Філологія та переклад

КАФЕДРА ГОТУЄ ФАХІВЦІВ ЗА НАСТУПНИМИ СТУПЕНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

Перший (бакалаврський)

Спеціальність: 035 «Філологія»

Спеціалізація: 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)»

Освітня кваліфікація: бакалавр з германських мов та літератур

Форма навчання: денна

Тривалість програми: 4 роки

Другий (магістерський)

Спеціальність: 035 «Філологія»

Спеціалізація: 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)»

Освітня кваліфікація: магістр з філології

Форма навчання: денна

Тривалість програми: 1,5 роки

Узагальнений об'єкт діяльності: забезпечення письмової та усної комунікації та інформації в різних галузях народного господарства, науки, техніки, освіти, культури шляхом перекладу різноманітних за змістом текстів державною та іноземними мовами.

Академічний рівень випускників кафедри «Філологія та переклад» бакалаврського ступеня дозволяє їм продовжити здобувати освіту у провідних вишах України та Європи. Багато випускників-магістрів навчаються у Берлінському університеті імені Гумблольдта та інших німецьких вишах, а також американських закладах освіти.

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

Галузь застосування

Фахівець підготовлений до наступних видів роботи: усний та письмовий переклад, переклад науково-технічної та ділової літератури, робота з базами даних, реклама, туристичний бізнес, викладання іноземної мови в загальноосвітній школі та в дошкільних закладах, в бюро перекладів, в організаціях транспорту та промисловості, в професійних організаціях, в політичних організаціях, в агентствах друку.

Може займати посади: інженер-перекладач, перекладач усний, перекладач письмовий, перекладач науково-технічної та ділової літератури, вчитель іноземної мови в загальноосвітній школі та дошкільних закладах. Підприємства, установи, організації, навчальні заклади забезпечують необхідні умови для використання фахівців за здобутими ними у вищому навчальному закладі кваліфікацією та спеціальністю згідно чинного законодавства.

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  «МАГІСТР»

Газузь застосування

Магістр з філології повинен мати фундаментальні знання у даній галузі, володіти двома іноземними мовами та використовувати їх у різних сферах діяльності, пов'язаних з перекладом, перекладати усно та письмово тексти різних стилів, реферувати іноземними та державною мовами різноманітні інформаційні матеріали.

Фахівець-перекладач повинен володіти методикою перекладу текстів різних стилів та жанрів з двох іноземних мов українською та з української на відповідні іноземні мови.

Фахівець з письмового перекладу здійснює письмовий переклад науково-технічних, політичних, художніх, ділових текстів, а також інформаційних матеріалів з однієї мови на іншу. Перекладач художньої літератури пристосовується до способу мислення та стилю автора. Він повинен відтворювати соціальні, психологічні, естетичні конотації твору, який перекладає.

Це передбачає наявність досконалого знання рідної мови і творчий підхід. Ці ж якості необхідні при перекладі поезії, художніх фільмів, а також при роботі над публіцистичними творами.

Усний перекладач передає інформацію в усній формі. Перекладач відрізняється гострим розумом та образністю висловлювань, широкими фоновими знаннями про предмет повідомлення.

Існує два види усного перекладу – послідовний та синхронний. Послідовний переклад характеризується тим, що перекладач виступає відразу після слів доповідача. Він працює у безпосередньому контакті з аудиторією і може користуватися своїми нотатками. Під час синхронного перекладу перекладач перекладає одночасно з виступом доповідача. Він працює зазвичай в кабіні, як з використанням попередньо зроблених письмових перекладів, так і без них. В обох випадках мова йде про професійну майстерність, яка вимагає від перекладача необхідних психологічних та філологічних навичок. Найважливіші якості – гострий розум та яскрава індивідуальність. В професійному плані розрізняють два види усного перекладу: переклад безпосереднього спілкування і переклад на конференціях.

Переклад безпосереднього спілкування визначається як переклад для третьої особи, що відбувається під час двостороннього контакту.

Переклад на конференціях (послідовний або синхронний) навпаки розгортається у контексті, точно встановленому сукупністю об'єктивних даних: характер форми – колоквіум, семінар, конгрес, міжнародна конференція, мовний режим (двомовне чи багатомовне спілкування) і професійна підготовка перекладача. Остання вимагає навичок роботи з усного перекладу для великої аудиторії, включаючи роботу в кабіні.

Personal Message of the Head of the Philology and Translation Department

Dnipropetrovsk National University of Railway Transport is a modern campus university with all its academic buildings and student support facilities on the campus itself. Most visitors to our University are surprised by the beauty of the open area especially in spring when our famous Japanese cherry trees are in full blossom.

Though the opportunities for recreating and sport are outstanding and the facilities in the “town and around” impress all the visitors to our University, still of paramount importance is academic education. To this end we are working much and hope, that the undergraduate degree courses we teach in speciality “Interpreting” are designed to give not only a firm understanding of the principles of technical translation but also a clear picture of its relevance to the life in the contemporary “global village”.

Whatever the nature of the language class, be it translation, precise writing, aural comprehension, BBC interpreting, analytical reading, grammar or syntax, the emphasis is on small groups (up to 10 students) and maximal personal attention.

Our Department is a community of individuals with a shared interest in education and research which helps us to deal with both academic and non-academic matters, thus ensuring that good staff/student communication is maintained.

T. Vlasova