Фінанси та економічна безпека

Кафедра «Фінанси та економічна безпека» за мету своєї діяльності має підготовку фахівців:

  • першого (бакалаврського) рівня віщої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», загальним ліцензійним обсягом 100 осіб денної та заочної форм навчання;
  • другого (магістерського) рівня віщої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», загальним ліцензійним обсягом 50 осіб денної та заочної форм навчання;
  • другого (магістерського) рівня віщої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою»;  загальним ліцензійним обсягом 25 осіб денної форми навчання.

Випускники спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» одержують теоретичну і практичну підготовку за напрямами державних, місцевих фінансів, фінансів підприємств, фінансового менеджменту організацій, банківської діяльності, фінансових послуг, страхових послуг та страхування тощо.

Підготовка фахівців спрямована на отримання компетентностей  з фінансової роботи та фінансового управління в таких сферах: грошово-кредитна система; фінансова діяльність підприємств та організацій різних форм власності; оподаткування підприємств; діяльність організацій на фінансовому ринку; банківські операції та їх проведення; валютний ринок та валютне регулювання; діяльність страхових організацій та страхові послуги, ринок цінних паперів, валютні та фондові біржі; маркетинг фінансово-кредитної сфери; фінансове управління та планування в фінансових органах, органах податкової і митної служб та інших фінансових установах; міжнародні фінанси і міжнародні фінансові організації; державне та недержавне пенсійне, медичне та страхове забезпечення та інші сфери фінансової системи.

Основні спеціальні навчальні дисципліни, які викладаються НПП кафедри:

для ОР «Бакалавр»: Фінанси; Гроші та кредит; Фінанси підприємств; Фінансовий ринок; Страхування страхові послуги; Фінансове та корпоративне право; Фінансова звітність; Фінансовий аналіз; Фінансова діяльність суб’єктів господарювання; Банківська система; Інвестування та інвестиційний аналіз; Оптимізація та моделювання бізнес-процесів у фінансах; Контролінг.

для ОР «Магістр»: Фінансовий менеджмент, Банківський менеджмент; Страховий менеджмент; Управління фінансовою санацією підприємства; Фінансовий контролінг;  Управління корпораціями; Стратегічне управління підприємством.

Можливості працевлаштування: фінансово-економічні служби, відділи, підприємства та організації усіх галузей національної економіки; банківські установи; кредитні спілки та союзи, ломбарди; страхові компанії; інвестиційні компанії; аудиторські компанії; установи рахункової палати; контрольно-ревізійні управління (відділи та служби); податкові адміністрації та інспекції; установи державного казначейства; фондові та товарні біржі;  фінансові управління органів місцевого самоврядування; управління соціальним страхуванням (установи пенсійного фонду, фонду медичного страхування, соціального страхування, фонду зайнятості); науково-дослідна та педагогічна діяльність; недержавні пенсійні фонди; інші фінансові установи.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», кафедри фінансів і економічної безпеки, є учасником спільного освітнього проекту Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна з глобальною професійною організацією Фінансистів і Бухгалтерів(АССА – Association Chartered Certified Accountants, www.accaglobal.com) та Оксфорд Брукс Університету (Oxford Brooks University, www.brookes.ac.uk). Цей проект дає студентам університету унікальну можливість паралельно з академічним навчанням за рівнем бакалавра чи магістра, отримати професіональну кваліфікацію міжнародного  рівня АССА, стажування та працевлаштування в міжнародних організаціях, а також можливість отримання диплома бакалавра з прикладних фінансів Оксфорд Брукс Університету (Diploma of Bachelor in Applied Accounting of Oxford Brookes University).

Акредитація підтверджує, що зміст навчальних дисциплін, заліків і екзаменів бакалаврської та магістерської програмам зі спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» відповідають світовим стандартам з вищої професійної освіти. Крім того, вони отримали статус навчальних програм акредитованих на заліки іспитів АССА. Цей статус був наданий після проведення відповідної процедури акредитації програми вищого навчального закладу в АССА.

Випускники магістерської освітньо-професійної програми «Управління фінансово-економічною безпекою» зі спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою») одержують теоретичну і практичну підготовку в сфері економічної безпеки держави, регіону, підприємства. Навчальна програма розроблена для тих, хто має хист до вирішення економічних та правових проблем на рівні держави, підприємств, організацій і окремих фізичних осіб. Програма спрямована на оволодіння необхідними знаннями з формування та забезпечення фінансово-економічної безпеки. Особливістю програми підготовки магістрів є чітка практична орієнтація на висвітлення тих змін, що відбуваються як в економічному просторі України, так і в глобальному світі і сприяють більш глибокому аналізу питань національної безпеки, серед яких провідними є економічна безпека.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: Сучасні методи забезпечення надійності персоналом, Професійна психологія, Корпоративні конфлікти та надійність персоналу,Правове забезпечення безпеки суб'єктів господарської діяльності в Україні, Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки, Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві, Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки, Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки, Стратегічне та інноваційне управління безпекою підприємств тощо.

Можливості працевлаштування: керівник (директор) підприємства; аналітик, професіонал з питань фінансово-економічної безпеки; експерт технічний з промислової безпеки; професіонал з корпоративного управління, член управління акціонерним товариством, член спостережної ради; фахівець з організації майнової та особистої безпеки; експерт із зовнішньоекономічних питань; відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи); економіст, економічний радник, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань; економіст з фінансової роботи; науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій, вищі навчальні заклади); помічник-консультант народного депутату України; радник (органи державної влади).