Про нас

Штапенко Едуард Пилипович — завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, доцент.

Фізик, викладач фізики, доктор фізико-математичних наук з 2017р., доцент з 2002р. Закінчив Дніпропетровський державний університет у 1995р. З 1995 р. по 1998 р. навчався в аспірантурі у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. В. Лазаряна, з 2001 р. по 2017 р. доцент кафедри фізики, завідувач кафедри фізики з 2017 р.

Кафедра фізики ДІІТу була створена в 1931 році. Після евакуації в серпні 1941р. продовжила свою роботу в місті Новосибірську, а в 1945 році поновила свою діяльність в Дніпропетровську. Завідуючими кафедрою фізики працювали професори: Е.І. Скублевський (1931-1943рр.), Е.Й.Фіалко (1974-1976рр.), В.В.Россіхін (1979-2000рр.), доценти К.М.Фьодоров (1944-1970), Г.М.Федаш (1970-1974, 1976-1979рр.).

З 2000 р. по 2017р. завідуючим кафедрою фізики був професор, д.т.н. Заблудовський В.О. Продовжувач наукової школи металофізиків ДНУ академіка Курдюмова Г.В. Основні наукові роботи присвячені теоретичним та експериментальним дослідження структури та властивостей металічних покрить, отриманих в умовах далеких від рівноваги, а також у обґрунтуванні та розробці сплавів з заданим комплексом властивостей.

Дійсним засновником кафедри в післявоєнні роки вважається доцент Фьодоров К.М., за керівництвом якого сформувався її склад та основні напрямки наукової діяльності. За цей період на кафедрі захистили кандидатські дисертації: Кривуша Ю.В., Попковіч В.В., Попова В.І., Коломойцева Л.Ф.

Кафедра на протязі всього часу свого існування виконувала важливі науково-дослідні роботи, головним чином, з проблем металофізики та фізики твердого тіла. На початку 60-х років співробітники кафедри під керівництвом Фьодорова К.М. працювали над проблемою рекристалізації після фазових перетворень і пластичної деформації, а також вивчали вплив експлуатації на поведінку вагоних коліс.

В цей же період під керівництвом доцента Кривуші Ю.В. була створена науково-дослідна лабораторія, де використовувалося сучасне для тих років устаткування: електронний мікроскоп, рентгенівські дифрактометри, металографічні мікроскопи та інше.

Співробітниками лабораторії було виконано багато госпдоговорних тем, серед яких рентгеноструктурні та електронно-мікроскопічні дослідження матеріалів для радіоелектронної та авіаційної промисловостей.

Іншим важливим науковим напрямком в роботі кафедри є удосконалення методики викладання фізики в технічному вузі. Крім того велика робота проводилась й проводиться з удосконалення учбово-лабораторної бази кафедри фізики. Найбільший внесок в цю важливу роботу вніс завідуючий учбовими лабораторіями Горбач П.А. (1964 – 1982 рр.).

На даний час штат кафедри фізики налічує 13 співробітників, у тому числі 1 професор (д.т.н), 1 доцент (д.ф.-м.н.), 5 доцентів (к.т. та ф.-м.н.), 1 ст. викладач, 1 асистент та 4 співробітника навчально-допоміжного складу.

Головні напрямки науково-дослідної роботи останніх років (виконання викладачами держбюджетних НДР): теоретичні та експериментальні дослідження структури та властивостей конденсованих матеріалів, які одержані в умовах, далеких від рівноваги; теоретичні та експериментальні дослідження структури та властивостей речовин та матеріалів.

У рамках держбюджетних НДР:

1. Удосконалення технічного забеспечення та технологій експортних перевезень зернових вантажів НДР номер держреєстрації 0116U003750., 2017 Штапенко Е.П., Титаренко В.В. 40 с.

2. Підвищення функціональних властивостей деталей рухомого складу методом нанесенням металевих покриттів НДР, УДК 539.2:669.24, № держреєстрації 0108U001453.,2011 Заблудовський В.О.,Штапенко Е.П., Ганич Р.П.,  Дудкіна В.В. 105 с.

3. Удосконалення техніко-економічних показників пасажирського рухомого складу НДР, УДК 539.2:629.4, № держреєстрації 0112U003561., 2013 Заблудовський В.О.,Штапенко Е.П., Дудкіна В.В., Ганич Р.П. 295 с.

За останні 5 років викладачами кафедри опубліковано понад 50 наукових робіт, у тому числі:

1. В. А. Заблудовский, В. В. Дудкина, Э. Ф. Штапенко Лазерно-стимулированное электроосаждение метал лов. Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2014, 185 с.

2. Э.Ф. Штапенко, В.А. Заблудовский, В.В. Дудкина. Образование переходного диффузионного слоя «покрытие - подложка» при электрокристаллизации // Металлофизика и новейшие технологи. – 2014. Т. 36. №1. – С.39-48.

3. Д. В. Герасименко, В.О. Заблудовський Вплив параметрів імпульсного струму на формування структури аморфних сплавів Co-W та їх термічну стабільність // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. Т. 15. №3. – С. 630-634.

4. Штапеко Е.П., Заблудовський В.О., Воронков Є.О., Дудкіна В.В. Квантово-механічний підхід до визначення модуля Юнга для металів з кубічною решіткою // Фізика і хімія твердого тіла, 2014, т. 15, № 1, с. 34-38.

5. Е.П. Штапеко, В.О. Заблудовський, В.В. Дудкіна Поверхнева дифузія при електрокристалізації // Фізика і хімія твердого тіла, 2014, т. 15, № 4, с. 868-871.

6. Штапенко Э.Ф., Заблудовский В.А., Дудкина В.В. Диффузия на границе  «пленка - подложка» при электрокристаллизации цинка на медной подложке // Физика металлов и металловедение, 2015, т. 116, № 3, с. 269-274.

7. E.F. Shtapenko, V.A. Zabludovskii, V.V. Dudkina Diffusion at the Boundary between the Film and Substrate upon the Electrocrystallization of Zinc on a Copper Substrate // The Physics of Metals and Metallography, 2015, Vol. 116, No. 3, pp. 256–260.

8. В.В. Дудкина, В.А. Заблудовский, Э.Ф. Штапенко Структура и свойства композиционных электролитических никелевых покрытий, полученных импульсным током // Металлофизика и новейшие технологии, 2015, т.37, №5, с. 713-721.

9. Е.П. Штапенко, В.О. Заблудовський, В.В. Титаренко Розвиток атомістичної теорії утворення нової фази в адсорбованих шарах у зовнішньому електричному полі // Фізика і хімія твердого тіла, 2015, т.16, №3, с. 520-523.

10. Нестеров А.А., Трубицын М.П., Волнянский Д.М. Метастабильное состояние стеклокерамики Li2O-11.5GeO2 с повышенной электропроводностью // Физика твердого тела. - 2015. - Т. 57, вып. 4. - С. 668-673.

11. Нестеров А.А., Трубицын М.П., Пляка С.Н., Волнянский Д.М. Спектры комплексного импеданса стекла и стеклокерамики Li2O-11.5GeO2 / // Физика твердого тела. - 2015. - Т. 57, вып. 9. - С.  1715-1719.

12. В.В. Титаренко, В.А. Заблудовский Влияние частиц ультрадисперсных алмазов на структуру и свойства электролитических никелевых покрытий // Металлофизика и новейшие технологи, 2016, т. 38, № 4, с. 519-529.

13. В.О. Заблудовський, В.В. Титаренко Електроосадження нікелевих покриттів, модифікованих частинками ультрадисперсного алмазу // Фізика і хімія твердого тіла, 2016, т. 17, № 3, с. 435-440.

14. I. P. Volnyanskaya, M. P. Trubitsyn, D. M. Volnyanskii, D. S. Bondar, T. V. Shvets Dielectric properties of the Pb2MoO5 crystals irradiated with uv light // Вісник Дніпропетровського університету. Серія ≪Фізика. Радіоелектроніка≫. Вип. 24 Т.25, 2017.

15. Гуливец А.Н., Баскевив А.С. Моделирование ближнего порядка аморфных сплавов металл-металлоид // Математичне моделювання, 2017, т. 36, №1, с. 78-80.

16. В.А. Заблудовский, В.В. Титаренко, Э.Ф. Штапенко Структура и свойства композиционных никелевых покрытий, полученных с помощью программируемого импульсного тока // Металлофизика и новейшие технологии, 2017, т. 39, № 1, с. 93-104.

17. V.A. Zabludovsky , V.V. Tytarenko & E. Ph. Shtapenko Laser-enhanced electrodeposition of nickel coatings // Transactions of the IMF, 2017, Volume: 95, Issue: 06, pages 337 - 341.

18. Э.Ф. Штапенко, В.А. Заблудовский, В.В. Титаренко Диффузия на границе «пленка - подложка» при электрокристаллизации никеля на медной подложке // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2018, № 4, с. 91–96.

19. E. F. Shtapenko, V. A. Zabludovsky, V. V. Tytarenko Diffusion at the Film–Substrate Interface during Nickel Electrocrystallization on a Copper Substrate // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2018, Vol. 12, No. 2, pp. 377–382.

20. В.В. Титаренко, В.А. Заблудовский, Э.Ф. Штапенко Структура и свойства композиционных никелевых покрытий, полученные с помощью программируемого импульсного тока при лазерном облучении // Физика и химия обработки материалов, 2018, № 3, с. 34-42.

21. В. В. Титаренко, В. А. Заблудовский, Э. Ф. Штапенко Физико-химические свойства углеродсодержащих электролитических никелевых покрытий // Сборник научных статей «Наноструктуры в конденсированных средах», Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси, Минск, 2018, с. 226-231.

22. Краев М.В., Краева В.С. Прессование алюминия в постоянном магнитном поле // Моделирование и развитие процессов обработки металлов давлением: междунар. сб. науч. тр. / под. ред. А.Б. Моллера. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2018. Вып. 24. – С. 74-79.

Наукові дослідження ведуться із використанням сучасного устаткування: растрового електронного мікроскопу та мікроаналізатора, рентгенівських дифрактометрів, металографічного мікроскопу та іншого.

У рамках держбюджетних НДР:

1. Теоретичні та експериментальні дослідження структури та властивостей конденсованих матеріалів, отриманих в умовах далеких від рівноваги.

Науковий керівник - зав. каф. фізики, д.ф.-м.н., доц. Штапенко Е.П.

2. Методологія змішаного навчання фізиці в технічному закладі вищої освіти.

Науковий керівник - к.т..н., доц. Гришечкін С.А.

за останні роки викладачами кафедри опубліковано понад 150 наукових робіт у фахових виданнях, отримано понад 40 патентів на винаходи, у тому числі:

1. Пат. 104986, Україна, G01N3/00 Спосіб визначення модуля пружності матеріалу з кристалічною структурою у різних кристалографічних напрямках / Заблудовський В.О., Штапенко Е.П., Воронков Є.О., Дудкіна В.В.; .заявник і патентовласник ДНУЗТ. – № заявки u 2012 06490, G01N 3/00 від 24.12.2013; опубл. 25.03.2014, бюл. №6.

2. Пат. 87842, Україна, С25D15/00 Спосіб отримання нікелевих гальванічних покриттів, модифікованих наноалмазами / Заблудовський В.О., Штапенко Е.П., Дудкіна В.В., Терещенко О.С;заявник і патентовласник ДНУЗТ. – № заявки u 2013 09097, С25D5/20 від 21.11.2013; опубл. 25.02.2014, бюл. №4.

3. Пат. 88647, Україна, С25D15/00 Спосіб отримання металевих покриттів, модифікованих наноалмазами / Заблудовський В.О., Штапенко Е.П., Дудкіна В.В., Зражевський О.В.; заявник і патентовласник ДНУЗТ. – № заявки u 2013 12234, С25D 15/00 від 18.12.2013; опубл. 25.03.2014, бюл. №6.

4. Пат. 91558, Україна, С25D21/00. Пристрій живлення гальванічних ванн пульсуючим струмом /Зубенко В.А., Заблудовський В.О., Штапенко Е.П., Дудкіна В.В., Ганич Р.П., заявник і патентовласник ДНУЗТ. – № заявки u 2014 00950, С25D 21/00 від 03.02.2014; опубл. 10.07.2014, бюл. №13.

Визначення елементного складу металевого покриття методом мікрорентгеноспектрального аналізу на РEMMA-102-02 (доцент Титаренко В.В.)

Дослідження діелектричних властивостей кристалів (доцент Волнянський Д.М.)

5. Пат. 101121, Україна, С25D 15/00, В82В 1/00. Спосіб осадження композиційних електролітичних покриттів / Заблудовський В.О., Штапенко Е.П., Дудкіна В.В., заявник і патентовласник ДНУЗТ. – № заявки u 2015 02454 від 19.03.2015; опубл. 25.08.2015, бюл. №16.

6. Пат. 110277, Україна, ВС21D 22/02, ВС21D 26/14. Спосіб холодного штампування вуглецевих сталей / Гринкевич В.А., Краєв М. В., Шевченко Т.М., Краєва В.С., заявник і патентовласник НМАУ. – № заявки а 2014 05169 від 16.05.2014; опубл. 10.12.2015, бюл. №23.

7. Пат. 106392, Україна, С25D 5/00, С25D 15/00, В82В 1/00. Спосіб осадження композиційних електролітичних покриттів із заданою структурою / Заблудовський В.О., Титаренко В.В., Штапенко Е.П., заявник і патентовласник ДНУЗТ. – № заявки u 2015 10375 від 23.10.2015; опубл. 25.04.2016, бюл. №8.

8. Пат. 116605, Україна, С25D 15/00, С25D 5/20, , В82В 1/00. Спосіб осадження композиційних електролітичних нікелевих покриттів / Заблудовський В.О., Титаренко В.В., Штапенко Е.П., заявник і патентовласник ДНУЗТ. – № заявки u201613005 від 20.12.2016; опубл. 25.05.2017, бюл. №10.

Результати наукових робіт регулярно доповідаються на міжнародних наукових конференціях. Наукові розробки кафедри (патенти та авторські свідотства) впроваджуються у виробництво. За кращі показники у винахідницькій роботі творчий колектив кафедри неодноразово був нагороджений почесними грамотами.

Головною складовою методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі є навчально-методичні комплекси з загального курсу фізики. Комплекси постійно, за необхідністю, оновлюються. Протягом останніх п'яти років кафедрою проводилися підготовка та оновлення навчально-методичних розробок (методичних вказівок до лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання), розроблення й впровадження нових лабораторних робіт, впровадження модульно-рейтингової системи поточного та підсумкового контролів засвоєння студентами навчального матеріалу, підготовлення конспектів лекцій державною мовою. Для забезпечити самостійної роботи студентів навчальною літературою розроблюються електронні навчальні посібники. На кафедрі працює науково-методичний семінар.

Учбово-методичні розробки, підготовлені викладачами кафедри й видані протягом 2014-2018:

1. Методичні вказівки до лабораторного практикуму Фізика. Розділ: Механіка. Коливання і хвилі. Укладачі: Гришечкін С.А., Титаренко В.В., Заблудовський В.О., Копилова С.Ю., Краєва В.С., Штапенко Е.П. //ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2015, 55с.

2. Методичні вказівки до лабораторного практикуму Молекулярна фізика та термодинаміка. Ч ІІ. Укладачі: Заблудовський В.О., Волнянський Д.М., Гришечкін С.А., Ганич Р.П., Герасименко Д.В., Гулівець О. М., Титаренко В.В., Дорогань Т.Є., Копилова С.Ю., Краєва В.С. //ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2015, 47с.

3. Гришечкін С.А. Розв’язування фізичних задач з механіки. Електронний навчальний посібник. У 3 ч. Ч. 1 Кінематика. ДНУЗТ. - Дніпро, 2016, 30,6 Мб.

До науково-дослідницької роботи залучаються молоді співробітники кафедри, робота яких відмічена премією фонду Сороса – «Соросівський аспірант» (доц., к.ф.-м.н. Штапенко Е.П.) і «Грант Президента для молодих вчених» (доц., к.ф.-м.н. Краєва В.С.)

На кафедрі активно ведеться наукова робота з талановитою молоддю. Більшість викладачів кафедри займається науково-дослідною роботою зі студентами, результати якої регулярно доповідаються на наукових конференціях.

Одним з насущних завдань освіти на сьогодні є створення системи доступної освіти, що забезпечує загальнонаціональний доступ до освітніх ресурсів на базі технологій дистанційного навчання. Одним з пріоритетних напрямів в цій області є широке впровадження електронних технологій в учбовий процес. Викладачі кафедри за допомогою системи Moodle проводять дистанційну роботу зі студентами. Робота з організації та реалізації процесу навчання поділяється на 2 етапи:

I. Підготовчий. На даному етапі викладач створює і наповнює електронний курс логічно структурованою навчальною інформацією з урахуванням специфіки предмета, передбачає можливість консультування студентів і планує навчальну діяльність усіх суб'єктів;

II . Основний. Організація навчальної діяльності слухачів відповідно календарного плану, а також коригування навчального матеріалу і структури електронного курсу.