Моніторинг результатів навчання

  • Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти включає вхідний, поточний, модульний, підсумковий контролі, перевірку залишкових знань студентів, атестацію.
  • У програмах навчальних дисциплін слід визначати критерії та процедури оцінювання знань за результатами навчання з усіх видів навчальних занять й виконання індивідуальних завдань, кваліфікаційних робіт.
  • Результати навчання виявляти через визначення рівня сформованості компетентностей.
  • Загальний порядок оцінювання знань студента, порядок розподілу балів, форми та види завдань, критерії оцінювання знань для кожної навчальної дисципліни доводити до відома студентів на початку навчального семестру.
  • Моніторинг рівня знань студентів з наступним аналізом якості навчання проводити відповідно до нормативних документів університету [2, 3, 4].
  • Результати моніторингу кафедри та факультети розміщувати в локальній системі університету з якості освіти.
  • Результати моніторингу постійно розглядати на засіданнях ректорату та Вченої ради університету.