Логотип

Кафедра будiвельного виробництва та геодезiї

Заголовок Фотогалерея
Графiчне меню Унiвeрситет Навчальний процес Склад кафедри Наукова дiяльнiсть Методичнi розробки Iсторiя кафедри Контакти
Головна

Унiверситет

Навчальний процес

Склад кафедри

Науковi розробки кафедри

Методичнi розробки кафедри

Iсторiя кафедри

Контакти

Русский язык Українська мова Версiя для друку

Навчальний процес

Розклад консультацій для студдентів ЦБО

Викладач Час проведення консультацій Телефон кафедри Аудиторія для здачі робіт
Радкевич А.В. Вт. 14.30 ауд. 501

373-15-85

2-92

ауд. 438
Ренгач М.Г. Ср. 14.30 ауд. 1307

373-15-85

Внутрішній: 8-08

ауд. 1307
Листопадський А.А. Чт. 13.00 ауд. 1305

373-15-85

Внутрішній: 8-08

ауд. 1307
Масляєв А.Ф. Вт. 13.00 ауд. 1304

373-15-85

Внутрішній: 8-08

ауд. 1307
Яковлєв С.О. Вт. 15.00 ауд. 4310

373-15-85

793-19-19

ауд. 438
Нікіфорова Н.А.

Ср. 14.30 ауд. 4306

Чт. 14.30 ауд. 4306

Пт. 15.40 ауд. 4306

373-15-85

Внутрішній: 2-85

ауд. 438
Орловська К.Ю.

Вт. 14.30 ауд. 439

Пт. 14.30 ауд. 439

ауд. 438

Кафедра "Будiвельне виробництво та геодезiя" веде пiдготовку за трьома освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями спецiальностi промислового та цивiльного будiвництва: бакалавр, спецiалiст та магiстр.

Крiм того, кафедра бере участь у навчаннi студентiв за денною й безвiдривною формами за тими ж та iншими спецiальностями на:

 • Факультетi безвiдривної пiдготовки (заочна форма);
 • Львiвському факультетi (денна форма).

Особливiстю кафедри є здiйснення пiдготовки фахiвцiв як в аудиторiях, так i безпосередньо на будiвельних майданчиках.

Двiчi за семестр проводиться модульний контроль за iндивiдуальними електронними тестовими завданнями, якi пiдготували викладачi кафедри. Упроваджена модульно-рейтингова система поточного i пiдсумкового контролю засвоєння студентами навчального матерiалу. На лекцiях та практичних заняттях застосовуються сучаснi технiчнi засоби, а саме мультимедiйний проектор в комплектi з електронною обчислювальною технiкою. При виконаннi всiх розрахунково-проектувальних студентських робiт застосовуються персональнi ЕОМ учбово-обчислювального класу. У студентiв є можливiсть при виконаннi курсових робiт i дипломних проектiв використовувати нормативнi документи як в надрукованому, так i в електронному варiантi.

Значна увага придiляється впровадженню сучасних комп'ютерних технологiй в навчальний процес та науково-дослiдним роботам. Починаючи з часiв заснування кафедри, багато уваги придiляється зв'язку з виробництвом як в науковiй, так i в навчальнiй роботi. Постiйно ведеться робота зi слухачами факультету пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв залiзниць та зi студентами iнституту пiслядипломної освiти, виконуються науковi роботи на замовлення будiвельних пiдприємств.

На кафедрi кожен рік проходить науково-методичний семiнар.

За роки дiяльностi кафедра "Будiвельне виробництво та геодезiя" здiйснила 55 випусків спецiалiстiв i магiстрiв. Серед них - керiвники головних управлiнь "Укрзалiзницi", служб залiзниць країн СНД. Випускники кафедри успiшно працюють в Українi, країнах СНД, Польщi, Ізраїлi, Грецiї, Нiмеччинi, Канадi, США.

Форми навчальної роботи з навчальних дисциплiн

Кафедра здiйснює навчання студентiв за денною формою на таких факультетах i за такими спецiальностями:

№п/п Факультет, курс Спеціальність
Шифр Назва
1 МТ: I, III, IV 7.092106 Мости та транспортнi тунелi
2 М: V 7.019214 Пiдйомно-транспортнi, будiвельнi, дорожнi, мелiоративнi машини та обладнання
3 УПП: I 8.100403 Органiзацiя перевезень та управлiння на транспортi (за видами)
4 ОСЖД: I, Ш 7.100502 Залiзничнi споруди та колiйне господарство
5 ПГС:
I, III, IV, V
I, III, IV, V
III, IV


8.092101
7.092601
7.070701.13
Промислове та цивiльне будiвництво.
Водопостачання та водовiдведення.
Екологiя наземного транспорту.
6 Пiслядипломнoї освiти:
 1. пiдвищення квалiфiкацiї;
 2. перепiдготовка
8 .092101 Промислове та цивiльне будiвництво

Основними формами навчальної роботи кафедри, вiдповiдно до п. 5 "Положення про органiзацiю навчального процесу у вищих навчальних закладах", затвердженого Наказом МОУ № 774 від 5 жовтня 2004 р., є :

 • лекцiї;
 • лабораторнi роботи;
 • практичнi заняття;
 • консультацiї;
 • iндивiдуальнi завдання:
  1. розрахунковi, розрахунково-графiчнi роботи;
  2. курсовi проекти (роботи);
  3. дипломнi проекти;
 • органiзацiя самостiйної роботи студентiв;
 • практична пiдготовка студентiв / навчальна або виробнича практика.

Основнi дисципліни, якi викладає кафедра

 1. Технологiя будiвельного виробництва - професор М.І. Нетеса
 2. Управлiння в будiвництвi - професор А.В. Радкевич
 3. Органiзацiя та економiка будiвництва - доц. Дадіверіна Л.М., ас. К.Ю. Орловська
 4. Будiвельна технiка - приват-доц. С.О. Яковлєв
 5. Технологiя та механiзацiя залiзничного будiвництва - доц. Н.А. Нiкiфорова
 6. Безпека руху на залiзничному транспортi та ПТЕ залiзниць - приват-доц. С.О. Яковлєв
 7. Виробнича база будiвництва - доц. Н.А. Нiкiфорова
 8. Заводське виготовлення будiвельних конструкцiй - доц. Н.А. Нiкiфорова
 9. Організація будівництва - доц. Л.М. Дадіверіна, ас. К.Ю. Орловська
 10. Охорона праці в галузі - доц. Н.А. Нiкiфорова
 11. Автоматизований розрахунок кошторисів - доц. Н.А. Нікіфорова
 12. Економіка будівництва - доц. Н.А. Нікіфорова
 13. Організація та технологія ремонтно-будівельних робіт - професор М.І. Нетеса
 14. Організація та технологія будівельних робіт - доц. Н.А. Нiкiфорова
 15. Сучаснi будiвельнi матерiали, вироби та технологiї - доц. Н.А. Нiкiфорова
 16. Інженернi вишукування - доц. Н.А. Нiкiфорова
 17. Інженерна геодезія - доц. А.Ф. Масляєв, К.Ю. Орловська
 18. Спецкурс з інженерної геодезії – доц. А.Ф. Масляєв
 19. Основи геодезії - ст. викладач А.А. Листопадський
 20. Геодезичнi вимiрювання залiзничної колiї - доц. М.Г. Ренгач, ас. К.Ю. Орловська
 21. Геодезичнi вимiрювання - доц. М.Г.Ренгач, ст. викладач А.А. Листопадський
 22. Геодезичні роботи при експлуатації підкранової колії та підкранових конструкцій - ст. викладач А.А. Листопадський
 23. Топографія з основами картографії – доц.. А.Ф. Масляєв
  Початок сторiнки

Дата оновлення:

02.12.2014

Кафедра "Будiвельне виробництво та геодезiя".
Днiпропетровський нацiональний унiверситет залiзничного транспорту iм. акад. В. Лазаряна.