Спеціальності
Економіко-гуманітарного факультету

Галузь знань: 0306 Менеджмент і адміністрування
Напрям підготовки: 6.030601 Менеджмент
Спеціальність: 7. 03060101, 8. 03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Економісти спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» – фахівці широкого профілю. Вони отримують глибоку гуманітарну, фундаментальну й економічну підготовку, що дозволяє їм забезпечувати в умовах ринкових відносин високоякісне управління економічними процесами в будь-якій сфері діяльності, і незалежно від форми власності організації.

Менеджер має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і прийняття управлінських рішень, займається широким колом питань. Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністра-тивно-господарська, а за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідна. Це представник особливої професії, що об’єднує в собі управлінця, економіста, інженера.

Випускники можуть працювати на підприємствах залізничного транспорту від економіста до заступником начальника залізниці з економічних питань, промисловості, торгівлі, малого та середнього бізнесу, у державній податковій адміністрації, банках, інших фінансових установах.

Широкий профіль фахівця менеджера формується на базі вивчення економічної теорії, макро- і мікроекономіки, економіки й організації виробництва, менеджменту і маркетингу, управління трудовими і матеріальними ресурсами, витратами, основ бізнесу і підприємництва й інших ринкових дисциплін. Теоретичні знання закріплюються проходженням виробничої практики на підприємствах.

Напрям підготовки: 6.030601 Менеджмент. Професійне спрямування «Логістика»

Бакалавр з логістики вирішує задачі, пов’язані з оптимізацією процесів постачання, виробництва, розподілення, складування, транспортування, тобто охоплює всі питання, які пов’язані з переміщенням матеріальних та інформаційних потоків.

Задля ефективного функціонування в складних сучасних економічних умовах підприємства нашої країни почали створювати служби логістики. Саме фахівці з логістики аналізують ситуацію на під-приємстві та розробляють рекомендації щодо зниження витрат та збільшення прибутку, оптимального використання потужностей, ефективної співпраці з контрагентами.

Завдяки отриманню професії мене-джера-логіста ви зможете розраховувати на швидкий кар’єрний зріст та високооплачуване робоче місце: на виробничих підприємствах і торгових компа-ніях, в консалтингових фірмах, в марке-тингових підрозділах бірж, банків, ізвести-ційних і фінансових компаніях, в органах влади.

Крім того, Міністерство інфраструктури доручило готувати нашому університету логістів для роботи в Українському транспортно-логістичному центрі та інших підрозділах відомства.

Галузь знань: 0305 Економіка та підприємництво
Напрям підготовки: 6.030509 Облік і аудит
Спеціальність: 7. 03050901, 8. 03050901 Облік і аудит

Професія бухгалтера одна з найбільш необхідних та популярних на ринку праці, адже кожне підприємство чи організація користується послугами таких фахівців. Сьогодні бухгалтер – не просто обліковець, а й аналітик, який здатний керувати економічною та фінансовою службами підприємства, прогнозувати його розвиток.

Підготовка фахівців зі спеціальності «Облік та аудит» відрізняється заглибленою гуманітарною спрямованістю, професійною орієнтованістю на специфіку аудиторської й облікової діяльності за рахунок вивчення бухгалтерського обліку на транспорті й інших галузях, економічного аналізу, аудита, фінансів, статистики, податків і оподатковування, інших дисциплін, що властиві сучасним принципам і методам внутрішніх і міжнародних економічних відносин.

Після закінчення університету випускники можуть працювати на посаді керівника підприємства, бухгалтера, економіста, керівника обліково-економічної служби, аудитора, спеціаліста фінансових органів податкової адміністрації.

Галузь знань: 0305 Економіка та підприємництво
Напрям підготовки: 6.030508 Фінанси і кредит
Спеціальність: 7.03050801, 8.03050801 Фінанси і кредит

Бажаєте отримати престижну роботу в банківській установі чи установах рахункової палати, державного казначейства або пенсійного фонду, або зробити успішну кар`єру в контрольно-ревізійному управлінні, податковій адміністрації, фінансово-економічній службі чи управлінні підприємства будь-якої галузі економіки, а можливо Ви мрієте працювати страховиком, аудитором чи інвестором або заробити свій статок на фондовій чи товарній біржі?! Тоді ця спеціальність саме для Вас!

Спеціаліст за фахом має право на виконання професійних обов’язків фінансиста, та може займати посади: економіст з фінансової роботи; економіст-аналітик; начальник фінансово-економічного відділу; головний бухгалтер; начальник відділів в банківських установах, страхових компаніях та інших фінансових інститутах; фахівець податкової та контрольно-ревізійної служб; аудитор.

Після закінчення університету студент отримує кваліфікацію економіста-фінансиста, є спеціалістом широкого фаху, може здійснювати викладацьку та наукову діяльність.

Підготовка фахівців на зазначені спеціальності здійснюється за трьома ступенями: бакалавр, спеціаліст, магістр за денною та заочною формами навчання. Існує також можливість вступу після коледжу (технікуму) на навчання за скороченою програмою на 3 курс.

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Напрям підготовки: 6.020303 Філологія
Спеціальність: 7.02030304 Переклад

Випускник спеціальності «Переклад» одержує фундаментальну наукову і практичну підготовку в галузі перекладознавства, володіє двома іноземними мовами та використовує їх у різних сферах діяльності, пов’язаної з перекладом, перекладає усно та письмово тексти різних типів, реферує іноземними та державною мовами різноманітні інформаційні матеріали. Підготовка спеціалістів спрямована на одержання студентами вміння приймати рішення щодо застосування знань з теорії і практики іноземних мов в галузі соціально-економічних відносин в умовах ринкового господарства; аналізування на конкретному матеріалі ефективності міжкультурного спілкування та форми його організації; використання сучасних методів збирання та обробки інформації.

Спеціаліст з перекладу має здібності використовувати мовнокраїнознавчу компетенцію, уміння пристосовувати свою мовленнєву поведінку до соціально-культурних особливостей країни, з представниками якої ведеться діалог; використовувати прийоми літературно-критичного аналізу, реферування науково-критичної літератури, навички літературно-критичного мислення; організовувати процес наукових досліджень, проводити наукові експерименти; представляти результати наукових досліджень з іноземної філології на різних рівнях.

Галузь знань 1801 Специфічні категорії
Вступ на спеціальності, що віднесені до специфічних категорій, відбувається на базі вищої освіти
Спеціальність: 7.18010011 Інтелектуальна власність

Студенти мають змогу отримати диплом фахівця з інтелектуальної власності, навчаючись паралельно за першою спеціальністю при наявності диплома бакалавра.

В період навчання вивчаються основи законодавства, економічні засади сфери інтелектуальної власності, методи оцінки матеріальних та нематеріальних активів та інші спеціальні дисципліни. Після закінчення навчання спеціалісту надається кваліфікація «Фахівець з інтелектуальної власності».

Спеціальність: 7.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою

Магістерська програма за цією спеціальністю відповідає міжнародному класифікатору професій та відкриває можливості працевлаштування в Україні і за кордоном. Випускники отримують кваліфікацію «Професіонал з фінансово-економічної безпеки».

Це одна із найновіших спеціальностей, що виникла у зв’язку із високою потребою держаних структур і приватного бізнесу у фахівцях, які здатні вирішувати різні професійні завдання фінансових, аналітичних служб підприємств та організацій у сферах економічної безпеки, конкурентної розвідки, боротьби з економічними і податковими злочинами, правового захисту.

На навчання приймаються дипломовані спеціалісти, які мають базову (рівень бакалавра) або повну вищу освіту (рівень спеціаліста, магістра чи вища освіта, здобута до запровадження в Україні ступеневої вищої освіти) за будь-якими напрямом та спеціальністю.