Облік, аудит та інтелектуальна власність

Кафедра обліку, аудиту та інтелектуальної власності є однією з основних на Економіко-гуманітарному факультеті та здійснює навчально-методичну, науково-дослідну, виховну роботу та виконує підготовку фахівців за спеціальністю «ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ».

На кафедрі створено всі необхідні умови навчання студентської молоді. Процес навчання проходить в спеціально обладнаних лекційних і мультимедійних аудиторіях. Практичні заняття з багатьох предметів проводяться в комп`ютерних класах, де студенти набувають навиків роботи з комп`ютерною технікою, використовуючи спеціалізовані бухгалтерські програми так як 1С: Бухгалтерія та «Фобос».

Підготовка студентів здійснюється за такими кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр та доктор філософії за денною та заочною формами навчання. Також здійснюється перепідготовка спеціалістів за другою вищою освітою (магістратура).

Кафедра «Облік, аудит та інтелектуальна власність» виконує підготовку фахівців за двома спеціалізаціями в рамках спеціальності «ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ»: «ОБЛІК ТА АУДИТ» і «ОБЛІК В БАНКІВСЬКИХ ТА ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ».

Спеціалізація «ОБЛІК ТА АУДИТ» є однією із найбільш популярних спеціальностей економічного факультету Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Наші випускники отримують фундаментальну теоретичну і практичну підготовку у веденні бухгалтерського, управлінського і податкового обліку, внутрішнього аудиту, оцінці суттєвості подій, аналізі операцій та фінансового стану підприємств України різних форм власності.

Фахівець з обліку і аудиту сьогодні не тільки виконує традиційні облік, аналіз, контроль та аудит, зосереджуючись на проблемі охорони активів і збереженні того, що підприємство має зараз, а й впроваджує стратегічні заходи для підвищення ефективності розвитку підприємства в майбутньому, веде податковий облік з точки зору мінімізації податкових розрахунків та здійснює податкові консультації.

Освітньо-професійна підготовка фахівців за спеціальністю «Облік і аудит» здійснюється на принципах кредитно-модульної системи й передбачає вивчення гуманітарних, загальноекономічних та фахових дисциплін: бухгалтерський облік,  фінансовий облік, концепції та принципи бухгалтерського обліку, управлінський облік, облік у банках, облік на залізничному транспорті, облік у галузях економіки, аудит, організація та методика аудиту, контроль та ревізія, економічний аналіз, організація та методика економічного аналізу, економічний аналіз на залізничному транспорті, фінансовий менеджмент, політична економія, історія економіки та економічної думки, макро - та мікроекономіка, економіка підприємства, статистика, менеджмент, маркетинг, гроші та кредит, страхування, інвестування, інформаційні системи і технології у обліку, податковий облік, іноземна мова та інші дисципліни.

Підготовка спеціалістів спрямована на отримання студентом глибоких знань, які надають йому можливість працевлаштування бухгалтером та податковим консультантом на підприємствах різних форм власності та різних напрямків діяльності. Випускники нашої спеціальності можуть працювати на підприємствах різних форм власності на посадах бухгалтера з обліку грошових коштів, матеріалів, основних засобів, економіста планового та фінансового відділів, аудитора, ревізора. Після здобуття певного досвіду спеціаліст може обіймати посади віце-президента фірми з фінансів, фінансового директора, головного бухгалтера, начальника відділу (управління) та інші керівні посади в управлінні підприємствами, структурними підрозділами залізниць, різних формуваннях регіонального і територіального рівнів (область, район) та інших структурах управління і господарської діяльності, а також у правоохоронних органах.

За спеціалізацією «ОБЛІК В БАНКІВСЬКИХ ТА ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ» вивчаютьсязміст, принципи, методи організації обліку; законодавчо – нормативне регулювання організації обліку в банках та фінансових установах; зміст операцій облікового процесу; особливості організації облікового процесу та операційної діяльності в банках та фінансових установах; організація документообігу і діловодства в банках та фінансових установах, особливості організації аналітичного та синтетичного обліку щодо активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат та фінансових результатів діяльності банків та фінансових установ в умовах застосування сучасних інформаційних систем і комп'ютерних технологій; організація операційного дня банку; організаційна регламентація обліку в банках; функції та відповідальність керівника установи, головного бухгалтера, відповідальних виконавців фронт – і бек офісів банку;організація внутрішнього (бухгалтерського та адміністративного) контролю; зміст і характеристика положень облікової політики банку та фінансових установ;організація процесу узагальнення облікової інформації у фінансовій звітності банк та фінансових установах

Перелік виробничих функцій, які випускник може виконувати:

 • відображати господарську діяльність банків та фінансових установ у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності;
 • документувати та обліковувати активи і пасиви банків та фінансових установ;
 • документувати та обліковувати витрати та доходи банків і фінансових установ;
 • проводити аналіз діяльності банку, визначати рівень його конкурентоспроможності, надавати пропозиції щодо формування нових конкурентних переваг банку;
 • формувати фінансову звітність та облікову політику фінансових установ, визначати її альтернативи з урахуванням поставлених цілей розвитку;
 • формувати якісну інформацію для цілей прийняття ефективних управлінських рішень, застосовувати сучасні методи контролю фінансово-господарської діяльності банків та фінансових установ;
 • проводити дослідження, спрямовані на визначення інноваційного потенціалу банків та фінансових установ;
 • використовувати положення нормативної бази з питань оподаткування,методики і техніки аналізу банківської діяльності, облікові регістри, складати і подавати звітність банків та фінансових установ;
 • виконувати аналітичні процедури в управлінському обліку;
 • застосовувати знання щодо процедур організації і методики внутрішнього аудиту, знання щодо банківських ризиків;
 • забезпечити керівництва банківської та фінансової установи необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень;
 • застосовувати основні методи, способи, прийоми і методики навчання й виховання, наукових досліджень у сфері фінансово-кредитних відносин з суб’єктами господарювання в практичній діяльності банківських та фінансових установ.

Бакалавр з обліку в банківських та фінансових установах може працювати в Комітеті із питань фінансової політики і банківської діяльності Верховної Ради України, Міністерстві фінансів України, Рахунковій палаті України, Державній фіскальній службі України, ПАТ «Укрзалізниця», у банках, страхових компаніях, кредитних союзах, державних та недержавних пенсійних фондах, інвестиційних фондах, в науково-дослідницьких організаціях і установах системи вищої освіти на посадах  головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, фінансового директора, фінансового менеджера, бухгалтера-експерта, економіста, аналітика, ревізора, податкового інспектора, аудитора, кредитного експерта, наукового співробітника, викладача.

Невід’ємною частиною навчального процесу є здобуття студентом практичних навичок під час виконання практичних робіт, курсових проектів та проходження виробничих практик. При цьому студенти можуть брати участь у роботі семінарів і конференцій з питань економіки та бухгалтерського обліку.

Навчання за цими двома спеціалізаціями здійснюється за рахунок бюджетних коштів і за контрактом. Існує денна і заочна форми навчання. Підготовка фахівців здійснюється за ступенями: бакалавр (4 роки навчання денна і 5 років заочна форми), бакалавр за скороченим терміном навчання після технікуму (2 роки денна та 2 рік 6 міс. заочна форма навчання), магістр (1,5 року навчання денна і заочна форми), доктор філософії (4 роки денна та заочна форма навчання).

Хлопці та дівчата можуть паралельно навчатися на кафедрі військової підготовки та отримати офіцерське звання, що дає можливість працевлаштування в податкову поліцію, ОБЕП та економічні відділи СБУ.