дніпро.

Кафедра «Іноземні мови» розташована на 5-у поверсі першого корпусу. У розпорядженні кафедри знаходяться 10 аудиторій, у тому числі викладацька (ауд. 518), кабінет завідувача кафедри (ауд. 518б) та лабораторія (ауд. 514). Навчальні аудиторії 517, 519, 522, 523, 524, 525 та 526 призначені для практичних занять.