Про призначення стипендій

Оприлюднено Порядок формування рейтингу студентів та рейтингові списки студентів по факультетах.

12 січня, 2018
13

Порядок формування рейтингу студента

(витяг з Тимчасового положення про порядок призначення і виплати стипендій, що затверджено наказом ректора від 16.02.2017 р. № 06 на підставі погодження вченою радою університету, протокол від 13.02.2017 р. № 6)

 1. Рейтинг студента R в балах є комплексною оцінкою діяльності студента, яка містить дві складові:

  R=Ry+Rд,

  де:

  Ry – рейтинг (складова) успішності, оцінює навчальну діяльність, що знаходиться в межах 60≤Ry≤100. Рейтинг (складова) успішності повинен становити не менше 90% рейтингу студента (R);

  Rд – додаткова складова рейтингу, яка враховує участь студента у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності.

  Увага ! Рейтинги студентів за результатами другого семестру визначені без урахування додаткової складової, значення якої вводиться в дію з другого семестру поточного навчального року. Порядок визначення додаткової складової рейтингу знаходиться на доопрацюванні та громадському обговоренні. Процедура визначення рейтингу є однаковою для всіх студентів університету.

 2. Протягом навчального року зміни до порядку формування рейтингу не вносяться.

  У разі внесення змін до зазначеного порядку, їх затвердження та оприлюднення здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

 3. Рейтинг (складова) успішності Ry кожного студента визначається за результатами останнього семестрового контролю на підставі підсумкових оцінок у балах з усіх дисциплін, захистів курсових робіт (проектів), заліків, звітів з практики, що передбачені навчальним планом або індивідуальним планом, якщо була визначена академічна різниця.

  Рейтинг (складова) успішності студента Ry першого року навчання усіх ступенів освіти до першого семестрового контролю формується на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу на навчання.

 4. До визначення рейтингу (складової) успішності Ry не включаються студенти, які:
  • на дату закінчення семестрового контролю не виконали вимог навчального плану з будь-якої дисципліни за мінімальними критеріями (набрали менше 60 балів);
  • під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку;
  • не з’явились на семестровий контроль без поважної причини з будь-якої дисципліни, захисту курсової роботи (проекту), звіту з практики;
  • повторно склали семестровий контроль з метою покращення отриманої раніше оцінки (вводиться в дію за результатами другого семестру 2016-17 н.р.);
  • станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю, мають академічну заборгованість;
  • виконали навчальне навантаження в кредитах ЄКТС за поточний навчальний рік, семестр або з початку навчання в обсязі, меншому ніж мінімальний норматив, що встановлений (робочим) навчальним планом для відповідного семестру та спеціальності (напряму підготовки).

Рейтинг (складова) успішності розраховується за формулою:

Ry=((∑ BiTi)/∑Ti)-P

де:

Bi – оцінка з кожної дисципліни, захисту курсової роботи (проекту), заліку, звітів з практики, що передбачені навчальним планом або індивідуальним планом;

Тi – обсяг, в годинах;

P – ритм навчальної діяльності (виконання навчального плану), що вимірюється в тижнях. Показник є від’ємним у разі випередження навчального плану, додатнім – у разі запізнення у виконанні навчального плану.

Ритм навчальної діяльності розраховується за формулою:

P=(к123+…кn)/7*n

де:

к1…кn – відхилення терміну складання поточного контролю від планового тижня, в днях (у разі дострокового складання – зі знаком «мінус»; у разі своєчасного – відхилення дорівнює «нулю», у разі складання пізніше планового тижня – зі знаком «плюс»);

7 – кількість днів у тижні;

n – кількість поточних контрольних заходів у семестрі.

 1. Навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчальної дисципліни визначаються у балах, які встановлені згідно з критеріями оцінювання, визначеними відповідними кафедрами для кожного виду поточного контролю, що наведені у робочих програмах навчальних дисциплін.
 2. Сума додаткових балів подається до стипендіальної комісії факультету не пізніше першого дня екзаменаційної сесії відповідно до графіку навчального процесу.
 3. Рейтинговий список студентів формується за рейтинговим балом від більшого до меншого.

  У разі важливості розташування студентів у рейтингу для призначення стипендій, вища позиція надається особі з більшим значенням складової за навчальні досягнення. У разі неможливості визначення місця в рейтингу за цим показником рішення ухвалює стипендіальна комісія.

 4. Рейтинг студентів оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету не пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження стипендіальною комісією університету.

Розрахунок ліміту стипендіатів виконано згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1050 п.13 від 28.12.2016

 

Мости та тунелі

Курс

Рейтинг

1 курс

Завантажити

2 курс

Завантажити

3 курс

Завантажити

4 курс

Завантажити

5 курс

Завантажити

 

Управління енергетичними процесами

Курс

Рейтинг

1 курс

Завантажити

2 курс

Завантажити

3 курс

Завантажити

4 курс

Завантажити

5 курс

Завантажити

Механічний

Курс

Рейтинг

1 курс

Завантажити

2 курс

Завантажити

3 курс

Завантажити

4 курс

Завантажити

5 курс

Завантажити

Управління процесами перевезень

Курс

Рейтинг

1 курс

Завантажити

2 курс

Завантажити

3 курс

Завантажити

4 курс

Завантажити

5 курс

Завантажити

Організація будівництва залізниць

Курс

Рейтинг

1 курс

Завантажити

2 курс

Завантажити

3 курс

Завантажити

4 курс

Завантажити

5 курс

Завантажити

Промислове та цивільне будівництво

Курс

Рейтинг

1 курс

Завантажити

2 курс

Завантажити

3 курс

Завантажити

4 курс

Завантажити

5 курс

Завантажити

Економіко-гуманітарний

Курс

Рейтинг

1 курс

Завантажити

2 курс

Завантажити

3 курс

Завантажити

4 курс

Завантажити

5 курс

Завантажити

Технічна кібернетика

Курс

Рейтинг

1 курс

Завантажити

2 курс

Завантажити

3 курс

Завантажити

4 курс

Завантажити

5 курс

Завантажити