Управління експлуатаційною роботою

Кафедра «Управління експлуатаційною роботою»   

Сучасна назва кафедри: «Управління експлуатаційною роботою».

Основними напрямами в навчальній та науковій діяльності кафедри є:

 • Організація залізничних і автомобільних перевезень вантажів та пасажирів;
 • Удосконалення технологій перевізного процесу;
 • Організація транспортно-експедиторської діяльності, логістика, сервіс на транспорті;
 • Забезпечення безпеки та стабільності функціонування транспортних систем.

Кафедра «Управління експлуатаційною роботою» є випускаючою кафедрою факультету «Управління процесами перевезень». Кафедра проводить роботу за двома формами навчання – денною та безвідривною. Фахівці кафедри беруть участь у підвищенні кваліфікації фахівців залізничного транспорту з організації перевезень і управління на залізничному транспорті та у навчанні з перевезень небезпечних вантажів.

Науково-педагогічні працівники кафедри задіяні у навчальному процесі в рамках ряду міжнародних проектів:

MISCTIF – магістрів за спеціальностями «Інтероперабельність/Безпека/Сертифікація в галузі міжнародного залізничного транспорту (в рамаках проекту TEMPUS)»

CITISET - «Інтелектуальні транспорті системи» - зв’язок і інформаційні технології для поліпшення безпеки та ефективності транспортних потоків

MieGVF – «Магістр інфраструктури й експлуатації швидкісних і високошвидкісних залізниць» - фахівці з експлуатації найбільш перспективного напрямку розвитку пасажирських перевезень.

CRENG – «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» - проект в рамках програми ERASMUS+, мета якого полягає у розвитку ризик-кризової інженерії на транспорті для забезпечення стабільності функціонування транспортних систем.

Студенти, які навчаються за всіма переліченими програмами мають можливість отримати як український диплом державного зразка про вищу освіту, так і диплом французького університету CNAM.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів денної форми навчання за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», наразі наявні дві спеціалізації:

 • 275.02 «Транспортні технології на залізничному транспорті»;
 • 275.03 «Транспортні технології на автомобільному транспорті».

За обома спеціалізаціями ведеться підготовка бакалаврів та  магістрів як денної, так і безвідривної форми навчання за 5 освітньо-професійними програмами, які акредитовані за IV рівнем:

 • За спеціалізацією 275.02:
 1. «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті»
 2. «Транспортні технології на залізничному транспорті»
 3. З 2018 року – нова освітньо-професійна програма – «Транспортно-експедиторська діяльність і логістика»
 • За спеціалізацією 275.03:
 1. «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»
 2. «Транспортні технології на автомобільному транспорті»

Фахівці з транспортно-експедиторської діяльності та логістики є затребуваними на сучасному ринку праці в галузі транспорту, так як в умовах ринкової економіки і з підвищенням конкуренції між різними видами транспорту стає важливим злагоджена організація ланцюгів постачання сировини і готової продукції від виробництв до споживачів; а так само важливою є і ефективна організація транзитних та експортно-імпортних вантажів точно в строк.

Кафедра знаходиться в «старому» корпусі університету, на 4 поверсі 4 блоку. За кафедрою закріплені аудиторії лабораторії «Організація руху поїздів» (4404, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413 і 4414), аудиторії для навчального процесу: 4401 – комп’ютерний клас, 4403 – лекційна аудиторія зі стаціонарним проектором, 4405 – аудиторія для проведення групових занять зі стаціонарним проектором, 446 – лекційна аудиторія, спеціалізована для проведення занять за спеціалізацією автомобільних перевезень, зі стаціонарним проектором, 443 і 444 – аудиторії для проведення групових занять, а також аудиторії допоміжні: 4402 – лаборантська, 448 і 446а – викладацькі, 449 – кабінет завідувача кафедри.

У навчальному корпусі університету за кафедрою закріплено 19 кімнат загальною площею 835,2 кв. м.

На кафедрі функціонує учбова лабораторія з організації руху поїздів - базова лабораторія, яка забезпечує практичну підготовку фахівців-експлуатаційників.

Наявне оснащення лабораторії дозволяє випускникам здобувати необхідні навички в робочі черговими по станції та поїзними диспетчерами для швидкої адаптації на транспорті.

 

 

На фото – Макет залізничної станції, що використовується для проведення лабораторних робіт

 

 

На фото – Загальний вигляд одного з робочих місць лабораторії Організації руху поїздів

Підготовка фахівців на кафедрі відбувається з урахуванням тенденцій сучасної освіти, значне місце навчальних планах відводиться вивченню сучасних інформаційних технологій та методів управління на автомобільному та залізничному транспорті. В навчанні широко застосовуються комп’ютерні технології, сучасні програмні комплекси та тренажери.

 

 

На фото – Робоче вікно комп’ютерного тренажера чергового по залізничній станції

Оскільки сучасні технології транспортування здебільшого орієнтовані на логістику та мультимодальні перевезення, при навчанні на кафедрі «Управління експлуатаційною роботою» передбачено викладання ряду дисциплін, які надають відповідні знання майбутнім фахівцям, серед яких:

 • Логістика
 • Управління ланцюгами постачань
 • Міжнародні транспортні коридори та технології перевезень
 • Транспортно-експедиторська діяльність та інші.

Штат кафедри складається з компетентних та досвідчених викладачів, більшість з яких мають практичний досвід роботи на підприємствах залізничного та автомобільного транспорту, транспортно-експедиторських та логістичних компаніях. З 14 штатних науково-педагогічних працівника кафедри 9 мають наукові ступені та звання, в т.ч. 1 доктор та 8 кандидатів технічних наук.

Введений в експлуатацію у 2020 році сучасний комп’ютерний клас, що було створено в рамках проекту ERASMUS+, включає в себе 15 потужних комп’ютерів із спеціалізованим ліцензійним програмним забезпеченням, призначеним для моделювання поведінки складних систем, дослідження процесів, що впливають на показники транспортного процесу та ризиків, що виникають при його реалізації.

На фото – Проведення практичних занять з використання пакету AniLogic

На фото – Практичні заняття в лабораторії ризик-кризового управління на транспорті

Для вивчення прикладного аспекту прогнозування роботи складних систем та ризикових ситуацій, що можуть виникнути в процесі їх роботи, на всі комп’ютери встановлено сучасний програмний пакет AnyLogic. За допомогою цього програмного забезпечення на практичних та лабораторних заняттях студенти мають змогу освоїти принципи побудови моделей транспортерних систем та подальшого управління ними.

Всі співробітники регулярно проходять підвищення кваліфікації як в Україні, так і за кордоном, з метою дослідження останніх тенденцій в управлінні транспортними процесами та системами. Зокрема в 2020 році 6 викладачів кафедри пройшли онлайн стажування у Варшавському політехнічному університеті за програмою управління ризиками в транспортних системах.