Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали

 Кафедра будівельних матеріалів – одна з найстарших кафедр університету була заснована у 1931 році.

За час існування її очолювали такі видатні науково-педагогічні працівники: з 1931-1945 рр. – доц. Мореходов, з 1945-1969 рр. – доц. Мещеряков В.М., з 1969-1973 рр. – д.т.н., проф., акад. Гусєв Б.В., з 1973-1994 рр. – д.т.н., проф. Зазимко В.Г., з 1994 по 2015 рр. – д.т.н., професор Пшінько О.М., з 2015 р. кафедру очолює к.т.н., доц. Громова О.В.

У 1987 році кафедра поповнюється новим педагогічним складом у зв’язку з приєднанням кафедри будівель і отримує нову назву – будівель та будівельних матеріалів. У 2013 році атестаційною комісією була ліцензована та введена у навчальний процес на кафедрі нова спеціалізація 8.18010013 «Управління проектами». Вона включає вивчення понад 15 дисциплін, для викладання яких були залучені спеціалісти високого кваліфікаційного рівня. У 2014 році відбувся перший випуск 25 магістрантів, які отримали кваліфікацію «Керівник проектів і програм». Після успішної акредитації спеціалізації   8.18010013  «Управління проектами» було збільшено набір магістрів майже вдвічі, у зв’язку з можливістю викладання  цієї спеціальності за безвідривною формою навчання.

Викладачі кафедри управління проектами, будівель та будівельних матеріалів здійснюють підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізацій  «Мости і транспортні тунелі», «Автомобільні дороги та аеродроми», «Промислове і цивільне будівництво» та «Водопостачання та водовідведення», за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» спеціалізацією «Залізничні споруди та колійне господарство» для трьох факультетів університету «Промислове та цивільне будівництво», «Мости та тунелі», «Організація будівництва залізниць», а також студентів 3, 4, 5, 6 та 7 курсів Центру безвідривної освіти.

Згідно з сучасними вимогами та для надання студентам знань і навичок кафедра обладнана мультимедійними лекційними аудиторіями, комп’ютерним класом, спеціалізованими випробувальними лабораторіями, в яких знаходяться понад 200 найменувань обладнання, приладів та вимірювальної апаратури. В комп’ютерному класі, що містить 15 ПК, впроваджене сучасне програмне забезпечення для практичних занять, розробки курсових та дипломних проектів.

Щорічно на кафедрі проводяться студентські олімпіади та наукові конференції із залученням значної кількості студентів, що навчаються на кафедрі.

На кафедрі майже від початку її заснування була створена науково-дослідна лабораторія, яка працює при кафедрі і до сьогоднішнього часу. За весь час існування вона неодноразово змінювала свою назву та наукових керівників. З 2017 року галузева науково-дослідна лабораторія змінила назву на «Енергоефективні матеріали та технології в будівництві», науковий керівник лабораторії д.т.н., професор Пшінько Олександр Миколайович, завідувач лабораторії к.т.н., доцент Зінкевич Андрій Миколайович.

Основними напрямками наукових досліджень лабораторії є: розробка теоретичних та практичних основ призначення складу бетонів і розчинів для спеціального будівництва; модифікування структури бетонів хімічними добавками і активними мінеральними наповнювачами для створення матеріалу із заданими технологічними характеристиками суміші та експлуатаційними властивостями; розробка технологій ремонту, відновлення та захисту матеріалів інженерних транспортних споруд, що експлуатуються у специфічних умовах; дослідження, оптимізація і керування процесами гідратації, твердіння і корозійної стійкості в’яжучих речовин; розробка нормативної документації з підводного ремонту бетонних та залізобетонних штучних споруд, з підтвердження готовності до експлуатації об’єктів залізничного транспорту і з проектування, будівництва та експлуатації будівель і службово-технічних споруд залізничного транспорту.

На базі цих та інших досліджень були захищені як кандидатські, так і докторські дисертації. Вихідцями цієї лабораторії стали видатні вчені, які у теперішній час працюють на керівних посадах як в університеті, так і за його межами.

Кафедра готує магістрів зі спеціалізації «Управління проектами». Сучасний світ невпинно змінюється, постійно з’являється щось нове, нові виробництва та проекти вимагають більшої кількості кваліфікованих кадрів, у тому числі – керівників; вже нікого не дивують такі слова, як франчайзинг, тайм-менеджмент чи старт-ап. Для того, щоб бути на гребні хвилі цих нововведень та створювати щось нове необхідно мати талант та освіту, яка скерує його у потрібному руслі.

Ви – фахівець з будівництва доріг, електрифікації, логістики, будівництва споруд, мостів, тощо, відчуваєте, що можете зробити щось нове, але всі думки розповзаються та втримати в руках одночасно велику кількість задумів та прорахувати процес втілення ваших мрій та планів у життя важко? Тоді спеціальність «Управління проектами» саме для вас.

На навчання за магістерською програмою «Управління проектами» приймаються всі бажаючі, які мають базову (рівень бакалавра) або повну вищу освіту (рівень спеціаліста, магістра чи вища освіта, здобута до запровадження в Україні ступеневої вищої освіти) за будь-якими напрямом та спеціальністю будь-якого вищого навчального закладу. Професія проектного менеджера – не віртуальна, вона офіціально зареєстрована та існує в Україні.

Чим займається проектний менеджер? Ця професія дуже творча та одночасно вимагає логічного підходу та аналізу даних, які менеджер має на руках. Керівник проекту не з тих керівників, хто сидить в кабінеті та чекає, доки йому принесуть та покажуть готовий результат. Це той, хто постійно в курсі всіх процесів, що виконуються в проекті, той, хто скеровує дії команди проекту для досягнення мети, контролює якість виконання робіт.

Випускники магістерської програми «Управління проектами» можуть управляти:

 • проектами будівництва та девелопмента;
 • проектами транспортної сфери;
 • проектами міського та регіонального розвитку;
 • соціальними проектами;
 • проектами банківської сфери;
 • ІТ-проектами;
 • проектами реструктуризації підприємств та окремих виробничих ліній;
 • проектами реструктуризації підрозділів підприємства;
 • проектами у сфері реклами;
 • проектами створення власного бізнесу;
 • екологічними проектами.

Навчання за даною спеціальністю здійснюється на реальних проектах підприємств різних галузей за напрямками будівництво, транспорт, персонал, банківська сфера, створення нового бізнесу на прикладах інших бізнес-проектів. На початку навчання за кожним студентом закріплюється проект та протягом всього курсу навчання студент розробляє власний проект на практичних заняттях, курсовому проектуванні та при написанні  дипломної роботи.

На кафедрі «Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали» використовуються сучасні методи навчання, які орієнтовані на реальні проекти та тісну співпрацю з підприємствами-партнерами, які приймають на роботу студентів та випускників факультету.

 • Здійснюється сприяння працевлаш-туванню випускників.
 • Надається рекомендація для працевлаштування після отримання диплому.
 • Індивідуальний гнучкий графік навчання для працюючих студентів денної форми.
 • Іногородні студенти денної форми навчання забезпечуються гурто-житком.
 • Випускники отримують диплом міжнародного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».
 • Є і бюджетні місця, і контрактні. Для контрактників можлива поквартальна оплата.

Будемо раді бачити вас серед наших студентів!

Профіль програми

Спеціальність: 073 "Менеджмент"

Освітня кваліфікація: магістр з менеджменту

Спеціалізація: "Управління проектами"

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Фома навчання: денна, заочна

Тривалість програми: 1,5 роки

Обсяг програми: 90 кредитів ECTS

Розділи програми:

Нижче приведені компетентності, якими повинен володіти студент після засвоєння однієї з запропонованих програм навчання.

Загальні компетентності:

 1. Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення.
 2. Вміння логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну і письмову мову.
 3. Здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і бути готовим нести за них відповідальність.
 4. Здатність використовувати нормативні правові документи в своїй діяльності.
 5. Здатність до володіння основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації.
 6. Володіння однією з іноземних мов на рівні читання і розуміння науково-технічної літератури, здатність спілкуватися в усній і письмовій формах іноземною мовою.
 7. Вміння використовувати фундаментальні закони природи, закони природничо-наукових дисциплін і менеджменту в процесі професійної діяльності
 8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Фахові компетентності:

 1. Здатність виявляти суть науково-технічних проблем, які виникають в ході професійної діяльності і залучати для їх рішення відповідний апарат проектного менеджменту.
 2. Вміння застосовувати апарат проектного менеджменту, теоретичні, розрахункові і експериментальні методи досліджень, методи математичного і комп’ютерного моделювання в процесі професійної діяльності.
 3. Здатність виконувати описи виконаних розрахунково-експериментальних робіт та проектів, обробляти і аналізувати отримані результати, готувати дані для складання звітів і презентацій, написання доповідей і іншої науково-технічної документації.
 4. Здатність застосовувати програмні засоби комп’ютерної графіки і візуалізації результатів науково-дослідницької діяльності, оформляти звіти і презентації, готувати реферати, доповіді і статті з допомогою сучасних офісних інформаційних технологій, текстових і графічних редакторів, засобів друку.
 5. Здатність брати участь в розробці проектів та програм, в тому числі і з використанням програмних систем комп’ютерного проектування на основі ефективного поєднання передових технологій їх виконання багатоваріантних розрахунків.
 6. Здатність брати участь в роботах з техніко-економічного обґрунтування проектів та програм, з складання окремих видів технічної документації на проекти та їх елементи.
 7. Здатність брати участь в роботах з пошуку оптимальних проектних рішень з урахуванням якості, вартості, термінів виконання і конкурентоспроможності.
 8. Володіння культурою професійної безпеки, вміння ідентифікувати небезпеки і оцінювати ризики в сфері своєї професійної діяльності.

 

Студентська наука

На кафедрі функціонує студентське науково-технічне товариство (СНТТ). Кожен рік на кафедрі проводиться науково-технічна конференція студентів та молодих вчених. На конференції студенти та молоді вчені, магістранти та аспіранти доповідають про науково-технічні досягнення в галузі будівництва, про створення и використання нових будівельних матеріалів, про наукові розробки тощо. Всі доповіді студентів і молодих вчених друкуються у збірнику «Матеріали молодих вчених та студентської конференції». Впродовж останніх 6 років в наукових конференціях проведених на кафедрі прийняло участь понад 253 студентів і було розглянуто понад 230 доповідей, з яких обираються найкращі і нагороджуються грамотою і подаються на університетський конкурс студентських наукових робіт.

Щорічно студенти беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності ПЦБ і демонструють високий рівень фундаментальної та спеціальної підготовки.

Студенти, беруть участь у СНТК кафедри, виконують  дипломні і магістерські проекти, приймають участь в конкурсі наукових робіт та дипломних проектів. Дипломники кафедри щорічно приймають участь у конкурсах на найкращий дипломний проект, які проводяться на різних рівнях: університетські, обласні, всеукраїнські.

Учасники 76-ї конференції студентів та молодих вчених, підсекція «Будівельні матеріали»

Учасники 76-ї конференції студентів і молодих вчений, підсекція «Управління проектами»

Захист магістерських робіт зі спеціалізації «Управління проектами», випуск2014-2015 рр.

Захист магістерських робіт зі спеціалізації «Управління проектами»,

Випуск 2015-2016 рр.

Технічні засоби навчання навчального процесу

Кафедра «Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали» розташовується у п’ятому блоці старого навчального корпусу на четвертому, третьому та нульовому його поверхах. Згідно з наказом № 608 від 08.11.2004 р. за кафедрою закріплені такі навчальні аудиторії – 457, 343, 347, 348, 351, 353 та випробувальна лабораторія (нульовий поверх без номеру) загальною площею 673,3 м2.

На кафедрі для надання практичного досвіду є 4 навчальні лабораторії: ауд. 348,  ауд. 353 (ГНДЛ «Матеріали та будівлі для залізничного транспорту»),  підвальне приміщення 5 блоку та комп’ютерний клас ауд. 457 з кількістю робочих місць 8.

Приміщення випробувальної лабораторії (підвальне приміщення 5 блоку)

Навчальні аудиторії (ауд. 348 )

Багато уваги приділяється комп’ютеризації навчального процесу.

Під час проведення аудиторних (лекційних) занять на кафедрі застосовується сучасна оргтехніка – мультимедійний проектор з настінним екраном, графопроектор, відеомагнітофон, сучасний ПК, мікрофон з колонками, якими обладнана спеціалізована лекційна аудиторія № 351.

 Мультимедійна лекційна аудиторія (ауд. 353)

Студентам надається можливість виконувати курсові проекти та дипломні роботи з профільних дисциплін кафедри  на сучасних ЕОМ, якими обладнано спеціалізований комп’ютерний клас  (ауд. 457). В цьому ж класі завдяки наявності Internet-ліній та спеціалізованого обладнання проводиться тестування студентів в СДО «Прометей» з дисципліни «Архітектура» під час складання поточних та семестрових контрольних заходів.

Для виконання курсового та дипломного проектування в комп’ютерному класі використовують сучасні програми, а саме: “Building manader” для архітектурного проектування, Microsoft Office – 3, AutoCad – 7, ArchiCAD”, Corel Draw – 13, Adobe Photoshop – 7, Zodchiy”, програма  АВК для розрахунку кошторису.

Для виконання науково-дослідних робіт використовують наступний пакет програм: програмне забезпечення “ANSYS 5.6”; “Zodchiy”, ”SCAD Office”, Microsoft Office – 3, Adobe Photoshop – 7, в 2016 році проведено оновлення програмного забезпечення «Смета СМ» і «Будстандарт».

Спеціалізований комп’ютерний клас  (ауд. 457)

Презентація програми магістерської підготовки «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

Презентація кафедри «Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали»