Навчальний процес, самостійна та виховна робота

секція Гуманітарна підготовка іноземних студентів

Навчальний процес 

Дисципліни, що викладаються на кафедрі – російська/ українська мова як іноземна, краєзнавство, країнознавство. Вони  розраховані на слухачів підготовчого відділення (720год.) та студентів 1, 2, 3, 4– го курсів (702 год.) та магістрів (104 год.). Навчальний процес відбувається у вигляді практичних занять, консультацій, виконання завдань із самостійної роботи.

Для проведення практичних занять створено робочі навчальні програми, матеріал в яких відібрано з урахуванням цілей і завдань, що визначені комунікативними і пізнавальними потребами студентів-іноземців вищих навчальних закладів.

Базовими положеннями навчального процесу студентів цієї категорії  є :

- організація навчального процесу з метою формування в іноземних студентів цілісного комплексу навичок та умінь, які дадуть їм можливість навчатися на основних факультетах, а також спілкуватися  в суспільно-політичній та соціально-культурній сферах;

- всебічний розвиток креативних здібностей студентів;

- організація навчально-виховної діяльності відповідно до індивідуальних особливостей студентів;

-  організація навчально-виховного процесу, зорієнтованого на засвоєння студентами загальнолюдських цінностей.

Програми структуровані відповідно до вимог кредитно-модульної системи, складаються з розділів, що визначають мету, завдання , етапи, зміст, методи і форми навчання, форми контролю і вимоги до рівня володіння студентами основними видами мовленнєвої діяльності, комунікативні завдання, тематику за сферами спілкування, мовний матеріал, що необхідний для досягнення відповідного рівня мовної компетенції, список літератури.

Заняття проводяться в аудиторіях, що оснащені необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною технікою (комп’ютерний клас). Під час навчального процесу використовуються відповідні навчально-дидактичні матеріали: тести, ілюстративний матеріал, набори диференційованих  завдань тощо.

З метою посилення мотивації студентів до пізнавальної діяльності, диференціації у актуалізації та закріпленні матеріалу викладачами кафедри проводиться індивідуально-консультативна робота.

 

Самостійна  робота

Мета використання самостійної роботи під час навчання РЯІ/УЯІ – активізація навчальної і навчально-пізнавальної діяльності студентів; розвиток вмінь і навичок самостійно отримувати знання, аналізувати матеріал, робити висновки; індивідуалізація процесу навчання; підвищення мотивації до вивчення РЯІ/УЯІ мови й відповідальність студента за результати навчання, оптимізація навчального процесу з точки зору економії аудиторного навчального часу.

Самостійна робота може проводитися в аудиторії, в читальному залі бібліотеки, в комп’ютерному класі, вдома.

      Виокремлюються такі форми проведення і контролю самостійної роботи студентів: індивідуальні завдання, тести, усні опитування, диктанти, твори на запропоновану або вільну тему,  реферати, твори по книзі, що прочитана, або по переглянутому  фільму.

Аудиторна контрольована самостійна робота  студентів, проводиться у відповідності до робочихнавчальних планів. Оцінки за  усіма видами самостійної работи студентів, з урахуванням поточних оцінок, отриманих на практичних заняттях, і підсумковою (екзаменаційною) оцінкою, складають сумарну рейтингову оцінку студента з РЯІ/УЯІ в семестрі.

 Контрольована самостійна робота студентів спирається на чіткіметодичні  рекомендації викладача. Це можуть бути методичні рекомендації для самостійної роботи студентів під час навчання  різним видам мовленнєвої діяльностіитання, говоріння, аудіювання, письмо); під час опанування   різноманітних аспектів мови (фонетики, граматики, лексики, фразеології).

Досвід роботи показує, що для раціонального розподілу часу, відведеного для самостійної роботи, велике значення має допомога викладача. Ця допомога здійснюється у вигляді методичних розробок з дисциплін (розгорнутий план лекційних, лабораторний і практичних занять, список питань і літератури, що рекомендується до кожного заняття, наведені форми контролю). Використання даних методичних розробок значно полегшує організацію роботи студентів, особливо молодших курсів, зберігає час як викладача, так і студентів. При цьому студенти навчаються елементам організації власної роботи: набувають навичок самонавчання, самовиховання та системності роботи. Роль викладача зводиться до забезпечення умов для самостійного освоєння та осмисленні знань. Успіх самостійної роботи також залежить від володіння студентами прийомами виконання.

 

Виховна робота

  Головною метою виховної роботи серед іноземних студентів   є створення умов для їх самореалізації, допомога   під час процесу адаптації в Україні, формування  норм та навичок поведінки у нових правових,  соціальних та життєвих умовах українського суспільства, виховання  толерантності, суспільної   активності, наукового світогляду тощо.

Викладачі, проводять роботу, спрямовану  на попередження скоєння студентами протизаконних вчинків та злочинів.

Створення сприятливих умов для соціально-психологічної адаптації до нової системи навчання, традицій, культури,  менталітету на початковому етапі  навчання проводиться в таких напрямках:

- роз’яснення правил поведінки у громадських місцях, правил та норм проживання у гуртожитку;

-  ознайомлення  з роботою таких  установ, як: магазини, ринки, банківські  та поштові відділення, Інтернет-кафе, поліклініка, бібліотека тощо;

- надання кваліфікованої інформаційної допомоги в проблемних ситуаціях;

- підготовка студентів до міжвузівських конкурсів та олімпіад;

- підготовка до міжвузівських науково-практичних конференцій;

- проведення засідань  лінгвокультурологічних гуртків «Світ мови та мови світу», що допомагають іноземним  студентам  зрозуміти  звичаї та традиції країни,  мову якої  вони вивчають. За результатами роботи гуртка було видано наукову статтю МОВНИЙ ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ ЯК ДОДАТКОВИЙ РЕСУРС ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Для ознайомлення  з історією та культурою народу, нашого міста організовуються відвідування театрів : ім. Т.Шевченка,  М. Горького,  Опери та балету;

 - відвідування музеїв: історичного, зоологічного, аерокосмічного, Арт–музею;

- проводяться знайомства зі святами та традиціями українського народу;

-  екскурсії до планетарію, органного залу, ботанічного саду

- подорожі до етнографічних музеїв у селі Галушківка, острова Хортиця у м. Запоріжжі, м Новомосковська.