Філологія та переклад

КАФЕДРА ГОТУЄ ФАХІВЦІВ ЗА НАСТУПНИМИ СТУПЕНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

Перший (бакалаврський)

Спеціальність: 035 «Філологія»

Спеціалізація: 035.41 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

Освітня кваліфікація: бакалавр з германських мов та літератур

Форма навчання: денна

Тривалість програми: 3 роки 10 місяців

Другий (магістерський)

Спеціальність: 035 «Філологія»

Спеціалізація: 035.41 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

Освітня кваліфікація: магістр з германських мов та літератур

Форма навчання: денна

Тривалість програми: 1,5 роки

Відео-презентація спеціальності

 

В сучасному глобалізованому світі стрімко зростає роль перекладача як медіатора в складному й поліморфному процесі міжкультурної комунікації. Очевидно, що кожна країна, народ і його культура відрізняються, мають власні особливості. При цьому світ сьогодні динамічно змінюється, велике значення приділяється економічній, політичній, культурній взаємодії між країнами, завдяки багатосторонньому зближенню яких стає можливим створення світової спільноти з рівними правами для всіх країн і простору для відкритого міжнародного співробітництва. Реалізація цих процесів вимагає залучення професійних перекладачів, які повинні зробити міжнаціональний діалог ефективним і простим.

Професія перекладача – одна з найбільш важливих в сучасному діловому світі. Всі великі міжнародні корпорації реалізовують співпрацю з допомогою перекладачів. Усний перекладач незамінний учасник конференцій, бізнес перемовин тощо; послуги усного перекладу необхідні при здійсненні будь-яких комерційних операцій.

Ще однією сферою, де неможливо обійтися без перекладача, є міжнародна політична взаємодія між різними країнами світу. Всі міжнародні перемовини на вищому рівні проводяться за участі перекладачів, які в даному випадку несуть відповідальність за ефективне проведення перемовин. Тут перекладач повинен передати правильно не лише зміст, а й емоційне забарвлення висловлювань, стиль і навіть темп промови.

Важливим і цікавим напрямком діяльності перекладачів є письмовий переклад світової літератури. Перекладачі зробили значний внесок у розвиток національної літератури різних країн. З одного боку, вони надають можливість долучитися до культурної спадщини світу при читанні перекладів відомих зарубіжних творів, з іншого – переклад вітчизняних письменників іноземними мови зробив їхні літературні надбання широкодоступними для інших людей в світі. І тут необхідно відзначити, що це навіть не власне переклад з мови на мову, а, швидше, трансформація культури в іншу культуру.

Узагальнений об'єкт діяльності: забезпечення письмової та усної комунікації та інформації в різних галузях народного господарства, науки, техніки, освіти, культури шляхом перекладу різноманітних за змістом текстів державною та іноземними мовами.

Академічний рівень випускників кафедри «Філологія та переклад» бакалаврського ступеня дозволяє їм продовжити здобувати освіту у провідних вишах України та Європи. Багато випускників-магістрів навчаються у Берлінському університеті імені Гумблольдта та інших німецьких вишах, а також американських закладах освіти.

 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

Фахівець підготовлений до роботи в професійних об’єднаннях, громадських організаціях, сфері радіо та телебачення, освітянській діяльності, політичних спілках, перекладацькому корпусі  в сфері державного управління, підтримці інформаційних та культурних служб, діяльність яких має міжнародний характер, дипломатичному та консульському представництві в зарубіжних країнах, в агентствах друку тощо.

Може займати посади: інженер-перекладач, перекладач усний, перекладач письмовий, перекладач науково-технічної та ділової літератури, перекладач-референт, перекладач-консультант, перекладач-редактор, вчитель іноземної мови в загальноосвітній школі та дошкільних закладах. Підприємства, установи, організації, навчальні заклади забезпечують необхідні умови для використання фахівців за здобутими ними у вищому навчальному закладі кваліфікацією та спеціальністю згідно чинного законодавства.

Дисципліни навчального плану:

 • Практичний курс основної іноземної мови (англійська)
 • Вступ до мовознавства
 • Латинська мова
 • Основи інформатики та прикладної лінгвістики
 • Сучасна українська мова та література
 • Вступ до перекладознавства
 • Історія основної іноземної мови (англійська)
 • Методика викладання іноземної мови
 • Комп’ютерна лексикографія та переклад науково-технічної літератури
 • Лінгвокраїнознавство (країни англійської мови)
 • Педагогіка
 • Порівняльна граматика англійської та української мов
 • Семантико-стилістичні проблеми перекладу
 • Історія зарубіжної літератури
 • Практичний курс другої іноземної мови (німецька)
 • Практичний курс другої іноземної мови (французька)
 • Порівняльна лексикологія англійської та української мов
 • Практика перекладу з основної іноземної мови (англійська)
 • Порівняльна стилістика іноземної і української мов
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Загальний курс залізниць
 • Основи екології та безпеки життєдіяльності

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

Магістр з філології повинен мати фундаментальні знання у даній галузі, володіти двома іноземними мовами та використовувати їх у різних сферах діяльності, пов’язаних з перекладом, перекладати усно та письмово тексти різних стилів, реферувати іноземними та державною мовами різноманітні інформаційні матеріали.

Фахівець‑перекладач повинен володіти методикою перекладу текстів різних стилів та жанрів з двох іноземних мов українською та з української на відповідні іноземні мови.

Фахівець з письмового перекладу здійснює письмовий переклад науково-технічних, політичних, художніх, ділових текстів, а також інформаційних матеріалів з однієї мови на іншу. Перекладач художньої літератури пристосовується до способу мислення та стилю автора. Він повинен відтворювати соціальні, психологічні, естетичні конотації твору, який перекладає. Це передбачає наявність досконалого знання рідної мови і творчий підхід. Ці ж якості необхідні при перекладі поезії, художніх фільмів, а також при роботі над публіцистичними творами.

Усний перекладач передає інформацію в усній формі. Перекладач відрізняється гострим розумом та образністю висловлювань, широкими фоновими знаннями про предмет повідомлення.

Існує два види усного перекладу – послідовний та синхронний. Послідовний переклад характеризується тим, що перекладач виступає відразу після слів доповідача. Він працює у безпосередньому контакті з аудиторією і може користуватися своїми нотатками. Під час синхронного перекладу перекладач перекладає одночасно з виступом доповідача. Він працює зазвичай в кабіні, як з використанням попередньо зроблених письмових перекладів, так і без них. В обох випадках мова йде про професійну майстерність, яка вимагає від перекладача необхідних психологічних та філологічних навичок. Найважливіші якості – гострий розум та яскрава індивідуальність. В професійному плані розрізняють два види усного перекладу: переклад безпосереднього спілкування і переклад на конференціях.

Переклад безпосереднього спілкування визначається як переклад для третьої особи, що відбувається під час двостороннього контакту.

Переклад на конференціях (послідовний або синхронний) навпаки розгортається у контексті, точно встановленому сукупністю об'єктивних даних: характер форми – колоквіум, семінар, конгрес, міжнародна конференція, мовний режим (двомовне чи багатомовне спілкування) і професійна підготовка перекладача. Остання вимагає навичок роботи з усного перекладу для великої аудиторії, включаючи роботу в кабіні.

Дисципліни навчального плану:

 • Практичний курс основної іноземної мови (англійська)
 • Лінгвокультурологічні, психологічні та жанрові теорії перекладу
 • Герменевтика тексту та контексту
 • Сучасні інформаційні технології при перекладі
 • Порівняльна стилістика англійської та української мови
 • Теорія та практика міжкультурної комунікації
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Теорія перекладу
 • Інформаційні технології в управлінській, науковій та викладацькій діяльності
 • Практика перекладу з основної іноземної мови (англійська)
 • Ділова комунікація та переклад документів
 • Теорія та практика технічного перекладу з другої іноземної мови
 • Інтелектуальна власність
 • Охорона праці в галузі та цивільний захист

 

На кафедрі постійно працюють наукові студентські гуртки під керівництвом провідних викладачів, де студенти мають змогу поглибити свої академічні знання із запропонованої галузі, набути практичних навичок щодо вирішення конкретних наукових завдань, долучитися до науково-дослідної роботи: «Актуальні проблеми гендерних досліджень», «Проблеми художнього перекладу» (Власова Т.І.), «English Speaking Debate Club» (Власова Т.І., Білан Н.І.), «Інформатизація мовної освіти та інформаційні технології при перекладі» (Боговик О.А., Безруков А.В.), «Формування дискурсивної компетенції у філологів-перекладачів» (Масур Г.С.).

Кафедра проводить науково-дослідну роботу за двома темами:

1) Теорія та методологія гуманітарних досліджень в умовах соціокультурних трансформацій початку ХХІ ст. (2017–2021 рр.) (№ держ. реєстрації 0117U006917);

2) Освіта та гендерні стратегії в соціокультурних трансформаціях початку ХХІ ст. (2018–2022 рр.) (№ держ. реєстрації 0118U003617).

Науковий керівник – проф. Т. І. Власова.

 

Personal Message of the Head of the Philology and Translation Department

Dnipropetrovsk National University of Railway Transport is a modern campus university with all its academic buildings and student support facilities on the campus itself. Most visitors to our University are surprised by the beauty of the open area especially in spring when our famous Japanese cherry trees are in full blossom.

Though the opportunities for recreating and sport are outstanding and the facilities in the “town and around” impress all the visitors to our University, still of paramount importance is academic education. To this end we are working much and hope, that the undergraduate degree courses we teach in speciality “Interpreting” are designed to give not only a firm understanding of the principles of technical translation but also a clear picture of its relevance to the life in the contemporary “global village”.

Whatever the nature of the language class, be it translation, precise writing, aural comprehension, BBC interpreting, analytical reading, grammar or syntax, the emphasis is on small groups (up to 10 students) and maximal personal attention.

Our Department is a community of individuals with a shared interest in education and research which helps us to deal with both academic and non-academic matters, thus ensuring that good staff/student communication is maintained.

T. Vlasova