Управління експлуатаційною роботою

Кафедра «Управління експлуатаційною роботою»   

Кафедра «Управління експлуатаційною роботою» є випускаючою кафедрою факультету «Управління процесами перевезень». Кафедра проводить роботу за двома формами навчання – денною та безвідривною. Фахівці кафедри беруть участь у підвищенні кваліфікації фахівців залізничного транспорту з організації перевезень і управління на залізничному транспорті та у навчанні з перевезень небезпечних вантажів.

Науково-педагогічні працівники кафедри задіяні у навчальному процесі в рамках ряду міжнародних проектів:

MISCTIF – магістрів за спеціальностями «Інтероперабельність/Безпека/Сертифікація в галузі міжнародного залізничного транспорту (в рамаках проекту TEMPUS)»

CITISET - «Інтелектуальні транспорті системи» - зв’язок і інформаційні технології для поліпшення безпеки та ефективності транспортних потоків

MieGVF – «Магістр інфраструктури й експлуатації швидкісних і високошвидкісних залізниць» - фахівці з експлуатації найбільш перспективного напрямку розвитку пасажирських перевезень.

Студенти, які навчаються за всіма переліченими програмами мають можливість отримати як український диплом державного зразка про вищу освіту, так і диплом французького університету CNAM.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів денної форми навчання за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», наразі наявні дві спеціалізації:

  •  275.02 «Транспортні технології на залізничному транспорті»;
  •  275.03 «Транспортні технології на автомобільному транспорті».

За обома спеціалізаціями ведеться підготовка бакалаврів та  магістрів як денної, так і безвідривної форми навчання.

На кафедрі функціонує учбова лабораторія з організації руху поїздів - базова лабораторія, яка забезпечує практичну підготовку фахівців-експлуатаційників.

Наявне оснащення лабораторії дозволяє випускникам здобувати необхідні навички в робочі черговими по станції та поїзними диспетчерами для швидкої адаптації на транспорті.

Підготовка фахівців на кафедрі відбувається з урахуванням тенденцій сучасної освіти, значне місце навчальних планах відводиться вивченню сучасних інформаційних технологій та методів управління на автомобільному та залізничному транспорті. В навчанні широко застосовуються комп’ютерні технології, сучасні програмні комплекси та тренажери.

Оскільки сучасні технології транспортування здебільшого орієнтовані на логістику та мультимодальні перевезення, при навчанні на кафедрі «Управління експлуатаційною роботою» передбачено викладання ряду дисциплін, які надають відповідні знання майбутнім фахівцям, серед яких:

  •   Логістика
  •   Управління ланцюгами постачань
  •   Міжнародні транспортні коридори та технології перевезень
  •   Транспортно-експедиторська діяльність та інші.

Штат кафедри складається з компетентних та досвідчених викладачів, більшість з яких мають практичний досвід роботи на підприємствах залізничного та автомобільного транспорту, транспортно-експедиторських та логістичних компаніях. З 12 штатних науково-педагогічних працівника кафедри 9 мають наукові ступені та звання, в т.ч. 1 доктор та 8 кандидатів технічних наук.

Матеріально-технічна база кафедри постійно вдосконалюється, для того щоб відповідати сучасним вимогам, які висуваються до фахівців на ринку праці. Всі співробітники регулярно проходять підвищення кваліфікації з метою дослідження останніх тенденцій в управлінні транспортними процесами та системами.