Прикладна математика

Історія кафедри

     Кафедра створена 29 грудня 1965 року на факультеті обчислювальної техніки, що згодом був перейменований в факультет технічної кібернетики. Спочатку кафедра мала назву кафедри обчислювальної математики, з 23 лютого 1977 року перейменована в кафедру прикладної математики. Нова кафедра відкрилась з метою підготовки фахівців за новою спеціальністю – прикладна математика. В 1966 році ця спеціальність була новою не тільки для нашого вузу але і для багатьох вузів колишнього Радянського Союзу. Обчислювальна техніка тільки починала робити перші кроки в народному господарстві.

                З моменту створення кафедри і до 1968 року кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Конашенко С.Й.

Крім нього на кафедрі ще працювали: доцент Ваняшина К.Н., доцент Оліфер А.І., асистент Кукушкіна І.М. та лаборант Блідна Г.П.

У зв’язку з тим, що співробітники кафедри не могли фактично охопити читання всіх курсів, то деякі курси читали викладачі інших кафедр – доцент кафедри вищої математики Гінзбург Г.М., доцент кафедри будівельної механіки Барбас Й.Г., співробітники обчислювального центру.

                                       З 01.09.68 до 01.09.73 завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Радзіховський Ю.А.

Склад кафедри поповнився молодими спеціалістами. В 1972 році на кафедру були прийняті: кандидат технічних наук Білик Л.В., асистент Новикова Н.Г., доцент Босов А.А., асистент Бабич Ю.П.

Майже 25 років (з 01.09.73 по 01.09.97 р.) кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, професор Єгоров О.І. – всесвітньо відомий спеціаліст з оптимального управління.

Під його керівництвом на кафедрі було проведено величезну  наукову роботу. Професором Єгоровим О.І. була організована науково–дослідницька “Лабораторія керованих процесів та систем”, де проводились наукові дослідження в галузі оптимального управління, теорії надійності та дефектоскопії, велися роботи за  темою “Застосування математичних методів та розв’язування актуальних задач транспорту та промисловості”.

Наукова школа з теорії оптимального управління, керівником якої був Єгоров О.І., одержала всесвітнє визнання. П’ять учнів професора Єгорова О.І. захистили докторські дисертації: Фоменко О.В., Рахімов М., Рафатов Р., Когут П.І., Капустян В.О. Під керівництвом Єгорова О.І. захищено більш 25 кандидатських дисертацій. Єгоров О.І. проводив велику науково–організаційну роботу не тільки в межах вузу, але і в Придніпровському науковому центрі Академії наук України. Він був заступником голови філіалу наукової ради АН УРСР з проблем “Кібернетика” при Придніпровському науковому центрі, науковим керівником Республіканського наукового семінару “Теорія управління та оптимальні процеси” при Дніпропетровському домі вчених, на якому щорічно обговорювались декілька кандидатських та докторських дисертацій, виконаних науковими робітниками з різних регіонів Радянського Союзу. За час роботи в нашому вузі професором Єгоровим О.І. було опубліковано 3 монографії: "Оптимальное управление тепловыми и диффузионными процессами" (. М.: Наука, 1978), "Оптимальное управление линейными системами"  (К.: Высшая школа, 1988), і "Математические методы оптимизации процессов теплопроводности и диффузии" (Фрунзе, “Илим”, 1990).

При кафедрі працювала галузева НДЛ планування та організації експлуатаційної роботи в локомотивному господарстві. Науковий напрямок лабораторії – автоматизація планування роботи локомотивних бригад на базі сучасної обчислювальної техніки. Результати дослідження застосовані на Придніпровській, Південно – Західній та Октябрській залізницях.

                                                                                                                

З 1.09.97 до 1.11.2000 року кафедрою завідував доктор технічних наук, член ТАН, професор Босов А.А.

Круг його наукових інтересів складають такі питання:

  • раціональне утримання рухомого складу залізничного транспорту на основі системного підходу;
  • застосування обчислювальної техніки та математичних методів на залізничному транспорті;
  • оптимальне керування рухом поїзда;
  • аксіоматична теорія рухомого складу;
  • векторна оптимізація.

Ним опубліковано понад 150 статей та кілька монографій, зокрема

«Функции множества и их применение», «Научные основы решения задач проблемы обновления локомотивного парка железных дорог Украины»

З 11.11.2000 року – завідувачем кафедри, став доктор фізико-математичних наук, професор Когут П.І.  Його наукова робота відзначена Соросівськими грантами (1996, 1998). За наукову роботу “Усереднення задач оптимального керування” Когут П.І. в 1997 році удостоєний звання лауреата Премії Національної Академії Наук України.

Когут П. І. на посаді завідуючого вніс вагомий вклад у розвиток наукової школи, створеної Єгоровим О. І., спільну роботу з яким він розпочав ще у студентські роки і пізніше захистив під його керівництвом кандидатську дисертацію.

                                                                                                                     

З 2006 року  кафедрою завідує  доктор фізико–математичних наук,  професор Пічугов С.О. - знаний фахівець у галузі теорії функцій та функціонального аналізу.

                                                                                                                    

    Він має понад 100 наукових публікацій, методичні розробки, зокрема монографію «Неравенства для производных и их приложения».

                                                                                                                     

На кафедрі з 1998 року постійно видається збірник наукових праць співробітників кафедри прикладної математики та інших кафедр університету, постійно оновлюється методичне забезпечення навчального процесу. Викладачі кафедри приймають активну участь в наукових конференціях, в тому числі і міжнародних.

При кафедрі з 1973 року діє аспірантура та докторантура, які є важливою формою поповнення науково-педагогічних кадрів. За час роботи аспірантури та докторантури підготовлено більш як 30 кандидатів та 7 докторів наук.

Кафедра здійснює керівництво курсовим та дипломним проектуванням, навчальною, виробничою та переддипломною практикою. На кафедрі розроблено потужне методичне забезпечення навчальної роботи студентів. Останні роки суттєво розширюється матеріальна база кафедри. Для навчання студентів обладнаний комп’ютерний клас. Всі комп’ютери задіяні в загальну локальну обчислювальну систему і мають доступ до мережі “Internet”.

Науково–дослідна робота студентів на кафедрі проводиться як в рамках навчального процесу, так і в позаурочний час. Тематика НДРС тісно пов’язана з науковими інтересами кафедри. Студенти спеціальності “Прикладна математика” приймають активну участь в конференціях, конкурсах, математичних олімпіадах, неодноразово в республіканському турі олімпіади з прикладної та загальної математики займали призові місця.

Працевлаштування випускників кафедри має широку географію. Випускники кафедри працюють в Україні, країнах СНД, США, Канаді, Німеччині та інших країнах. Спеціальність “Прикладна математика” дає їм змогу успішно працювати на обчислювальних центрах залізниць, в банківських, фінансових структурах, на підприємствах різноманітного профілю, в науково-дослідних інститутах, вузах та технікумах. На багатьох кафедрах нашого вузу працюють випускники кафедри прикладної математики. Багато з них займають керівні посади, захистили дисертації на здобуття наукових ступенів - зав. кафедрою диференціальних рівнянь Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара  професор Когут П.І., доцент кафедри КІТ Нечай В.Я., зав. кафедрою теоретичної механіки Костриця С.А., зав. кафедрою Київського національного університету КПІ, проф. Капустян В.О., декан факультету ТК  Скалозуб В.В., зав. відділом ДОІМ АН УССР, професор Богомаз Г.І. та багато інших.

Сьгодні у складі викладачів кафедри працюють 2 докторів наук і професорів (Пічугов С.О., Босов А.А.), 5 кандидатів і доцентів (Бабич Ю.П., Михайлова Т.Ф., Послайко Н.І., Гасанов З.М., Нечай І.В.), 1 старший викладач (Максименкова Ю.А.), 2 лаборанти (Руденко О.Г., Кравченко Т.О.)

                                                                                     

Викладачі кафедри працюють на факультеті підвищення кваліфікації, в інституті післядипломної освіти при університеті, приймають участь в профорієнтаційній підготовці молоді – працюють в довузівських центрах підготовки молоді, в технічному ліцеї при університеті.