Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо – кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» спеціалізації «Локомотиви та локомотивне господарство».

Головним напрямком діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих кадрів для локомотивного господарства залізнць та наукова діяльність за напрямком проведення досліджень, пов'язаних з удосконаленням конструкції та системи утримання локомотивів. 

Для поліпшення практичної підготовки студентів велика увага на кафедрі приділяється організації виробничої практики, виконанню дипломних проектів на замовлення підприємств.

Кафедра має свої філії на Дніпропетровському тепловозоремонтному заводі з навчальним класом площею 30 м2 з посадочними місцями на 40 студентів та ВАТ «Промтепловоз» з навчальним класом площею 28 м2 з посадочними місцями на 30 студентів. Завідувачі філіями – головні технологи заводів. 
Велика увага приділяється практичній підготовці шляхом вивчення сучасних технологічних процесів і проектування локомотивів. Лабораторна база унікальна: є промислові установки і стенди, що дозволяють дати знання високого рівня в області ремонту деталей і вузлів локомотивів. 

Викладачами кафедри самостійно та в складі авторських колективів створені підручники та навчальні посібники з конструкції локомотивів, організації локомотивного господарства.

Крім того викладачі кафедри Боднар Б.Є., Капіца М.І., Бобир Д.В. були розробниками галузевих стандартів вищої освіти України (ОКХ та ОПП як варіативної так і нормативної їх частини) для ВНЗ України, що здійснювали (ють) підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом підготовки 6.070105 «Рухомий склад залізниць» спеціальності 7(8).7010501 «Локомотиви та локомотивне господарство»

На поточний момент часу викладачі кафедри професор Капіца М.І. та доцент Бобир Д.В. розробляють стандарти освіти для ВНЗ України що здійснюють підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт».


За останні п'ять років до навчального процесу кафедри в якості консультантів та рецензентів залучалися спеціалісти різних підприємств, установ і організацій:
– ОАО «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод»;
– Локомотивного депо Нижньодніпровськ-Вузол;
– Локомотивного депо Дніпропетровськ;
–НВО «Дніпропетровський електровозобудівний завод» – Українського науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту електровозобудування;
– ОАО «Укрметалургтрансмаш»;
– Управлінь Одеської та Придніпровської залізниць.

Підготовка фахівців за індивідуальними планами відбувається відповідно до укладених договорів. Ця підготовка включає детальне вивчення підприємства та місця майбутньої роботи під час проходження загально-залізничної та експлуатаційної практик.

Безперервність практичної підготовки на кафедрі полягає в придбанні студентами практичних навичок під час проходження таких видів практики: 

  • І курс – навчальної; 
  • II курс – загально-залізничної; 
  • III курс – експлуатаційної. 
  • V курс – інженерно-технологічної та переддипломної. 


Метою практики є закріплення знань з виробництва, експлуатації та ремонту локомотивів і набуття студентами практичних навичок роботи на сучасному обладнанні локомотивобудівних, локомотиворемонтних заводів, локомотивних депо, практичних навичок з управління локомотивами та їх обслуговування.

Виробнича практика провадиться на підприємствах Укрзалізниці, локомотиворемонтних та локомотивобудіних заводах як магістрального, так і промислового залізничного транспорту. 

 

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ РОБІТ КАФЕДРИ

Напрямок наукових інтересів

                    Виконавці

 Розробка системи організації оптимального ведення поїзда машиністом  з метою економії енергоресурсів

 

   Боднар Б.Є.
   Бобир Д.В.
   Кислий Д.М.

 Розробка діагностичного забезпечення локомотивів.

 Розробка раціональної системи утримування рухомого складу.

 Дослідження і розробка шляхів підвищення надійності вузлів  локомотивів.

   Боднар Б.Є.,

   Капіца М.І.

   Очкасов О.Б.,

   Боднар Є.Б.

   Коренюк Р.О.

 Розробка системи неруйнівного діагностування стану ізоляції тягових  електричних машин локомотивів   

   Капіца М.І.

 Удосконадення конструкції і діагностування дизелів тепловозів

 

   Боднар Б.Є.,

   Мартишевський М.І.

   Шепотенко А.П.,

   Черняєв Д.В.

 

АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА


За період з 1998 по 2017 рік подготовлені і захищені 4 кандидатських дисертації,
підготовлена та захищена одна докторська дисертація.
Готуються до захисту три кандидатські дисертації.

Прізвище, ім'я, побатькові

 

Докторант, аспірант, пошукувач

(рік закінчення)

Тема дисертації,

шифр спеціальності

Науковий керівник,

консультант

Примітка

Мосендз Анатолій Іванович

 

Моделювання роботи локомотивного парку і вибір раціональних потужностей тягових одиниць

05.22.07

каф. "Локомотиви" д.т.н., проф.

Боднар Б.Є.

захищена в 2000 році

Очкасов Олександр Борисович

аспірантура

2001 рік

Удосконалення бортової системи діагностування електровоза

05.22.07

каф. "Локомотиви" д.т.н., проф.

Боднар Б.Є.

захищена в 2005 році

Бобир Дмитро Валерійович    

аспірантура

1999 рік

Вибір раціональних режимів ведення вантажного поїзда з електричною тягою

05.22.07

каф. "Локомотиви" д.т.н., проф.

Боднар Б.Є.

захищена в 2007 році

Болжеларський Ярослав Володимирович               

аспірантура

2003 рік

Удосконалення нормування витрат дизельного палива маневровими тепловозами

05.22.07

каф. "Локомотиви" д.т.н., проф.

Боднар Б.Є.

захищена в 2007 році

Капіца Михайло Іванович            

докторантура

2003 рік

Теоретичні основи утримання тягового рухомого складу

05.22.07

каф. "Локомотиви" д.т.н., проф.

Боднар Б.Є.

захищена в 2010 році

Черняєв Дмитро Вікторович       

аспірантура

2012 рік

Удосконалення системи нерозбірного діагностування ДВЗ

05.22.07

каф. "Локомотиви" д.т.н., проф.

Боднар Б.Є.

планується до захисту

в 2018 році ч

Кислий Дмитро Миколайович 

аспірантура

2015 рік

Підвищення енергоефективності ведення поїздів

05.22.07

каф. "Локомотиви" д.т.н., проф.

Боднар Б.Є.

захищена в 2017 році

Коренюк Роман Олександрович               

аспірантура

2015 рік

Удосконалення випробуваннь гідравлічних передач тепловозів

05.22.07

каф. "Локомотиви" д.т.н., проф.

Боднар Б.Є.

планується до захисту

в 2019 році

Десяк Андрій Євгенович

аспірантура

2017 рік

Модернізація тягового рухомого складу для швидкісного руху

05.22.07

каф. "Локомотиви" д.т.н., проф.

Капіца М.І.

планується до захисту

в 2021 році

 

Перелік НДР виконаних на кафедрі

1. Виконання НДР №91.272/лок "Випробування рейкового автобуса АТ Холдинг PESA Bydgosz" 
(керівник Боднар Б.Є., вик. колектив кафедри)
2. Виконання держбютжетної НДР (№32.02.05.06) "Розробка теоретичних основ розрахунку системи утримання локомотивів з урахуванням їх експлуатаційної надійності. " № держ. рєєстрації 0105U001799
(керівник Боднар Б.Є., вик. Очкасов О.Б., Шепотенко А.П., Боднар Є.Б.)
3. Виконання держбютжетної НДР (№32.03.07.08) "Організація системи ремонту локомотивів з урахуванням результатів діагностування" № держ. рєєстр. 0107U001825. 
(керівник Боднар Б.Є., вик. Очкасов О.Б., Коренюк Р.О., Боднар Є.Б.)
4. Виконання держбютжетної НДР (№32.04.09.10) "Організація обробки інформації бортових систем діагностування локомотивів. " № держ. рєєстр. 0105U001799. 
(керівник Боднар Б.Є., вик. Очкасов О.Б., Коренюк Р.О., Боднар Є.Б.)
5. Виконання держбютжетної НДР (№32.05.11.12) " Розробка теоретичних основ організації роботи систем діагностування локомотивів" № держ. рєєстр. 0109U002985. 
(керівник Боднар Б.Є., вик. Очкасов О.Б., Коренюк Р.О., Боднар Є.Б., Черняєв Д.В.)
6. Виконання НДР (№79.21.15.15) "Виконання аналізу можливих причин відхилення витрат дизельного палива від існуючих норм та підготовка рекомендацій зі зменшення витрат палива" № держ. рєєстр. 0115U007071. 
(керівник Мартишевський М.І., вик. Капіца М.І., Бобир Д.В., Очкасов О.Б., Кислий Д.М., Коренюк Р.О.)
7. Виконання НДР (№32.100.32.39) " Удосконалення випробувань силових енергетичних установок тепловозів" № держ. рєєстр. 0109U002985. 
(керівник Капіца М.І,, вик. Боднар Б.Є., Жуковицький І.В., Очкасов О.Б., Коренюк Р.О., Боднар Є.Б., Черняєв Д.В., Клюшник І.А.)
8. Виконання НДР (№32.29.101.16) "Удосконалення після ремонтних випробувань дизелів маневрових тепловозів" № держ. рєєстр. 0117U002061. 
(керівник Мартишевський М.І., вик. Капіца М.І., Децюра О.Я., Шепотенко А.П., Черняєв Д.В.)

 

За останні п'ять років співробітниками кафедри отримано 25 патентів та 2 авторські свідоцтва. 

    Авторское свідоцтво А.с. 19779. Зареєстровано 03.03.2007 р. К.: ДДІВ, 2007. 
    Комп'ютерна програма "Апаратно-програмний комплекс для розрахунку раціональних режимів      ведення вантажного поїзда електровозом". 
    Авт. Бобир Д.В., Іванов А.П., Ляшук В.М

 

Авторское свідоцтво А.с. 23354. Зареєстровано 26.12.2007 р. К.: ДДІВ, 2007 
Комп'ютерна програма "АРМ учета статистических данных о отказах электровозов" 
Авт. Очкасов О.Б., Боднар Є.Б.

 

 

    Патент на корисну модель № 41286. Поворотний поліпрожекторний пристрій локомотива 
    Авт. Сердюк В.Н., Очкасов О.Б., Романишин Н.Р.

 

    Патент на корисну модель № 46672. Система автоматичного регулювання подачі падива. 
    Авт. Мартишевський М.І., Котов О.Г.

 

    Патент на корисну модель № 33153. Автоматична система регулювання кута випередження          подачі палива у дизельних двигунах. 
    Авт. Боднар Б.Є., Кислий Д.М., Дудко С.П., Петрівський Д.Р.

 

 

    Кафедра, як випускова, здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр напряму підготовки 07.01 Транспорт і транспорта інфраструктура зі спеціальності "Локомотиви та локомотивне господарство. Викладачі кафедри активно працюють на факультеті підвищення кваліфікації.

 

Кафедра здійснює навчання за денною формою на таких факультетах і за такими спеціальностями

 

Факультет, курс

Шифр

Спеціальність,назва

1

М:

I, II, III, IV, V, VI

273

«Залізничний транспорт» спеціалізації «Локомотиви та локомотивне господарство»

2

М:

II, III, IV

133

«Галузеве машинобудування»

3

УПП:

II

275

«Транспортні технології» спеціалізації «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» та спеціалізації «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»

4

ЕГ:

I

 

IV

073

 

 

035.04

«Менеджмент організацій» спеціалізацій «Облік і аудит», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Фінанси і кредит»

«Германська мова та література»