Історія кафедри     

                                                                                       

Заблудовський Володимир Олександрович — завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор.

Фізик – металофізик - викладач фізики, доктор технічних наук з 1990р., професор з 1992р. Закінчив Дніпропетровський державний університет у 1970р. З 1970р. працював в учбових закладах та на підприємствах України. З 1973р. – у Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту ім. В. Лазаряна: інженер НДЧ кафедри фізики, молодший науковий співробітник, старший інженер каф. “Теоретичні основи електротехніки”, старший науковий співробітник, доцент кафедри фізики, професор, завідуючий кафедри фізики з 2000 р.

Продовжувач наукової школи металофізиків ДНУ академіка Курдюмова Г.В. Основні наукові роботи присвячені теоретичним та експериментальним дослідження структури та властивостей металічних покрить, отриманих в умовах далеких від рівноваги, а також у обґрунтуванні та розробці сплавів з заданим комплексом властивостей.

Кафедра фізики ДІІТу була створена в 1931 році. Після евакуації в серпні 1941р. продовжила свою роботу в місті Новосибірську, а в 1945 році поновила свою діяльність в Дніпропетровську. Завідуючими кафедрою фізики працювали професори: Е.І. Скублевський (1931-1943рр.), Е.Й.Фіалко (1974-1976рр.), В.В.Россіхін (1979-2000рр.), доценти К.М.Фьодоров (1944-1970), Г.М.Федаш (1970-1974, 1976-1979рр.).

З 2000 р. по теперішній час завідуючим кафедрою фізики є професор, д.т.н. Заблудовський В.О.

Дійсним засновником кафедри в післявоєнні роки вважається доцент Фьодоров К.М., за керівництвом якого сформувався її склад та основні напрямки наукової діяльності. За цей період на кафедрі захистили кандидатські дисертації: Кривуша Ю.В., Попковіч В.В., Попова В.І., Коломойцева Л.Ф.

Кафедра на протязі всього часу свого існування виконувала важливі науково-дослідні роботи, головним чином, з проблем металофізики та фізики твердого тіла. На початку 60-х років співробітники кафедри під керівництвом Фьодорова К.М. працювали над проблемою рекристалізації після фазових перетворень і пластичної деформації, а також вивчали вплив експлуатації на поведінку вагоних коліс.

В цей же період під керівництвом доцента Кривуші Ю.В. була створена науково-дослідна лабораторія, де використовувалося сучасне для тих років устаткування: електронний мікроскоп, рентгенівські дифрактометри, металографічні мікроскопи та інше.

Співробітниками лабораторії було виконано багато госпдоговорних тем, серед яких рентгеноструктурні та електронно-мікроскопічні дослідження матеріалів для радіоелектронної та авіаційної промисловостей.

Іншим важливим науковим напрямком в роботі кафедри є удосконалення методики викладання фізики в технічному вузі. Крім того велика робота проводилась й проводиться з удосконалення учбово-лабораторної бази кафедри фізики. Найбільший внесок в цю важливу роботу вніс завідуючий учбовими лабораторіями Горбач П.А. (1964 – 1982 рр.).

На даний час штат кафедри фізики налічує 12 співробітників, у тому числі 1 професор (д.т.н), 6 доцентів (к.т. та ф.-м.н.), 1 ст. викладач, 1 асистент та 3 співробітника навчально-допоміжного складу.

Головні напрямки науково-дослідної роботи останніх років (виконання викладачами держбюджетних НДР): теоретичні та експериментальні дослідження структури та властивостей конденсованих матеріалів, які одержані в умовах, далеких від рівноваги; теоретичні та експериментальні дослідження структури та властивостей речовин та матеріалів.

У рамках держбюджетних НДР:

 1. Підвищення функціональних властивостей деталей рухомого складу методом нанесенням металевих покриттів НДР, УДК 539.2:669.24, № держреєстрації 0108U001453.,2011 Заблудовський В.О.,Штапенко Е.П., Ганич Р.П.,  Дудкіна В.В. 105 с.
 2. Удосконалення техніко-економічних показників пасажирського рухомого складу НДР, УДК 539.2:629.4, № держреєстрації 0112U003561., 2013 Заблудовський В.О.,Штапенко Е.П., Дудкіна В.В., Ганич Р.П. 295 с.

За останні 5 років викладачами кафедри опубліковано понад 50 наукових робіт, у тому числі:

 1. В.В. Дудкіна, В.О. Заблудовський, Е.П. Штапенко Вплив лазерного випромінювання на процес електроосадження плівок нікелю // Фізика і хімія твердого тіла . – 2011. – Т.12, №2. – С.332-336.
 2. В.А. Заблудовский, В.В. Дудкина Структура и свойства никелевых пленок электроосажденных при лазерно-стимулированном потенциостатическом режиме // Металлофизика и новейшие технологии. . – 2012. – Т.34, №1. – С. 77-86.
 3. В.О. Заблудовський, Р.П. Ганич, В.В. Артемчук Вплив параметрів імпульсного струму у формуванні структури сплавів металів групи заліза // Фізика і хімія твердого тіла . – 2012. – Т.13, №1. – С.214-219.
 4. В.О. Заблудовський, Р.П. Ганич, В.В. Артемчук Дослідження структурних перетворень в сплавах Fe-Ni-P, отриманих в нерівноважних умовах електрокристалізації // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – Т.13, №2. – С.304-313.
 5. В.О. Заблудовський, Д.І. Борощук Електрокристалізація мідних плівок у зовнішньому постійному магнітному полі // Фізика і хімія твердого тіла . – 2012. – Т. 13 , №3. – С. 112- 116.
 6. Р.П. Ганич, В.В. Артемчук Властивості плівок Fe-Ni-P, отриманих імпульсним струмом // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – Т.13, №3. – С.618-621.
 7. Р.П. Ганич Дослідження впливу кристалізаційної перенапруги на розмір зерен в електролітичних плівках заліза, отриманих імпульсним струмом // Фізика і хімія твердого тіла. – 2013. – Т.14, №1. – С.618-623.
 8. Э.Ф. Штапенко, Е.О. Воронков Квантово-механический подход к определению модуля Юнга монокристаллов W и Mo // Фізика і хімія твердого тіла. – 2013. – №1. – С.18-25.
 9. В.А. Заблудовский, В.В. Дудкина, Э.Ф. Штапенко Кинетика образования и роста поверхностных зародышей при лазерно-стимулированной электрокристаллизации пленок никеля и цинка // Физика и химия обработки материалов. – 2013. №4. – С. 10-14.
 10. В. В. Дудкина Адгезионная прочность никелевых и цинковых покрытий с медной основой, электроосажденных в условиях внешней стимуляции лазерным излучением // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету імені академіка В. Лазаряна. – 2 (44) 2013. – С. 83-90.
 11. Дудкіна В.В. Дослідження структури і властивостей нікелевих покриттів, модифікованих ультрад исперсними алмазами // Фізика і хімія твердого тіла. – 2013. Т. 14. №3. – С. 644-648.
 12. Штапеко Е.П., Заблудовський В.О., Воронков Є.О., Дудкіна В.В. Квантово-механічний підхід до визначення модуля Юнга для металів з кубічною решіткою // Фізика і хімія твердого тіла, 2014, т. 15, № 1, с. 34-38.
 13. Е.П. Штапеко, В.О. Заблудовський, В.В. Дудкіна Поверхнева дифузія при електрокристалізації // Фізика і хімія твердого тіла, 2014, т. 15, № 4, с. 868-871.
 14. Штапенко Э.Ф., Заблудовский В.А., Дудкина В.В. Диффузия на границе  «пленка - подложка» при электрокристаллизации цинка на медной подложке // Физика металлов и металловедение, 2015, т. 116, № 3, с. 269-274.
 15.  E.F. Shtapenko, V.A. Zabludovskii, V.V. Dudkina Diffusion at the Boundary between the Film and Substrate upon the Electrocrystallization of Zinc on a Copper Substrate // The Physics of Metals and Metallography, 2015, Vol. 116, No. 3, pp. 256–260.
 16. В.В. Дудкина, В.А. Заблудовский, Э.Ф. Штапенко Структура и свойства композиционных электролитических никелевых покрытий, полученных импульсным током // Металлофизика и новейшие технологии, 2015, т.37, №5, с. 713-721.
 17. Е.П. Штапенко, В.О. Заблудовський, В.В. Титаренко Розвиток атомістичної теорії утворення нової фази в адсорбованих шарах у зовнішньому електричному полі // Фізика і хімія твердого тіла, 2015, т.16, №3, с. 520-523.
 18. В.В. Титаренко, В.А. Заблудовский Влияние частиц ультрадисперсных алмазов на структуру и свойства электролитических никелевых покрытий // Металлофизика и новейшие технологи, 2016, т. 38, № 4, с. 519-529.
 19. В.О. Заблудовський, В.В. Титаренко Електроосадження нікелевих покриттів, модифікованих частинками ультрадисперсного алмазу // Фізика і хімія твердого тіла, 2016, т. 17, № 3, с. 435-440.

Наукові дослідження ведуться із використанням сучасного устаткування: растрового електронного мікроскопу та мікроаналізатора, рентгенівських дифрактометрів, металографічного мікроскопу та іншого.

Дослідження діелектричних властивостей кристалів (доцент Волнянський Д.М.)

У рамках держбюджетних НДР за останні роки викладачами кафедри опубліковано понад 150 наукових робіт у фахових виданнях, отримано понад 40 патентів на винаходи. Результати наукових робіт регулярно доповідаються на міжнародних наукових конференціях. Наукові розробки кафедри (патенти та авторські свідотства) впроваджуються у виробництво. За кращі показники у винахідницькій роботі творчий колектив кафедри неодноразово був нагороджений почесними грамотами.

Головною складовою методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі є навчально-методичні комплекси з загального курсу фізики. Комплекси постійно, за необхідністю, оновлюються. Протягом останніх п'яти років кафедрою проводилися підготовка та оновлення навчально-методичних розробок (методичних вказівок до лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання), розроблення й впровадження нових лабораторних робіт, впровадження модульно-рейтингової системи поточного та підсумкового контролів засвоєння студентами навчального матеріалу, підготовлення конспектів лекцій державною мовою. На кафедрі працює науково-методичний семінар.

Визначення елементного складу металевого покриття методом мікрорентгеноспектрального аналізу на РEMMA-102-02 (доцент Титаренко В.В.)

Учбово-методичні розробки, підготовлені викладачами кафедри й видані протягом 2011-2016:

 1. Методичні рекомендації та завдання для самостійної підготовки студентів до тестового контролю ч. 4 Фізика (Оптика. Фізика атома та ядра) Заблудовський В.О., Гришечкін С.А., Копилова С.Ю., Шовкопляс В.К., Герасименко Д.В., Штапенко Е.П. // ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2011, 33 с.
 2. Методичні вказівки до лабораторного практикуму (Фізика атомів та квантова оптика) Гришечкін С.А., Дорогань Т.Є., Заблудовський В.О., Копилова С.Ю., Краєва В.С., Штапенко Е.П., Ганич Р.П. // ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2012, 43 с.
 3. Збірник завдань для поточного контролю підготовки студентів до практичних занять. Фізика. Розділ: Механіка. Ч.1 ( Кінематика) Укладачі: Заблудовський В.О., Гришечкін С.А., Дудкіна В.В. // ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2013, 41с.
 4. Збірник завдань для поточного контролю підготовки студентів до практичних занять. Фізика. Розділ: Механіка. Ч.2 ( Динаміка) Укладачі: Заблудовський В.О., Гришечкін С.А., Дудкіна В.В. // ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2013, 45с.
 5. Збірник завдань для поточного контролю підготовки студентів до практичних занять. Фізика. Розділ: Механіка. Ч.3 (Робота та енергія) Укладачі: Заблудовський В.О., Гришечкін С.А., Дудкіна В.В. // ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2013, 37с.
 6. Методичні вказівки до лабораторного практикуму Фізика. Розділ: Механіка. КоливКопилова С.Ю., Краєва В.С., Штапенко Е.П. //ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2015, 55с
 7. Методичні вказівки до лабораторного практикуму Молекулярна фізика та термодинаміка. Ч ІІ. Укладачі: Заблудовський В.О., Волнянський Д.М., Гришечкін С.А., Ганич Р.П., Герасименко Д.В., Гулівець О. М., Титаренко В.В., Дорогань Т.Є., Копилова С.Ю., Краєва В.С. //ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2015, 47с.

Переможці обласних та всеукраїнських конкурсів НДР у рамках програми МАН під керівництвом доцента Штапенко Е.П.

До науково-дослідницької роботи залучаються молоді співробітники кафедри, робота яких відмічена премією фонду Сороса – «Соросівський аспірант» (доц., к.ф.-м.н. Штапенко Е.П.) і «Грант Президента для молодих вчених» (доц., к.ф.-м.н. Краєва В.С.)

У рамках програми Малої Академії Наук (МАН) школярі під керівництвом доцента Штапенко Е.П. займали призові місця у обласних та всеукраїнських конкурсах науково-дослідницьких робіт.

На кафедрі активно ведеться наукова робота з талановитою молоддю. Більшість викладачів кафедри займається науково-дослідною роботою зі студентами, результати якої регулярно доповідаються на наукових конференціях. Так, доцент Гришечкін С.А. керує групою студентів, яка проводить дослідження у області неруйнівного контролю стану конструкцій і споруд на залізниці.

Доцент Гришечкін С.А. під час виконання студентської наукової роботи

Співробітники кафедри у різні часи, гідно представляли університет на різних спортивних змаганнях по баскетболу, настільному тенісу. Особливо відрізнилася футбольна збірна університету, до складу якої входили професор Заблудовський В.А, доц. Грішечкин С.А, доц. Гулівець О.М., доц. Штапенко Е.П., що перемагала в різних турнірах.