ВСТУПНИКУ

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни ( чоловіки та жінки ), які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

Громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу надається відстрочка від призову на строкову військову службу на весь період проведення військової підготовки та на строк, що триває від завершення такої підготовки до присвоєння громадянину України первинного військового звання офіцерського складу, але не довше ніж до кінця поточного року після завершення підготовки. (частина восьма статті 17 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”  № 2233-XII від 25.03.92, зі змінами № 2863-IX від 12.01.2023.

ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

КВПС Держспецтрансслужби здійснює підготовку офіцерів запасу за наступними військово-обліковими спеціальностями:

– Застосування військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва об’єктів національної транспортної системи

– Застосування військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва штучних споруд на об’єктах національної транспортної системи

– Застосування військових частин і підрозділів механізації відновлення та будівництва  об’єктів національної транспортної системи

Організація військових сполучень і військових перевезень залізничним транспортом

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Загальна вартість навчання буде оприлюднено перед початком навчання.

ТЕРМІН НАВЧАННЯ

Термін навчання:

2 роки (один навчальний день у тиждень) – громадяни, які вже мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.

6 місяців (п’ять навчальних днів у тиждень) – громадяни, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ ВСТУПНИКА

Прийом документів вступників на кафедру військової підготовки здійснюється з 01 лютого поточного року.

Кандидати на вступ, які виявили бажання навчатись та придатні до військової служби подають наступні документи:

– заяву:

а) здобувачі вищої освіти на ім’я декана факультету ЗВО, у якому вони здобувають відповідний ступінь вищої освіти;

б)  громадяни, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, на ім’я голови відбіркової комісії;копію першої та другої сторінок паспорта та місця проживання;

– копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі) обов’язково з відміткою “придатний до військової служби”  та дійсним на момент вступу до КВПС Держспецтрансслужби);

– копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду);

– довідку з університету про те, що студент навчається в ЗВО ( для студентів інших ЗВО);

– копію документа про вищу освіту та додатка до нього ( якщо вступник вже має ступінь вищої освіти не нижче бакалавра).

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

Вступники на навчання складають наступні випробування:

– Професійний психологічний відбір;

– Оцінка рівня знань з допризовної підготовки;

– Оцінка рівня фізичної підготовки.

 Професійний психологічний відбір громадян для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснювати відповідно до вимог “Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів”, затвердженої наказом Міністра оборони України від 05 червня 2014 року № 360 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 червня 2014 року за №704/25481 зі змінами внесеними згідно з наказами Міністерства оборони України №314 від 21.06.2016, №622 від 27.11.2017, №605 від 29.11.2018, №632 від 11.12.2019.

Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку військово-мотиваційної спрямованості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та визначення професійної придатності до успішного навчання та оволодіння відповідною військовою спеціальністю. Максимальна оцінка індивідуальних психологічних якостей становить 70 балів. Вступники, у яких за результатами тестування індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% максимальної кількості балів (менше 35 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і з числа кандидатів відраховуються і до подальшого складання вступних випробувань не допускаються.

      Рівень знань з допризовної підготовки.

Рівень знань з допризовної підготовки визначається згідно наказу Міноборони України від 14.12.2015  № 719/1289 “Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу” зі змінами внесеними згідно з наказами Міністерства оборони України № 316/833 від 18.06.2019, № 147/619 від 12.05.2020, № 331/1125 від 25.10.2021. 

З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки відбірковій комісії проводити тестування громадян, яке складається з 5 завдань у письмовій формі та з 5 завдань з практичного виконання нормативів (прийомів). Кількість балів за кожне завдання тестування складає 10 балів, максимальна кількість балів – 100. Громадяни, які під час тестування набрали менше 50 % (менше 50 балів) максимальної кількості балів, виключаються зі списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки.

Рівень фізичної підготовленості визначається згідно Наказу Міноборони України від 05.08.2021 № 225 “Про затвердження Інструкції з фізичної підготовки в системі Міністерства оборони України”.

Рівень фізичної підготовки вступників перевіряють після їх медичного огляду.

Випробування проводять за трьома вправами:

з чоловіками до 40 років – вправа №25 – біг на 100 м, вправа №14 -підтягування на перекладині, вправа №3 – біг на 3 км;

з чоловіками від 40 років і старшими та жінками усіх вікових груп – вправа №20 – згинання та розгинання рук в упорі лежачи, вправа №21 – згинання та розгинання тулуба, вправа №1 – біг на 1 км.

Вправа № 14 – підтягування на перекладині.

Вправа № 20 – згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

Вправа № 21 – згинання та розгинання тулуба.

Вправа №25 – біг на 100 м.

Вправа №1 – біг на 1км.

Вправа №3 – біг на 3 км.

Усі вправи приймають протягом одного дня. За невиконання будь-якої вправи кандидат оцінюється “незадовільно”. 

 У разі отримання оцінки “незадовільно” громадян виключають зі списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки. Рішення Відбіркової комісії щодо таких громадян оформлюють окремим протоколом.

Сума балів, отримана громадянином за результатами випробувань, з урахуванням середнього балу навчання (рівень успішності навчання або результатів завершення навчання), результатів професійного психологічного відбору та медичного огляду складає рейтинг кандидата для проходження військової підготовки.

Рівень успішності навчання здобувача вищої освіти оцінюється в балах за результатами складання ним підсумкового контролю у ЗВО за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок.

Рівень результатів завершення навчання громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, оцінюється в балах і визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих громадянином оцінок із додатка до документа про вищу освіту.

Під час проходження конкурсного відбору вступник повинен мати при собі паспорт громадянина України, спортивну форму для перевірки фізичної підготовки, ручку. Без наявності зазначеного документа він не допускається до участі в конкурсному відборі.

УМОВИ НАВЧАННЯ

Навчання на кафедрі військової підготовки Держспецтрансслужби проходить по наступним дням:

Для студентів Українського державного університету науки і технологій :

1 рік навчання                – п’ятниця;

2 рік навчання                – вівторок;

Для студентів інших закладів вищої освіти:

1 рік навчання                – субота або п’ятниця;

2 рік навчання                – субота або вівторок.

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ТА КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

ДОДАТКОВИЙ НАБІР НА НАВЧАННЯ на кафедрі військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу

Вступні випробування кандидатів будуть проводитись 21 жовтня 2023 року о 8:00   

Збір на стадіоні УДУНТ.

Контактні телефони: 093-65-38-171, 066-40-75-700

За інформацією звертатись у к. 420

КОНТАКТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

E–mail: [email protected]

Контактні телефони:

Відповідальний секретар приймальної комісії капітан Проноза Ігор Юрійович +38 093 65 38 171,

+38 096 98 29 441

Соціальні мережі:

Порядок роботи відбіркової комісії:

Звичайний режим:                                             Під час вступної кампанії:

понеділок – п’ятниця                                          понеділок – субота

Початок роботи    – 07:45                                   Початок роботи         – 08:00

Кінець роботи       – 16:45                                   Кінець роботи             – 18:00

Перерва на обід    – 12:00-13:00                       Перерва на обід         – немає