Філософія та соціологія

Кафедра здійснює навчання студентів за денною формою на всіх факультетах університету, а також  магістрантів, пошукачів та аспірантів.

Форми навчальної роботи

Основними формами навчальної роботи кафедри, відповідно до п. 5 «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого Наказом МОУ № 161 від 2 червня 1993 р., є:

 1. лекції;
 2. практичні заняття;
 3. консультації;
 4. індивідуальні завдання:
 • реферати та контрольні роботи (студенти) 
 • реферати (пошукачі та аспіранти)
 1. організація самостійної роботи студентів.

Методичне забезпечення навчального процесу

Головною складовою методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі є навчально-методичні комплекси провідних дисциплін, які складаються з:

 • навчальної програми;
 • робочої програми;
 • тематичного плану дисципліни (календарного плану – навчально-методичної картки);
 • конспекту лекцій;
 • засобів для проведення поточного та підсумкового контролю: екзаменаційних білетів, контрольних завдань до семінарських, практичних  занять, контрольних робіт для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, завдань модульного контролю;
 • індивідуальних семестрових завдань для самостійної роботи студентів;
 • переліку навчальної та навчально-методичної літератури, що забезпечує вивчення дисципліни ;
 • зразків кращих студентських робіт;
 • інших характеристик навчального процесу за визначенням викладача, кафедри або ВНЗ (протоколи узгодження робочих програм, картки забезпечення студентів навчально-методичною літературою та інше).

Комплекси постійно, за необхідності, оновлюються.

Протягом останніх п’яти років кафедрою підготовлено та оновлено шість навчально-методичних розробок, впроваджена модульно-рейтингова система поточного та підсумкового контролів засвоєння студентами навчального матеріалу, підготовлені конспекти лекцій державною мовою.

На кафедрі працює науково-методичний семінар.