Методичне забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі

 

Назва дисципліни

Методичне забезпечення

Загальний курс залізниць

1. Корнійчук М. П., Липовець Н. В., Шамрай Д. О. Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту. Ч.1:Підручник. – К.: Дельта, 2006. – 500 с. (98 екз.)

2. Уздин М. М. Железные дороги. Общий курс Транспорта. (793 екз.)

Технологія та механізація залізничного будівництва

1. Жинкин Г. Н. Железнодорожное строительство. Организация, планирование и управление. – М.: Транспорт, 1985. (105 екз.)

2. Першин Е. П. и др. Железнодорожное строительство. Технология и механизация. – М.:Транспорт, 1991. (80 екз.)

3. Проект виробництва земляних робіт [Текст ]: методичні вказівки до курсового й дипломного проектування / уклад.:  О. М. Баль,  В. В. Ковальов, О.С. Чернишова, В.О. Найдьонова; Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаря на, 2012. – 45 с. (200 екз)

4. Технологія та механізація залізничного будівництва [Текст ]: методичні вказівки до практичних робіт: у 2 ч./ уклад. :  О.С. Чернишова, В. В. Ковальов, О. М. Баль,  В.О. Найдьонова,  М. А. Гусак; Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013. – 27 с. (100 екз.)

Метрологія, стандартизація та сертифікація

1. Долина Л. Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорона довкілля. К «Знання» 2007. (144 екз.)

Сучасні інформаційні технології в будівництві та колійному господарстві

1. Интеллектуальные рельсовые системы. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://brailsys.com

2. Курган М. Б., Курган Д. М., Бондаренко А. О. Математичні методи та моделі в спеціальних задач/ Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2005. – 20 с. (150 екз.)

Планування та організація виробництва

1. Жинкин Г. Н. Железнодорожное строительство. Организация, планирование и управление. – М.: Транспорт, 1985 (105 екз.)

2. Спиридонов Э.С. Технология железнодорожного строительства. (10 екз.)

3. Корженевич І. П., Потапов А. І. Планування та організація будівництва. Метод. вказ. – Д.: ДІІТ, 2006. ( екз.)

4. Корженевич І. П., Лютова В. Г., Найдьонова В. О. Планування та організація виробництва. Метод. вказ. – Д.:ДІІТ, 2007. ( екз.)

5. Корженевич І. П., Потапов А. І. Організація будівництва нової залізниці. Метод. вказ. – Д.: ДІІТ, 2007. 19 с. ( екз.)

Проектування залізниць

1. Турбин И. В. Изыскания и проектирование железных дорог. – М.: Транспорт, 1989. – 479 с. (69 екз.)

2. Гребенюк  П. Т.  и др. Правила тягових расчетов для  поездной работы. – М.: Транспорт, 1987. – 287 с. (61 екз.)

3. Астахов А. В., Бєлікова Н.В. Вишукування та проектування залізниць: Навч. посібник / А. В. Астахов Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 125 с. (123 екз.)

4. Державні будівельні норми України. Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування. ДБН В.2.3-019-2008. – К.: Мінрегіонбуд, 2008. – 123 с. (8 екз.)

5. Фадєєв В. О. Проектування залізниць: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи. – Д.: ДНУЗТ, 2005. – 36 с. ( екз.)

6. Малишев Ю. В. Вибір типів водопропускних споруд. / Методичні вказівки для курсового й дипломного проектування. – Д.: ДНУЗТ, 2010. – 20 с. ( екз.)

7. Курган М. Б., Гоц О. В., Курган Д. М. Проектування реконструкцїї поздовжнього профілю: Метод. вказівки / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна.– Д., 2005. – 28 с. ( екз.)

Системи автоматизованого проектування доріг

1. Интеллектуальные рельсовые системы. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://brailsys.com

Проектування реконструкції залізниць

1. Яковлев Б. В. Проектирование, строительство и реконструкция железных дорог. Уч. пособие / Под ред. Б. В. Яковлева. – М.: Транспорт, 1989. – 263 с. (53 екз.)

2. Волков Б. А. Економические изыскания и основы проектирование железных  дорог [Текст ] / Уч. пособие / Б. А. Волков.- М: Маршрут, 2005. – 408 с (8 екз.)

Управління будівництвом

1. Жинкин Г. М. Железнодорожное строительство. Организация, планирование и управление. – М.: Транспорт, 1985. (105 екз.)

2. Васильев В. М. Управление в строительстве: учебник для вузов [Текст ] / Васильев В. М., Панибратов Ю. П. – М.: АСВ, 2001.-352 с

Транспорт промислових підприємств

1. Акулиничев В. М. Организация перевозок на промышленном транспорте. – М., Высшая школа, 1983. (35 екз.)

2. Корнійчук М. П. Технологія галузі і технічні засоби транспорту [Текст ] / Корнійчук М. П.,Щамрай Д. О. – в 2-х томах. – К.: Дельта 2006. – 500 с.

Автомобільні шляхи

1. Бабков В. Ф., Андрєєв О. В. Проектирование автомобильных дорог ч. I, ч II. (18 екз.)

2. Васильева А. П. Ремонт и содержание автомобильных дорог: Справочник инженера-дорожника. – М.: Транспорт, - 287 с. (2 екз.)

Сучасні інформаційні технології в проектуванні та будівництві

1. Интеллектуальные рельсовые системы. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://brailsys.com

Будівництво доріг

1. Прокудин И. В., Грачев И. А., Колос А. Ф. Организация переустройства железных дорог под скоростное движение поездов: Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта. – М.: Маршрут, 2005. – 716 с. (3 екз.)

2. Соколов Ф. Г. Строительство вторых путей. – М.: Транспорт,1990. – 264 с. (25 екз.)

3. Курган М. Б., Фадєєв В. О., Потапов А. І. Будівництво другої колії: Методичні вказівки до курсового й дипломного проектування / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акд. В.Лазаряна. – Д., 2007. – 35 с. ( екз.)

Інтеграція залізничного транспорту в європейську транспортну систему

1. Кірпа Г. М. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську транспортну систему: Монографія. 2-ге вид., переробл. і допов. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2004. – 248 с. ( 122 екз.)

2. Костюк М. Д., Козак В. В., Яковлєв В. О. Будівництво та реконструкція залізничної мережі України для збільшення пропускної  спроможності та запровадження швидкісного руху поїздів. К: ІЕЗ ім. Є.О. Патона, 2010. – 216 с.

Залізничні криві, їх проектування та розрахунки

1. Интеллектуальные рельсовые системы. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://brailsys.com

Основи проектування залізниць

1. Турбин И. В. Изыскания и проектирование железных дорог. – М.: Транспорт, 1989. – 479 с. (69 екз.)

2. Экономические изыскания и основы проектирования железных дорог / Под ред. Б. А. Волкова. – М.: Маршрут, 2005. – 408 с. (8 екз.)

3. Курган М. Б., Фадєєв В. О., Потапов А. І.  Будівництво другої колії: Методичні вказівки до курсового й дипломного проектування / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акд. В.Лазаряна.. – Д., 2010. – 35 с. ( екз.)

Вишукування мостових переходів і тунельних пересічень

1. Кантор И. И. Проектирование мостовых переходов на железных дорогах. – М. Транспорт, 1990. ( екз.)

2. Копыленко В. А., Переселенкова И. Г. Проектирование мостового перехода на пересечении реки трассой железных дорог. ( екз.)