Безпека життєдія­льності

Історія кафедри

Відповідно до наказів Miніcтpa шляxiв сполучення СРСР № Е-19577 та начальника iнституту № 346 у 1962 роцi започатковано кафедру «Texнiкa безпеки». У 1973 роцi цю назву було змiнено на «Охорона працi», а з 1991 року її назва «Безпека життєдіяльності».

Завідуючими кафедрою працювали Нестеров A.I. (1962-1973р.р.), Iвaнкoв М.М. (l973-1983p.p.), Бова Є.B. (l983-1989p.p.), Євтюхов Г.А. (1989-1998p.p.), Кузнєцов Т.Ф. (1998-1999р.р.), Рибкiн В.В.(1999-2001р.р.), Заяць Ю.Л. (2001-2003р.р.), Рибкiн B.B.(2003-2005pp.). З березня 2005 року завідує кафедрою доц., Заяць Ю.Л.

Значний  внесок у розвиток  кафедри зробив Євтюхов Г.А. При ньому кафедра  була  оснащена  сучасними стендами, вимірювальною апаратурою та комп'ютерами. За його iнiцiативою в університеті розпочато підготовку спецiaлiстiв з питань охорони праці та безпеки на залізничному транспорті за фахом «Транспортні системи». Перший набір на цю спецiальнiсть був у 1996 роцi. На кафедрi з 2003 року ведеться пiдготовка спецiалiстiв на базi освiти тexнiкумy. З 2003/04 року згiдно з лiцензii серiя АА № 521863 на кафедрi ведеться пiдготовка мaricтpiв за спецiальнiстю 8.100402 «Транспортнi системи». Кафедра здійснює учбовий процес на факультетах ycix спеціальностей денної і безвідривної форм навчання та в iнститутi післядипломної освіти.

Навчально - лабораторна база кафедри - це 3 лабораторiї, 3 спеціалізовані аудиторії спецiалiзована лекцiйна аудиторiя. Лабораторiї оснащенi технiчними засобами навчання, дiючими установками та приборами, макетами, пересувним мультімедійним комплексом та персональними ЕОМ, що в повнiй мipi забезпечує навчальний процес. Провідні викладачі кафедри читають лекцii в навчальному центрі з охорони праці мiнicтepcтва транспорту України для керівників і спецiалiстiв підприємств залізничного транспорту. Викладачі кафедри консультують дипломників ycix факультетів унiверситery при розробці розділів з охорони праціі, охорони праці та безпеки життєдіяльності. Навчальний процес забезпечений підручниками на 85%.

Головною складовою методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі є навчально-методичні комплекси провідних дисциплін.

Протягом останніх років кафедрою впроваджена модульно-рейтингова система поточного та підсумкового контролів засвоєння студентами навчального матеріалу, підготовлені конспекти лекцій державною мовою.

Також викладачами кафедри розробляються та випускаються навчально - методичні вказівки до лабораторних робіт з таких дисциплін:

Одним з  багатьох завдань університету – це підготувати виховного, грамотного, гармонійно  розвиненого  спеціаліста  залізничного транспорту. На кафедрі «БЖД» виховна робота проводиться силами кураторів академічних груп спеціальності «Транспортні системи», а також під час занять зі студентами усіх факультетів. Куратори груп складають по семестрові плани виховної роботи у відповідності до вказівок гуманітарної ради університету та Плану виховної роботи університету.

На кафедрі також здійснюється наставницька робота з молодими асистентами, викладачами з боку досвідчених викладачів, науковців.

Завдяки виховній роботі студенти, отримуючи вищу освіту у нашому університеті на нашій кафедрі БЖД мають більший життєвий потенціал, високий рівень духовного й морального розвитку, світогляду, якості, що дозволить максимально виявити себе в праці, зайняти гідне місце в житті, досягати особисті цілі, принести користь суспільству і державі.

При кафедрі «Безпека життєдіяльності» існує лабораторія ГНДЛ «Технології та системи безпеки на транспорті».

Сфера наукових інтересів фахівців лабораторії пов’язана з проведенням робіт з технічного діагностування та експертиз причин руйнування тягового моторвагонного та інших видів рухомого складу залізничного транспорту та їх елементів, науковому супроводженні поетапного продовження терміну служби рухомого складу залізниць України, виявленні причин передчасного руйнування залізобетонних та бетонних виробів інфраструктурних об’єктів залізниці, дослідженні хімічного складу ґрунтів, щебеневого баласту та металів конструкцій та їх деталей для проектних, експертних та інших науково-дослідних робіт. Надалі планується проведення робіт з діагностування нового та експлуатованого вагонного та локомотивного парку на відповідність матеріалів, які застосовані при його виробництві нормам стандартів України та Євросоюзу.

Вказані дослідження будуть сприяти попередженню виникнення аварійних ситуацій, наслідками яких можуть бути пожари, сходи з рейок рухомого складу та інші значні матеріальні і нематеріальні витрати, які знижують безпеку руху на залізничному транспорті.

Також проводяться розробки нових матеріалів та технологій виготовлення будівельних, конструкційних залізобетонних, бетонних, металевих, композиційних та нано- матеріалів для потреб залізничного транспорту.

На виконання чинного законодавства, Дніпропетровський університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна має право на участь у розслідуваннях нещасних випадків на виробництві в якості незалежного експерта. Особливо у спірних питаннях виникає потреба компетентних консультацій та розробки інженерно-технічних рішень, де з'ясовуються справжні причини та обставини окремого нещасного випадку. В такому разі фахівці науково-дослідної лабораторії кафедри залучаються та проводять власне розслідування інциденту.