Моніторинг результатів навчання

  • Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти включає вхідний, поточний, підсумковий контролі, перевірку залишкових знань студентів, атестацію.
  • У програмах навчальних дисциплін визначають критерії та процедури оцінювання знань за результатами навчання й виконання індивідуальних завдань, кваліфікаційних робіт.
  • Результати навчання оцінюють через визначення рівня сформованості компетентностей.
  • Загальний порядок оцінювання знань студента, порядок розподілу балів, форми та види завдань, критерії оцінювання знань за кожноюї навчальноюї дисципліною доводять до відома студентів на початку навчального семестру.
  • Моніторинг рівня знань студентів з наступним аналізом якості навчання здійснюють відповідно до нормативних документів університету.
  • Результати моніторингу кафедри і факультетів розміщують в локальній системі університету з якості освіти.
  • Результати моніторингу постійно розглядають на засіданнях ректорату та Вченої ради університету.
  • Графік проведення контрольних заходів з оцінювання рівня залишкових знань студентів у I семестрі 2019/2020 н.р.