ubarash@mail.ru

(056) 373 15 69

(0562) 33 58 13

(067) 631 93 02

Кафедра облiк, аудит та iнтелектуальна власнiть

 

Кафедра «Облік, аудит та інтелектуальна власність» постійно займається методичною роботою.
Під керівництвом кафедри були видані наступні наукові праці:

Привалова Л.В. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК необоротних активів та облік в обслуговуючих виробництвах і господарствах залізничного транспорту. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ. ІМА-прес. – 2004. – 112 с.

У навчальному посібнику дано вичерпний матеріал із обліку необоротних, нематеріальних активів та обліку в обслуговуючих виробництвах і господарствах. Безумовна цінність цього посібника полягає в тому, що подібні підручники відсутні, тому видання посібника буде корисним не лише студентам ви­щих навчальних закладів І — IV рівнів акредитації, а й праців­никам бухгалтерського апарату залізниць України.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації залізничного транспорту.

Бухгалтерський облік основної діяльності залізниць України. Підручник для вузів залізничого транспорту. / Б.О. Шумляєв, Е.І.Рябий, В.І. Дзюба, А.Я. Ніколайчук; Під редакцією Б.О. Шумляєва. -Дніпропетровськ, 2006. 502 с.

Розглядаються способи обліку майна і зобов'язань залізниць і вхідних в їх склад підприємств при існуючій їх організаційній структурі і централізації деяких виробничих функцій. Приведені особливості формування і обліку на залізницях витрат виробництва, доходів від перевезень, фінансових результатів, а також оподаткування. Висловлений зміст основних форм фінансової і галузевої звітності. Відображені питання обліку, що є змістом програми підготовки економістів і бухгалтерів - аудиторів у вищих учбових закладах Укрзалізниці і сучасний стан теорії і практики бухгалтерського обліку на залізницях. Може бути використаний як для студентів вузів залізничного транспорту, так і для підвищення кваліфікації бухгалтерів залізниць. Підручник рекомендовано для вивчення Міністерством освіти і науки України.

Бухгалтерський облік у галузях господарства. Підручник для різногалузевих вузів. /І.В.Тараненко, Є.І.Рябий/. Під редакцією Б.О.Шумляєва. Дніпропетровськ, 2006, 458 с.

Відображені способи обліку майна, грошей, дебіторів, зобов'язань і фондів при наявній організації обліку з урахуванням міжнародних і національних стандартів в бухгалтерському обліку. Наведені особливості формування й обліку втрат на виробництві продукції різних галузей, доходів від реалізації продукції, робіт і послуг, фінансових результатів, а також оподаткування. Подано зміст основних форм фінансової та галузевої звітності. Відображені питання обліку, що є змістом програми підготовки бухгалтерів-аудиторів у вищих навчальних закладах України, а також сучасний стан теорії та практики бухгалтерського обліку в різних галузях виробництва. Підручник може бути використаний як для студентів вузів, технікумів, так і для підвищення кваліфікації бухгалтерів підприємств різних галузей виробництва.

Збірник задач з бухгалтерського обліку. Б.О.Шумляєв, Є.І.Рябий. Під загальною редакцією кандидата економічних наук, приват-професора Б.О.Шумляєва, Дніпропетровськ, 2006, 121 стр.

Зміст збірника відповідає навчальним планам і програмам підготовки економістів, бухгалтерів-аудиторів, менеджерів. Призначений для проведення практичних занять з бухгалтерського обліку, відповідно до навчального розкладу студентів.

Фінансовий облік. Підручник для будівельних вищих та середніх навчальних закладів України. /Б.О.Шумляєв, Є.І.Рябий, О.М.Вакульчик/ Дніпропетровськ, 2006,482 с. Гриф виданий Міністерством освіти і науки України Лист № 14/182-991 від 04.05.2005 р.

Зміст підручника відповідає навчальним планам та програмам підготовки економістів і бухгалтерів-аудиторів будівельних вищих та середніх навчальних закладів України. Розглядаються способи фінансового обліку майна та розрахунків. Приведені особливості формування собівартості робіт та послуг, доходів, фінансових результатів та оподаткування.

Підручник може бути використаний як для студентів будівельних вузів і для підвищення кваліфікації бухгалтерів будівельно-монтажних і ремонтних організацій.

А.Т.Герасименко А.Т., Є.І.Рябий Є.І.. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу. Під редакцією Б.О.Шумляєва. Дніпропетровськ: 2006, - 364 с.

Підручник «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» підготовлений для студентів вищих навчальних закладів, а також для бухгалтерів, які працюють у малому бізнесі всіх форм власності і видів діяльності, включаючи бухгалтерів торговельних організацій. Дане видання можна застосовувати у веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і скороченого плану рахунків. Відображено способи обліку майна, коштів, дебіторів і зобов'язань при існуючій організації обліку з урахуванням міжнародних національних стандартів у бухгалтерському обліку на підприємствах малого бізнесу.

Наведено особливості формування та облік витрат на виробництво продукції, доходів від реалізації продукції, робіт і послуг, фінансових результатів, а також оподаткування.

Відображені питання обліку відповідають програмі підготовки бухгалтерів-аудиторів у вищих навчальних закладах України. Посібник може бути використаний як для студентів вищих навчальних закладів, технікумів, так і для підвищення кваліфікації бухгалтерів різних галузей виробництва.

Гриф виданий Міністерством освіти і науки України Лист від 29.12.2005 року №14/18.2-3068.

Бараш Ю. С. Управління залізничним транспортом країни: Монографія. – 2-ге вид., переробл. і допов. - Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2006. - 264 с.

Монографія присвячена проблемі підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту України за рахунок проведення структурної реформи та зниження збитковості пасажирських перевезень. Розглянуто досвід реформуванні структури управління залізничним транспортом країн Європи та Азії. Досліджено три моделі управління залізничним транспортом країн Європи, запропоновано ще дві моделі які можна впровадити в Україні. Розроблено методику визначення раціонального варіанті структурної реформи, економічний критерій для вибору найкращої моделі управлінні залізничним транспортом. Запропоновано нову структуру управління залізничним транспортом України, наведені принципи побудови організаційних структур компаній інфраструктури та компаній-операторів. Детально розроблені організаційні структурі новоутворених пасажирських компаній.

Бараш Ю. С. Управління залізничним транспортом країни: Монографія. - Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2006. - 252 с.

Монографія присвячена проблемі підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту України за рахунок проведення структурної реформи та зниження збитковості пасажирських перевезень. Розглянуто досвід реформування структури управління залізничним транспортом країн Європи та Азії. Досліджено три моделі управління залізничним транспортом країн Європи, запропоновано ще дві моделі, які можна впровадити в Україні. Розроблено методику визначення раціонального варіанта структурної реформи, економічний критерій для вибору найкращої моделі управління залізничним транспортом. Запропоновано нову структуру управління залізничним транспортом України, наведені принципи побудови організаційних структур компанії інфраструктури та компаній-операторів. Детально розроблені організаційні структури новоутворених пасажирських компаній.

.

Все про бухгалтерський облік на підприємствах залізниць України./ Б. О.Шумляєв, Є. І.Рябий (все, крім розділів 5 і 9), В. І.Дзюба (розділ 5), А. Я. Ніколайчук (розділ 9). Під загальною редакцією Б.О.Шумляєва. – Дніпропетровськ, 2008.. 311с.

Розглядаються способи обліку майна і зобов'язань залізниць і вхідних в їх склад підприємств при існуючій їх організаційній структурі і централізації деяких виробничих функцій. Приведені особливості формування і обліку на залізницях витрат виробництва, доходів від перевезень, фінансових результатів, а також оподаткування. Висловлений зміст основних форм фінансової і галузевої звітності. Посібник може бути використаний як для бухгалтерів підприємств залізничного транспорту України, для студентів вузів залізничного транспорту і для підвищення кваліфікації бухгалтерів залізниць.

Шумляєв Б.О., Рябий Є.І. Облік у бюджетних організаціях та установах , Київ, 2008, 203 с.

Посібник являє собою практичний матеріал щодо організації обліку в бюджетних організаціях та установах, він необхідний кожному працівникові обліку, а також для перепідготовки бухгалтерів та студентів вузів і контролюючих органів.

Бухгалтерський облік. Підручник для студентів для студентів вищиз навчальних закладів України, які навчаються за напрямами 0501 «Економіка і підприємництво», 0502 - «Менеджмент» / Б.О.Шумляев Ї.В.Тараненко, Є.І.Рябий, Дніпропетровськ, 2009, 342 с.

Зміст підручника відповідає навчальним планам і програмам підготовки економістів, менеджерів, маркетологів у вищих навчальних закладах Украйні. Розглядаються форми і принципи ведення бухгалтерського обліку підприємствах та в організаціях. Підручник може бути використаний і для студентів середніх спеціальну навчальних закладів, і для підвищення кваліфікації спеціалістів вказаних спеціальностей.

В.В. Бобиль Антикризове управління банківськими ризиками: Монографія – Дніпропетровськ, вид-во «Свідлер А.Л.», 2012 – 270 с.

Монографія присвячена проблемі управління банківськими ризиками в умовах фінансової кризи. Розглянуто систему ризих-менеджменту у взаємозв'язку з корпоративним управлінням та економічною безпекою банку. Досліджено основні інструменти управління фінансовими та операційними ризиками банку. Удосконалено методику оцінки фінансової стійкості кредитної установи в умовах фінансової криза Дана характеристика сучасного банківського сектору України. У монографії надається картка ризиків за основ­ними підрозділами банку та розглядаються функціональні завдання структу­рних підрозділів, які безпосередньо беруть участь у процесі управління ризиками. Запропоновано механізм банківського нагляду на основі оцінки ризиків.

Топоркова О. А., Савчук Л. М: Моделювання системи управління витратами на трубному підприємстві: Монография / О.А. Топоркова. Л.М.Савчук - Дн-вск: Вид-во Маковецький, 2012. – 187.

Монографія є дослідженням комплексу економіко-математичних методів та моделей оцінки системи управління витратами на трубному підприємстві. У роботі наведено теоретичне узагальнення і запропоновано новий підхід до вирішення проблеми. Проведено змістовне дослідження методик управління витратами, а також розроблено нову інтегровану двоконтурну систему управління витратами, яка базується на виділенні операційних центрів локалізації витрат, сприяє організації облікового процесу та менеджменту витрат у відповідності зі специфікою трубного виробництва і дозволяє підключити контур зворотного зв'язку для формування коригуючих управлінських рішень.

 

Управління фінансовими ризиками банків: монографія / Ю. П. Макаренко, В. В. Бобиль. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. – 266.

У монографії розкриваються теоретичні та практичні основи управління фінансовими ризиками банків. Систематизовано вітчизняний та зарубіжний досвіт банківського ризик-менеджменту, виявлено проблемні питання та сучасні тенденції розвитку управління кредитним, валютним, процентним, ринковим, операційно-технічним ризиками та ризиком ліквідності. Подано інформаційні системи і технології в управлінні фінансовими ризиками банків.

Для менеджерів банків, наукових працівників, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів.

 

Розвиток системи управління діяльністю вантажних вагонних депо в умовах сучасного ринку: монографія / Ю. В. Булгакова

Монографія присвячена проблемі формування та розвитку системи управління діяльністю вантажних вагонних депо в умовах сучасного ринку. Обґрунтовується необхідність проведення досліджень щодо підвищення ефективності діяльності вантажних вагонних депо України. Проаналізовано наукові підходи до розвитку системи управління діяльністю підприємств залізничного транспорту, вивчено особливості процесів реформування системи управління у сфері ремонтного обслуговування рухомого складу у Франції, Великобританії, Німеччини, Швейцарії та ін. Розглянуто вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на вантажні вагонні депо, обґрунтовано вибір системного підходу для виконання дослідження, проаналізовано стан вагонного господарства та встановлено причини неефективної діяльності вагонних депо, виконано прогноз обсягу програми деповського ремонту вантажного рухомого складу на 15 років. Удосконалено концептуальний підхід до формування системи управління діяльністю вагонних депо, виконано дослідження стосовно удосконалення науково-методичного підходу щодо оптимізації потужності вагонних депо, запропоновано критерій оптимальності потужності вагонних депо та досліджено його складові, розвинуто методичний підхід щодо визначення вартості реконструкції, технічного переоснащення вантажних депо, розвинуто інструменти визначення укрупненого бюджету вагонних депо, удосконалено систему управління діяльністю вагонних депо, розроблено організаційну структуру управління акціонерним товариством з деповського ремонту. Визначено раціональний перелік вагонних депо та здійснено перерозподіл між ними прогнозної програми ремонту, розраховано економічний ефект від розвитку системи управління діяльністю вантажних вагонних депо.

 

Підвищення ефективності приміських пасажирських перевезень в умовах реформування залізничної галузі: монографія / О.П. Пінчук

Монографія присвячена проблемі підвищення ефективності функціонування приміських пасажирських перевезень в умовах реформування залізничної галузі. У дослідженні діяльності приміських пасажирських перевезень особлива увага автором приділяється аналізу наукових праць щодо проблем підвищення їх ефективності, а також досвіду реформування залізничного транспорту в Росії, Казахстані та Естонії. Обґрунтовується необхідність проведення додаткових досліджень з питань підвищення ефективності приміських пасажирських перевезень. Досліджено фактори та умови ефективного розвитку приміських пасажирських перевезень. Визначено напрямок досліджень відповідно до поставленої мети,проаналізовано потенціал господарства приміських перевезень Укрзалізниці та встановлено обсяги необхідних змін для підвищення його конкурентоспроможності. Велика увага приділена питанню щодо перспектив розвитку приміських пасажирських перевезень з урахуванням дії фінансово-економічної кризи. Розроблено принципи підвищення ефективності приміських пасажирських перевезень, економічно обґрунтовано нові методи курсування приміських поїздів, розроблено новий теоретико-методологічний підхід до визначення витрат окремого пасажирського поїзда та формування витрат на приміські перевезення, запропоновано принципи побудови тарифів на перевезення пасажирів у приміському та регіональному сполученні. Для наукових працівників, економістів, спеціалістів Укрзалізниці, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів транспортної галузі.

 

Удосконалення ціноутворення на додаткові послуги залізничних вокзалів: монографія / Г.С. П’ятигорець

Монографія присвячена проблемі ціноутворення на додаткові послуги залізничних вокзалів. У дослідженні процесу ціноутворення особлива увага автором приділяється вивченню існуючих розробок, що стосуються ціноутворення на залізничному транспорті, а також аналізу наукових праць та нормативних документів ціноутворення на додаткові послуги, що надаються пасажирам на вокзалах. Обґрунтовується необхідність проведення досліджень щодо удосконалення теоретико-методичного підходу до ціноутворення на додаткові послуги вокзалів в умовах реформування галузі. Велика увага приділена принципам реформування пасажирського господарства залізничного транспорту. Обґрунтовано вибір методу досліджень, проаналізовано діяльність залізничного транспорту у сфері пасажирських перевезень і надання додаткових послуг пасажирам на вокзалах. Досліджено альтернативні методи ціноутворення. Розроблено і економічно обґрунтовано принципи складання калькуляцій на додаткові послуги в умовах реформування залізничної галузі. Удосконалено теоретико-методологічний підхід до визначення цін на додаткові послуги залізничних вокзалів. Досліджено вплив зовнішніх факторів на формування цін на додаткові послуги вокзалів. Обґрунтовано доцільність впровадження нового теоретико-методологічного підходу до визначення цін на додаткові послуги вокзалів.

 

Економіка залізничного транспорту [Текст]: підручник / за ред. Ю. Ф. Кулаева, Ю. С. Бараша, М. В. Гненного; Дніпропетр. нал. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2014. - 480 с .

У підручнику послідовно розкрито питання ролі залізничного транспорту для економіки України, описано його організаційні структури управління, а також методологічні, організаційні та правові основи економічної діяльності, основні напрямки й особливості розвитку та реформування цієї галузі. Для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також працівників Укрзалізниці, компаній, фірм, установ та організацій, що займаються залізничною діяльністю. Іл. 28. Табл. 45. Бібліогр.: 93 назви.

 

Бобиль В. В. Обліку банках [Текст]: навчальний посібник /В. В. Бобиль; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. -Дніпропетровськ, 2015, Акцент ПП. – 328 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні та практичні засади бухгалтерського обліку в банках. Висвітлено предмет, пришити, методи Й методичні прийоми обліку, технології відображення на бухгалтерських рахунках господарських операцій кредитних установ Посібник містить завдання для самостійної роботи - тести, задачі, питання для самоконтролю, які допоможуть студентам сформувати необхідні практичні павички. Структура посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Облік у банках», яка є нормативною для студентів економічних спеціальностей. Для студентів, аспіратів, викладачів, бухгалтерів-практиків, економістів, менеджерів кредитних установ. Іл. 10. Табл. 65. Бібліогр.: 40 назв.

 

Атамас П. Й. Фінансовий облік 2: навчальний посібник [слайд-конспект] / П.Й. Атамас, О.П. Атамас, Г. C. П'ятигорець, О. П. Пінчук. - Дніпропетровськ: Університет Альфреда Нобеля, 2015.-180 с.

Атамас П. Й. Фінансовий облік 2: навчальний посібник [слайд-конспект] / П.Й. Атамас, О.П. Атамас, Г. C. П'ятигорець, О. П. Пінчук. - Дніпропетровськ: Університет Альфреда Нобеля, 2015.-180 с. У навчальному посібнику до кожної теми дисципліни «Фінансовий облік 2» наведено план лекції, формулювання окремих найважливіших понять, схеми взаємозв'язку найважливіших показників, зразки первинних документах з прикладами їх заповнення, подано основні господарські операції з прикладами кореспонденції рахунків, а також облікові регістри синтетичного та аналітичного облік}' Навчальний посібник «Фінансовий облік 2» розроблено у формі слайд-конспекту лк допоміжний демонстраційний матеріал з метою доповнення та наочного відтворення найважливіших положень лекційного курсу. Може бути використаний для самостійної підготовки студентів до поточних занять та підсумкового контролю знань. Наявність зразків значної кількості первинних документів може стати в пригоді практикуючим бухгалтерам і менеджерам при оформленні господарських операцій.

 

Фінансовий облік 2: навчальний посібник [робочий зошит] / П. Й. Атамас, О. О. Лисиченко, Г. С. П'ятигорець, О. П. Пінчук. – Дніпропетровськ: Університет Альфреда Нобеля, 2015. - 148 с.

Навчальний посібник о Фінансовий облік 2» у формі робочого зошита призначено для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. Навчальний посібник розроблено для закріплення практичних умінь та навичок студентів, отриманих при вивченні навчальної дисципліни «Фінансовий облік 2». Його зміст спрямовано на розвиток професійних знань майбутніх фахівців та формування а них професійно значущих якостей. Призначено для студентів та викладачів вищих навчальних закладів економічного профілю.

 

Бараш Ю. С. Управління конкурентоспроможністю залізничних пасажирських перевезень [Текст]: монографія / Ю. С. Бараш, Т. Ю. Чаркіна. - Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2015. – 184 с

Монографія присвячена розв'язанню наукової проблеми підвищення конкурентоспроможності залізничних пасажирських перевезень на ринку транспортних послуг за рахунок впровадження системи нових економічних принципів, що дозволять підвищити ефективність функціонування пасажирського та приміського господарств Укрзалізниці. Розроблено узагальнюючий показник оцінки конкуренції пасажирських перевезень на ринку транспортних послуг, який ґрунтується на поєднанні коефіцієнтів, що характеризують: шкоду, яку даний вид транспорту завдає довкіллю та суспільству; обсяг інвестицій в утримання та розвиток транспортної інфраструктури; рівень соціальної спрямованості перевезень: частку ринку, яку займає кожний вид транспорту. Запропонований показник дозволяє об'єктивно порівняти конкурентоспроможність пасажирських перевезень різних видів транспорту. Для наукових працівників, економістів, спеціалістів Укрзалізниці, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів транспортної галузі. Іл. 31. Табл. 53. Бібліогр.: 225 назв.

 

Економічна ефективність високошвидкісних пасажирських залізничних перевезень в Україні [Текст]: монографія / Ю. С. Бараш, А. В. Момот. -Дніпропетровськ : Дніпропстр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. - 137 с.

Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо визначення економічної ефективності високошвидкісних пасажирських перевезень з урахуванням транзитного потенціалу України. Досліджено сутність економічної категорії «швидкість пасажирських перевезень» та її вплив на термін активного життя людини (пасажира) і на підвищення конкурентоспроможності й ефективності функціонування пасажирського залізничного транспорту. Розвинуто науковий підхід щодо визначення економічної ефективності будівництва та експлуатації високошвидкісних магістралей в Україні з урахуванням конкурентних переваг та впливу зовнішніх факторів на діяльність компанії. Для наукових працівників, аспірантів та магістрів, які займаються проблемами високошвидкісних залізничних перевезень. Іл. 44. Табл. 23. Бібліогр.: 207 назв.

 

Управління вантажними вагонами компаній-операторів в умовах реформування залізничного транспорту України [Текст]: монографія / О. М. Пшінько, Ю. С. Бараш, Л. В. Марценюк; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015.-147 с.

Монографія присвячена проблемі підвищення раціонального використання вантажних вагонів компаній-операторів в умовах реформування залізничної галузі. Авторами розроблено принципи раціонального управління вантажними вагонами компаній-операторів, альтернативні варіанти моделей управління вантажними вагонами, а також критерій для їх порівняння. Для наукових працівників, економістів, спеціалістів Укрзалізниці, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів транспортної галузі. Іл. 8. Табл. 15. Бібліогр.: 153 назви.