Економіко-гуманітарний

Шановний абітурієнте!

Запрошуємо тебе здобути вищу економічну або філологічну освіту на економіко-гуманітарному факультеті. Кафедри факультету мають кваліфікований склад викладачів та здатні гарантувати отримання якісної вищої освіти.

За бажанням Ви можете обрати спеціалізацію за напрямами: «Облік, аудит і оподаткування», «Облік в банківських та фінансових установах», «Фінанси і кредит», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Переклад».

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників:

Структури Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України, Державної фіскальної служби України, СБУ, НБУ, Укрзалізниці, у різних суб’єктах підприємництва і бізнесу, банках, є можливість знайти себе в управлінській, науково-дослідній, педагогічній діяльності.

Можливі посади: фінансовий директор, головний бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, бухгалтер-експерт, керівник групи обліку, контролер-ревізор, економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності, економіст з фінансової роботи, економіст, аналітик, ревізор, податковий інспектор, аудитор, банківський співробітник, науковий співробітник, викладач, перекладач.

Передбачаються бюджетні місця держзамовлення та навчання на контрактній основі. При денній формі навчання також можливе паралельне навчання на військовій кафедрі, де за бажанням, як для хлопців так і дівчат, можливе додаткове отримання військової спеціальності та офіцерського звання.

Буклет "Облік, аудит та інтелектуальна власність"

Буклет "Фінанси та економічна безпека"

Буклет "Економіка та менеджмент"

Буклет "Філологія та переклад"

Список кафедр Економіко-гуманітарного факультету

Кафедра «Економіка та Менеджмент» виконує підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» (галузь знань «Управління та адміністрування», освітня програма «Менеджмент»), за спеціальністю 051 «Економіка» (освітня програма «Економічна кібернетика»). Підготовка фахівців за освітнім ступенем «Магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітні програми: «Менеджмент», «Управління проектами»).

Кафедра «Облік, аудит та інтелектуальна власність» виконує підготовку фахівців за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Облік і аудит»), (спеціалізація «Облік в банківських та фінансових установах»). Магістерська програма зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Облік і аудит»).

Кафедра «Фінанси та економічна безпека» виконує підготовку фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація «Фінанси і кредит». Дана спеціальність є учасником спільного освітнього проекту нашого університету з глобальною професійною організацією Дипломованих Фінансистів і Бухгалтерів (АССА – Association Chartered Certified Accountants) та Оксфорд Брукс Університету (Oxford Brooks University). Магістерська програма зі спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою»).

Кафедра «Філологія та переклад» Виконує підготовку фахівців за спеціальністю 035 «Філологія» (спеціалізація: 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)»). Магістерська програма зі спеціальності 035 «Філологія» (спеціалізація «Переклад»).

Кафедра «Філософія і соціологія». На протязі всього періоду її існування викладачі кафедри зосереджували основну увагу на формуванні гуманістичного світогляду студентів, ознайомлення їх з історією та новітніми підходами до розуміння явищ та процесів цивілізаційного розвитку та способами їх відображення в багатій палітрі сучасних тлумачень філософії, соціології, політології, релігієзнавства тощо. Успішна та результативна робота по викладанню означених курсів стала можливою завдяки системній науково-дослідницькій та методичній роботі викладачів кафедри.

Кафедра «Іноземні мови». Дисципліни кафедри: англійська, німецька, французька, які є важливою складовою частиною підготовки фахівців залізничної галузі в умовах постійного розширення міжнародних зв’язків України, посилення гуманізації та гуманітаризації вищої освіти і розрахована на студентів вищих закладів освіти IV рівня акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Кафедра «Українознавство» викладає такі навчальні дисципліни: «Історія України», «Історія української культури». «Історія та культура України», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Російська мова як іноземна».