Кафедра Гідравліки та водопостачання
Університет Про кафедру Склад Наукова робота Публікації Координати

Публікації кафедри

         За останній час кафедрою були надруковані такі посібники та методичні вказівки:
 • "Прогнозування рівня забруднення атмосфери від точкових джерел забруднення". Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, 2003.
 • "Прогнозування стану довкілля у випадку техногенних аварій та терактів". Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, 2003.
 • Методичні вказівки для виконання дипломного проекту за спеціальністю "Воопостачання та водовідведення" (для студентів денної та заочної форми навчання), 2003.
 • Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни "Насосні та повітродувні станції", 2003.
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Насосні та повітродувні станції" (проектування насосної станції І ступеню, проектування каналізаційної насосної станції), 2003.
         За участю викладачів кафедри написані і видані наступні книги:
 1. М.З. Зуровский, В.В. Скопецкий В.К. Хрущ, Н.Н. Беляев, "Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде", Киев - "Наукова думка", 1997.
 2. Н.Н. Беляев, Е.Д. Коренюк, В.К. Хрущ, "Прогнозирование качества воздушной среды методом вычислительного эксперимента", Днепропетровск - "Наука и образование", 2000.
 3. Долина Л.Ф., "Религия и охрана природы", Днепрпетровск, 2000.
 4. Н.Н. Беляев, Е.Д. Коренюк, В.К. Хрущ, "Комплексное моделирование динамики движения и загрязнения подземных вод", Днепропетровск - "Наука и образование", 2001.
 5. М.М. Біляєв, Є.Д. Коренюк, О.В. Коптіла "Регуляторні моделі прогнозу антропогенного навантаження на навколишнє середовище" - Дніпропетровська книжна друкарня, 2002.
 6. Н.Н. Беляев, Е.Д. Коренюк, В.К. Хрущ, "Методы экспресс расчета уровня загрязнения атмосферы", Днепропетровск - "Наука и образование" , 2002.
 7. Долина Л.Ф., "Мониторинг окружающей среды и инженерные методы охраны биосферы. Часть 1: Основы мониторинга.", Днепропетровск , 2002.
 8. Біляєв М.М., Коренюк Є.Д., "Споруди систем водопостачання (Частина І: Водозабори з підземних джерел)", Днепропетровск - "Наука и образование", 2003.
 9. Антошкіна Л.І., Біляєв М.М., Коренюк Є.Д., Хрущ В.К., "Стан довкілля: моделі та прогноз", Дніпропетровськ - "Наука і освіта", 2003.
 10. Долина Л.Ф., "Новые методы и оборудование для обеззараживания сточных и природных вод", Днепропетровск - "Континент", 2003.
 11. Антошкина Л. И., Беляев Н. Н., Калашников И. В. "Защита подземных вод при аварийных разливах", Днепропетровcк - "ВЕТА", 2007.
 12. Антошкина Л. И., Багрий В. М., Беляев Н. Н., Дудникова И. И., Коренюк Е. Д. "Математические модели в задачах водопользования", Днепропетровcк - "ЧП Грек А.С.", 2006.
 13. Долина Л. Ф. "Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля: Навч. посіб." Київ - "Знання", 2007.
 14. Пшинько А.Н., Беляев Н.Н., Машихина П.Б. "Моделирование загрязнения атмосфері при техногенных авариях" - Д.:Нова ідеологія, 2011.
 15. Антошкина Л.И., Беляев Н. Н., Долина Л.Ф., Коренюк Е.Д. "Моделирование аварийных ситуаций на промышленных объектах и безопасность жизнидеятельности" - Д.:Нова ідеологія, 2011.
 16. Пшинько А.Н., Беляев Н.Н., Калашников И.В."Еколого-гидрологическое обоснование природоохранных мероприятий при ликвидации последствий аварийных розливов"- Д.:Нова ідеологія, 2011.
 17. Антошкина Л.И., Беляев Н.Н., Гунько Е.Ю. "Оценка экологического риска при авариях с химически опасными веществами".- Днепропетровск: Наука и образование, 2008.
         Перший напрям наукової роботи - удосконалення методик очищення води, проектування систем водопостачання, водовідведення та розробка математичних моделей процесів гідродинаміки та масопереносу в системах водопостачання та водовідведення.
        По даним цих наукових досліджень надруковано 12 монографій:
         Другий напрям наукової роботи - розробка комп'ютерних технологій вирішення задач прогнозу якості повітря під дією різноманітних техногенних факторів та моделювання захисту навколишнього середовища від забруднення після аварій.
        По даним наукових досліджень надруковано 10 монографій:

Університет |  Про кафедру |  Склад |  Наукова робота |  Публікації |  Координати
Дата останнього поновлення: 02.07.2013