Університет | Новини | Історія | Склад кафедри | Навчально-методична робота | Розклад консультацій | Наукова робота | Міжнародні зв'язки та контакти | Дисципліни | Проекти
 
 

Дисципліни кафедри

 • -«Іноземна мова» (англійська, німецька, французька)
 • -«Ділова іноземна мова» (англійська, німецька, французька)
 • -«Англійська мова за професійним спрямуванням»

Мета та завдання вивчення дисциплін «Іноземна мова»
(англійська, німецька, французька)

Програма вивчення навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (залізничний транспорт), спеціальності 7.07010101 Транспортні системи, 7.07010102 Організація перевезень і управління на залізничному транспорті.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є іноземна мова.

Дисципліна «Ділова іноземна мова» – важлива складова частина підготовки фахівців залізничної галузі в умовах постійного розширення міжнародних зв’язків України, посилення гуманізації та гуманітаризації вищої освіти і розрахована на студентів вищих закладів освіти IV рівня акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».Мотивацією щодо вивчення іноземної мови служить професійна потреба студента стати висококваліфікованим фахівцем з умінням спілкуватися англійською мовою та здобувати інформацію з новітньої іноземної літератури за фахом. Тому однією з особливостей цього навчального предмета у ВНЗ є його професійно орієнтований характер.

Програму вивчення навчальної дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки/спеціальності 6.050103 Програмна інженерія.

Метою викладання навчальної дисципліни є: формування у студентів навичок володіння англійською мовою як засобом спілкування в професійно-орієнтованих сферах комунікації, підвищення рівня лінгвістичної компетенції в професійній сфері.

Дисципліна «Іноземна мова» – важлива складова частина підготовки фахівців залізничної галузі в умовах постійного розширення міжнародних зв’язків України, посилення гуманізації та гуманітаризації вищої освіти і розрахована на студентів вищих закладів освіти 4 рівня акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магiстр».

Випускник вищого навчального закладу повинен володіти навичками розмовної мови, читання, перекладу та реферування текстів за фахом, тому вивчання іноземної мови розглядається як органічна частина формування фахівця залізничної галузі, складовий елемент системи освіти, якому притаманні цілісність, автономність та специфіка. У програмі передбачається дотримання вимог до освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників вищих закладів освіти стосовно загальної культури та знання іноземної мови.

Мотивацією щодо вивчення іноземної мови служить професійна потреба студента стати висококваліфікованим фахівцем з умінням спілкуватися англійською мовою та здобувати інформацію з новітньої іноземної літератури за фахом. Тому однією з особливостей цього навчального предмету у ВНЗ є його професійно орієнтований характер.

Задачі у вивченні дисципліни

Задачами у вивченні дисципліни є формування у студентів готовності здійснювати:

 • обговорення проблем загальнонаукового та професійно-орієнтованого характеру, що має на меті досягнення порозуміння;
 • усний обмін інформацією в процесі повсякденних і ділових контактів (ділових зустрічей, нарад тощо) з метою отримання інформації, необхідної для вирішення певних завдань діяльності;
 • реалізацію комунікативних намірів на письмі, використовуючи лексико-граматичний мінімум у певній галузі та іншомовні (друковані та електронні) джерела, в умовах письмових ділових контактів з використанням прийомів і методів письмового спілкування та відповідних методів оформлення ділової документації;
 • читання і осмислення професійно-орієнтованої та загальнонаукової іншомовної літератури, використання її в соціальній та професійній сферах.
Студент повинен знати:
 • функціональні властивості мови, лінгвокраїнознавчі особливості;
 • основні граматичні категорії;
 • особливості ділового мовлення;
 • особливості формування мовленнєвих умінь та навичок іноземною мовою.
Студент повинен уміти:
 1. у виробничих умовах, опрацьовуючи професійно-орієнтовані іншомовні (друковані та електроні) джерела, поповнювати свій лексичний запас та знання граматики;
 2. застосовувати свої знання з англійської мови у ситуаціях усного ділового та професійного спілкування:
  • -здійснювати супроводження власної (колективної) оригінальної розробки на міжнародній виставці;
  • -готувати доповідь-презентацію у певній професійно-орієнтованій галузі;
  • -здійснювати усний обмін інформацією в процесі повсякденних, ділових та виробничих контактів;
 3. у виробничих умовах, користуючись професійно-орієнтованими іншомовними джерелами, здійснювати ознайомче, пошукове та вивчаюче читання з метою отримання інформації, що необхідна для вирішення певних завдань професійно-виробничої діяльності;
 4. здійснювати письмові контакти в ситуаціях професійного спілкування:
  • -вести ділове листування, використовуючи фонові культурологічні та країнознавчі знання;
  • -укладати анотації та реферувати іншомовні джерела;
  • -заповнювати анкети, складати резюме;
 5. працювати з контрактами, релізами про партнерство, рекламою з метою врегулювання виробничих питань;
 6. у виробничих умовах під час усного та письмового спілкування за допомогою відповідних методів застосовувати компоненти соціолінгвістичної компетенції для досягнення взаємного порозуміння.

Система оцінювання рівня знань відповідає умовам, викладеним у стандарті університету СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.01-2010.

Задачі у вивченні дисципліни

Задачами у вивченні дисципліни є сформування у студентів готовності здійснювати:

 • Обговорення проблем загальнонаукового та професійно-орієнтованого характеру, що має на меті досягнення порозуміння;
 • Усний обмін інформацією в процесі повсякденних і ділових контактів ( ділових зустрічей, нарад тощо) з метою отримання інформації, необхідної для вирішення певних завдань діяльності;
 • Реалізацію комунікативних намірів на письмі, використовуючи лексико-грамматичний мінімум у певній галузі та іншомовні (друковані та електронні) джерела, в умовах письмових ділових контактів з використанням прийомів і методів письмового спілкування та відповідних методів оформлення ділової документації;
 • Читання і осмислення професійно-орієнтованої та загальнонаукової іншомовної літератири, використання її в соціальній та професійній сферах.
 • Студент повинен знати:

 • функціональні властивості мови, лінгвокраїнознавчі особливості;
 • основні грамматичні категорії;
 • особливості ділового мовлення;
 • особливості формування мовленнєвих умінь та навичок іноземною мовою.
 • Студент повинен уміти:

  1. у виробничих умовах, опрацьовуючи професійно-орієнтовані іншомовні (друковані та електроні) джерела поповнювати свій лексичний запас та знання граматики;
  2. застосовувати свої знання з англійської мови у ситуаціях усного ділового та професійного спілкування:
   • здійснювати супроводження власної (колективної) оригінальної розробки на міжнародній виставці;
   • готувати доповідь-презентацію у певній професійно-орієнтованій галузі;
   • здійснювати усний обмін інформацією в процесі повсякденних, ділових та виробничих контактів;
  1. у виробничих умовах, користуючись професійно-орієнтованими іншомовними джерелами, здійснювати ознайомче, пошукове та вивчаюче читання з метою отримання інформації, що необхідна для вирішення певних завдань професійно-виробничої діяльності;
  2. здійснювати письмові контакти в ситуаціях професійного спілкування:
   • вести ділове листування, використовуючи фонові культурологічні та країнознавчі знання;
   • проводити анотування та реферування іншомовних джерел;
   • заповнювати анкети, складати резюме;
  1. працювати з контрактами, релізами про партнерство, рекламою з метою врегулювання виробничих питань;
  2. у виробничих умовах під час усного та письмового спілкування за допомогою відповідних методів застосовувати компоненти соціолінгвістичної компетенції для досягнення взаємного порозуміння.


  Дата останнього оновлення: 09.02.2017