Історія кафедри

З дня заснування ДІІТу кафедра існувала як загальноінженерна, а у 1931 р. створено кафедру під назвою «Теплотехніка та термодинаміка» у складі механічного факультету. Першим завідувачем кафедри був доц. В. П. Молчанов.

У 1931–1941 рр. створювався колектив та обладнувалася лабораторна база кафедри. В 1941 р. у зв’язку з війною факультети механічний та «Електрифікація залізниць» увійшли до складу Томського електромеханічного інституту інженерів залізничного транспорту. Після відновлення ДІІТу в 1942 р. до складу кафедри «Теплотехніка» ввійшли: завідувач кафедри доц. В. І. Орлов і ст. викл. Е. І. Аксельрод.

У 1944–1950 рр. відбулися реевакуація інституту, відродження лабораторної бази, виконання наукових робіт із відновлення та вдосконалення енергетичної бази залізниць і заводів МШС СРСР. У 1944 р. кафедра увійшла до складу енергетичного факультету як випускаюча зі спеціальності «Промислові теплові електростанції».

Упродовж 1950–1960 рр. продовжувався розвиток кафедри, її завідувачем став Ф. П. Казакевич. Колектив поповнили доценти Г. І. Анофрієв та А. М. Крапівін, ст. викл. В. П. Мураш, асист. Ю. І. Розенгарт. Удосконалилася дослідницька база кафедри, виконувалися дослідження, які отримали відгук у фундаментальній науковій літературі.

Анофрієв Г. І.

У 1960–1975 рр. завідувачем кафедри був Г. І. Анофрієв, за часів керівництва якого в 1969 р. відкрилася лабораторія. Із 1961 р., із перервою в 1990–1992 рр., кафедра готує спеціалістів із «Промислової теплоенергетики та енергозбереження» за вечірньої та заочної, а з 1992 р. — денною та безвідривною формами навчання за фахом «Промислова теплоенергетика». Розгортаються роботи з дослідження та вдосконалення теплових балансів підприємств залізничного транспорту, з магнітної обробки води для котельних агрегатів промислових підприємств, вивчення робочих процесів у елементах ядерних енергетичних установок. Значно розширюються площі під експериментальну базу кафедри. На основі досліджень, виконаних на кафедрі, захистили кандидатські дисертації Є. В. Христян, В. С. Михайлов.

Упродовж 1975–1987  рр. кафедрою завідував доц. М. О. Іванов, а у 1987–1992 рр. — доц. В. С. Михайлов. За цей період значного розвитку набула науково-дослідна робота кафедри. Сформувалися три основних напрями науково-технічної діяльності колективу: гідродинаміка колекторних систем; інтенсифікація теплообміну в теплонапружених елементах енерготехнологічного обладнання; централізація систем теплопостачання підприємств залізничного транспорту. Зріс кількісний склад науково-дослідного колективу. Кандидатські дисертації захистили В. Ф. Івін, О. О. Воловік, Г. І. Покандюк. Колектив кафедри розробив технічні пропозиції, які впровадилися у проекти централізації теплопостачання залізничних вузлів Львів, Одеса-Головна та станцій Дніпропетровськ, П’ятихатки, Бессарабська, Сімферополь, Павлоград, Новомосковськ, Мелітополь. У 1982 р. надруковано монографію В. С. Михайлова у співавторстві з П. І. Бистровим «Гідродинаміка колекторних теплообмінних апаратів». За виконання низки важливих технічних розробок з інтенсифікації теплообміну доц. кафедри Є. В. Христян у 1985 р. став лауреатом премії Ради Міністрів СРСР. У цей період кафедра співпрацювала з  багатьма провідними науковими, науково-виробничими організаціями та підприємствами: Інститутом загальної фізики АН СРСР, Державним конструкторським бюро «Південне» імені М. К. Янгеля, науково-виробничим об’єднанням «Енергія», Інститутом атомної енергії імені І. В. Курчатова, науково-виробничим об’єднанням «Алмаз», Інститутом технічної теплофізики та Інститутом проблем матеріалознавства АН України, Центральним інститутом матеріалознавства, Подільським технологічним інститутом, Дніпропетровським вагоноремонтним заводом.

Із 1992 до 1997 р. на посаду завідувача заступив доц. Є. В. Христян. У цей період отримано ліцензію на підготовку фахівців зі спеціальності «Промислова теплоенергетика та енергозбереження» за третім рівнем акредитації денної форми навчання; у 1997 р. відбувся перший випуск фахівців. Формуються навчальні плани, відновлюються лабораторні установки на базі нової котельні університету.

У 1996 р. Державна акредитаційна комісія при МОН України засвідчила право Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту здійснювати освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста з напрямів «Енергетика» та «Промислова теплоенергетика» із ліцензованим обсягом прийому 25 осіб; а з 1998 р. — 30 осіб. Продовжувалися дослідження кондиціонера випарного типу для залізничного транспорту та машини геодезичного забезпечення. Колектив кафедри поповнився д-ром техн. наук, проф. І. Г. Писарєвим, канд. техн. наук, доц. О. П. Арєстовим, асист. В. О. Незальзовим.

Упродовж 1997–2010 рр. кафедру очолював д-р техн. наук, проф. В. В. Кравець. У цей період на кафедрі працюють: д-р техн. наук, проф. В. П. Коваль, кандидати технічних наук, доценти В. О. Іщенко, О. В. Жевжик, Ф. Д. Гавриш, В. І. Бондаренко, В. Л. Борщ, асистенти В. М. Горячкін, М. В. Шаптала, І. В. Титаренко, навчальний майстер І. І. Кудашко, інженер першої категорії С. О. Підгорний.

У 2000 р. при кафедрі почала діяти аспірантура зі спеціальності «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика», а з 2001 р. — магістратура зі спеціальності «Теплоенергетика». Крім того, за цей період суттєво зросла матеріальна база, а також було збільшене інформаційне забезпечення кафедри.

У січні 2010 р. виконуючим обов’язки завідувача кафедри обрано канд. техн. наук, доц. В. О. Іщенка, а з вересня того ж року кафедру очолив д-р техн. наук, проф. В. О. Габрінець. У цей час розпочалися наукові дослідження, пов’язані з енерго- та ресурсозбірігаючими технологіями на залізничному транспорті. Досліджується застосування в цьому напрямі теплових насосів, нетрадіцийних джерел енергії та нових схемних рішень. Основні напрями наукової роботи в 1960–1992 рр.: дослідження та розробки систем централізованого теплопостачання об’єктів залізничного транспорту; інтенсифікація теплообміну й енергозбереження в енергетичних та енерготехнологічних установках залізничного транспорту; раціоналізація систем енергообліку й  енергоспоживаючого устаткування на підприємствах залізничного транспорту; теплофізика енергетичних установок із закрученими потоками текучих середовищ; технологія випробувань металооптичних технологічних лазерів; гідродинаміка колекторних систем. Після 1992  р. основними напрямами наукових досліджень є: тепло- та масообмін у кондиціонерах випарного типу; енергозберігаючі технології у промисловості та на залізничному транспорті; теплофізика енергетичних установок із закрученими потоками текучих середовищ. За цими напрямами виконані прикладні розробки: кондиціонер випарювально-конденсаційного типу (1998); розпилювачі мазуту для пальників парових і водогрійних котлів, котелень та електростанцій (1998) — впроваджені на котлах Дніпропетровського вагоноремонтного заводу, Придніпровського хімічного заводу, Трубопрокатного заводу імені К. Лібнехта та ін.; розпилювальні градирні зворотних систем водопостачання (1998) — впроваджені на Черкаському ВАТ «Азот», «Південмаші», Запорізькому абразивному заводі, ПАТ «Укртатнафта» та ін.

У 200р. розроблені та впроваджуються «Правила нагляду за паровими котлами та резервуарами, які працюють під тиском». Розпочинається велика робота, пов’язана з паспортизацією й удосконаленням енергетичних систем та об’єктів підприємств залізничного транспорту. Крім того, кафедра бере участь у тендерах на виконання низки проектів енергозберігаючих об’єктів.

У 2003–2005рр. кафедра «Теплотехніка» виконувала експериментальні дослідження з американським фондом цивільних досліджень та розвитку CRDF. Упродовж 2004–2006 рр. на кафедрі виконані дві науково-дослідні роботи з аналізу енергетичної бази вагонного та локомотивного депо станції П’ятихатки, розроблені методи раціонального використання енергетичних ресурсів. У 2007 р. Національне агентство України з  питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів надало Дніпропетровському національному університету залізничного транспорту (кафедрам «Теплотехніка» і  «Енергопостачання залізниць») право ведення енергетичного аудиту.

Основні напрями наукових досліджень після 2010 р.: збір та узагальнення матеріалів щодо стану енергетичного господарства підприємств залізничного транспорту та розробка технічних пропозицій із його раціоналізації на основі сучасних технологій енергозбереження; дослідження дослідного зразка та розробка документації зі впровадження теплового насосу для створення мікроклімату в пасажирських вагонах далекого сполучення; зниження енергоспоживання на залізничному транспорті за рахунок впровадження альтернативного палива; розробки комбінованої системи енерго- та життєзабезпечення пасажирського вагону при застосуванні теплового насосу реверсного типу.

Упродовж останніх років педагогічний колектив кафедри активно займається підготовкою та виданням монографій, підручників, посібників. Серед них варто відзначити навчальні посібники, що отримали гриф МОН України: «Теплотехнічні виміри» (О. П. Арєстов), «Теплоенергетичне господарство на залізничному транспорті» (О. П. Арєстов, Є. В. Христян), «Теплотехнологічні процеси та установки на залізничному транспорті» (Є. В. Христян, І. В. Титаренко).

Кафедра активно залучає студентів до науково-дослідної роботи. Щорічно у ДІІТі проводиться міжнародна студентська науково-технічна конференція «Науково-технічний прогрес на залізничному транспорті», де студенти кафедри беруть активну участь зі стендовими доповідями (підсекція «Теплотехніка»). Апробація результатів науково-дослідницької роботи студентів не обмежується стінами університету: вони беруть активну участь у регіональних і всеукраїнських конференціях і конкурсах наукових робіт. У 2012 р. студентка кафедри Марина Олійник стала переможницею Стипендіальної програми «Завтра.UA»; Тетяна Васільків стала переможницею Стипендіальної програми «Завтра.UA» у 2013; а Анастасія Клименко здобула диплом II-го ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі «Енергетика» у 2014 р.

За роки існування кафедра підготувала понад 700 фахівців за спеціальністю «Теплоенергетика». Серед них: А. Ф. Крупський — перший заступник міського голови м. Дніпропетровська; В.  В.  Ковальов — голова профспілки залізничників Молдови; О. В. Кнітель — керівник будівельної фірми; І. І. Головченко — технічний директор виробничого об’єднання; А. І. Кукута — технічний директор аеропорту міжнародного класу; В. Б. Пец — начальник автогосподарства залізниці; В. А. Холоімов — директор підприємства «Екоенерго»; В. І. Ніколенко — начальник енергоблоку ТЕС; О. А. Ткаченко — заступник головного інженера ТЕС і багатьох інших.

Перемоги наших кращих студентів