Наукова робота кафедри

У центрі уваги науковців кафедри проблеми історії та культури України, міжнародного життя, краєзнавча тематика, дослідження процесів формування термінологічної лексики, ґендерні дослідження. Викладачі кафедри - постійні учасники багатьох конференцій і семінарів України та Дніпропетровського регіону. Щорічно беруть участь у Міжнародній науковій конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту». З 2014 р. завідувач кафедри, проф. Кривчик Г.Г. очолює роботу її гуманітарної секції.

Напрямки наукових інтересів НПП кафедри досить різноманітні.

Проф. Кривчик Г.Г. досліджує проблеми новітньої аграрної історії, європейської інтеграції України, організації державної влади в Україні, формування української національної ідеї тощо. Він академік АН вищої освіти України, член Вченої ради університету, редколегій двох зарубіжних і одного українського наукових збірників, Редакційної ради університету, редакційної ради електронних наукових журналів «Наука та прогрес транспорту» та «Антропологічні виміри філософських досліджень». Із 2003 р. є членом спеціалізованої Вченої ради з історичних дисциплін при ДНУ ім. О. Гончара.

Доц. Слободянюк М.А. досліджує проблеми Другої світової війни, працює над докторською дисертацією з проблеми руху Опору на окупованій території України в роки ІІ Світової війни.

У колі наукових інтересів доц. Ковтун В.В. дослідження виховного потенціалу вищої школи та ґендерної політики. Вона є членом науково-методичної ради університету, наукового комітету конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень» та редакційної ради електронного наукового журналу «Наука та прогрес транспорту. Вісник ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна», виконує обов’язки відповідального секретаря розділу «Історичні науки» секції «Гуманітарні науки з питань вищої школи».

Доц. Накашидзе І.С. досліджує питання української літератури ХХ ст.

Питання культурології у колі наукових інтересів доц. Радкевич Т.О.

Проблеми залізничної термінології досліджують старші викладачі Лагдан С.П. і Бочарова О.О.

Викладачами секції гуманітарних дисциплін проводяться науково-дослідні роботи у напрямку інтенсифікації навчання РЯІ. Головні напрямки їх наукових досліджень:

  • оптимізація навчального процесу під час вивчення РЯІ;
  • інноваційні технології при навчанні іноземних осіб російській (українській) мові;
  • діалог мови і культури у практиці навчання іноземних студентів;
  • лінгвокраїнознавчий аспект при вивченні РЯІ.

Коло наукових інтересів доц. Бобиль С.В.: аспекти міжкультурного спілкування й інноваційні методи формування іншомовної комунікативної культури.

Доц. Бондаренко Л.І. досліджує інтегровані методи та використання мови ЗМІ під час навчання російській мові як іноземній.

Доц. Заваруєва І.І. продовжує дослідження нових стратегій навчання іноземній мові та застосування інформаційно-комунікативних технологій для навчання українській (російській) мові як іноземній.

Викл. Чабан О.М. досліджує напрямки підвищення міжкультурної компетенції студентів.

Значна увага приділяється колективом кафедри студентській науці. Плідно працює студентське наукове товариство (кер. доц. Ковтун В.В.). НПП систематично проводять роботу по залученню студентів І-ІУ курсів до виконання творчих робіт з історії, краєзнавства, мовознавства та родинно-сімейних досліджень, участі в мовознавчих конкурсах.


Університет  |   Головна  |   Історія кафедри  |   Новини  |   Склад кафедри  |   Навчальна робота  |  
Консультації  |   Наукова робота  |   Корисні посилання  |   ЦНГВ„Світлиця“  |   Контакти  |  
Дата останнього оновлення: 23.02.2017
Розробники : Горбова О.В.  
Дрижирук І.С.