Логотип

Кафедра будiвельного виробництва та геодезiї

Заголовок Фотогалерея
Графiчне меню Унiвeрситет Навчальний процес Склад кафедри Наукова дiяльнiсть Методичнi розробки Iсторiя кафедри Контакти
Головна

Унiверситет

Навчальний процес

Склад кафедри

Науковi розробки кафедри

Організаційно-виховна робота

Методичнi розробки кафедри

Iсторiя кафедри

Контакти

Русский язык Українська мова Версiя для друку

Науковi розробки кафедри

Основнi науковi напрями очолюють доктори технiчних наук, професори О.М. Пшiнько, М.I. Нетеса, А.В. Радкевич. Науковi дослiдження, як правило, виконуються комплексно за участю всiх спiвробiтникiв кафедри. Головними напрямами наукової дiяльностi кафедри є дослiдження за технологiєю, органiзацiєю та управлiнням будiвництвом.

У спiвдружностi з фiрмою "АДА" (м. Київ), якою розроблений програмний комплекс "Building Manager", вченими кафедри продовжуються роботи по вдосконаленню управлiння будiвельними пiдроздiлами. Застосування цього програмного комплексу дозволяє комп'ютерним проектуванням створити:

  • збалансованi за ресурсами календарнi плани будь-яких будiвельних об'єктiв, зокрема при зведеннi бiльш нiж 200 об'єктiв, для будiвельної органiзацiї будь-якої потужностi та спецiалiзацiї;
  • графiки постачання ресурсiв, зокрема фiнансування;
  • графiки використання виконавцiв, технiки i оснащення.

Комплекс дозволяє також вести оперативний облiк:

  • фiнансування та витрат грошових коштiв;
  • постачання матерiалiв i устаткування;
  • виконання об'ємiв робiт, враховуючи їх в коректуваннi планiв.

У "Building Manager" вперше вирiшене завдання автоматизацiї формування перелiку та об'ємiв робiт, створення мережевих моделей об'єктiв i розрахунку збалансованих за ресурсами календарних планiв будь-яких будiвельних об'єктах. Разом з календарним плануванням розробляються також графiки постачання матерiальних i фiнансових ресурсiв, плановi завдання виконавцям, забезпечується автоматизований контроль за їх виконанням. Контроль за виконанням календарного плану можна вести на тривимiрному зображеннi стану об'єкту на будь-який день. "Building Manager" має власний блок розрахунку комерцiйних кошторисiв на основi iндивiдуальних виробничих нормативiв фiрми. Вiн також iнтегрований з програмними комплексами архiтектурно-конструктивного проектування, розрахунку кошторисiв за державною методикою та бухгалтерськими програмами, повнiстю автоматизований процес формування кошторисної документацiї, у т.ч. актiв виконаних робiт i процес формування бухгалтерської форми для облiку фактичної витрати матерiалiв порiвняно з нормативним - М29. "Building Manager" має можливiсть автоматичного перекладу мови iнтерфейсу програми i даних на будь-яку мову.

Програмний комплекс "Building Manager" використовується також в учбовому процесi, що дозволяє забезпечити кадровий супровiд цiєї розробки при впровадженнi у виробництво, а також залучати молодих вчених для вдосконалення цього програмного комплексу.

Другим науковим напрямком кафедри є вдосконалення технологiї будiвництва каркасних збiрно-монолiтних будiвель, якi розробленi в Бiлорусiї та знайшли подальший розвиток в працях росiйських проектувальникiв. Такi будiвлi по собiвартостi вигiднiшi за iншi типи будiвель. Так, маса оптимального збiрно-монолiтного каркасу не перевищує однiєї тони на квадратний метр житлової площi. Це удвiчi менше, нiж у великопанельнiй будiвлi, i втричi менше, нiж в цегляному будинку. З урахуванням високої металоємностi i трудомiсткостi монолiтного будiвництва, а також високої цiни гарної опалубки, збiрно-монолiтний каркас має виграш у собiвартостi навiть порiвняно з монолiтними системами.

Вагомою перевагою збiрно-монолiтної системи є можливiсть застосовувати крок колон 7,2х7,2м, а в окремих випадках i бiльший, при цьому зберiгаючи плоский диск перекриття. При монолiтному ж будiвництвi збiльшення кроку понад 6м вимушує вдаватися до використання капiтелей, що порушує вiльне планування примiщення. Iстотною перевагою збiрно-монолiтного каркасу є зниження трудомiсткостi i швидкостi будiвництва, можливість зводити 4-5 поверхiв в мiсяць. Жорсткий монолiтний диск перекриття формується з пустотних плит (2), що спираються на несучi ригелi за допомогою монолiтних шпонок, якi утворюються у вiдкритих на кiнцях плит порожнинах при бетонуваннi монолiтних бетонних ригелiв (3); а також ригелiв, що пов'язують (4). Ригелi спираються на колони через незабетонованi в процесi їх виготовлення порожнини. Цi порожнини бетонуються в процесi бетонування перекриття.

Таким чином досягається жорстке зчленовування колон з ригелями та диском перекриття вцiлому. Колони виготовляються на заводах висотою на 2-3 поверхи, що iстотно прискорює процес монтажу i зведення будiвлi вцiлому. При цьому висота ригеля рiвна висотi плити, що дає можливiсть одержати плоске перекриття, а отже, можливiсть вiльного планування примiщень на поверсi.

Для практичної реалiзацiї технологiї збiрно-монолiтного будiвництва створено фiлiю нашої кафедри в НВП "Укртрансакад", засновником якого є Схiдний науковий центр Транспортної академiї України. Пiд керiвництвом д.т.н., проф. Нетеси М.I. в НВП "Укртрансакад" створена проектна група, яка проектує будiвлi під цю технологiю. Головним конструктором запрошено завiдувача кафедрою залiзобетонних конструкцiй ПДАБА д.т.н., проф. Савицького М.В. Пiд його керiвництвом проведенi лабораторнi та натурнi випробування запропонованих конструктивних рiшень. Результати випробувань пiдтвердили високу надiйнiсть конструктивного рiшення будiвель в збiрно-монолiтному варiантi.

Для реалiзацiї наших наукових розробок i проектних рiшень у нас є договiр про спiвпрацю з фiрмою "СТРОИТЕЛЬ-П", яка виконує будiвельно-монтажнi роботи за нашими проектами. Таким чином, кафедра має можливiсть реалiзовувати свої розробки на виробництвi.

У м. Новомосковськ за цією технологією зводиться перший в Українi житловий будинок, запроектований "Укртрансакад".

Кафедра продовжує роботи з вдосконалення технологiї та властивостей бетонiв. Науковi розробки спрямовані на модифiкацiю бетонiв пластифiкаторами, утилiзацiю в них вторинних ресурсiв промисловостi, що дозволяє вирiшувати актуальнi для України екологiчнi, економiчнi та енергетичнi проблеми.

За завданням Мiнiстерства транспорту та зв'язку України вченими кафедри розробляються нормативнi документи, реалiзацiя яких дозволяє пiдвищувати якiсть виконуваних робiт. Кафедра має лiцензiю i виконує роботи з обстеження та оцiнювання технiчного стану будiвельних конструкцiй та рiзноманiтних споруд, виконує проекти з органiзацiї будiвництва, проводить iнженернi вишукування для будiвель I, II та III класiв.

При кафедрi дiє студентське наукове товариство, студенти беруть участь в наукових конференцiях, конкурсах наукових студентських робiт, дипломних проектiв. На олiмпiадах за спецiальнiстю серед вузiв України часто займають призовi мiсця. При кафедрi вiдкрита аспiрантура, докторантура. За останнi 5 рокiв працiвники кафедри опублiкували понад 80 наукових і науково-методичних праць.

Мiжнароднi зв'язки

Основною формою мiжнародних вiдносин є участь в мiжнародних наукових конференцiях. На мiжнародних наукових конференцiях i семiнарах вченi кафедри за останнi 5 рокiв виступили з 20 доповiдями. Викладацький склад кафедри знаходиться в курсi останнiх наукових новин свiту, стежить за новими тенденцiями та змiнами в сферi будiвництва. Це дозволяє вести науковi розробки на сучасному рiвнi, своєчасно коректувати матерiали учбового процесу. Кафедра веде пiдготовку iноземних студентiв.

Початок сторiнки

Дата оновлення:

21.02.2017

Кафедра "Будiвельне виробництво та геодезiя".
Днiпропетровський нацiональний унiверситет залiзничного транспорту iм. акад. В. Лазаряна.
Розробник сайта: Пюра Анастасiя Михайлiвна