Наукова робота кафедри

У центрі уваги науковців кафедри проблеми історії та культури України, міжнародного життя, краєзнавча тематика, дослідження процесів формування термінологічної лексики, гендерні дослідження.

Колектив кафедри продовжує роботу з наукового узагальнення виховного процесу, розробки пропозицій щодо поліпшення виховання студентів. НПП кафедри щорічно беруть участь у Міжнародній науковій конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту». З 2014 р. проф. Кривчик Г.Г. очолює роботу її гуманітарної секції.

Викладачі кафедри – постійні учасники багатьох конференцій і семінарів України та Дніпропетровського регіону.

Зустріч з істориком, геральдистом Ю. Савчуком (Інститут історії НАНУ). Презентація козацьких клейнодів

Продовжується робота Світлиці (наук. керівник ст. викл. Іващенко Г.Л., зав. лаб. Кучер В.М.) як науково-методичного центру. На його базі проведено три регіональні наукові семінари: «Наукова дискусія щодо питання про повноцінність української козацької держави сер. ХУІІ ст.» (листопад 2007 р., доповідач: ст. наук. співробітник Інституту історії України НАНУ Тарас Чухліб); «Історія козацтва в наукових дослідженнях Національного університету «Києво-Могилянська Академія» (березень 2008 р., доповідач: д-р іст. наук, проф., декан факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська Академія» Віталій Щербак); «Історична реконструкція як засіб відтворення духу епохи» (березень 2010 р., доповідач: канд. іст. наук Катерина Липа).

Область наукових інтересів НПП кафедри досить різноманітна.

Завідувач кафедри українознавства Кривчик Геннадій Георгійович, доктор історичних наук, професор, академік АН вищої освіти України. Науково-методичний доробок проф. Кривчика Г.Г. становить 211 праць, у яких висвітлюються проблеми новітньої аграрної історії, європейської інтеграції України, організації державної влади в Україні, формування української національної ідеї тощо. Є співавтором фундаментальних видань: «Нариси Дніпропетровської обласної комсомольської організації» (1985 р.), «Історія Дніпропетровська» (2006 р.), «Лиха коса Голодомору» (2008 р.), «Нариси історії державної служби в Україні» (2008 р.), «Історія державної служби України» (2009 р.) та ін. Серед наукових праць Г.Г. Кривчика: монографія «Українське село під владою номенклатури. 60-80-ті рр. ХХ ст.» (2001), статті: «Колгоспне село і тоталітарна держава» (Бористен, 2001), «Протиріччя культурного розвитку українського села в 1960-80-ті рр.» (УІЖ, 2002), «Сучасна українська національна ідея в історичному вимірі» (Грані, 2006), «Форми державного правління в контексті зарубіжного досвіду та українських реалій» (ДРІДУ НАДУ, 2006), «Український політикум у площині елітарності» (ДНУ, 2007), «Українська традиція формування інституту глави держави і сучасність» (Грані, 2008), «Критичний аналіз зарубіжних джерел з історії голоду 1932-1933 рр. в Україні (ДНУ, 2010), «Національне виховання в умовах транснаціонального Болонського процесу (ДДАУ, 2012) та ін. Г.Г. Кривчик є автором або співавтором низки навчальних посібників, серед яких: «Україна незалежна: час випробовувань і сподівань» (1993), «Історія української культури» (2010), «Україна в міжнародних організаціях» (2011), «Порівняльний аналіз державного управління та місцевого самоврядування в країнах ЄС та Україні» (2012), «Історія України. Для студентів технічних та природознавчих спеціальностей» (2012), «Історія держави і права України» (2012) та ін. Кривчик Г. Г. - член спеціалізованої вченої ради з історичних дисциплін при ДНУ (Д.О8.05.14). Підготував доктора наук і кандидата наук з державного управління.

Доцент Слободянюк М.А. досліджує проблеми ІІ Світової війни. Є співавтором колективної монографії «Радянський рух Опору на окупованій території України» / А. Кентій, В. Лозицький, М. Слободянюк – К., 2010. Працює над докторською дисертацією з проблеми руху Опору на окупованій території України в роки ІІ Світової війни.

Ст. викл. Іващенко Г.Л. здійснює культурологічні дослідження. Монографія Іващенка Г.Л. «Нехай козириться. Гральні карти в історичному та культурологічному контекстах» (Дн-ськ: Вид-во Арт-Прес, 2004) посіла ІІ місце в одній з 19 номінацій Всеукраїнської рейтингової акції «Книжка року-2004» (Київ, 2005). Протягом 2008-09 н. р. у співавторстві доповнив і уточнив науковий опис рукописного збірника «Wirszy T. Szewczenka» у проекті Інституту літератури ім. Т. Шевченка Академії наук України «Wirszy Т. Шевченка. Факсимільне відтворення».

Доцент Ковтун В.В. підготувала курс «Гендерні аспекти державної служби», з яким виступала перед держслужбовцями Міністерства транспорту і зв’язку України (м. Київ); опублікувала статтю «Деякі аспекти формування державного механізму гендерних перетворень» у колективній монографії «Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку» (Дн-ськ, 2011); взяла участь у 6-ти конференціях з даної проблематики, за підсумками яких опубліковано 3 статті.

Після студентської конференції -1998 р.

Гендерні питання досліджує також доц. Андросова-Байда Д.О. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Українська історична наука 1920-х рр.: образ жінки-історика», взяла участь у 3 конференціях, за підсумками яких опубліковано 2 статті.

У 2005 р. ст. викл. Бочарова О.О. опублікувала у співавторстві «Російсько-український термінологічний словник: Вагони та вагонне господарство. Локомотиви», який рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Ст. викл. Бочарова О.О., ст. викл. Лагдан С.П. продовжують роботу над дисертаціями. Викладач Накашидзе І.С. у 2012 р. захистила дисертацію «Проблема Батьківщини у творчості україномовних поетів Канади (ІІ пол. ХХ ст.)».

Значна увага приділяється колективом кафедри студентській науці. Плідно працює студентське наукове товариство (кер. доц. Ковтун В.В.). НПП систематично проводять роботу по залученню студентів І-ІУ курсів до виконання творчих робіт з історії, краєзнавства, мовознавства та родино-сімейних досліджень.

З 2002 р. щорічно проводиться загальноуніверситетська олімпіада з української мови, з 2004 р. – мовний турнір, з 2011 р. – конкурс знавців української мови ім. П. Яцика, з 2012 р. – Ш Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.


Університет  |   Головна  |   Історія кафедри  |   Новини  |   Склад кафедри  |   Навчальна робота  |  
Консультації  |   Наукова робота  |   Методична робота   |   Корисні посилання  |   ЦНГВ„Світлиця“  |   Контакти  |  
Дата останнього оновлення: 01.12.2014
Розробники : Горбова О.В.  
Дрижирук І.С.