top
Ласкаво просимо до сайту кафедри "Теплотехніка" Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Системи виробництва та розподілу енергоносіїв (теплові мережі), III курс.

Ведучий викладач: Титаренко Ігор Валерійович

Системи паливопостачання пiдприємств. Органiзацiя забезпечення енергетичних i технологiчних споживачiв органiчним паливом.

Газободiбне паливо i його споживачi. Методи визначення потреби пiдприємства в газi. Схеми постачання природного газу. Газопроводи та газовi мережi, їх конструкцiї та розрахунки. ГРС та ГРП, схеми, компоновка устаткування, розрахунки. Газовий баланс пiдприємства. Акумуляцiя газу, газосховища. Використання газiв технологiчних установок пiдприємств. Використання надлишкового тиску газу. Газопiдвищуючi та газозмiшуючi станцiї. Газопроводи побiчних газiв. Технiка безпеки в газовому господарствi пiдприємства.

Рiдке паливо i його споживачi. Визначення потреби пiдприємства в мазутi. Мазутне господарство пiдприємства. Схеми, компоновки устаткування, методи його розрахункiв та вибору.

Тверде паливо i його споживачi. Визначення потреби пiдприємства в твердому паливi. Доставка, збереження, переробка палива. Устаткування для розвантажування, подачi споживачам, сортування, переробки палива, його схеми та конструкцiї.

Системи виробництва та розподiлу стиснутого повiтря. Споживачi стиснутого повiтря. Вимоги до якостi технологiчного i силового повiтря. Визначення навантаження на компресорну станцiю i робочого тиску компресорiв при централiзованiй та децентралiзованiй системах виробництва стиснутого повiтря. Повiтропроводи, їх схеми, конструкцiї, прокладка, розрахунки. Схеми компресорних станцiй, компоновка устаткування, його конструкцiї, режими роботи, методи розрахункiв, енергетичнi та економiчнi показники роботи. Нормування витрат електроенергiї на виробництво стиснутого повiтря.

Системи виробництва i розподiлу штучного холоду. Споживачi штучного холоду. Визначення потреби пiдприємства в холодi. Цетралiзоване i децентралiзоване виробництво холоду. Станцiї та цехи виробництва холоду, їх схеми; основне i допомiжне устаткування, його конструкцiї, режими роботи, компоновки, методи розрахункiв i вибору. Енергетичнi i економiчнi показники системи виробництва та транспорту холода.

Системи i установки забезпечення пiдприємств продуктами роздiлення повiтря (киснем, азотом). Споживачi кисню та азоту. Визначення потреби пiдприємства в киснi та азотi. Видобуття кисню та азоту. Термодинамiка, схеми, устаткування станцiй виробництва кисню та азоту. Методи розрахункiв устаткування. Економiчнi та енергетичнi показники.

Системи водопостачання. Споживачi технiчної води. Визначення потреби в водi. Схеми та режими водопостачання. Устаткування систем, його конструкцiї та методи розрахункiв. Очистка оборотної води. Насоснi станцiї. Мережi систем водопостачання. Схеми, устаткування, його конструкцiї, режими роботи, методи розрахункiв i вибору. Економiчнi та енергетичнi показники.

ТЕС як промислове пiдпрiємство. Споживачi енергiї. Технологiчна схема паротурбiнних ТЕС. Теплова економiчнiсть i енергетичнi показники канденсацiйних електростанцiй. Методи пiдвищення теплової економiчностi ТЕС.

Деаерацiя води на ТЕС. Поповнювання втрат пари та конденсату. Живильнi установки, вибiр насосiв.

Принципова теплова схема конденсацiйної ТЕС. Комбiноване вироблення теплової та електричної енергiї. Видача теплоти зi станцiї та тепловi схеми ТЕЦ.

Пiдбiр основного i допомiжного обладнання ТЕС. Розгорнута теплова схема та трубопроводи ТЕС. Компоновка головного корпусу та генплан ТЕС.

Паротурбiннi АЕС, їх типи, показники теплової та загальної економiчностi. Фiзико-хiмiчнi процеси i матерiальнi баланси в тепловiй схемi АЕС. Склад реакторних установок з реакторами ВВЕР та РБМК. Допомiжнi системи АЕС. Компоновка головного корпусу та генплан АЕС.

Література:
 1. Абрамов Н.Н. Водоснабжение. ? М.: Стройиздат, 1982.
 2. Рыжкин В.Я. Тепловые электростанции. ? М., 1987.
 3. Алхазов Воздукшные поршневе компрессионные станции машиностроительных заводов. ? Металургиздание, М., 1961.
 4. Селезнев К.П. и др. Теория и расчет турбокомпрессоров. ? Машиностроение, 1986.
 5. Олонский Н.С. и др. Процессы и аппараты кислородного и криогенного производства, ? М.: Машиностроение, 1985.
 6. Кондрашова Н.Г., Латутина Н.Г. Холодильно компрессорные машины и установки. Высшая школа, 1984.
 7. Дуров В.С. и др. Эксплуатация и ремонт технологических трубопроводов. ? Химия, 1976.
 8. Береснев Г.М. Эксплуатация паротурбиинных установок АЗС. ? Энергоатомиздат, 1986.
 9. Фотин Б.С. Поршневые компрессоры. ? Машиностроение, 1987.
 10. В.Я. Рыжкин. Тепловые электрические станции. ? М: Энергоиздат, 1987.
 11. Л.С. Стермин, А. Т. Шурков, С.А. Тевлин. Тепловые и атомные электростанции.
Форми навчальної роботи:
 1. лекції;
 2. лабораторні роботи;
 3. самостійна робота студентів;
 4. консультації.

[Головна]  [Наші студенти]  [Абітурієнту]  [Історія кафедри]  [Склад кафедри]  [Дисципліни]  [Розклад консультацій]  [Лабораторія]  [Наукова робота]  [Корисні посилання]  [Контакти]  [Факультет]  [Університет]

ДІІТ © Copyright Шаптала М.В., Титаренко І.В.
Час останної модифікації файлу цієї сторінки:

Библиотека теплоэнергетика ТТГВ Теплота Загрузить: Быстрый, Веселый, Умный Этот сайт создан в редакторе Vim Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!