Будівельне виробництво та геодезія

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру "Будiвельне виробництво" було створено в 1930 роцi пiд назвою "Будiвельнi роботи та машини", для підготовки фахiвцiв за спецiальнiстю "Будiвництво залiзниць, колiя та колiйне господарство". Першим завiдувачем кафедри до 1951 року, був доцент Усачев Л.З.

З 1947 року кафедра носить назву "Будiвельне виробництво". На той час викладачами кафедри були доценти Скрутковський І.В., Єгоров Л.П., Алексєєв В.Б., Дубовий Б.М., асистенти Гергель П.Я., Белкiн Я.М.

У 1946 - 1953 роках за редакцiєю Усачева Л.З. видавалися науковi працi за тематикою "Капитальное восстановление зданий на железнодорожном транспорте". Своєю працею викладачi кафедри зробили вагомий внесок у вiдновлення i будiвництво будiвель та споруд ДIIТу. У 1958 роцi було видано широко вiдомий посiбник Алексєєва В.Б. "Сооружение земляного полотна и верхнего строения пути".

У 50 - 60 роки держава мала велику потребу в квалiфiкованих будiвельниках, насамперед - за спецiальнiстю "Промислове та цивiльне будiвництво". Склад кафедри поповнився доцентами Дерябiним Ф.Н., Заїченко І.Р., якi у до- i пiслявоєннi роки були головними архiтекторами м. Днiпропетровськ. Архiтектурнi навчальнi дисциплiни на кафедрi викладали також асистенти Кирейко М.Є., Скрутковська Н.I., Гребенюк Л.К. Доцент Лернер А.Л. викладав "Економiку будiвництва", доцент Мiщеряков В.М.- "Будiвельнi матерiали". Таким чином, кафедра забезпечувала пiдготовку фахiвцiв за спецiальнiстю "Промислове i цивiльне будiвництво" на будiвельному факультетi.

У 1955 роцi кафедра "Будiвельне виробництво" набула статусу випускаючої на новому факультетi "Промислове та цивiльне будiвництво". З часом сформувалася i вiдокремилася нова кафедра "Будiвельнi матерiали", яка iснує дотепер, але вже пiд назвою "Будiвлi та будiвельнi матерiали".

З 1951 до 1961 року кафедрою "Будiвельне виробництво" завiдував доцент Єгоров Л.П. У 1961 роцi завiдувачем кафедри було обрано доцента Ульриха С.С., який ранiше працював проректором з наукової роботи в Новосибiрському iнститутi iнженерiв залiзничного транспорту. Пiд його керiвництвом захистили кандидатськi дисертацiї майбутнi доценти кафедри будiвельного виробництва Кучкiн Г.А., Тимошенко В.А., Коломоєць Л.М. При кафедрi була створена науково-дослiдна лабораторiя, яка згодом виконала багато наукових робiт з питань органiзацiї та технологiї будiвництва на замовлення залiзниць i будiвельних органiзацiй всього СРСР. Керували цiєю лабораторiєю доценти Ульрих С.С., Кучкiн Г.А.,Клименко В.М.

Паралельно цим  в 1961 р., виділившись з кафедри "Мости та конструкції", заснована як випускаюча на факультеті "Промислове та цивільне будівництво", кафедра "Будівельні конструкції"

Першим завідувачем кафедри було обрано лауреата Державної премії СРСР ІІ ступеня к.т.н., доцента кафедри "Мости та конструкції" Сахновського М.М., який в 1971 р. захистив докторську дисертацію і в 1972 р. отримав звання професора. З часу утворення кафедри на ній працювали д.т.н., проф. Яценко Є.А., к.т.н., доц. Сухоруков Д.С., к.т.н., доц. Тимошенко В.В., к.т.н., доц. Патлах Д.І., к.т.н., доц. Горбатов С.П., к.т.н., доц. Семенюта В.О., ст. викл. Сметанін В.О., ст. викл. Нікітенко В.А.  За цей час створено наукову школу, визначальний науковий напрям якої – попередження аварій будівельних конструкцій та розробка технічних рішень для збільшення строків їх експлуатації.

З 1971 до 1976 року кафедру "Будiвельне виробництво" очолював к.т.н., доцент Горбатов С.П. За роки керiвництва Горбатова С.П. кафедра отримала i обладнала новi примiщення, створила хорошi умови для проведення навчального процесу та виконання наукових робiт. Доцент Бойко Л.П. у вереснi 1976 року заступив на посаду завiдувача кафедри i керував нею до жовтня 1986 року. Напрямок наукової роботи змiнився у сторону заводського виготовлення залiзобетонних конструкцiй. За цей час було виконано чимало наукових робiт на замовлення будiвельних комбiнатiв Приднiпровської, Одеської та Молдавської залiзниць.

Наприкінці 70-х років почалось поповнення кафедри "Будівельні конструкції" новими співробітниками. До її складу увійшли к.т.н., доц. Зданевич Ю.А., який згодом очолив кафедру, к.т.н., доц. Денішенко Ю.М., к.т.н., доц. Кирпа І.І., який став четвертим завідувачем кафедри, к.т.н., доц. Тищенко А.В., доц. Кривошеєв В.А., наукові співробітники с.н.с. Скубій Є.І., н.с. Кулябко В.В., н.с. Дінельт Н.Б., н.с. Долгов І.А., н.с. Кудрявцева М.М., н.с. Сокол Л.М., н.с. Коваль Г.Л., м.н.с. Рожкова Є.В., м.н.с Числова І.М., зав. лаб. Караванов В.П., зав. лаб. Ратушний А.І. Ці співробітники складають друге покоління викладачів кафедри, частина з яких працює на кафедрі й дотепер. Навчальна та наукова робота в цей час на кафедрі пов’язана з удосконаленням будівельних конструкцій, підвищенням їх надійності й довговічності в умовах експлуатації на підприємствах промисловості і транспорту. Активно ведеться винахідницька робота - за результатами виконання державних та госпдоговірних робіт співробітники кафедри отримали 12 авторських свідоцтв на винаходи. Зокрема винаходи доц. Кривошеєва В. А. були запатентовані в Японії, ФРН, Франції, Великобританії.

Кафедру «Проектування, будівництво доріг і геодезія» створено в 1993 році внаслідок об’єднання кафедри «Вишукування», «Проектування та будівництво доріг» і кафедри «Геодезія».

Завідувачами кафедри «Геодезія» працювали: професор Г.К. Красовський (1930-1941 рр.), доценти Ю.С. Ковальов (1944-1971 рр.), Є.М. Губенко (1971-1981, 1987-1993 рр.), О.С. Кім (1982-1986 рр.).

Завідувачами кафедри «Будівельні конструкції» працювали: професор лауреат Державної премії СРСР М.М. Сахновський (1961-1988 рр.), доц. Ю.А. Зданевич (1988-1994 рр.), професор М.І. Казакевич (1994-1997 рр.), доц. І.І. Кирпа (1997-2008 рр.), професор Д.О. Банніков (2008-2016 рр.).

Завідувачами кафедри «Будівельне виробництво» працювали: доценти Л.П. Єгоров (1955-1961 рр.), С.С. Ульріх (1962-1971 рр.), С.П. Горбатов (1972-1977 рр.), Л.П. Бойко (1978-1986 рр.), М.І. Нетеса (1987-1996 рр.), професор О.П. Нікіфоров (1997-1998 рр.), доцент Є.І. Волков (1999-2006 рр.), професор М.І.Нетеса (2006-2016 рр.). З 2016 року кафедру очолює професор А.В. Радкевич.

   

 СЬОГОДЕННЯ КАФЕДРИ

Кафедра «Будівельне виробництво та геодезія» (об’єднана) існує з липня 2016  року. Кафедра пройшла декілька етапів реорганізації. Спочатку кафедру організовано за клопотанням Вченої ради університету та згідно з наказом ректора № 333 від 23 червня 2005 року, внаслідок реорганізації кафедри «Проектування, будівництво доріг і геодезія». Потім  згідно з наказом ректора № 42 від 29 березня 2016 року до кафедри приєдналась кафедра «Будівельні конструкції».

Кафедра є випусковою за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Процес поповнення кафедри молодими фахівцями продовжується і в теперішній час. На сьогоднійшній час в денній аспірантурі навчаються випускники факультету «Промислове та цивільне будівництво» Нетеса А.М, Нетеса К.М., Качуренко В.В.

Кафедра веде активну роботу з надання науково-технічної допомоги виробництву. За результатами виконання та впровадження науково-дослідних розробок співробітники кафедри приймають участь і виступають на міжнародних та всеукраїнських конференціях і симпозіумах, мають фахові публікації та монографії, патенти на винаходи.

Головними напрямками наукової діяльності кафедри є технологія та організація будівництва, геодезичні вимірювання в будівництві будівель та доріг, удосконалення будівельних конструкцій, підвищення їх надійності й довговічності в умовах експлуатації на підприємствах промисловості й транспорту. Значна увага приділяється впровадженню сучасних комп’ютерних технологій в навчальний процес та науково-дослідні роботи.

Постійно ведеться робота зі слухачами факультету підвищення кваліфікації працівників залізниць та зі студентами інституту післядипломної освіти.

Кафедра  прийняла активну участь у зведенні сучасного житлового будинку для співробітників університету.