Логотип

Кафедра будiвельного виробництва та геодезiї

Заголовок Фотогалерея
Графiчне меню Унiвeрситет Навчальний процес Склад кафедри Наукова дiяльнiсть Методичнi розробки Iсторiя кафедри Контакти
Головна

Унiверситет

Навчальний процес

Склад кафедри

Науковi розробки кафедри

Методичнi розробки кафедри

Iсторiя кафедри

Контакти

Русский язык Українська мова Версiя для друку

Iсторiя кафедри

Кафедру "Будiвельне виробництво" було створено в 1930 роцi пiд назвою "Будiвельнi роботи та машини", для підготовки фахiвцiв за спецiальнiстю "Будiвництво залiзниць, колiя та колiйне господарство". Першим завiдувачем кафедри, до 1951 року, був доцент Усачев Л.З.

З 1947 року кафедра носить назву "Будiвельне виробництво". На той час викладачами кафедри були доценти Скрутковський І.В., Єгоров Л.П., Алексєєв В.Б., Дубовий Б.М., асистенти Гергель П.Я., Белкiн Я.М.

У 1946 - 1953 роках за редакцiєю Усачева Л.З. видавалися науковi працi за тематикою "Капитальное восстановление зданий на железнодорожном транспорте". Своєю працею викладачi кафедри зробили вагомий внесок у вiдновлення i будiвництво будiвель та споруд ДIIТу. У 1958 роцi було видано широко вiдомий посiбник Алексєєва В.Б. "Сооружение земляного полотна и верхнего строения пути".

У 50 - 60 роки держава мала велику потребу в квалiфiкованих будiвельниках, насамперед - за спецiальнiстю "Промислове та цивiльне будiвництво". Склад кафедри поповнився доцентами Дерябiним Ф.Н., Заїченко І.Р., якi у до- i пiслявоєннi роки були головними архiтекторами м. Днiпропетровськ. Архiтектурнi навчальнi дисциплiни на кафедрi викладали також асистенти Кирейко М.Є., Скрутковська Н.I., Гребенюк Л.К. Доцент Лернер А.Л. викладав "Економiку будiвництва", доцент Мiщеряков В.М.- "Будiвельнi матерiали". Таким чином, кафедра забезпечувала пiдготовку фахiвцiв за спецiальнiстю "Промислове i цивiльне будiвництво" на будiвельному факультетi.

У 1955 роцi кафедра "Будiвельне виробництво" набула статусу випускаючої на новому факультетi "Промислове та цивiльне будiвництво". З часом сформувалася i вiдокремилася нова кафедра "Будiвельнi матерiали", яка iснує дотепер, але вже пiд назвою "Будiвлi та будiвельнi матерiали".

З 1951 до 1961 року кафедрою "Будiвельне виробництво" завiдував доцент Єгоров Л.П. У 1961 роцi завiдувачем кафедри було обрано доцента Ульриха С.С., який ранiше працював проректором з наукової роботи в Новосибiрському iнститутi iнженерiв залiзничного транспорту. Пiд його керiвництвом захистили кандидатськi дисертацiї майбутнi доценти кафедри будiвельного виробництва Кучкiн Г.А., Тимошенко В.А., Коломоєць Л.М. При кафедрi була створена науково-дослiдна лабораторiя, яка згодом виконала багато наукових робiт з питань органiзацiї та технологiї будiвництва на замовлення залiзниць i будiвельних органiзацiй всього СРСР. Керували цiєю лабораторiєю доценти Ульрих С.С., Кучкiн Г.А., Клименко В.М.

З 1971 до 1976 року кафедру очолював к.т.н., доцент Горбатов С.П. За роки керiвництва Горбатова С.П. кафедра отримала i обладнала новi примiщення, створила хорошi умови для проведення навчального процесу та виконання наукових робiт. Доцент Бойко Л.П. у вереснi 1976 року заступив на посаду завiдувача кафедри i керував нею до жовтня 1986 року. Напрямок наукової роботи змiнився у сторону заводського виготовлення залiзобетонних конструкцiй. За цей час було виконано чимало наукових робiт на замовлення будiвельних комбiнатiв Приднiпровської, Одеської та Молдавської залiзниць.

З 1987 по 1996р. завiдувачем кафедри "Будiвельне виробництво" був доцент Нетеса М.I., з 1997-1998р. - професор Нiкiфоров О.П., з 1999-2006р. доцент Волков Є.I., а з 2006р. кафедру очолює професор Нетеса М.I., який захистив дисертацiю на наукову ступінь доктора технiчних наук в 2005 роцi.

За клопотанням Вченої ради унiверситету та згiдно з наказом ректора №333 вiд 23 червня 2005 року внаслiдок реорганiзацiї кафедр "Будівельне виробництво" та "Проектування, будiвництво дорiг та геодезiя" кафедрі "Будівельне виробництво" передано цикл геодезичних дисциплін. З вересня 2005 року кафедра стала іменуватися "Будiвельне виробництво та геодезiя". Кафедра є випускаючою за спецiальнiстю "Промислове та цивiльне будiвництво".

Раніше, коли кафедра "Геодезія" була самостійною, завiдувачами кафедри були вiдомi вченi та фахiвцi iнженерної геодезiї, залiзничної колiї, транспортних споруд: професор Красовський Г.К. (1930-1941р.), доценти Ковальов Ю.С. (1944-1971р.), Губенко Є.М. (1971-1981, 1987-1993р.), Кiм О.С. (1982-1986р.).

Початок сторiнки

Дата оновлення:

27.05.2010

Кафедра "Будiвельне виробництво та геодезiя".
Днiпропетровський нацiональний унiверситет залiзничного транспорту iм. акад. В. Лазаряна.