UA
RU

Інтернет вакансії

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Програма стажування діє

24 листопада 2016

Вже чотири роки підряд студенти університету проходять практичну підготовку у якості стажерів в органах Державної влади та місцевого самоврядування Дніпропетровської області відповідно до цільової соціальної програми «Молодь Дніпропетровщини» затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 3 лютого 2012 року.

Основна мета Програми – активізувати розвиток особистих якостей випускників вузів шляхом залучення їх до державної служби та роботи в органах місцевого самоврядування, сформувати потужний кадровий потенціал за рахунок ініціативних, обдарованих та кваліфікованих фахівців нової генерації, омолодження кадрового резерву.

У 2017/2018 навчальному році у структурних підрозділах Державної влади пройшло стажування 10 студентів 3 курсу та 8 студентів 5 курсу, що дасть можливість майбутнім фахівцям долучитися до роботи в галузі державного управління, здобути практичний досвід у цьому напрямку.

Практична підготовка студентів

Важливою складовою навчального процесу є практична підготовка. Використовуючи науково-педагогічний потенціал, навчальну та виробничу бази структурних підрозділів залізничного транспорту, підприємств, установ та організацій інших галузей економіки університет цілеспрямовано веде роботу з забезпечення якісної практичної підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Організація всіх видів практики виконується відповідно до стандарту СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.06.2012 "Практична підготовка студентів" (посилання), затвердженого Вченою радою університету (протокол №6 від 06.02.2012 року), який розроблено відповідно до "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.93 року №93 (посилання), інших нормативних документів Міносвіти та Укрзалізниці.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії, формування на базі здобутих в університеті знань, професійних умінь і навичок, прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Зміст і послідовність практики визначається наскрізною програмою (посилання), яку розробляє випускова кафедра відповідно до навчального плану з напряму підготовки (спеціальності) та освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця.

На підставі наскрізної програми кафедри розробляють робочі програми(посилання) для кожного виду практики, а також програми здобуття певної робітничої професії.

Практична підготовка студентів проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, або в навчально-виробничому підрозділі університету. Із базами практики університет завчасно укладає договори за визначеною формою (посилання). Студенти, які навчаються за цільовими договорами, виробничу практику , обов'язково проходять на підприємствах, які дали замовлення на підготовку спеціалістів.

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням університеті здійснює керівник навчальної, виробничої практики університету (відділ зв’язків з виробництвом). Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечують відповідні випускові кафедри. До керівництва практикою залучаються досвідчені науково-педагогічні працівники. В роботі з організації практичної підготовки відповідальні від кафедр та безпосередні керівники практики керуються Методичними вказівками «Організація практичної підготовки студентів університету».

Основними базами практики, з якими плідно працює університет, є: Придніпровська, Одеська, Донецька, Львівська, Південна та Південно-Західна регіональні філії АТ «Укрзалізниця», ПАТ ,,Металургтрансремонт", ПрАТ ,,ДТРЗ", ПАТ ,,Запоріжсталь", МКП ,,Дніпровський електротранспорт", ПАТ ,,Запорізький електровозоремонтний завод", ВАТ ,,Київський електровагоноремонтний завод", ДП ДДПІ,,Дніпроцивільпроект", ПАТ ,,Мостобуд", ДП НВК ,,Електровозобудування", Дніпровське відділення філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця», ПАТ «Дніпровський стрілочний завод», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Інтерпайп НТЗ», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». ТОВ «КСАПІКА», ТОВ «ЕЛЕКТРОПРИВОД», Дніпропетровський облавтодор», філії «Українська залізнична швидкісна компанія», «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», Українсько-польське підприємство «УПС», ТОВ «Метростройком», ,,Приватбанк". На цих підприємствах і установах проходять виробничу практику до 80% студентів.

Відповідно до регіональної цільової програми ,,Молодь України на 2012-2021 роки" 22 студента будуть проходити практику в органах державної адміністрації та місцевого самоврядування, в тому числі: у Департаменті екології - 6 , Департаменті ЖКХ – 10, Управлінні містобудування – 1, Департаменті капітального будівництва – 5.

Поряд з цим, в університеті запроваджена і повноцінно працює система ранньої адаптації студентів до умов роботи та організації діяльності залізничного транспорту. З цією метою після четвертого семестру для всіх спеціальностей проводиться "загально-залізнична" практика. Підготовка до неї здійснюється на першому та другому курсі відповідно до програм, розроблених випусковими кафедрами, шляхом освоєння студентами робітничих професій: провідник пасажирського вагона, слюсар з ремонту рухомого складу, електромонтер-релейник, електромонтер контактної мережі та тягової підстанції, оператор поста централізації, сигналіст, монтер колії, розподільник робіт, оператор комп'ютерного набору, оператор ЕОМ, статистик, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, а також окремих будівельних професій. Набуття робітничої професії дає студентам можливість проходження виробничої практики на робочих місцях.

За результатами складання іспитів студенти отримують відповідні посвідчення про присвоєння робітничої професії. В цілому проводиться підготовка по 14 робітничим професіям.

Ще одним напрямом професійної підготовки майбутніх спеціалістів є робота студентів в літній період у навчально-виробничих студентських загонах, яка організується відповідно до ,,Положення про навчально-виробничий загін студентів університету" (посилання), затвердженого Вченою радою протокол №7 від 27.02.2012 року. На замовлення залізниць університет щорічно формує студентські загони провідників пасажирського вагона, помічників машиніста електровоза, електропоїзда, тепловоза та монтерів колії. Загалом кожен рік у студентських виробничих загонах працює до 200 студентів.

Показники виробничої практики студентів університету за 2013-2018 роки

Стажування

Однією із форм практичної підготовки є стажування. Стажування проводиться відповідно до Положення, яке розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. № 20 ,,Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях”.

Стажисти - студенти, що здобули спеціальність за освітнім ступенем “бакалавр” і продовжують навчатися на наступному «магістр», проходять стажування на підприємствах відповідно до спеціалізації за якою здобувається освіта, на визначених договором про стажування умовах у вільний від навчання час.

Відповідальні

за практичну підготовку студентів від випускових кафедр у 2018/2019 навчальному році

Навчально-науковий центр «Мости та тунелі»

Кафедра «Мости та тунелі»

доц. Купрій Володимир Павлович

ст. викл. Овчинников Павло Андрійович

Факультет «Управління енергетичними процесами»

Кафедра «Електрорухомий склад»

доц. Михайленко Юрій Володимирович

Кафедра «Енергопостачання залізниць»

ас. Косарєв Євген Миколайович

Кафедра «Електротехніка та електромеханіка»

доц. Краснов Роман Володимирович

Кафедра «Теплотехніка»

доц. Перцевий Віталій Вікторович

Факультет «Технічна інженерія»

Кафедра «Локомотиви та локомотивне господарство»

ас. Шепотенко Анатолій Петрович

ас. Черняєв Дмитро Вікторович

доц. Бобирь Дмитро Валерійович

Кафедра «Вагони та вагонне господарство»

доц. Пуларія Андрій Луарсабович

Кафедра «Прикладна механіка»

ас. Черкудінов Володимир Едуардович

Факультет «Управління процесами перевезень»

Кафедра «Управління експлуатаційною роботою»

доц. Логвінова Наталія Олександрівна

Кафедра «Транспортні вузли»

доц. Болвановська Тетяна Валентинівна

Навчально-науковий центр «Організація будівництва та експлуатація доріг»

Кафедра «Колія та колійне господарство»

доц.. Андрєєв Володимир Сергійович

Кафедра «Проектування та будівництво доріг»

доц.. Андрєєв Володимир Сергійович

Факультет «Промислове та цивільне будівництво»

Кафедра «Будівельне виробництво та геодезія»

проф. Нетеса Микола Іванович

Кафедра «Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали»

доц. Гордєєва Інна Олександрівна

Кафедра «Гідравліка та водопостачання»

ас. Міщенко Тетяна Володимирівна

Кафедра «Хімія та інженерна екологія»

доц. Бойченко Андрій Миколайович

Факультет «Економіко-гуманітарний»

Кафедра «Економіка і менеджмент»

ст. викл. Чернова Наталія Сергіївна

Кафедра «Облік, аудит та інтелектуальна власність»

доц. Топоркова Ольга Анатоліївна

Кафедра «Фінанси та економічна безпека»

проф. Рикун Іван Іванович

проф. Пивоваров Михайло Григорович

проф. Жилінська Людмила Олександрівна

Кафедра «Філологія та переклад»

проф. Власова Тетяна Іванівна

доц. Пустовойт Наталія Іванівна

доц. Манякіна Тетяна Іванівна

Факультет «Технічна кібернетика»

Кафедра «Електронні обчислювальні машини»

доц. Єгоров Олег Йосипович

Кафедра «Комп'ютерні інженерні технології»

доц. Андрющенко Вадим Олександрович

Кафедра «Автоматика, телемеханіка та зв'язок»

ас. Тимошенко Людмила Сергіївна

Керівник виробничої, навчальної практики від університету

Мізін Григорій Іванович – відділ зв'язків з виробництвом – тел. 9-90 (кім.№209)

Всі права захищені ©
Працевлаштування та практична підготовка ДНУЗТ
Розробив: Павленко І. А.