oaiv@i.ua

(056) 374 25 57

Кафедра облiк, аудит та iнтелектуальна власнiть

   
   

Кафедра «Облік та аудит» була заснована 30 квітня 1993 року. Потреба у створенні кафедри зумовлена специфікою організації обліку та аудиту на залізничному транспорті України, які суттєво відрізнялися від загальноприйнятого обліку. Після призначення на пост Міністра транспорту України Г. М. Кірпи на залізничний транспорт приймали на роботу бухгалтерів тільки після закінчення залізничних ВНЗ. Такий підхід до підготовки фахівців з обліку та аудиту сприяв розвитку кафедри, яка протягом останніх років за всіма формами навчання щорічно випускала від 200 до 230 спеціалістів та магістрів.

З 01 січня 2007 року після об’єднання двох кафедр «Облік та аудит» та «Інтелектуальна власність» кафедра має назву «Облік, аудит та інтелектуальна власність» та входить до складу факультету «Економіка та менеджмент на транспорті».

За всі роки існування кафедра суттєво змінилась кількісно і якісно. Перший її склад мав 5 штатних одиниць – трьох доцентів, одного старшого викладача і ст. лаборанта. Зараз працює 22 науково-педагогічних працівника, в тому числі 16 штатних, із них 1 доктор наук, 8 доцентів, 3 старших викладачі та 3 асистенти, крім того на кафедрі працюють 6 кандидатів наук за сумісництвом. Склад кафедри постійно поповнюється за рахунок її вихованців.

У 2003 році на кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

У 1996 році була відкрита галузева науково-дослідна лабораторія «Економіка та управління залізничним транспортом». Протягом останніх років її керівником є доктор економічних наук, професор Бараш Юрій Савелійович. За цей час виконано близько 20 науково-дослідних робіт.

На сьогоднішній день кафедра встановила міцні ділові робочі зв’язки з такими ВНЗ України, як ДЕТУТ (м. Київ) УкрДАЗТ (м. Харків) НАУ (м. Київ), ЛНТУ (м. Луцьк), КНЕУ (м. Київ) НТУ (м. Київ), ДНУ, НГУУ, ДНМАУ, ДГАУ, ПДАБА, ДФЕІ, ДУЕП, ДАЕП, МАУП (м. Дніпропетровськ).

Також кафедра налагоджує міжнародні зв’язки з такими ВНЗ: школа управління та комерції Торгівельно-Промислових палат Нанту і Сен-Назеру (Франція), БелГУТ (м. Гомель, Білорусія), Вільнюський національний університет Гідеміноса (м. Вільнюс, Литва). Кафедра проводить підготовку фахівців для зарубіжних країн (Алжир, Туніс, Код-ди Вуар, Конго, Китай) з дисципліни «Економіка та соціальна географія світу», «Основи економіки». Крім того, на кафедрі здійснюється підготовка спеціалістів спільно із зарубіжними партнерами за європейським проектом «Магістр: Інтероперабельність / Безпека / Сертифікація» у галузі міжнародного залізничного транспорту в Україні та Центральній Азії» (MISCTIF).

У 2013 році кафедра «Облік, аудит та інтелектуальна власність» пройшла акредитацію, що дозволяє їй випускати щорічно 60 бакалаврів, 50 спеціалістів та 10 магістрів за кожною формою навчання та виконувати перепідготовку спеціалістів в обсязі 50 осіб.

Все це вказує на те, що кафедра за короткий термін оформилася в працездатний колектив та успішно вирішує основні завдання з підготовки та виховання кадрів відповідно сучасним економічним вимогам.