Кафедра "Будівельні конструкції"

кафедра

“БУДІВЕЛЬНІ

КОНСТРУКЦІЇ”

Кафедра "Будівельні конструкції"

Науково-дослідна робота

Основним напрямком науково-дослідної роботи кафедри є визначення особливостей напружено-деформованого стану будівельних конструкцій. На протязі свого існування кафедра займалась як суто теоретичними розробками в сфері будівельних конструкцій, так і практичними питаннями їх безпечної експлуатації.


Початковий науковий напрям кафедри був закладений її першим завідувачем д.т.н., професором Сахновським М.М. і був присвячений попередженню аварій будівельних конструкцій та розробку конструктивних рекомендацій для збільшення їх довговічності.

Понад 30 років в напрямку науково-дослідної роботи кафедра визначала дійсний технічний стан конструкцій кранів-перевантажувачів Придніпровської ДРЕС, забезпечуючи нормальні умови її експлуатації.

У вирішенні питань, пов'язаних з експлуатацією будівельних конструкцій, кафедра тісно співпрацювала з дистанцією цивільних споруд, будівельно-монтажними поїздами, інститутом "Дніпрозалізничпроект", будівельним трестом "Дорбудтрест", локомотивними та вагонними депо Придніпровської залізниці, тепловозоремонтним та електровозобудівним заводами, проектним інститутом "Дніпропроектстальконструкція", господарчими службами університету.


В теперішній час напрямками науково-дослідної роботи викладачів кафедри є наступні:


Напрям науково-дослідної роботи Виконавці
  • дослідження роботи сталевих тонкостінних просторових конструкцій

  • вивчення особливостей взаємодії сипучих матеріалів з елементами ємнісних будівельних конструкціях

  • комп’ютерне моделювання будівельних конструкцій

д.т.н., професор,

зав. кафедри

Банніков Д.О.

  • дослідження дійсної роботи залізобетонних будівельних конструкцій будівель та інженерних споруд і розробка рішень щодо забезпечення їх несучої спроможності

к.т.н., приват-проф.

Кирпа І.І.

  • дослідження просторової роботи сталевих каркасів промислових та виробничих будівель

к.т.н., доцент

Тищенко А.В.

  • дослідження надійності залізобетоних елементів з комплексними перерізами та їх імовірнісний розрахунок

к.т.н., доцент

Тищенко О.А.


При кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди, в якій навчаються майбутні науковці (ас. Грищенко О.Ю., Качуренко В.В.).


В останнє десятиріччя на кафедрі були налагоджені та продовжують встановлюватись досить інтенсивні стосунки з закордонними фахівцями, основною формою яких є активна і систематична участь співробітників кафедри в міжнародних конференціях та симпозіумах. При цьому пріоритети віддаються, як правило, таким подіям, ініціаторами яких є відомі міжнародні наукові асоціації (членство зав. каф. Баннікова Д.О. в IASS) або Академії наук різних держав.


Кафедра підтримує активні взаємозв’язки з провідними вишами України, зокрема, КНУБА, ДонНАСА, ПДАБА, ПолтНТУ, КПУ, ЛНУ та науково-дослідними установами. Фахівці кафедри обмінюються досвідом, приймають участь в атестації майбутніх науковців, публікують результати своїх досліджень у виданнях цих організацій.


Наукові монографії, видані співробітниками кафедри за останній час, відображують новітні досягнення в сфері створення та експлуатації різноманітних видів будівельних конструкцій:


Банніков Д.О. Сипучий матеріал в ємнісній конструкції / Д.О. Банніков. – Дніпропетровськ: Моноліт, 2009. – 172 с.

Банников Д.О. Вертикальные жесткие стальные емкости: современные концепции формообразования / Д.О. Банников. – Днепропетровск: Монолит, 2009. – 186 с.

Казакевич М.И. Избранное / М.И. Казакевич. – Днепропетровск: Акцент, 2009. – 524 с.

Банников Д.О. Расчет пирамидально-призматических бункеров методом конечных элементов / Д.О. Банников, М.И. Казакевич. – Днепропетровск: Наука и образование, 2003. – 150 с.

Казакевич М.И. Фазовые траектории нелинейных динамических систем. Атлас / М.И. Казакевич, В.Е. Волкова. – Днепропетровск: Наука и образование, 2002. – 94 с.

Казакевич М.И. Динамика систем с двумя потенциальными ямами / М.И. Казакевич, В.Е. Волкова. – Днепропетровск: ГИД, Арт-Пресс, 2000. – 160 с.


До науково-дослідної роботи активно залучаються студенти, які вирішують поставлені теоретичні задачі, допомагають викладачам в проведенні обстежень та експериментальних досліджень в лабораторії кафедри та її комп’ютерному класі.


Випробовування сталевої ємнісної конструкції


Проведення експериментальних досліджень в лабораторії кафедри