Українська моваРосійська мова   www.diit.edu.ua
Університет
Головна
Співробітники
Навчальний процес
Наукова робота
Історія кафедри
ГНДЛ

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

       Кафедра здійснює навчання студентів на різних факультетах університету за денною та за безвідривною формами навчання на наступних спеціальностях.

Денна форма навчання

Факультет

Спеціальність

Спеціалізація

Мости і тунелі (МТ)

192 Будівництво та цивільна інженерія

Мости і транспортні тунелі

Електрифікація залізниць (Е)

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричний транспорт

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Електротехнічні системи електроспоживання

Механічний (М)

273 Залізничний транспорт

Локомотиви та локомотивне господарство

Вагони та вагонне господарство

133 Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання

274 Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

Управління процесами перевезень (УПП)

275 Транспортні технології

Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Організація будівництва доріг та експлуатація колії (ОБЗ)

273 Залізничний транспорт

Залізничні споруди та колійне господарство

192 Будівництво та цивільна інженерія

Автомобільні дороги та аеродроми

Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)

192 Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво

Водопостачання та водовідведення

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

Заочна форма навчання

Факультет

Спеціальність

Спеціалізація

Навчально - науковий центр безвідривної освіти

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Електричний транспорт

273 Залізничний транспорт

Локомотиви та локомотивне господарство

Вагони та вагонне господарство

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

133 Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання

275 Транспортні технології

Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

273 Залізничний транспорт

Залізничні споруди та колійне господарство

192 Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво

Водопостачання та водовідведення

Форми навчальної роботи

       Основними формами навчальної роботи кафедри, відповідно до стандарту СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.01.2010 «Положення про організацію навчального процесу в університеті», є:

 • лекції;
 • лабораторні заняття;
 • практичні заняття;
 • консультації;
 • індивідуальні завдання;
 • розрахункові, розрахунково-графічні роботи;
 • організація самостійної роботи студентів;
 • практична підготовка студентів в умовах наукової лабораторії.

      Перелік дисциплін, що викладають науково-педагогічні працівники кафедри наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Перелік дисциплін, що викладають НПП кафедри

Назва дисципліни Вид занять
1. Опір матеріалів лекції, практичні та лабораторні заняття
2. Будівельна механіка машин лекції та лабораторні заняття
3. Основи теорії коливань та стійкість руху Р.С. лекції та практичні заняття
4. Технічна механіка (розділ опір матеріалів) лекції, практичні та лабораторні заняття
5. Прикладна механіка (розділ
опір матеріалів)
лекції, практичні та лабораторні заняття
6. Опір матеріалів
(спецкурс)
лекції, практичні та лабораторні заняття
7. Будівельна механіка лекції, практичні та лабораторні заняття
8. Будівельна механіка, спецкурс лекції, практичні та лабораторні заняття
9. Сучасні методи будівельної механіки
в розрахунках мостових конструкцій
лекції та лабораторні роботи
10. Теорія пружності, пластичності та повзучості лекції, практичні та лабораторні заняття
11. Опір матеріалів та будівельна механіка лекції, практичні та лабораторні заняття
12. Теоретична механіка
(розділи "статика", "кінематика", "динаміка")
лекції та практичні заняття
13. Будівельна механіка залізничного рухомого складу лекції та практичні заняття
14. Якість машин лекції та практичні заняття
15. Сертифікація підприємств за нормами безпеки лекції та практичні заняття
16. Сертифікація залізничних систем
та підсистем за нормами безпеки
лекції та практичні заняття
17. Ліцензування та сертифікація на транспорті лекції та практичні заняття

Технічні засоби навчання та комп’ютеризація навчального процесу

       Лабораторії кафедри (ауд.168, 170) мають спеціальне обладнання (див. табл.2) для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Опір матеріалів».

Таблиця 2

№ п/п Навчальні прилади:
1. копер МК-30 маятниковий – для визначення ударної в’язкості
2. установка для визначення кута повороту, вертикальних та горизонтальних переміщень окремих точок рами
3. машина МС-1000 – для сравнения наибольших напряжений
при сжимании изотропных и анизотропных материалов
4. машина УГ20/2 випробувальна 20 т – для визначення механічних властивостей матеріалів
5. машина випробувальна на розрив Р-5 – для визначення найбільших напружень при позацентровому розтяганні
6. машина гідр. для ст. випр.
7. машина ИМ-4А випробувальна – для визначення руйнуючого навантаження при зрізі
8. устройство для определения коэффициента Пуассона
и модуля упругости при растяжении
9. пристрій для визначення коефіцієнту Пуассона та модуля пружності при розтяганні
10. установка для определения модуля упругости
при кручении прямоугольного образца
11. установка для визначення модуля пружності при розтягуванні пружини
12. установка для визначення опорних реакцій статично невизначуваних балок
13. установка для визначення центру згинання та визначення при косому згинанні вертикальних та горизонтальних переміщень консольної балки.
14. установка для визначення критичної сили при поздовжньому згинанні
15. установка для демонстрації плоского та чистого згину
16. установка для побудови пружної лінії балки

       На кафедрі працюють два комп’ютерні класи (ауд.5312 та ауд.172), обладнані 21 ПЕОМ, в яких студенти виконують розрахунково-графічні роботи, і де проводяться лабораторні роботи при вивченні дисциплін: опір матеріалів, прикладна механіка, технічна механіка, основи теорії коливань та стійкість руху рухомого складу, будівельна механіка, а також тестування з використанням системи «Прометей».
     З метою ефективного використання обчислювальної техніки при вивчені означених вище дисциплін на кафедрі використовуються як стандартні ліцензійні програми так і учбові програми, які розроблено викладачами кафедри та провідними спеціалістами ГНДЛ ДМРС, які працюють або працювали на кафедрі за умовами сумісництва.
     У таблиці 3 наведено перелік видів розрахунків та відповідних програм, які використовуються студентами при виконанні розрахунково-проектувальних та лабораторних робіт.

Таблиця 3

Види розрахунків Викладачі, які
є або авторами розроблених
програм, або
використовують ці програми
у навчальному процесі
1) Використання учбових програм для проведення комп’ютерного
розрахунку статично невизначуваних систем методом сил
С.А.Костриця,
В.В.Карпенко
2) Використання учбових програм для проведення: розрахунків з
визначення моментів інерції плоских фігур; розрахунків на міцність та
жорсткість як звичайних балок так і балок розташованих на суцільній
пружній основі
С.А.Костриця, В.В.Карпенко,
Бондарєв О.М., Ягода Д.О.
3) Використання програмних комплексів “SCAD” та “Mathcad” при
проведенні комп’ютерних розрахунків конструкцій на стійкість
С.А.Костриця, А.О. Бринза
4) Визначення частот та форм коливань механічних систем за допомогою
комп’ютера та існуючих на кафедрі програмних комплексів
В.В.Карпенко, В.М.Даценко,
О.М.Заболотний,
Є.Ф.Федоров, Д.О.Ягода
5) Застосування програмного комплексу “SCAD” в розрахунках статично
невизначуваних систем за допомогою метода скінчених елементів
В.М.Даценко, Л.О. Недужа,
А.О. Бринза,
Є.М. Дзічковський
6) Застосування програмного комплексу “Mathcad” при виконанні завдань з будівельної механіки С.А.Костриця, А.О. Бринза
7) Адаптація системи “Прометей” в навчальному процесі кафедри
(проведення самопідготовки з вивчення різних розділів опору матеріалів
та будівельної механіки, а також з метою підготовки до проведення
тестуванні при складанні модульних контролів)
С.А.Костриця, О.М.Бондарєв,
Л.В.Урсуляк, Л.О. Недужа,
М.В. Церковер

Методичне забезпечення навчального процесу

        Головною складовою методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі є навчально-методичні комплекси провідних дисциплін, які складаються з:

 1. навчальної програми;
 2. робочої програми;
 3. тематичного плану дисципліни (календарного плану – навчально-методичної картки);
 4. конспекту лекцій;
 5. засобів для проведення поточного та підсумкового контролю: екзаменаційних білетів, контрольних завдань до семінарських, практичних та лабораторних занять, контрольних робіт для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, завдань модульного контролю;
 6. індивідуальних семестрових завдань для самостійної роботи студентів;
 7. переліку навчальної та навчально-методичної літератури, що забезпечує вивчення дисципліни та їх зразків;
 8. зразків кращих студентських розрахунково-графічних робіт, курсових проектів тощо;
 9. інших характеристик навчального процесу за визначенням викладача, кафедри або ВНЗ (протоколи узгодження робочих програм, перелік спеціалізованих аудиторій та лабораторій, картки забезпечення студентів навчально-методичною літературою та інше).
       Комплекси, за необхідності, оновлюються.
       Протягом останніх п’яти років кафедрою підготовлено та оновлено 11 навчально-методичних розробок (методичних вказівок до розрахунково-графічних робіт, зошитів лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання), розроблені й впроваджені нові розрахунково-графічні та лабораторні роботи, впроваджена модульно-рейтингова система поточного та підсумкового контролів засвоєння студентами навчального матеріалу, дистанційне навчання і система "Moodle", підготовлені конспекти лекцій державною мовою.
        На кафедрі працює науково-методичний семінар та семінар молодих асистентів.
       Нижче приведено загальний список методичної літератури, що розроблено на кафедрі та пропонується і використовується у навчальних дисциплінах, які викладаються на кафедрі.

Таблиця 4

СПИСОК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Автори Назва Рік
видання
Кількість
примірників
І. Опір матеріалів, технічна механіка, прикладна механіка
1. Стукалов А.И.,
Дудко В.С.
Методические указания к
выполнению расчетно-проектировочных
работ по сопротивлению
материалов. Ч1.
1981 45
2. Данович В. Д.,
Литвин И. А.,
Дудко В. С.,
Кулябко В. П.
Методические указания к
выполнению расчетно-проектировочных
работ по сопротивлению материалов. Ч1.
1989 190
3. Бондарєв О.М.,
Выскребенцев А.Я.,
Конашенко С.Й., Лабузов Ю.А.,
Репетя В.О.
Методические указания к
выполнению расчётно-проектировочных работ
по сопротивлению материалов. Ч2.
1990 153
4. Бондарєв О.М.,
Конашенко С.Й.,
Лабузов Ю.А.,
Крюков С.Г., Недужа Л.О.,
Репетя В.О.
Методичнi вказiвки до виконання
розрахунково-проектувальних робіт
з опору матерiалiв. Ч2.
2002 216
5. Данович В.Д.,
Конашенко С.И.,
Лабузов Ю.А.
Методические указания к
выполнению лабораторных работ
по сопротивлению материалов. Ч.1.
1984 130
6. Выскребенцев А.Я,
Кулябко В.П.,
Островерхов Н.П.
Методические указания к
выполнению лабораторных работ по
сопротивлению материалов. Ч.2.
1985 152
7. Лабузов Ю.А.
Урсуляк Л.В.
Методичнi вказiвки до виконання
лабораторних робіт з
дисципліни «Опір матерiалiв». Ч1.
2000 151
8. Костриця С.А.
Султан О.В,
Озерна О.В.,
Островерхов М.П.
Методичнi вказiвки до виконання
лабораторних робіт з
дисципліни "Опір матерiалiв". Ч2.
2008 283
9. Бондарєв О.М.,
Недужа Л.О.,
Урсуляк Л.В.,
Заболотний О.М.,
Ягода Д.О.
Опір матеріалів. Методичні вказівки
до виконання контрольних робіт. Ч.1.
Для студентів безвідривної форми
навчання всіх спеціальностей.
2011 283
10. Бринза А.О. Опір матеріалів. Методичні вказівки
із застосування програми Mathcad. Ч.1.
2011 134
11. Бондарєв О.М.,
Недужа Л.О.,
Урсуляк Л.В.,
Заболотний О.М.,
Ягода Д.О.
Опір матеріалів. Методичні вказівки
до виконання контрольних робіт. Ч.2.
Для студентів безвідривної форми
навчання всіх спеціальностей
2012
12. Бондарєв О.М.,
Костриця С.А.,
Недужа Л.О.,
Урсуляк Л.В.,
Ягода Д.О.,
Молчанов С.Ю.
Опір матеріалів. Методичні вказівки та
завдання для самостійної підготовки
студентів до складання модульного
контролю МК1.
Для студентів денної форми навчання
всіх спеціальностей.
2014
ІІ. Будівельна механіка, будівельна механіка машин
1. Блохин Е.П.,
Барбас И.Г.
Расчёт грузовых вагонов на прочность при ударе 1989 159
2. Барбас Й.Г.,
Бондарєв О.М.,
Урсуляк Л.В.,
Горобець В.Л.
Методичні вказівки та завдання
на контрольні роботи з
дисципліни "Будівельна механіка"
1997 149
3. Радзиховский Ю.А. и др. Расчет рам методом сил в
матричной форме с использованием ЭВМ
1978 90
4. Бодянов П.С.,
Стукалов А.И.
Методические указания к решению задач
по строительной механике. Вып. 1: Расчет статически
определимых балок и рам
1981 73
5. Бодянов П.С.,
Стукалов А.И.,
Берман З.Г.
Методические указания к решению
задач по строительной механике. Вып. 2: Расчёт статически
определимых ферм
1982 72
6. Радзиховский Ю.А.,
Стукалов А.И.,
Киселёв В.В.
Методические указания к выполнению
задания по строительной механике
«Расчёт бесшарнирной арки»
1978 100
7. Стукалов А.И. Методические указания к решению
задач по строительной механике. Вып. 5: Расчет статически неопределимых
систем по методу сил
1983 83
8. Стукалов А.И. Методические указания к решению
задач по строительной механике. Вып. 6: Расчет статически неопределимых
систем методом перемещений с применением ЭВМ
1984 217
9. Барбас И.Г.,
Берман З.Г.,
Кострица С.А.,
Радзиховский Ю.А.,
Татарчук В.В.
Методические указания к решению задач
по строительной механике: вып. 7. Расчёт балочного
ростверка методом
конечных элементов
1984 87
10. Бондарь Н.Г.,
Конашенко С.И.,
Осипов А.М.
Методические указания к
решению задач по строительной механике.
Вып. 9. Устойчивость сооружений.
1985 78
11. Бондарь Н.Г.,
Конашенко С.И.,
Осипов А.М.
Методические указания к решению задач по строительной механике.
Вып. 10. Динамика сооружений и машин
1985
1986
78
136
ІІІ. Будівельна механіка (спецкурси).
Основи теорії коливань та стійкість Р.С.
1. Лазарян В.А. Динамика вагонов. Устойчивость движения и колебания 1964 94
2. Лазарян В.А. Лекции по теории колебаний, ч.1. 1954 144
3. Лазарян В.А. Колебания стержней (с приложением к динамике подвижного состава). Конспект лекций. 1981 50
4. Блохин Е.П.,
Пшинько А. Н.
Высокоскоростной наземный транспорт мира. 2009 144
5. Коротенко М.Л. и др. Устойчивость движения рельсовых экипажей 1972 104
6. Блохин Е.П.,
Манашкин Л.А.
Динамика поезда 1982 134
7. Блохін Є.П.,
Коротенко М.В.,
Буров В.С.
Динаміка електричного рухомого складу 2002 183
8. Барбас И.Г.,
Бондарев А.М.,
Коротенко М.Л.,
Литвин И.А.
Методические указания к лабораторным работам по курсу «Теория колебаний» 1983 93
9. Брынза А.А.,
Островерхов Н.П.
Методические указания к выполнению расчётно-проектировочных работ по исследованию свободных колебаний сооружений и конструкций 1989 141
ІV. Будівельна механіка (спецкурси).
Теорія пружності, пластичності та повзучості.
1. Выскребенцев А.Я.,
Лабузов Ю.А,
Литвин И.А.,
Островерхов Н.П.
Методические указания к выполнению расчетно-проектировочных работ по основам теории упругости и пластичности. 1992 145
V. Теоретична механіка
1. Маслєєва Л. Г., Султан О. В. Методичні вказівки та завдання для самостійної підготовки студентів до тестового контролю з теоретичної механіки за розділами «Статика», «Кінематика», «Динаміка» 2012
2. Колбун В. В., Янгулова О. Л. Статика. Центр тяжіння. Методичні вказівки та завдання для самостійної підготовки студентів до тестового контролю 2011
3. Буров В. С., Костриця С. А., Колбун В. В., Анофрієв П. Г. Збірник задач з теоретичної механіки для контрольних робіт 2009
4. Буров В. С., Іващенко Є. В., Янгулова О. Л. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з розділу «Статика» із застосуванням програми Mathcad 2009
5. Колбун В. В., Маслєєва Л. Г., Янгулова О. Л. Розділ «Статика». Методичні вказівки та завдання для самостійної підготовки студентів до тестового контролю 2009
6. Маслєєва Л. Г., Буров В. С., Шаповал І. В. Інтегрування рівнянь руху поїзда. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання 2008
7. Костриця С. А., Татарінова В. А. Методичні вказівки для розв’язку задач теоретичної механіки студентами-заочниками 2007
8. Орленко В. П., Татарінова В. А., Карпенко В. В., Ахметова О. І. Теоретична механіка. Динаміка. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт 2007
9. Мямлін С. В., Янгулова О. Л., Костриця С. А., Колбун В. В. Збірка задач з теоретичної механіки. Кінематика 2006
10. Жаковський О. Д., Колбун В. В. Методичні вказівки до виконання завдань із дисципліни «Якість машин» 2006
11. Мямлін С. В., Янгулова О. Л., Буров В. С. Збірка задач з теоретичної механіки. Статика 2005
12. Мямлін С. В., Янгулова О. Л. Збірник задач із розділів «Аналітична механіка» та «Коливання точки» з прикладами розв’язання 2005
13. Мямлін С. В., Янгулова О. Л. Збірник задач з прикладами розв’язання із розділу «Динаміка точки та системи» 2004
14. Коротенко М. Л., Татарінова В. А., Колбун В. В. Методичні вказівки до розв’язування задач із розрахунків вагонів і локомотивів 2004
15. Костриця С. А. та інші Збірник задач з теоретичної механіки. Статика 2002
16. Коротенко М. Л. та інші Дослідження за допомогою ЕОМ коливань системи з одним ступенем вільності. Частина 1. Вільні коливання та вимушені коливання точки при гармонічному збуренні 2002
17. Колбун В. В., Янгулова О. Л., Мямлін С. В. Збірник задач із розділу «Кінематика» з прикладами розв’язання 2002
18. Буров В. С. Задачі з теоретичної механіки. Методичні вказівки до контрольних робіт для студентів-заочників 2001
19. Татарінова В. А., Колбун В. В. Контрольні завдання з теоретичної механіки для студентів безвідривної форми навчання 2001
20. Костриця С. А., Манашкін Л. А. Словник термінів теоретичної механіки українською мовою 2000
21. Маріненко Г. А. та інші Теоретична механіка. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт 2000
22. Манашкін Л. А. та інші Теоретична механіка. Конспект лекцій. У трьох частинах. Частина 1. Статика. Частина 2. Кінематика. Частина 3. Динаміка 1998
VI. Теоретична механіка для іншомовних студентів
1. Tovt B. M. Theoretical Mechanics. Statics. Lecture Summary 2013
2. Tovt B. M. Theoretical Mechanics. Kinematics. Lecture Summary 2013
3. Tovt B. M. Theoretical Mechanics. Dynamics. Lecture Summary 2013
4. Tovt B. M. Theoretical Mechanics. Statics and Kinematics. Guide for calculation-graphical projects 2013
5. Tovt B. M. Theoretical Mechanics. Dynamics. Guide for calculation-graphical project 2013

У 2013 році викладачами кафедри підготовлено конспект лекцій в електронному вигляді для слухачів Центру дистанційної освіти.
Університет | Головна | Співробітники | Навчальний процес | Наукова робота | Історія кафедри | ГНДЛ
© Махінько О.І. & Co, 2016