Методична робота

       У центрі уваги НПП кафедри питання підвищення ефективності навчально-методичної роботи, які регулярно розглядаються на засіданнях кафедри та науково-методичних семінарах. Зокрема, застосування кредитно-модульної системи, методика активізації роботи студентів на практичних заняттях з навчальних дисциплін, огляд наукової та навчально-методичної літератури, використання інноваційних навчальних технологій.

Продовжується робота Світлиці (наук. кер.: ст. викл. Іващенко Г.Л., зав. лаб. Кучер В. М.) як науково-методичного центру.

Постійно оновлюються навчально-методичні комплекси. Затверджені робочі програми з усіх навчальних дисциплін кафедри для всіх спеціальностей. Розроблені та вдосконалені тести для оцінювання знань студентів у системі ,,Прометей”, підготовлені паспорти тестових завдань. Регулярно видаються та оновлюються методичні посібники з курсів, що викладаються. Усі викладачі систематично працюють над підготовкою презентацій тем та відеоблоків до навчальних курсів. Доц. Ковтун В.В., доц. Андросова-Байда Д.О., ст. викл. Лагдан С.П., ст. викл. Бочарова О.О. на лекціях та практичних заняттях застосовують мультимедійну систему.

Функціонує кабінет української мови, змістове наповнення якого здійснюють Лагдан С.П. та Бочарова О.О. Для набуття навичок мовної грамотності, узагальнення знань з української мови, формування усного і писемного мовлення на базі цього кабінету проводяться консультації з мовних питань для викладачів, співробітників та студентів.

Протягом 2012-14 н. р. викладачі кафедри підготували до друку та видали навчально-методичну літературу:

  1. Історія України. Плани семінарських занять, підсумкові та творчі завдання / укл.: Ковтун В.В., Куліш А.І., Іващенко Г.Л. Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013.
  2. Історія української культури. Плани семінарських занять, підсумкові та творчі завдання / укл.: Ковтун В.В., Андросова-Байда Д.О., Єрмоленко В.В. Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013.
  3. Історія України: Ч. І. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів / укл.: Ковтун В.В., Куліш А.І., Слободянюк М.А., Андросова-Байда Д.О., Іващенко Г.Л., Єрмоленко В.В. Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2012.
  4. Історія України: Ч. ІІ. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів / укл.: Ковтун В.В., Куліш А.І., Слободянюк М.А., Андросова-Байда Д.О., Іващенко Г.Л., Єрмоленко В.В. Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2012.
  5. УМПС: ч. І: Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування. Офіційно-ділова документація / укл.: Лагдан С.П., Бочарова О.О., Щербакова Т.О. Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2012.
  6. УМПС: Завдання для контрольних робіт та рекомендації щодо їх виконання (для слухачів ЦБО усіх спеціальностей). 2-е вид., випр. й доповн. / укл.: Лагдан С.П., Бочарова О.О. Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013.
  7. Історія світової культури. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. / укл.: Ковтун В.В., Андросова-Байда Д.О., Іващенко Г.Л., Куліш А.І., Слободянюк М.А. Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад.. В Лазаряна. ? Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В Лазаряна, 2014.

Системно функціонує сайт кафедри.

Співробітники лабораторії (зав. лабораторії Кучер В.М.) забезпечують систематичне оновлення інформаційних стендів кафедри.


Університет  |   Головна  |   Історія кафедри  |   Новини  |   Склад кафедри  |   Навчальна робота  |  
Консультації  |   Наукова робота  |   Методична робота   |   Корисні посилання  |   ЦНГВ„Світлиця“  |   Контакти  |  
Дата останнього оновлення: 23.02.2017
Розробники : Горбова О.В.  
Дрижирук І.С.