Університет Про кафедру Склад Наукова робота Методична робота
Українська мова                  English


КОНФЕРЕНЦІЇ

Кафедрою «Філологія та переклад» щорічно організовуються та проводяться Міжнародні наукові конференції, в яких приймають участь наукові співробітники та викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти та студенти старших курсів – філософи, соціологи, політологи, філологи, в цілому, спеціалісти в області гуманітарних наук.
 • Міжнародна наукова конференція «Гуманітаризація вищої освіти» (29.11-30.11.2007)

Основні напрями конференції:
 1. Університетська освіта в умовах глобалізації
 2. Гендерні рецепції у трансформації вищої освіти в Україні

 • Міжнародна наукова конференція «Духовна сфера в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій» (27.11-28.11.2008)
Основні напрями конференції:
 1. Система духовних цінностей в динаміці цивілізаційних трансформацій
 2. Наука та освіта в інноваційному суспільстві
 3. Культура та мистецтво в контексті духовних трансформацій ХХI сторіччя
 4. Сфера духовного життя українського суспільства, релігія та віра в умовах духовних трансформацій початку третього тисячоліття
 5. Гендерна проблематика в структурі духовного життя інноваційних суспільств

 • Міжнародна наукова конференція «Особистісні виміри становлення нової парадигми сучасної української освіти» (03.12-04.12.2009)

Основні напрями конференції:
 1. Культурологічні та антропологічні виміри становлення нової освітньої парадигми в Україні
 2. Гендерна ідентифікація: проблеми і перспективи гендерного підходу в освітньому процесі
 3. Проблема особистісної ідентифікації, етичні та естетичні аспекти освітнього процесу


 • Міжнародна наукова конференція «Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку» (25.11 – 26.11 2010)

Основні напрями конференції:
 1. Соціокультурні аспекти глобалізації
 2. Українська спільнота та система етичних і релігійних цінностей в сучасних умовах
 3. Гендерні проблеми та формування суспільства паритетної демократії в умовах глобалізації
 4. Філософсько-антропологічні виміри глобальних трансформацій
 5. Перспективи діалогу і партнерства цивілізацій в умовах світової глобалізації

 • Міжнародна наукова конференція «Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку» (24–25.11.2011)

Основні напрями конференції:
 1. Соціокультурні аспекти локальних цивілізацій та українська спільнота в умовах глобалізації
 2. Гендерні проблеми та формування суспільства паритетної демократії в умовах глобалізації
 3. Філософсько-антропологічні виміри глобальних трансформацій
 4. Перспективи діалогу цивілізацій в умовах світової глобалізації
 5. Освіта в інноваційному суспільстві


 • Міжнародна наукова конференція «Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку» (22 – 23.11.2012)

Основні напрями конференції:
 1. Перспективи діалогу цивілізацій та українське суспільство в умовах світової глобалізації
 2. Формування проблемного поля сучасних гендерних досліджень
 3. Філософсько-антропологічні виміри глобальних трансформацій кінця ХХ – початку ХХI століть
 4. Проблеми освіти в сучасному інноваційному суспільстві


 • Міжнародна наукова конференція «Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку» (21 – 22.11.2013)

Основні напрями конференції:
 1. Філософсько-методологічні аспекти культури постмодерну в умовах світової глобалізації
 2. Формування проблемного поля сучасних гендерних досліджень
 3. Освіта в сучасному суспільстві: проблеми, інновації та тенденції • Міжнародна наукова конференція «Від гендерних ідеологій до дискусій про студентську сім’ю» (29.04.2014)


Основні напрями конференції:
 1. Гендерні стереотипи як відображення та формування «Нової» сімейної ідеології
 2. Материнство та батьківство в сучасних дискурсах егалітарізму

 • Міжнародна наукова конференція «Сучасна сім’я: проблеми та перспективи» (07.04.2015)

Основні напрями конференції:
 1. Гендерні стереотипи та гендерна рівність у новому соціокультурному контексті
 2. Сучасна егалітарна сім’я: українські реалії та закордонний досвід
 • Міжнародна наукова конференція «Гендер і євроінтеграційні прагнення України» (18.04.2016)

Основні напрями конференції:
 1. Гендер в соціокультурних реаліях початку ХХІ ст.
 2. Гендерні виміри політичних процесів
 3. Шляхи феміністських досліджень гендерних відносин: підсумки та перспективи
 • Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація на початку XXI століття» (24.11.2016)

Напрями роботи конференції:
 1. Цінності сучасного світу і міжкультурна освіта як цінність.
 2. Соціокультурна компетенція студентів технічних вишів.
 3. Формування основ громадської ідентичності в процесі вивчення іноземних мов.
 4. Міжкультурна комунікація в дискурсі історії етносів і націй.
 5. Міжкультурна комунікація і проблеми гендеру в соціокультурних реаліях початку XXI ст.
За матеріалами проведених конференцій надруковано наступні монографії:
 1. Проблеми гуманізації освіти в контексті трансформації вищої школи України / За ред. Т.І. Власової, Т.М. Талько. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2008. – 232 с.
  У монографії на основі досліджень останніх років показана взаємодія теоретико-методологічних питань, рецепцій і практик, що охоплюють проблематику гуманізації вищої освіти на початку XXI тисячоліття. Монографія містить матеріали досліджень з таких проблем, як формування національних пріоритетів вищої технічної освіти в умовах глобалізації, антропологічні та філософські аспекти гуманізації освіти, Болонський процес і національні інтереси, а також гендерні рецепції і загальні проблеми гендера в світі сучасної паритетної демократії.
 2. Духовні цінності в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій / За ред. Т.І. Власової, Т.М. Талько. – Д.: Вид-во Маковецький, 2009. – 404 с.
  Аналіз теоретичних та прикладних проблем світових трансформаційних процесів, представлений в монографії, відображає наступні напрями гуманітарних досліджень глобалізації: соціокультурні аспекти процесів глобалізації, наука та освіта в інноваційному суспільстві, гендерна проблематика в контексті глобальних трансформацій, проблеми розвитку українського суспільства у контексті глобалізацій них зрушень.
 3. Особистісні виміри становлення нової парадигми сучасної української освіти /За ред. Т.І. Власової, Т.М. Талько. – Д.: Вид-во Маковецький, 2010. – 320 с.
  У монографії розглядаються культурологічні та антропологічні виміри становлення нової освітньої парадигми в Україні, проблеми та перспективи гендерного підходу в освітньому процесі, соціополітичні тенденції постмодерного суспільства. Автори приділяють увагу історичним та етнографічним аспектам буття українського соціуму, аналізують сучасний стан соціального розвитку України, досліджують формування громадського суспільства на засадах демократії, гендерної паритетності та толерантності.
 4. Гендер и феминистская теория в философии постмодерна /За ред. Т.І. Власової, Э.К. Скиба . – Дн-вск: Изд-во Маковецкий, 2011. – 124 с.
  Монография представляет читателю исследование гендерного дискурса в контексте философии постмодернизма. В монографии рассматриваются философские основания становления гендерной теории и основные подходы к мировоззренческому конфликту феминизма и гендерных исследований.
 5. Прийоми та засоби перекладу художньої літератури /За ред. Т.І. Власової. – Дн-вск: Вид-во Маковецький, 2010. – 104 с.
  Посібник призначений для удосконалення навичок літературного перекладу на матеріалі англійської і американської літератури.
 6. Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку /За ред. колективу авторів/Наук. ред. Т.І.Власова. – Дн-ськ: Вид-во Маковецький, 2011. – 292 с.
  У монографії розглядаються теоретичні та прикладні проблеми наукового аналізу сучасних глобалізаційних прoцесів і місця людини у світі, що трансформується. Спектр обговорюваних проблем досить широкий: поряд із процесами глобалізації досліджуються тенденції зміни освітнього процесу, соціальні, культурні, релігійні, гендерні виклики XXI століття.
 7. Філософсько-антропологічні виміри глобальних трансформацій. / За ред. Т.І. Власової / Т.І.Власова, І.М.Грабовська, В.П.Кравець, О.М.Кікінежді, Т.В.Філат. – Д.: Вид-во Маковецький, 2012. – 384с.
  Монографія присвячена загальнотеоретичним проблемам глобалізаційних процесів, які змінюють традиційні засади суспільного життя і звичайні парадигми наукового мислення у нашій країні та закордоном.
 8. Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації. / За ред. О.М. Пшінька, Т.І. Власової. – Дн-ськ: Вид-во Маковецький, 2012. – 456с.
  Монографія присвячена загольнотеоретичним проблемам глобалізаційних процесів, які змінюють традиційні засади суспільного життя і звичайні парадигми наукового мислення у нашій країні та закордоном.
 9. Філософські аспекти соціокультурних досліджень в умовах глобалізації. / За ред. О.М. Пшінька, Т.І. Власової. – Дн-ськ: Вид-во Маковецький, 2014. – 240с.
  Монографія присвячена загольнотеоретичним проблемам глобалізаційних процесів, які змінюють традиційні засади суспільного життя і звичайні парадигми наукового мислення у нашій країні та за її кордонами.
 10. Від гендерних ідеологій до дискусій про сучасну сім’ю. / За ред. О.М. Пшінька, Т.І. Власової. – Дн-ськ: Вид-во ПФ «Стандарт-Сервіс», 2015. – 160 с.
  Монографія присвячена проблемам гендерних ідеологій та питанням сучасної родини. Два розділи представляють різні аспекти цієї теми: «Гендерні ідеології та гендерна рівність у новому соціокультурному контексті ХХІ ст.», «Сучасна егалітарна сім’я: українські реалії та закордонний досвід».

За останні роки співробітниками кафедри було опубліковано 13 монографій, включаючи з вищезазначеними і такі як «Познание и рациональность в культуре постмодерна» (опыт междисциплинарного исследования»/ А.Н.Пшінько, Т.І. Власова, «Репрезентація архетипів у гендерних стереотипах української культури» /Грабовська І., Купцова Т., Талько Т. та «Електронні засоби навчання іноземних мов студентів: досвід, розробки і апробації./Бічич О.Б., Кириченко Т.Г., Коробейникова Т.І.

З переліком методичної літератури,опублікованої співробітниками кафедри за період з 2010 по 2015 роки можна ознайомитися нижче:

 • Перекладацький аналіз спеціального тексту: Навчальний посібник/ Т.І.Власова, В.М.Гаркуша – Д: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2014. – 157 с.
 • Власова Т.І, Білан Н.І., Тюренкова В.Я. Посібник з теорії та практики перекладу науково-технічної літератури. Навчальний посібник (з грифом МОН) для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Дн-вськ: Вид-во Дніпропетровського національного університету імені академіка В. Лазаряна, 2013. – 145 с. ISBN 78-966-1507-27-1
 • Теорія та практика перекладу англомовної літератури у галузі залізничного транспорту: Навчальний посібник/ С.В. Мямлін, Т.І. Власова, Н.І. Білан, В.Я. Тюренкова. – Дн-вськ: Видавництво Маковецький, 2013, 172 с. (з грифом с МОН)
 • Пономарева Л.Ф., Знанецкий В.Ю. Тексти і вправи для студентів - економістів. Посібник з німецької мови.– Дн -ськ, «Інновація», 2014. – 56 с.
 • Знанецкий В.Ю. Deutsch fur Geographen. Німецький для студентів географічних спеціальностей» Посібник з німецької мови. Знанецький В.Ю. – Дн -ськ, «Інновація», 2014. – 48 с.
 • Гаркуша В.М . «Завдання для перекладацького аналізу та перекладу спеціального тексту з методичними вказівками». : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна,.2015 – 60 c.
 • Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу порівняльної лексикології української та англійської мов./ Т.Л. Тибайкіна – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2014.
 • Філат Т.В., Кутарева Л.В., та інш. Методичні вказівки практичних занять з латинської мови для студентів I курсу відповідно до сучасних державних стандартів та принципів Болонського процесу. – Дніпропетровськ: ДМА, 2014. – 63 с.
 • Власова Т.І., Пустовойт Н.І., Федченко С.П. Методичні засоби формування мовної компетенції у викладанні іноземних мов. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013.
 • Методичні рекомендації з автономного навчання для студентів філологічних спеціальностей [Текст ] / уклад. Іжко Є. С,; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013. –26 с.
 • Власова Т.І. Вступ до гендерних досліджень: філософсько-культурологічні аспекти історії гендера. Навчальний посібник (з грифом МОН) для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2012. – 136с. ISBN 978-966-1507-88-2.
 • Власова Т.І., Н.І. Білан Теорія та практика перекладу з основної іноземної мови. Переклад у процесі комунікації культур. Методичні вказівки до лекцій та практичних занять. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2011.
 • Власова Т.І., Білан Н.І. Переклад у процесі комунікації культур Методичні вказівки до лекцій та практичних занять з курсу «Теорія та практика перекладу з основної іноземної мови» – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2011.
 • Власова Т.І., Колієва І.А., Перерва К.М. Методичні вказівки до текстів за темою «Залізниці», 2 ч. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2011.
 • Власова Т.І., Тюренкова В.Я., Мунтян А.О., Амеліна С.М., Коваль Н.Б. Українсько-англійський/французький/німецький/польский розмовник за тематикою залізничного транспорту. Дніпропетровськ, 2010.
 • Т.І. Власова, Н.І. Білан Міжкультурна комунікація та переклад. Методичні вказівки до лекцій та практичних занять. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010.
 • В.М. Гаркуша Теорія та практика перекладу. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010.

Кафедра веде активну наукову роботу. В аспірантурі навчається викладач Решетньова Ю.Ю., здобувачі Миронова Т.Ю., Іжко Є.С. та Прийменко Л.В. В 2012 році захистила кандидатську дисертацію старший викладач Купцова Т.А. за темою: «Архетипні основи гендерних стереотипів в українській філософії (історико-філософський аналіз)»., у 2013 року захистила кандидатську дисертацію старший викладач Коробейнікова Т.І. за темою: «Формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» зі спеціальності 13.00.02., а у 2015 році захистила кандидатську дисертацію старший викладач Колієва І.А. за темою: «Трансформація феномену жіночої суб’єктивності в філософії постмодерну (історико-філософський аналіз)» зі спеціальності 09.00.05.

Коло інтересів аспірантів та здобувачів – гендерні аспекти філософії постмодернізму, літературна критика, когнітивна лінгвістика, міжкультурна комунікація та переклад.


ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні, в час кардинальних змін економічних, політичних та інших умов життя нашого суспільства, відбувається трансформація поглядів та психологічних установок на те, що було колись непохитним. За цих обставин проблема статевої диференціації стає особливо актуальною, так як питання статі завжди тісно пов’язані з суспільно-економічним життям, і різні зміни в суспільстві призводять до перегляду поглядів на проблему гендерних відношень.

Саме тому вчені вважають, що гендерну освіту з повним правом можна кваліфікувати як необхідну умову забезпечення гендерної (або паритетної) демократії, хоча вона не набула ще повноправного статусу в системі гуманітарних дисциплін вищої школи України. З метою гендерної освіти студентів на кафедрі створена тематична аудиторія гендерних досліджень в Україні під керівництвом доктора філософських наук Т.І. Власової та кандидата філософських наук Т.А. Купцової.

Завдяки створенню такої аудиторії студенти можуть дізнатися про символіку чоловічого та жіночого українського народного костюма, сімейні звичаї та обряди українців, про поселення, житлову забудову, місце і роль в них жінки та чоловіка, народні вірування про чоловіче та жіноче, рослини як художнього символу фемінного та маскулінного в українському фольклорі та інше.

Міжнародні зв’язки кафедри

У жовтні 2012 року ДНУЗТ був представлений під час Всесвітньої виставки «Експо – Китай – Освіта – 2012», що проводилась у Пекіні. Співробітники університету – завідувач НДЧ професор Козаченко Д.М. та завідувач кафедри філології та перекладу професор Власова Т.І. – були відряджені в Китай для методичного супроводу експозиції університету. У рамках виставки відбулася зустріч із представниками посольства України в КНР, а також проводились переговори з представниками університету Ланжоу Джаотонг, Китай. Представники транспортного університету Ланжоу Джаотон передали делегації ДНУЗТ підписану президентом університету паном Реном Єненом угоду між Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту і Транспортним університетом Ланжоу Джаотон про створення інституту Конфуція в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту.

Президент університету Ланжоу Джаотонг передав адресований ректору університету О.М. Пшінько лист, в якому він висловив своє задоволення результатами співробітництва наших університетів за короткостроковими програмами обміну студентами і стажування викладачів (англійська мова), а також виявив готовність і в подальшому підтримувати стосунки, у тому числі в сфері науки та техніки.

Також була досягнута домовленість про те, що 10 студентів ДНУЗТ (5 студентів технічних спеціальностей і 5 – спеціальності «Переклад») будуть направлятися в університет Ланжоу на умовах обміну (без оплати за навчання і проживання у гуртожитку). Співробітництво між нашими університетами носить стабільний характер і має хороші перспективи майбутнього розвитку.

Вітання студентів, що знаходилися в університеті Ланжоу по обміну в той час, коли в ДНУЗТ проводилися Міжнародна студентська наукова конференція «Інженер III тисячоліття» можна подивитися тут:

Вже чотирнадцять років у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту проводиться Міжнародна студентська наукова конференція «Інженер III тисячоліття».

Ідея проведення конференції була запропонована завідуючою кафедри іноземних мов нашого університету, професором Власовою Т.І. у 2001 році. Ця пропозиція була повністю підтримана ректором університету професором Пшінько О.М. та проректором з наукової роботи професором Мямліним С.В. Унікальність конференції полягає у тому, що проблеми сучасних технологій, в цілому, та залізничного транспорту, зокрема, обговорюються виключно на англійській, німецькій або французькій мовах.

Так у 2015 році для участі в конференції було подано 117 заявок та тез доповідей від представників Голландії, Йорданії, Китаю, Польщі, Шрі-Ланки та України. Доповіді включали 90 публікацій англійською і 27 публікацій – німецькою та французькою мовами.

Кожного року студенти Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, Дніпропетровської металургійної академії, Придніпровської академії архітектури та будівництва, Національного гірничого університету, Дніпропетровської медичної академії та ін. виступають з доповідями на конференції. З самого початку хорошим знаком конференції стало залучення до роботи провідних технічних ВНЗ інших міст України (Криворізький технічний університет, Дніпродзержинський державний технічний університет, Донецький національний технічний університет, Красноармійський промисловий інститут, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут») та з закордону. З кожним роком кількість учасників зростає. Цей факт характеризує конференцію «Інженер III тисячоліття» як значущий студентський науковий захід у нашому регіоні.

Слід підкреслити, що за підсумками конференції учасники мають змогу опублікувати результати своєї науково-технічної роботи. Таким чином, Дніпропетровщина побачила вже чотирнадцять збірок тез доповідей студентів. Оргкомітет конференції нагороджує студентів-учасників конференції почесними сертифікатами. Це також не менш важливо, тому що участь в конференції такого типу значно підвищує університетський рейтинг студента, а це необхідно для тих, хто планує продовжити навчання у магістратурі або аспірантурі.

Силами викладачів та студентів готуються статті для багатотиражної газети «University Times», яка регулярно випускається в університеті (редактори – старші викладачі кафедри Колієва І.А. та Миронова Т.Ю.). З одним з випусків газети можна ознайомитися тут: тут.

Кафедрою проводяться конкурси та святкові концерти, присвячені знаменним подіям як університету, так і країни в цілому.

Викладачі кафедри філології та перекладу мають не лише високий рівень професійної та наукової підготовки в області практичного використання мови, але й приймають активну участь і творчо підходять до усіх заходів, що проводяться в університеті.


Університет  | Про кафедру  | Склад  | Наукова робота  | Метод робота

Розробник: Горбова О.В.
Дата останнього оновлення: 25/03/2016