Теоретична та будівельна механіка

Історія кафедри

Кафедра Будівельної механіки Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту (ДНУЗТ) імені академіка В.А.Лазаряна заснована у 1930 році. Фундатором кафедри і її першим завідуючим був доктор прикладної математики професор Абрам Савелійович Локшин (1893-1934 р.). На кафедрі в ті роки працювали майбутній академік НАН України В.А.Лазарян, доценти В.М.Мищеряков, А.Г.Гальченко, В.Д.Нікольський, Г.А.Скуратов, ст. викладач М.С.Клочко та інші. Після скінчини А.С.Локшина, з 1934 р. по 1968 р. кафедрою керував значний вчений і педагог Всеволод Арутюнович Лазарян.

У наступні роки (до своєї скінчини у 1978 р.) В.А.Лазарян, працюючи керівником Дніпропетровського відділення Інституту механіки АН УРСР, був незмінним ідейним керівником кафедри. Він творець сучасної теорії динаміки поїзда та стійкості прямування рухомого складу. Ім’ям В.А.Лазаряна названа вулиця, де знаходиться університет. Його ім'я також носить ДНУЗТ і кафедра Будівельної механіки.

Під час Великої Вітчизняної війни викладачі кафедри вели навчальний процес у м. Новосибірську, тобто за місцем розташування ДНУЗТ під час евакуації. Після закінчення війни на кафедрі почали працювати майбутній академік НАН України М.Г.Бондар, майбутні доктори наук, професори: Є.П.Блохін, А.С.Ткаченко, Ю.С.Постольник, В.Д.Данович, М.Л.Коротенко, С.Й.Конашенко, Й.Г.Барбас, а також майбутні доценти П.С.Бодянов, А.І.Стукалов, Ю.А.Радзіховський, О.Я.Вискребенцев, О.М.Бондарєв, А.О.Бринза, Л.С.Бадікова, І.А.Літвін, В.О.Репетя, В.В.Татарчук, Ю.А.Лабузов, Є.Л.Стамблер, О.М.Осипов, М.П.Островерхов, ст. викладач В.С.Дудко та інші.

З 1968 року нетривалий час кафедрою завідували доценти А.Г.Гальченко і П.С.Бодянов.

З 1973 р. по 1983 р. кафедрою завідував к.т.н., доцент С.Й.Конашенко, затверджений в 1991 р. у вченому званні професора. С.Й.Конашенко був відомим вченим і педагогом. Разом з В.А.Лазаряном він розробив чисельно-аналітичний метод розрахунку стержньових конструкцій з розривними параметрами і підготовив монографію «Обобщенные функции в задачах механики». З 1983 р. по 2011 р. кафедрою завідував Є.П.Блохін, доктор технічних наук, професор, заслужений робітник вищої школи УРСР, лауреат Державної премії України, лауреат премії імені акад. О.М.Динника, відомий спеціаліст в галузі динаміки транспортних засобів.

З 2011 р. по 2016 р. кафедрою завідував С.А.Костриця, к.т.н., с.н.с., спеціаліст з питань динаміки та міцності рухомого складу. Під його керівництвом були проведені роботи з оцінки міцності та надійності багатьох типів рухомого складу як вітчизняного так і закордонного виробництва. Крім викладацької та наукової роботи С.А.Костриця вів підготовку аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук.

В учбовій і науковій роботі кафедра будівельної механіки завжди працювала в тісній співпраці із кафедрою теоретичної механіки, яка як і кафедра будівельної механіки існує в ДІІТі з часів його заснування у 1930 р. Виконувалися спільні наукові розробки у галузі динаміки і стійкості рухомого складу, взаємодії рухомого складу та колії, міцності елементів конструкції рухомого складу, публікувалися спільні наукові праці, учбові посібники.

Першим завідувачем кафедри теоретичної механіки працював за сумісництвом завідувач кафедри будівельної механіки професор А.С.Локшин.

Під час Великої вітчизняної війни, коли ДІІТ працював у Новосибірську, у зв’язку з різким скороченням контингенту студентів та співпрацівників, кафедра увійшла до складу об’єднаної кафедри “Теоретична та будівельна механіка та деталі машин”. Нею в той час завідував начальник ДІІТу професор В.А.Лазарян, у майбутньому – академік АН УССР, створювач відомої у країні та за її межами школи механіків із динаміки залізничного рухомого складу.

У різні роки кафедрою теоретичної механіки керували доценти А.І.Стукалов, В.П.Орленко, С.А.Костриця, професори Ф.В.Флоринський, Є.П.Блохін, М.Л.Коротенко, Л.А.Манашкін. З 2011 р. по 2016 р. кафедрою керував к.т.н., доцент В.В.Колбун.

За багато років на кафедрі теоретичної механіки склався стабільний колектив досвідчених викладачів, більшість з яких працює в університеті не один десяток років.

У 2016 році кафедру теоретичної механіки було об’єднано з кафедрою будівельної механіки. Об’єднану кафедру очолила к.т.н., доцент Л.В.Урсуляк, визнаний фахівець в галузі досліджень динаміки рухомого складу залізниць. Наукові роботи Л.В.Урсуляк у цій галузі відомі не тільки в Україні, а й за кордоном. Її монографію з дослідження перехідних режимів руху поїздів опубліковано у Євросоюзі. Неодноразово Л.В.Урсуляк залучалася у якості експерта для визначення причин аварій на залізницях України.

Викладачі кафедри теоретичної та будівельної механіки приймали та приймають участь у науково-дослідницьких роботах ГНДЛ ДМРС, яка у 1947 р. була створена В.А.Лазаряном як лабораторія моделювання. На базі цієї лабораторії у 1956 р. Всеволод Арутюнович Лазарян заснував при кафедрі науково-дослідну лабораторію динаміки і міцності рухомого складу, затверджену за наказом міністра шляхів сполучень СРСР у якості галузевої (у даний час галузева науково-дослідна лабораторія динаміки і міцності рухомого складу ГНДЛ ДМРС). Науковим керівником цієї лабораторії до 1978 року був В.А.Лазарян, а з 1978 по 2012 роки був Є.П.Блохін. У лабораторії динаміки і міцності рухомого складу постійно працюють доктора технічних наук, професор М.Л.Коротенко, В.Л.Горобець, доценти О.М.Бондарєв, М.П.Островерхов, С.А.Костриця, Л.В.Урсуляк, А.В.Султан, В.В.Колбун, Л.О.Недужа, старші викладачі В.М.Даценко, В.В.Клюєвський, Є.Ф.Федоров, а також штатні співробітники лабораторії. Тривалий час тут працювали академік НАН України М.Г.Бондар, доктори технічних наук, професори Л.А.Манашкин, В.Д.Данович, член кореспондент НАН України В.Ф.Ушкалов, професор В.А.Каблуков, доценти С.Г.Крюков, В.В.Татарчук, О.Г.Рейдемейстер.

Об'єктами теоретичних і експериментальних досліджень кафедри і лабораторії є виготовлені, як в Україні так і за кордоном, локомотиви, мотор – вагонний рухомий склад, вагони, колійні машини, поглинальні апарати автозчепу і гальмівні устрої, а також вагони-самоскиди для промислового і магістрального транспорту.

Майже всі ці випробування супроводжуються математичним моделюванням і відповідними розрахунками.

Держстандартом України ГНДЛ ДМРС акредитована в системі сертифікації УкрСЕПРО на технічну компетентність та незалежність при проведенні випробувань усіх видів рухомого складу. Ведеться співробітництво з іноземними фірмами.

Наукова школа з проблем механіки залізничного транспорту, яка створена В.А.Лазаряном, визнана в Україні, в країнах СНД та в інших закордонних державах. У рамках цієї школи підготовлено більше 30 докторів і 150 кандидатів наук, регулярно проводилися Всесоюзні, а нині проводяться міжнародні конференції з проблем механіки залізничного транспорту (динаміка, міцність, безпека руху). В роботі конференцій приймають участь фахівці різних напрямів наукових досліджень та з різних країн світу.

За 86 років на базі кафедри було підготовлено для ДІІТу: 2-х ректорів (д.т.н., проф. В.А.Лазарян, проф. В.А.Каблуков); 6 проректорів (кандидати технічних наук В.М.Мещеряков та С.Й.Конашенко, доктори технічних наук М.Г.Бондар, Є.П.Блохін, О.М.Савчук, С.В.Мямлін); 3-х деканів (професор М.Г.Бондар, кандидати технічних наук А.Г.Гальченко та В.Я.Нечай); 19 завідуючих кафедрами (будівельної механіки, будівлі та будівельних матеріалів, вагонів, електрорухомого складу, колії та колійного господарства, комп’ютерних та інформаційних технологій, локомотивів, мостів, прикладної математики, теоретичної механіки); 9 докторів наук, 56 кандидатів наук, доцентів для 14 кафедр університету.

Певна кількість науковців, що пройшли науково-педагогічну підготовку на кафедрі будівельної механіки та в Галузевій лабораторії динаміки і міцності рухомого складу та при цьому стали кандидатами або докторами наук, потім працювали або працюють у: академічних організаціях НАН України (Інститут технічної механіки, «Трансмаг»); галузевих інститутах (УкрНДІВ, УЕлНДІ); Національному гірничому університеті; Національній металургійній академії; Державному економіко-технологічному університеті транспорту (Київ); Дніпродзержинському технічному університеті, Одеському політехнічному університеті; Дніпродзержинському, Крюковському та Маріупольському вагонобудівних заводах; Державному НВО ДЕВЗ; Іллічівському суднобудівному заводі, а також в Росії, Білорусі, Латвії, Ізраїлі, Канаді, Казахстані, США.

Викладачами кафедри надруковано 13 монографій, 9 навчальних посібників і більш 50 методичних вказівок. Співробітники кафедри та ГНДЛ ДМРС мають більше 100 авторських свідоцтв.

Кафедри будівельної та теоретичної механіки були ініціаторами впровадження обчислювальної техніки в науковий та в навчальний процеси і створення в університеті факультету обчислювальної техніки (нині це факультет технічної кібернетики).

На обох кафедрах приділялося чимало уваги до комп’ютеризації навчального процесу та науково-дослідної роботи. З 2003 р. на кафедрах теоретичної та будівельної механіки введено в дію комп’ютерні класи. Усі студенти при виконанні курсових та розрахунково-графічних робіт використовують обчислювальну техніку. У 2008 році комп’ютерні класи було підключено до університетської мережі, що дало можливість їх використання при проведенні модульних контролів та іспитів.

Викладацький склад кафедри теоретичної та будівельної механіки, її матеріальна база дозволяють вести підготовку спеціалістів на достатньо високому рівні.