Кафедра «Фінанси та економічна безпека»

УНІВЕРСИТЕТ     ГОЛОВНА     ІСТОРІЯ КАФЕДРИ     ВИКЛАДАЧІ     НАУКОВА РОБОТА     ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТА     КОНТАКТИ    
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра «Фінанси та економічна безпека» утворилася в 2003 році, виділившись зі складу кафедри «Облік і аудит». Її першим завідувачем було призначено канд. екон. наук, доц. М.М. Жовтонога (2003-2004), нині науковець працює проректором із науково-педагогічних та соціально-економічних питань. Упродовж 2004-2012 років керівником кафедри була д-р екон. наук, проф. С.В. Каламбет.

У лютому 2013 року завідувачем кафедри призначено доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України, академіка Академії соціальних технологій та місцевого самоврядування Л.С. Головкову. Наукові дослідження д-ра екон. наук, проф. Л.С. Головкової базуються на актуальних питаннях розробки теоретико-методологічних засад і науково-методичних підходів, удосконаленню практичних рекомендацій щодо формування та розвитку сучасної системи фінансово-економічної безпеки корпорацій та системи корпоративного управління в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних трансформацій.

Штат кафедри «Фінанси та економічна безпека», який забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів, на початок 2016/2017 н.р. налічує 8 викладачів. Із загальної кількості викладачів кафедри вчені звання мають 8 осіб (д.е.н., проф. Головкова Л.С., д.е.н., проф. Чимшит С.І., д.е.н., доц. Рекун І.І., к.е.н., доц. Добрик Л.О., к.е.н., доц. Железняк В.В, к.е.н., доц. Коренюк Т.В., к.е.н., доц. Ляшко Д.Ю., к.е.н., доц. Якимова А.М.). Також на кафедрі працюють сумісники 2 осіб (к.психол.н., доц. Шевяков О.В. та асист. Руденко М.В.).

З 2008 року кафедра «Фінанси та економічна безпека» успішно пройшла акредитацію діяльності з надання освітніх послуг по підготовці студентів:

  • освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Фінанси і кредит» (6.03050801 «Фінанси і кредит») з обсягом 50 осіб денної та заочної форм навчання (Ліцензія МОН № 585828 до 01.07.2019 р.);
  • освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Фінанси і кредит» (7.03050801 «Фінанси і кредит») з обсягом 50 осіб денної та заочної форм навчання (Ліцензія МОН № 585828 до 01.07.2020 р.);
  • освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Фінанси і кредит» (8.03050801 «Фінанси і кредит») з обсягом 25 осіб денної форми навчання (Ліцензія МОН № 585828 до 01.07.2020 р.).

У 2013 році проведено ліцензування з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою» (8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою») – 25 осіб денної форми навчання.

Співробітники кафедри активно беруть участь у роботі науково-практичних конференцій, публікують монографії, наукові статті. Результати науково-дослідної роботи оприлюднюються НПП кафедри на міжнародних і національних наукових конференціях, симпозіумах та нарадах. Висновки досліджень мають практичне значення та впроваджуються в національному господарстві або використовуються в навчальному процесі.

Високо-кваліфіковані викладачі кафедри, досвідченні фінансисти, вчені, відомі в Україні та за кордоном надають якісні знання і навчають студентів застосовувати їх на практиці. Навчальний процес здійснюється за програмами, які відповідають міжнародним стандартам для навчання студентів, застосовуються новітні інформаційні, мультимедійні технології та інтерактивні методи навчання.

Кафедра готує магістрів денної та безвідривної форм освіти за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою» і «Фінанси і кредит»; спеціалістів за спеціальністю «Фінанси і кредит». Економічні та фінансові дисципліни також викладаються студентам інших (зокрема технічних) спеціальностей, зокрема для факультетів «Економіка та менеджмент на транспорті», «Технічна кібернетика», «Електрифікація залізниць» та «Управління процесами перевезень».

Під керівництвом НПП кафедри студенти беруть участь у наукових конференціях, олімпіадах, написанні наукових статей з питань управління фінансово-економічною безпекою, проблем управління фінансами та реформування залізничного транспорту України. Також залучаються до СНТ кафедри, до конкурсів наукових та дипломних робіт. Студенти мають змогу проходити навчання та стажуватись за кордоном, кращі з яких мають можливість навчатися безкоштовно. Крім того, під керівництвом викладачів, проводяться науково-дослідні роботи студентів, які беруть участь у конкурсах, зокрема, у міському конкурсі на кращу науково-практичну розробку «Інтелект-творчість-успіх».

Випускники кафедри «Фінанси та економічна безпека» працюють в різних галузях народного господарства України та інших країн. Вони обіймають посади фінансових директорів корпорацій, начальників фінансових відділів провідних підприємств держави. Також працюють науковими співробітниками та викладачами на інших кафедрах державних та приватних вищих навчальних закладів.

На кафедрі активно розвивається аспірантура. Все актуальнішим стає питання підготовки і захисту докторантів. За період з 2003 по 2016 роки аспірантами кафедри захищено вісім дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, що дозволило суттєво удосконалити структуру професорсько-викладацького складу. Зараз у складі колективу нараховується 3 аспіранти, які опановують актуальні напрями наукових досліджень і формують науковий потенціал університету.Вверх