Логотип

Кафедра будiвельного виробництва та геодезiї

Заголовок Фотогалерея
class="main" Графiчне меню Унiвeрситет Навчальний процес Склад кафедри Наукова дiяльнiсть Методичнi розробки Iсторiя кафедри Контакти
Головна

Унiверситет

Навчальний процес

Склад кафедри

Науковi розробки кафедри

Організаційно-виховна робота

Методичнi розробки кафедри

Iсторiя кафедри

Контакти

Русский язык Українська мова Версiя для друку

Методичнi розробки кафедри

Головною складовою методичного забезпечення навчального процесу на кафедрi Галузевий стандарт вищої освiти України СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.01-2010 та освітньо- професійна програма підготовки бакалавра ГСВОУ-6.092100(ОПП)-04, навчально-методичні комплекси провідних дисциплін, які складаються з:

 • навчальної програми;
 • робочої програми;
 • тематичного плану дисциплiни (календарного плану - навчально-методичної карти);
 • конспекту лекцiй;
 • засобiв для проведення поточного та пiдсумкового контролю: екзаменацiйних бiлетiв, контрольних завдань до практичних та лабораторних занять, контрольних робiт для перевiрки рiвня засвоєння студентами навчального матерiалу, завдань модульного контролю, тестових завдань;
 • iндивiдуальних семестрових завдань для самостiйної роботи студентiв;
 • програм навчальної та виробничих практик;
 • навчальної та навчально-методичної лiтератури та їх зразкiв;
 • зразкiв кращих студентських курсових робiт та проектiв.

Комплекси перiодично, за необхiднiстю, оновлюються. Протягом останнiх п'яти рокiв кафедрою пiдготовлено та оновлено два посiбника, три монографiї, вiсiм навчально-методичних розробок (методичнi вказiвки до розрахунку курсових робiт та проектiв), внесенi змiни до розрахунково-графiчних та лабораторних робiт, пiдготовлено конспекти лекцiй державною та росiйською мовами на електронних носiях, новi робочi програми для основних дисциплiн та учбової i виробничої практики.

Основна методична лiтература, яка використовується в навчальному процесi

 1. Технологiя будiвельного виробництва: Методичнi вказiвки до виконання курсової роботи "Улаштування монолітних залізобетонних фундаментів". / Днiпропетр. нац. ун-т залiзнич. трансп. iменi акад. В. Лазаряна. Укл.: М.I. Нетеса, Д.Ю. Чашин. - Д., 2011. - 34 с.
 2. Технологiя будiвельного виробництва: Методичнi вказiвки до виконання курсового проекту "Зведення цегляних стiн багатоповерхової будiвлi з монолiтним залiзобетонним каркасом / Днiпропетр. нац. ун-т залiзнич. трансп. iменi акад. В. Лазаряна. Укл.: М.I. Нетеса. - Д.,2011. - 20 с.
 3. Технологiя будiвельного виробництва: Методичнi вказiвки до виконання курсового проекту " Проведення земляних робіт" / Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. трансп. имени акад. В. Лазаряна; Сост.: Н.И. Нетеса - Д., 2012. - 43 с.
 4. Організація та економіка будівництва: Методичнi вказiвки до виконання курсового проекту "Будівництво багатоповерхової житлової будівлі" / Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. трансп. имени акад. В. Лазаряна; Укл.: К.Ю. Орловська. - Д., 2015.-70 с.
 5. Організація будівництва: Методичнi вказiвки до виконання курсового проекту "Організація будівницова промислового комплексу" / Днiпропетр. нац. ун-т залiзнич. трансп. iменi акад. В. Лазаряна. Укл.: К.Ю. Орловська - Д., 2015.- 50 с.
 6. Управління будівництвом: Методичні розробки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Управління будівництвом" Задачі № 1- 7 / Днiпропетр. нац. ун-т залiзнич. трансп. iменi акад. В. Лазаряна. Укл.: А.В. Радкевич - Д., 2008.- 90 с.
 7. Iнженерна геодезiя: Методичнi вказiвки до лабораторних робiт з нiвеліром. / Днiпропетр. нац. ун-т залiзнич. трансп. iменi акад. В. Лазаряна. Укл.: О.С. Кiм. - Д., 2005. - 16 с.
 8. Iнженерна геодезiя: Методичнi вказiвки до лабораторних робiт з технiчним теодолiтом. / Днiпропетр. нац. ун-т залiзнич. трансп. iменi акад. В. Лазаряна. Укл.: О.С. Кiм. - Д., 2003. - 28 с.
 9. Обробка результатiв нiвелювання поверхнi по квадратах: Методичнi вказiвки до розрахунково-графiчної роботи. / Днiпропетр. нац. ун-т залiзнич. трансп. iменi акад. В. Лазаряна. Укл.: А.Ф. Масляєв, А.А. Листопадський. - Д., 2007. - 16 с.

Та інші задачі з курсів: економіка будівництва, безпека руху та ПТЕ залізниць, інженерні вишукування, заводське виготовлення будівельних конструкцій, будівельні машини та інш..

Початок сторiнки

Дата оновлення:

21.02.2017

Кафедра "Будiвельне виробництво та геодезiя".
Днiпропетровський нацiональний унiверситет залiзничного транспорту iм. акад. В. Лазаряна.