Кафедра «Фінанси та економічна безпека»

УНІВЕРСИТЕТ     ГОЛОВНА     ІСТОРІЯ КАФЕДРИ     ВИКЛАДАЧІ     НАУКОВА РОБОТА     ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТА     КОНТАКТИ    
Наукова і методична робота

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

За період існування кафедри сформована наукова школа по вирішенню науково-практичних проблем, що пов’язані з підвищенням ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств залізничного транспорту.

За останні роки було опубліковано 29 монографій:

 1. Тян Р.Б., Павлов І.Д., Головкова Л.С. «Управління проектами у виробничих системах» - 2006 р.;
 2. Порохня В.М., Головкова Л.С. «Моделювання економічного розвитку країни на основі теорії самоорганізації динамічних систем» – 2007 р.;
 3. Огаренко В.М. Корінив В.Л., Головкова Л.С. та ін. «Управління стратегічним потенціалом корпоративних структур» - 2008 р.;
 4. Зинов’єв Ф.В., Головкова Л.С. та ін. «Механизмы оценки и развития экономического потенциала региона» – 2008 р.;
 5. Порохня В.М., Головкова Л.С. та ін «Моделювання макроекономічного розвитку держави» - 2008 р.;
 6. Зинов’єв Ф.В., Головкова Л.С. та ін. «Оцінка конкурентоспроможності ресурсного потенціалу машинобудівного комплексу регіону» – 2009 р.;
 7. Порохня В.М., Головкова Л.С. «Стратегічне управління розвитком сукупного потенціалу. підприємств в контексті регіону» – 2009 р.;
 8. Головкова Л.С. «Сукупний економічний потенціал корпорації: формування та розвиток» – 2009 р.;
 9. Головкова Л.С. та ін. «Формирование маркетингового потенциала корпораций машиностроительного комплекса» – 2010 р.;
 10. Головкова Л.С. та ін. «Організаційно-економічні засади формування та розвитку потенціалу соціально-економічних систем» – 2011 р.;
 11. Головкова Л.С., Байгушев В.В., Юхновська Ю.О. «Стратегія формування та розвитку конкурентних переваг інтегрованих корпорацій» – 2012 р.;
 12. Желєзняк В.В. «Венчурне фінансування як форма нагромадження капіталу в системі управління потенціалом підприємства» - 2010 р.;
 13. Каламбет С. В., Якимова А. М. «Управління операційними грошовими потоками підприємства». – 2010 р.
 14. Коренюк Т.В «Развитие налоговой системы аграрного сектора Украины: теоретические аспекты» . – 2005 р. ;
 15. Ткач Т.В. «Освітній простір особистості: психологічний аспект». - 2010 р.;
 16. Ткач Т.В. «Емпіричне дослідження проектування освітнього простору особистості».-2010 р. ;
 17. Ткач Т.В. «Психологічні засади проектування освітнього простору особистості».-2010 р.
 18. Ткач Т.В., Ткач А.А., Гугнін О., та ін., «Психологічні засади розвитку міжнародної взаємодії в умовах європейського освітнього простору». - 2011 р. ;
 19. Ткач Т.В., Швалб Ю.М., Троїцька Т.С., Завацька Н.Є. та ін «Простір як світоглядна категорія». – 2011 р. ;
 20. Ткач Т.В., Швалб Ю.М., Троїцька Т.С., Завацька Н.Є. та ін «Концептуальні засади психолого-педагогічного проектування освітнього простору особистості». -2012 р. ;
 21. Ткач А.А., Волков В.Г., Ткач Т.В., Радєва М.М., Севастьянович Н.М «Глобалізація механізму інфраструктури ринку».- 2003 р. ;
 22. Ткач А.А «Інституціональні основи ринкової інфраструктури». -2005 р. ;
 23. Ткач А.А «Теорія інституціональних змін економічних систем».-2008 р. ;
 24. Ткач А.А «Інституціоналізація світогосподарських процесів.-2011 р. ;
 25. Ткач А.А «Формування нової інституціональної парадигми розвитку міжнародних економічних відносин»
 26. Ткач А.А «Адаптаційні механізми глобалізації».-2011 р.
 27. Рекун І.І. «Моделювання інваріантної системи управління економічним об’єктом» – 2011 р.;
 28. Рекун І.І. «Трансформація системи економічної безпеки підприємств залізничного транспорту» – 2015 р.

З метою залучення обдарованої молоді до наукових досліджень викладачі кафедри ведуть активну роботу відносно організації студентських, в тому числі міжнародних науково-практичних конференцій, олімпіад по фінансовим дисциплінам, залучають студентів університету до наукової роботи.

На кафедрі функціонує студентське науково-технічне товариство (СНТТ). Кожен рік на кафедрі проводиться науково-технічна конференція студентів та молодих вчених. Всі доповіді студентів і молодих вчених друкуються у збірнику «Матеріали молодих вчених та студентської конференції», найкращі – нагороджуються грамотою і подаються на університетський конкурс студентських наукових робіт.

Крім освітньої роботи, активно проводиться науково-дослідна діяльність. За період існування кафедри сформовано наукову школу по вирішенню науково-практичних проблем, пов’язаних із підвищенням ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств залізничного транспорту.

Кафедра «Фінанси та економічна безпека» упродовж останніх дев’яти років проводила науково-дослідні розробки за держбюджетними та госпдоговірними темами для Міністерства інфраструктури України, ТОВ НПП «Гідромонтажспецстрой», Державної адміністрації залізничного транспорту України, ДП «Придніпровська залізниця», Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Основні завдання робіт: розробка Порядку використання чистого прибутку підприємств галузі, дослідження та розробка методики управління операційними грошовими потоками; розробка методичних рекомендацій з управління витратами на підприємствах локомотивного господарства з метою їх оптимізації та підвищення фінансових результатів на ДП «Придніпровська залізниця»; розробка методів оцінювання впливу основних факторів на собівартість перевезень; оптимізація джерел інвестиційних ресурсів для підприємств залізничного транспорту; методичні рекомендації з проведення внутрішнього аудиту та контролю фінансово-господарської діяльності підприємств залізничного транспорту; створення методичних підходів щодо фінансового планування на Придніпровській залізниці та їх структурних підрозділах; розвиток системи корпоративного управління акціонерних товариств у постіндустріальному суспільстві; фінансова стратегія розвитку економіки в умовах невизначеності; фінансово-економічна безпека залізничного транспорту в ринкових умовах і в умовах реформування.