Фінанси та економічна безпека

 

Стратегія розвитку кафедри фінансів та економічної безпеки - ЗАВАНТАЖИТИ

Проект два дипломи (2Д!) - ЗАВАНТАЖИТИ 

Угоди про співпрацю: Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністраціїї, ТОВ "ВКП "ТАКО", АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД».

Кафедра «Фінанси та економічна безпека» за мету своєї діяльності має підготовку бакалаврів та магістрів за освітніми програмами: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (міжнародна акредитація АССА); 073 «Менеджмент», спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою».

Кафедра «Фінанси та економічна безпека» готує  фахівців:

  • першого (бакалаврського) рівня віщої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», ОП 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», загальним ліцензійним обсягом 100 осіб денної та заочної форм навчання;
  • другого (магістерського) рівня віщої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», ОП 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», загальним ліцензійним обсягом 50 осіб денної та заочної форм навчання;
  • другого (магістерського) рівня віщої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», ОП 073 «Менеджмент», спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою»; загальним ліцензійним обсягом 25 осіб денної форми навчання.

Випускники ОП 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» одержують теоретичну і практичну підготовку за напрямами державних, місцевих фінансів, фінансів підприємств, фінансового менеджменту організацій; банківської діяльності, фінансових послуг, страхових послуг та страхування тощо.

Підготовка фахівців спрямована на отримання компетентностей з фінансів та фінансового управління в таких сферах: грошово-кредитна система; фінансова діяльність підприємств та організацій різних форм власності; оподаткування підприємств; діяльність організацій на фінансовому ринку; банківські діяльність, операції та їх проведення; валютний ринок та валютне регулювання; діяльність страхових організацій та страхові послуги, ринок цінних паперів, валютні та фондові біржі; маркетинг фінансово-кредитної сфери; фінансове управління та планування в фінансових органах, органах податкової і митної служб та інших фінансових установах; міжнародні фінанси і міжнародні фінансові організації; державне та недержавне пенсійне, медичне та страхове забезпечення та інші сфери фінансової системи.

Основні спеціальні навчальні дисципліни, які викладаються НПП кафедри:

  • для ОП «Бакалавр»: Фінанси; Гроші та кредит; Фінанси підприємств; Фінансовий ринок; Страхування страхові послуги; Фінансове та корпоративне право; Фінансова звітність; Фінансовий аналіз; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання; Банківська система; Інвестування та інвестиційний аналіз; Оптимізація та моделювання бізнес-процесів у фінансах; Контролінг.
  • для ОП «Магістр»: Фінансовий менеджмент, Банківський менеджмент; Страховий менеджмент; Управління фінансовою санацією підприємства; Фінансовий контролінг;  Управління корпораціями; Стратегічне управління підприємством.

Можливості працевлаштування: фінансово-економічні служби, відділи, підприємства та організації усіх галузей національної економіки; банківські установи; кредитні спілки та союзи, ломбарди; страхові компанії; інвестиційні компанії; аудиторські компанії; установи рахункової палати; контрольно-ревізійні управління (відділи та служби); податкові адміністрації та інспекції; установи державного казначейства; фондові та товарні біржі;  фінансові управління органів місцевого самоврядування; управління соціальним страхуванням (установи пенсійного фонду, фонду медичного страхування, соціального страхування, фонду зайнятості); науково-дослідна та педагогічна діяльність; недержавні пенсійні фонди; інші фінансові установи.

Наші випускники

 

Досягнення кафедри

ОП «Фінанси, банківська справа та страхування», кафедри фінансів і економічної безпеки Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна акредитована глобальною професійною організацією Фінансистів і Бухгалтерів (АССА – Association Chartered Certified Accountants, www.accaglobal.com), що дає право, при бажанні, продовжити навчання в Оксфорд Брукс Університету (Oxford Brooks University, www.brookes.ac.uk). Цей проект дає студентам університету унікальну можливість паралельно з академічним навчанням за рівнем бакалавра чи магістра, отримати професіональну кваліфікацію, сертифікат міжнародного рівня АССА, можливість стажування та працевлаштування в міжнародних організаціях, а також диплома бакалавра з прикладних фінансів Оксфорд Брукс Університету (Diploma of Bachelor in Applied Accounting of Oxford Brookes University).

Акредитація підтверджує, що зміст навчальних дисциплін, заліків і екзаменів бакалаврської ОП з «Фінанси, банківська справа і страхування» відповідає світовим стандартам з вищої професійної освіти. Крім того, вони отримали статус навчальних програм акредитованих на заліки іспитів АССА. Цей статус був наданий після проведення відповідної процедури акредитації програми кафедри фінансів та економічної безпеки в АССА.

Випускники магістерської ОП «Управління фінансово-економічною безпекою» зі спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою») одержують теоретичну і практичну підготовку в сфері економічної безпеки держави, регіону, підприємства. Навчальна програма розроблена для тих, хто має хист до вирішення проблем та питань з фінансово-економічної безпеки та правових проблем на рівні держави, підприємств, організацій і окремих фізичних осіб. Програма спрямована на оволодіння необхідними знаннями з формування та забезпечення фінансово-економічної безпеки. Особливістю програми підготовки магістрів є чітка практична орієнтація на висвітлення тих змін, що відбуваються як в економічному просторі України, так і в глобальному світі і сприяють більш глибокому аналізу питань національної безпеки, серед яких провідною є економічна безпека.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: Сучасні методи забезпечення надійності персоналом, Професійна психологія, Корпоративні конфлікти та надійність персоналу, Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні, Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки, Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві, Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки, Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки, Стратегічне та інноваційне управління безпекою підприємств тощо.

Можливості працевлаштування: керівник (директор) підприємства; аналітик, професіонал з питань фінансово-економічної безпеки; експерт технічний з промислової безпеки; професіонал з корпоративного управління, член управління акціонерним товариством, член спостережної ради; фахівець з організації майнової та особистої безпеки; експерт із зовнішньоекономічних питань; відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи); економіст, економічний радник, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань; економіст з фінансової роботи; науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій, вищі навчальні заклади); помічник-консультант народного депутату України; радник (органи державної влади).