Економіка та менеджмент

Інформація про кафедру «Економіка та менеджмент»

Кафедра «Економіка та менеджмент», входить до складу  економіко-гуманітарного факультету. Декан факультету – кандидат економічних наук, доцент Полішко Тетяна Валеріївна. Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Гненний Олег Миколайович.

Кафедра «Економіка залізничного транспорту» заснована в 1944 році й з 1958 р. готувала на заочному факультеті фахiвцiв зi спецiальностi «Економіка й органiзацiя залiзничiюго транспорту». У 1995 роцi була реорганізована в кафедру «Економіка та менеджмент». Потреба залізниць у фахівцях нової формації обумовили відкриття в 1995 році нової спецiальностi «Транспортний менеджмент» за денною формою навчання (тепер спецiальнiсть «Менеджмент органiзацiй» № 7.050201 та магiстри № 8.050201). Підготовка за спецiальнiстю «Менеджмент органiзацiй» здійснюється також на безвiдривнiй формі навчання. Першим завідувачем кафедрою був к.е.н., доцент С. П. Мігаль і очолював кафедру до 1958 року. Після реорганізації кафедру очолив к.е.н., професор Бондаренко В.О., з липня 1998 р. кафедру очолював к.е.н., доцент Гненний М. В., а з лютого 2015 р. кафедру очолює д.е.н., професор Гненний О. М.

На кафедрі працює 19 викладачів, з них 4 професори, доктори економічних наук, 7 доцентів, кандидатів економічних наук, 2 старших викладача. 6 асистентів. Спiвробiтники кафедри беруть активну участь у пропаганді економічних знань. Щорічно викладачами кафедри читаються лекції на підприємствах. Ще більш вагомою є викладацька робота, пов’язана з перепідготовкою інженерних кадрів через систему факультету підвищення квалiфiкацiї. Навчальний процес супроводжується розробкою нових методичних вказівок. Професорсько-викладацький склад значну увагу приділяє науково-дослiднiй роботі. Її наукове направлення – управління залізничним транспортом, обґрунтування розвитку пасажирського господарства залізниць, підвищення ефективності перевезень та використання виробничих фондів на залізничному транспорті в ринкових умовах.

Зростаючий з року в рік обсяг наукових публiкацiй представників наукової школи дозволив зареєструвати розділ “Економіка транспорту” у фаховому виданні - “Віснику Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту iменi академіка В. Лазаряна”. Однією з традицій дiяльностi наукової школи стала щорічна міжнародна наукова конференція “Проблеми економіки транспорту”.

За останні роки на кафедрі були виконані наступні дослідження:

 • Розробка методики розрахунку тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом та програмного забезпечення для розрахунку собівартості та тарифів.
 • Розробка методичних рекомендацій з визначення спеціальної вартості особливо привабливих об'єктів залізничного транспорту.
 • Розробка Методики розрахунку розміру збитків за пошкодження вантажних вагонів.
 • Удосконалення методів оцінки вартості підприємств.
 • Розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом в Україні.

На кафедрі видано монографії і підручники:

 • Гненний О.М. «Методи оцінки майна та майнових прав в Україні». Дніпропетровськ: видавництво Маковецький, 2012 р. 264 с.
 • Пшінько О.М., Бараш Ю.С., Марценюк Л. В.Управління вантажними вагонами компаній-операторів в умовах акціонування залізничного транспорту України – ДНУЗТ, 2013, 188 с.
 • Бараш Ю. С., Чаркіна Т. Ю. Управління конкурентоспроможністю залізничних пасажирських перевезень, Монографія / Ю.С.Бараш, Т.Ю. Чаркіна.-Дніпропетр. нац.ун-т залізн. трансп. ім..акад. В.Лазаряна.- Дніпропетровськ: Акцент ПП.. 2015.- 184 с.
 • Марценюк Л.В. Теоретичні практичні аспекти управління ефективністю залізничного туризму : монографія / Л. В. Марценюк; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2016. – 242 с. (14,07 о.в.а.).
 • Економіка залізничного транспорту: Підручник./ за ред. Ю.Ф. Кулаєва, Ю.С. Бараша, М.В. Гненного, О.М. Гненного. – Дніпропетровськ: ТОВ «Роял Принт», 2014. – 484 с.
 • Бараш Ю. С. Навчальний посібник «Менеджмент» для студентів вищих навчальних закладів залізничного транспорту у двох частинах.