Навчально-науковий центр "Забезпечення якості освіти"

Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти

e-mail: [email protected]

Керівник ННЦ ЗЯО – Гришечкін Сергій Анатольович

Кімната 229, тел. 2-10, 056 373 15 10
e-mail: [email protected]

 

Основною метою діяльності ННЦ Забезпечення якості освіти є: 

 • реалізація стратегічних цілей Університету;
 • удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • удосконалення існуючих освітніх програм для підготовки фахівців за освітнім ступенем бакалавр, магістр, доктор філософії;
 • Створення освітнього середовища, яке б задовольняло потреби та інтереси здобувачів освіти під час навчання в Університеті.

 

Завдання діяльності ННЦ Забезпечення якості освіти:

 • Координація діяльності структурних підрозділів Університету з розробки, впровадження та підтримки функціонування системи забезпечення якості освіти.
 • Організація та здійснення внутрішнього моніторингу діяльності підрозділів Університету з виконання процедур для забезпечення якості освіти.
 • Забезпечення публічного доступу до документів системи забезпечення якості освіти через використання веб-сайту Університету та внутрішньої системи дистанційного навчання.
 • Розробка критеріїв оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань.
 • Проведення просвітницької діяльності щодо дотримання академічної доброчесності серед здобувачів освіти та викладацького складу Університету.
 • Моніторинг якості роботи інформаційних систем університету для забезпечення ефективного управління освітнім процесом.
 • Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та освітні кваліфікації.
 • Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників університету і здобувачів вищої освіти.
 • Моніторинг роботи Гарантів освітніх програм з періодичного їх перегляду та удосконаленню, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
 • Організація проведення опитувань (анкетувань, оцінювань тощо) здобувачів вищої освіти щодо якості освітніх програм та організації освітнього процесу.
 • Моніторингова оцінка, за результатами опитування, якості знань і рівня задоволеності освітнім середовищем здобувачів вищої освіти
 • Взаємодія з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та МОН України, ДСЯО.
 • Вивчення досвіду забезпечення якості вищої освіти вітчизняних та іноземних ЗВО та запровадження кращих практик в університеті.
 • Взаємодія з іншими підрозділами університету

 

ННЦ у своїй діяльності взаємодіє із навчальним, навчально-методичним відділами та іншими структурними підрозділами Університету для здійснення моніторингу якості освіти, отримання об’єктивної інформації щодо якості надання освітніх послуг, визначення напрямів поліпшення освітянської діяльності.

ННЦ взаємодіє з керівництвом Університету (завідувачами кафедр, деканами факультетів/ директорами ННЦ, проректорами, керівниками інших структурних підрозділів тощо).

ННЦспівпрацює із органами студентського самоврядування.