Кафедра "Будівельні конструкції"

кафедра

“БУДІВЕЛЬНІ

КОНСТРУКЦІЇ”

Кафедра "Будівельні конструкції"

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота кафедри спрямована на підготовку фахівців за 5-ю спеціальностями  на 4-х факультетах університету. Співробітники кафедри викладають 13 навчальних дисциплін.


Факультет

Спеціальність

Кваліфікація

Дисципліна

Промислове та цивільне будівництво

промислове та цивільне будівництво

бакалавр

 • будівельні конструкції

 • метрологія і стандартизація

 • основи системного аналізу

 • залізобетонні та кам’яні конструкції

 • металеві конструкції

магістр, спеціаліст

 • автоматизація проектування

 • конструкції з дерева та пластмаси

 • надійність та довговічність будівельних конструкцій

магістр

 • будівельні конструкції інженерних споруд

водопостачання та водовідведення

бакалавр

 • архітектура та будівельні конструкції

Мости і тунелі

мости і транспортні тунелі

бакалавр

 • будівельні конструкції

Організація будівництва доріг та експлуатація колії

організація перевезень і управління на залізничному транспорті

бакалавр

 • будівельні конструкції

Механічний

підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

бакалавр

 • проектування металоконструкцій машин


За кожною навчальною дисципліною викладачами кафедри підготовлений відповідний навчально-методичний комплекс, який постійно оновлюється та доповнюється новими методичними й науковими розробками. Комплекси відповідають затвердженим сучасним стандартам в сфері освіти та профільним навчальним програмам. На основі цих комплексів проводиться підготовка студентів викладачами кафедри.


Викладання дисциплін здійснюється як за денною формою навчання студентів, так і за безвідривною формою, співпрацюючи з Центром дистанційної освіти університету. Студенти відвідують аудиторні заняття, виконують індивідуальні завдання, розрахунково-графічні роботи, курсові роботи та проекти, для яких викладачами кафедри розроблені індивідуальні семестрові варіанти. Для проведення лабораторних занять при кафедрі працює спеціалізована навчальна лабораторія на 30 посадкових місць, оснащена необхідним обладнанням та реєстраційними приладами.

В процесі контролю якості засвоєння навчального матеріалу студентами впродовж семестру та під час сесії використовується система автоматизованого тестування "Прометей". Викладачами кафедри розроблені та продовжують розроблятись й вдосконалюватись відповідні тестові завдання, що дозволяють не тільки проконтролювати рівень набутих знань, але й перевірити базові навички.

Кафедра приймає участь в процесі підсумкової державної атестації студентів на отримання кваліфікації "бакалавр", а також керує підготовкою профільних розділів дипломних проектів та магістерських робіт з отримання кваліфікацій "магістр" та "спеціаліст".

Студенти, які пройшли підготовку з фахових дисциплін кафедри, щорічно приймають участь у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах дипломних проектів та магістерських робіт, виборюючи призові місця й нагороди.

Cтуденти

При кафедрі працює філіал ВАТ "Дніпропроектстальконструкція", в якому студенти зустрічаються із фахівцями, слухають їх лекції, збирають матеріал для дипломних проектів та магістерських робіт. Розробки студентів нерідко знаходять зворотне впровадження у виробництво.


Викладачі кафедри приділяють окрему увагу роботі в Інституті післядипломної освіти при університеті – проводяться аудиторні заняття для слухачів, бажаючих підвищити кваліфікацію в сфері проектування сучасних будівельних конструкцій, надаються кваліфіковані консультації співробітникам університету та стороннім організаціям. В окремих випадках викладачі проводять виїзні семінари та тренінги, допомагаючи спеціалістам покращити свої знання і навички в сфері сучасних засобів моделювання будівельних конструкцій та їх розрахунку.

Cтуденти

Навчальний процес по кафедрі підкріплений навчальними посібниками, методичними розробками, конспектами лекцій, підготовленими до лекційних занять, проведення практичних і лабораторних занять, виконання курсового і дипломного проектування. Викладачі кафедри постійно їх оновлюють та доповнюють, відповідно до змін у чинній нормативній базі та сучасних досягнень в сфері будівництва. Основними рекомендованими для студентів розробками є наступні:


Список методичної літератури (натисніть, щоб розгорнути або згорнути)

Казакевич М.І. Розрахунок металевих підкранових балок на ЕОМ сумісних з ІВМ при різних варіантах гальмівної системи (безгальмівної системи, з гальмівною фермою): Навч. посібник для вузів / М.І. Казакевич, А.В. Тищенко, В.Є. Волкова. - Д.: ДДТУЗТ, 1999. - 54 с.

Казакевич М.І. Вступ до системного аналізу: Конспект лекцій : Для студ. будівельних спец. всіх форм навчання / М.І. Казакевич, Д.О. Баннiков. - Д.: ДДТУЗТ, 2001. - 54 с.

Кирпа І.І. Будівельні конструкції: метод. вказівки до виконання курсового проекту “Проектування монолітного залізобетонного перекриття”. Для студ. ІІІ курсу денної і ІV курсу заочної форм навчання спец. Мости і транспор-тні тунелі / І.І. Кирпа. - 2013. - 47 с.

Кирпа І.І. Будівельні конструкції: метод. вказівки до виконання курсового проекту “Проектування монолітного залізобетонного перекриття”. Для студ. ІІІ курсу денної і ІV курсу заочної форм навчання спец. Організація пере-везень на залізничному транспорті і Водопостачання та водовідведення / І.І. Кирпа. - 2013. - 41 с.

Бойко П.П. Проектування металоконструкцій: метод. вказівки до виконання курсової роботи “Проектування мос-тового крану”. Для студ. ІІІ курсу денної і ІV курсу заочної форм навчання, а також студ.-дипломників спец. Під-йомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання / П.П. Бойко. - 2013. - 48 с. (електрона версія).

Банніков Д.О. Металеві конструкції: метод. вказівки до виконання курсового проекту № 1 “Металева балкова клітка”. Частина 1. Розрахунок елементів. Для студ. ІV курсу денної і V курсу заочної форм навчання спец. Про-мислове та цивільне будівництво / Д.О. Банніков. - 2013. - 57 с. (електрона версія).

Банніков Д.О. Металеві конструкції: метод. вказівки до виконання курсового проекту № 1 “Металева балкова клітка”. Частина 2. Конструювання елементів. Для студ. ІV курсу денної і V курсу заочної форм навчання спец. Промислове та цивільне будівництво / Д.О. Банніков. - 2013. - 46 с. (електрона версія).

Банніков Д.О. Металеві конструкції: довідкові дані “Сортамент металопрокату”. Частина 1. Гарячекатані профілі. Для студ. ІІІ-V курсів денної і ІV- VІ курсів заочної форм навчання спец. Промислове та цивільне будівництво / Д.О. Банніков. - 2013. - 54 с. (електрона версія).

Банніков Д.О. Металеві конструкції: довідкові дані “Сортамент металопрокату”. Частина 1. Холодногнуті профі-лі. Для студ. ІІІ-V курсів денної і ІV- VІ курсів заочної форм навчання спец. Промислове та цивільне будівництво / Д.О. Банніков. - 2013. - 51 с. (електрона версія).

Тищенко А.В. Будівельні конструкції: метод. вказівки до виконання практичних робіт з розділу 2 “Металеві конс-трукції”. Для студ. ІІІ курсу денної і ІУ курсу заочної форм навчання спец. Мости і транспортні тунелі / А.В. Ти-щенко. - 2013. - 56 с. (електрона версія).

Банников Д.О. Методические указания к выполнению расчетно-графической работы № 1 «Расчет нагрузок на здание» по дисциплине «Строительные конструкции» (адаптированный текст). Для иностр. студ. ІІІ курса дневной и ІV курса заочной форм обучения, а также студ.-дипломников спец. Промышленное и гражданское строительство / Д.О. Банников. - Д.: Новая идеология, 2012. - 56 с.

Банников Д.О. Методические указания к выполнению расчетно-графической работы № 2 «Оценка эффективности применения строительных маетриалов» по дисциплине «Строительные конструкции» (адаптированный текст). Для иностр. студ. ІІІ курса дневной и ІV курса заочной форм обучения, а также студ.-дипломников спец. Промышлен-ное и гражданское строительство / Д.О. Банников. - Д.: Новая идеология, 2012. - 34 с.

Банніков Д.О. Будівельні конструкції: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 1 “Розра-хунок навантажень на будівлю”. Для студ. ІІІ курсу денної і ІV курсу заочної форм навчання, а також студ.-дипломників спец. Промислове та цивільне будівництво / Д.О. Банніков. - Д.: Нова ідеологія, 2011. - 56 с.

Банніков Д.О. Будівельні конструкції: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 2 “Оцінка ефективності застосування будівельних матеріалів”. Для студ. ІІІ курсу денної і ІV курсу заочної форм навч. спец. “Промислове та цивільне будівництво” / Д.О. Банніков, Г.Е. Гуслиста. - Д.: Нова ідеологія, 2011. - 34 с.

Банніков Д.О. Дерев'яні конструкції: метод. вказівки до практ. занять з курсу "Конструкції з дерева і пластмас". Для студ. V курсу спец. "Промислове та цивільне будівництво" денної і заоч. форм навч. / Д.О. Баннiков . - Д.: ДНУЗТ, 2006. - 34 с.

Волкова В.Є. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Конструкції з дерева і пластмас”: для студ. ІV та V курсу / Волкова В.Є., Кирпа I.I. - Д.: ДДТУЗТ, 2001. - 45 с.

Гуслиста Г.Е. Автоматизація проектування: метод. вказівки до практ. занять. Для студ. V курсу денної та VI курсу заочної форм навчання, та студ.-дипломників спец. “Промислове та цивільне будівництво” / Г.Е. Гуслиста, Д.О. Банніков. - Д.: Нова ідеологія, 2011. - 57 с.

Кирпа І.І. Монолітне залізобетонне перекриття: метод. вказівки до виконання розрахунку та конструювання мо-нолітного ребристого перекриття з балочними плитами. Для студ. IV-V курсів усіх форм навч. спец. ПЦБ / І.І. Ки-рпа , О.В. Лінецький. - Д.: ДНУЗТ, 2008. - 62 с.

Кирпа І.І. Монолітне залізобетонне перекриття: метод. вказівки до виконання розрахунку та конструювання мо-нолітного ребристого перекриття з балочними плитами. Для студ. ІІІ-V курсів усіх форм навч. / І.І. Кірпа, О.В. Лі-нецький. - Д.: ДНУЗТ, 2007. - 62 с.

Кирпа І.І. Залізобетонні конструкції: Метод. вказівки до виконання практичних робіт: Для студ. буд. спец. / І.І. Кирпа - Д.: ДНУЗТ, 2005. - 23 с.

Кирпа І.І. Методичні вказівки до виконання практичних робіт по курсу “Будівельні конструкції” (розділ “Залізо-бетонні конструкції”): Для студ. спец. ПЦБ, ВК, МТ, Б / І.І. Кирпа. - Д.: ДІІТ, 1993. - 30 с.

Кирпа І.І. Методичні вказівки до курсового проектування з курсу "Залiзобетоннi конструкцiї" (загальні положення та таблиці розрахунків) / І.І. Кирпа, В.О. Семенюта, О.В. Лінецький, П.П. Бойко. - Д.: ДДТУЗТ, 2001. - 47 с.