Історія кафедри.

Викладання інженерно-графічних дисциплін в університеті (ДІІТ) розпочалося з дня його заснування, про що свідчать накази по ДІІТу:

З 01.10.30 року затвердити та утворити кабінет креслення (наказ № 154 від 28.12.30 р.),
на 1931-32 н.р. утворити кафедру графіки (наказ № 193 від 07.10.31 р.),
на 1932-33 н.р. затвердити загально-інститутські кафедри в тому числі і кафедру графіки (наказ № 28 від 20.09.32 р.) тощо.

Далі в період з 1933 по 1945 р. в зв'язку з реорганізацією інституту, зміною назви кафедри та її підпорядкування, була видана ціла низка наказів по затвердженню кафедри. Так згідно з наказом № 73а від 05.12.34 р. утворена кафедра "Методи зображень", а в 1936 р. (наказ № 95 від 27.07.36 р.) – кафедра технічного креслення, нарисної геометрії та малювання. В 1937 р. (наказ № 43 від 27.06.37) знову була перейменована на кафедру графіки і з цього часу кафедра більш не змінювала своєї назви.

До 1946 року кафедра мала статус загальноінститутської, або кафедри при навчальній частині, тобто не була в складі якого-небудь факультету. Пізніше вона входила до складу факультету “Промислове і цивільне будівництво”, а згодом до складу факультету “Мости і тунелі”.

З моменту заснування у складі кафедри було 4 викладачі, у тому числі професор Крижановський С. І., доцент Алтухов Л. І. (завідувач кафедрою), з 1946 по 1964 р. кафедру очолював доктор технічних наук, професор Нєтикса В. М. З 1964 по 1976 р. завідувала кафедрою кандидат технічних наук, доцент Занчева М. І.

Алтухов Л. І.

Алтухов Л. І.

Нєтикса В. М.

Нєтикса В. М.

Занчева М. І.

Занчева М. І.

З 1976 р. по серпень 2004 р. завідувачем був к.т.н., доцент Малий А. Д., а з вересня 2004 р. і по червень 2015 року — к.т.н., доцент Краснюк А. В. З липня 2015 року - т.в.о. завідувача кафедри - к.т.н. Щербак Андрій Святославович. З 01 липня 2016 - к.т.н. Щербак Андрій Святославович - завідувач кафедри "Графіка".

А. Д. Малий  

А. В. Краснюк

А. С. Щербак

У період з 1945 по 1960 р. наукова праця кафедри тісно зв'язана з науковими тематиками інших кафедр ДІІТу, що відповідало спеціальностям викладачів. За результатами досліджень захистили кандидатські дисертації Ф. І. Дешевий, В. П. Рябченко, І. С. Хрін.

Під керівництвом доцента Малого А.Д. з  1976 р. тематика наукових праць розширилася. Проводились дослідження нелінійних моделей простору і зв'язаних з ними кремонових перетворень, дослідження поверхонь вищих порядків і способів конструювання на їх основі технічних форм поверхонь, рішення нестандартних задач, зв'язаних із зіткненням поверхонь, що переміщаються в просторі, теоретичне обґрунтування методів проектування вагонів спеціального призначення. За результатами цих досліджень Н. В. Сисойлов захистив кандидатську дисертацію, а І. В. Бруякін — докторську в Російській Федерації.

Окремо слід відзначити особистий внесок в розвиток кафедри доцента к.т.н. Малого Анатолія Даниловича, який більше ніж 40 років працював на кафедрі й очолював її з 1976 по 2004 р. Це висококваліфікований і водночас вимогливий фахівець і майстер своєї справи. Заняття з креслення А. Д. Малого завжди такі цікаві, що студенти їх не пропускали. Випускники університету часто згадують їх і сьогодні. А молоді науково-педагогічні працівники кафедри набували викладацького досвіду під час відвідувань його відкритих лекцій та з теплотою пригадують знання, які на них отримали.

Старший викладач кафедри Василь Григорович Ковальчук, талановитий художник за сприяння керівництва кафедри та інституту організовував студію образотворчого мистецтва, в якій навчалось, у вільний від навчання час, багато студентів. Для ознайомлення з їх роботами організовувались виставки з ініціативи В. Г. Ковальчука.

Крім традиційної роботи по розробці, написанню та виданню методичних посібників та вказівок, розробці навчальних завдань всі викладачі кафедри приймали участь у впровадженні в навчальний процес прогресивних методів навчання та контролю, спрямованих на інтенсифікацію та індивідуалізацію навчання. Це насамперед програми машинного та безмашинного програмованого навчання та контролю навчального процесу. І в цьому напрямі кафедра «Графіка» займала лікуючі позиції серед кафедр ДІІТу. Так в період з 1986 по 1993 р. були розроблені та впроваджені в навчальний процес картки безмашинного програмованого контролю знань студентів (ст. викладачі Кудріна Н. В., Ульченко Л. О., Кочержина Л. В., Войцехівський П. И., доценти Долина Л. Ф., Малий А. Д.), 5 лабораторних робіт з використанням ЕОМ для розв'язання задач нарисної геометрії (доцент Долина Л. Ф., ст. викладач Ульченко Л. О., доц. Бездітко П. В., ас. Антимонов Г. В.), а також розвиваюча, навчаюча та контролююча програма з нарисної геометрії (доц. Бездітко П. В. разом з викладачами інших кафедр ДІІТу – доц. Корженевичем І. П. та доц. Купрієм В. П.). Крім того використовувались в навчальному процесі автоматизовані довідкові установки зі стандартів ЕСКД, проекційного креслення та електрифікований стенд-тренажер "Перевір свої знання" (ас. Антимонов Г. В., старші лаборанти Волокіто І. Ю., Жулай Т. Ю.)

Склад кафедри

Викладачі кафедри протягом усього періоду її існування викладають нарисну геометрію й інженерну графіку, а з 1996 року і комп'ютерну графіку.

Наукова робота кафедри

В перші роки існування кафедри колектив викладачів і лаборантів основну увагу приділяв розробці методики викладання нарисної геометрії і креслення, складанню методичних посібників, навчальних завдань.

У період з 1945 по 1960 р. наукова праця кафедри тісно зв'язана з науковою тематикою кафедр вагонів, колії і колійного господарства, що відповідало спеціальності викладачів. Так І. С. Хрін, М. І. Занчева, Ф. І. Дешевий, Т. В. Коломійченко вели наукові праці на кафедрі вагонів, В. С. Рябченко — на кафедрі колії і колійного господарства. Дослідження були присвячені роботі гальмових колодок, іспитові коліс різних марок сталей, організації ремонту вагонів. За результатами досліджень захистили кандидатські дисертації Ф. І. Дешевий, В. П. Рябченко, І. С. Хрін.

У період з 1960 по 1976 р. викладачі кафедри розробляли наукові основи методики викладання нарисної геометрії й інженерної графіки з урахуванням майбутньої спеціальності студентів, створювали відповідні методичні посібники, конспекти лекцій (доцент М. І. Занчева, старші викладачі Р. І. Сметаніна, І. А. Белогурова, Л. В. Кочержина, Н. В. Кудріна).

З 1976 р. тематика наукових праць розширилася. Проводиться дослідження нелінійних моделей простору і зв'язаних з ними кремонових перетворень, дослідження поверхонь вищих порядків і способів конструювання на їх основі технічних форм поверхонь, рішення нестандартних задач, зв'язаних із зіткненням поверхонь, що переміщаються в просторі (доценти А. Д. Малий, П. В. Бездітко, Н. В. Сисойлов), теоретичне обґрунтування методів проектування вагонів спеціального призначення (доктор технічних наук РФ Бруякін І. В.), розробка методики використання обчислювальної техніки для вирішення задач нарисної геометрії, створення навчальних і контролюючих програм, розробка питань методики викладання нарисної геометрії й інженерної графіки (доценти П. В. Бездітко, Л. Ф. Доліна, старші викладачі Л. А. Ульченко, Н. В. Кудріна, асистент Г. В. Антимонов). За результатами цих досліджень Н. В. Сисойлов захистив кандидатську дисертацію, а І. В. Бруякін — докторську в Російській Федерації.

З метою підвищення рівня підготовки майбутніх спеціалістів залізничного транспорту у період з 1990 по 2014 р. викладачі кафедри розробляли наукові основи методики викладання нарисної геометрії й інженерної графіки з урахуванням майбутньої спеціальності студентів, створювали відповідні методичні посібники, конспекти лекцій (доцент Краснюк А. В., доцент Малий А. Д., доцент Ульченко Т.В., старші викладачі Попудняк Ю.Я., Данілов Е.О., ас. Бочарова Н.П.)

Останнім часом на кафедрі приділяється увага дослідженням у галузі комп’ютерної графіки, зокрема розробка алгоритмів та програм побудови простих двовимірних і тривимірних зображень, алгоритмів та програм для візуалізації інженерних і економічних розрахунків (графіки, діаграми, поверхні впливу, лінії рівня тощо), розробка та впровадження алгоритмів і програм розв’язання задач нарисної геометрії для просторових тіл та композицій, аксонометричних і перспективних зображень.

Слід відзначити, що основну роботу щодо розробки і впровадження навчального курсу «Комп'ютерна графіка» та методології викладання виконав Бездітко П.В.

Під час лекційних та практичних занять студенти отримують знання, які потім будуть використані при підготовці робіт до студентської наукової конференції, при цьому вони оформлюють автореферати та доповіді з кресленням в системах автоматизованого проектування AutoCad, KОМПАС, Revit під керівництвом викладачів.

Доповіді на конференціях містять в собі не тільки наукові розробки а і власні думки студентів: наприклад про виконання архітектурних рисунків з застосуванням системи AutoCad, дизайн різних будівельних об’єктів, особливості людського зору тощо.   Учасники конференцій обговорюють можливості пакетів САПР, що дозволяють створювати двомірні об'єкти і просторові тривимірні моделі, з яких методом проектування легко отримувати проекційні креслення.

Створення тривимірних моделей – більш трудомісткий процес, ніж побудова їх проекцій на площині, але при цьому тривимірне моделювання має ряд переваг, серед яких:

  • можливість всебічного розгляду побудованої моделі;
  • автоматична генерація основних і додаткових видів на площині;
  • побудова перетинів на площині;
  • інженерний аналіз;
  • визначення характеристик, необхідних для виробництва.

Олімпіади

Щорічно на кафедрі графіки проводиться I-ий етап Всеукраїнських студентських олімпіад з нарисної геометрії та комп’ютерної графіки (тривимірне моделювання) для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Переможці олімпіад приймають участь у II-му етапі Всеукраїнських студентських олімпіад, які проводяться у базових навчальних закладах.

Студенти нашого ВНЗ на олімпіаді в м. Харків

Студентські наукові роботи

В м. Харків 14-18 березня 2016 р. пройшла Науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, участь в якій прийняла робота студентки 131 гр. факультету МТ Гладкої К. І. під керівництвом асистента каф. Графіки Бочарової Н. П. Назва роботи «Побудова проміжної опори моста як параметричного об’єкта за допомогою Autodesk Revit».

Доповідь студентки К. Гладкої

Диплом К. Гладкої

Диплом К. Гладкої

Робота була розглянута в секції «Прикладна геометрія, інженерна графіка». За результатами розгляду робота отримала диплом третього ступеню.

Методична робота кафедри

З перших років існування кафедри колектив викладачів і лаборантів основну увагу приділяв розробці методики викладання нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки, складанню навчальних посібників, методичних вказівок і сучасних навчальних завдань.

Головною складовою частиною методичних матеріалів кафедри є навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі. Вони складаються програми та робочої програми, конспекту лекцій, засобів для проведення поточного і підсумкового контролю, індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів, переліку навчальної й навчально-методичної літератури, що забезпечує вивчення дисципліни.

Всі основні розділи нарисної геометрії й інженерної графіки забезпечені навчально-методичними розробками: методичними вказівками для виконання навчальних завдань студентами денної і заочної форм навчання (16 найменувань), робочих зошитів для практичних занять і самостійної роботи студентів, варіантами навчальних завдань. У навчальному процесі використовуються більш ніж 50 макетів по нарисній геометрії, достатня, для існуючого контингенту студентів, кількість натурних зразків деталей і складальних одиниць. Зараз поточний та підсумковий контроль знань студентів проводиться за допомогою системи дистанційного навчання (СДН) “Лідер”, для якої викладачами кафедри розроблені варіанти тестових завдань.

Співробітниками кафедри за останні роки було видано 4 навчальних посібника, 15 статей навчально-методичного характеру, в тому числі 10 в фахових виданнях, та видано 12 навчально-методичних вказівок до виконання графічних завдань. Бездітко П.В. був одним із головних авторів «Російсько-українського словника з інженерної графіки» (видання 2012 р.), якому було надано гриф Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України (автори: Бездітко П.В., Малий А.Д., Краснюк А.В., Бочарова Н.П.). У 2014 році був виданий навчальний посібник "Нарисна геометрія (короткий курс з навчальними контрольними тестами)" (автори: А.В. Краснюк, А.Д. Малий, Ю.Я. Попудняк, А.С. Щербак). У 2016 році був виданий навчальний посібник "Інженерна графіка. Посібник для виконання ескізів робочих та складальних креслень." (автори: Ю.Я. Попудняк, Н.П. Бочарова). У 2017 році був виданий навчальний посібник "Інженерна графіка. Геометричне та проекційне креслення." (автори: Ю.Я. Попудняк, А.С. Щербак).

Посібники 

    Методичні вказівки

Науково-педагогічні працівники кафедри разом зі студентами 1 та 2 курсу приймають активну участь у наукових конференціях та конкурсах, по результатах участі в яких публікуються тези доповідей. Активно приймають участь у держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних роботах по розробці нормативних документів та нових технологій й матеріалів при таких випускових кафедрах: «Мости», «Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали» й «Будівельне виробництво та геодезія» (А.В. Краснюк, А.Д. Малий, Т.В. Ульченко, А.С. Щербак).

На кафедрі існує обладнана сучасними комп’ютерами навчальна лабораторія, де студенти мають можливість під керівництвом викладачів вивчати різни сучасні системи автоматизованого проектування та готуватися до конференцій й олімпіад з нарисної геометрії та інженерної графіки. Керівництво цією лабораторією здійснював Щербак А.С. З 01.07.2016 цим займається Татарінов О.Ф.

  

Також при навчальній лабораторії студенти можуть проходити додаткові курси з основ академічного рисунку та живопису, які допоможуть розвинути в собі художній погляд, відчуття кольору, навички відтворення середовища, в яке розміщена людина, скрізь особистий погляд, індивідуальний досвід та її почуття.

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень, зокрема беруть участь у конкурсах наукових робіт, науково-практичних конференціях та семінарах. Кафедра постійно працює над формуванням і удосконаленням рівня методичного, інформаційного і матеріального забезпечення навчального процесу, використовуючи власний професійний досвід та провідних навчальних закладів України і зарубіжжя.