ДОРОГІ ВИПУСКНИКИ ДІІТу!

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ ДИИТа!

У різні роки Ви навчались в одному з провідних університетів України – знаменитому ДІІТі, який у  2020 році буде відзначати свій 90-річний ювілей. За ці роки ДІІТ (спочатку Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту і сьогодні – Дніпровський національний університет залізничного   транспорту   імені   академіка В. Лазаряна)    підготував понад 80 тисяч випускників. За ці роки Ви, наші випускники, прославляли і прославляєте  ДІІТ в нашій країні, країнах СНД та на інших континентах.

Ви були студентами, аспірантами, докторантами, отримали дипломи спеціалістів, бакалаврів, магістрів, захистили дисертації кандидатів та докторів наук. Багато з Вас отримали державні нагороди, стали відомими керівниками міністерств, залізниць та підприємств.

ДІІТ був і залишається рідним домом для своїх випускників, не дивлячись на роки, що сплинули. Ми дуже цінуємо підтримку, яку надають ДІІТу наші випускники, і будемо вдячні вам за будь-яку допомогу, яка буде використана для фінансування важливих напрямків розвитку рідного ДІІТу. Бажаємо вам всього найкращого, благополуччя, успіхів у кар'єрі. До зустрічі на святкуванні ювілею ДІІТу!

З повагою, ректор університету,

професор Пшінько Олександр Миколайович

 

Основні напрямки розвитку університету, яким Ви можете надати благодійну підтримку

Освіта і наука:

• сприяння в освоєнні нових освітніх програм у сфері освіти;

• встановлення та розвиток міжнародних наукових та освітніх зв'язків ДІІТу;

• фінансування діяльності перспективних наукових лабораторій.

Розвиток та благоустрій  інфраструктури ДІІТу:

• зміцнення матеріально-технічної бази наукової і освітньої діяльності;

• благоустрій території університету.

Підтримка талановитої молоді:

• фінансування діяльності молодих вчених, зайнятих в реалізації перспективних НДР і НДДКР;

• матеріальна підтримка молодих викладачів, які розробляють і впроваджують передові методи навчання, інноваційні проекти і нові освітні технології;

• надання допомоги в комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності керівників наукових шкіл, молодих вчених, аспірантів, докторантів та  студентів ДІІТу.

Як надати підтримку університету

Безпосереднє перерахування грошових коштів на рахунок університету:

Реквізити:  Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна,  скорочена назва - (ДНУЗТ).

Назва банку: ДКСУ м.Київ,  МФО  820172, розрахунковий рахунок № 31253317201363,  код ЕДРПОУ  01116130,  свідоцтво № 100317069, призначення платежу: На розвиток університету

Якщо ви хочете укласти договір про надання благодійної допомоги - залиште заявку на електронну адресу: okorokovajulia2704@gmail.com. Ми зв'яжемося з Вами в самий найближчий час. Ми готові надати  всі звітні документи щодо використання коштів за призначенням. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном +38056- 371-51-02 або за  електронною адресою:   anatolij.radkevich@gmail.com  Радкевич Анатолій Валентинович – проректор університету.

Для фізичних осіб:

Ви можете внести благодійний внесок на розвиток університету будь-яким зручним для Вас способом:

1. Готівкою в касу університету - Наша адреса: м. Дніпро, вулиця академіка Лазаряна, 2, кімната 203, (другий поверх) каса.

2. Банківський переказ за вказаними вище реквізитами (роздрукувати квитанцію).

3. Передача університету матеріальних цінностей в натуральному вигляді (обладнання, матеріали, комп’ютерна техніка, тощо).

Завантажити звернення до випускників з нагоди 90-річчя університету

 

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ ДИИТа!

В разные годы Вы учились в одном из ведущих университетов Украины – знаменитом ДИИТе, который в 2020 году будет отмечать свой 90-летний юбилей. За эти годы ДИИТ (сначала Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта и сегодня - Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна) подготовил более 80 тысяч выпускников. За эти годы Вы, наши выпускники, прославляли и прославляете ДИИТ в нашей стране, странах СНГ и на других континентах.

Вы были студентами, аспирантами, докторантами, получили дипломы специалистов, бакалавров, магистров, защитили диссертации кандидатов и докторов наук. Многие из Вас получили государственные награды, стали известными руководителями министерств, железных дорог и предприятий.

ДИИТ был и остается родным домом для своих выпускников, несмотря на прошедшие годы. Мы очень ценим поддержку, которую оказывают ДИИТу наши выпускники, и будем благодарны вам за любую помощь, которая будет использована для финансирования важных направлений развития родного ДИИТа. Желаем вам всего наилучшего, благополучия, успехов в карьере. До встречи на праздновании юбилея ДИИТа!

С уважением, ректор университета,

профессор Пшинько Александр Николаевич

 

Основные направления развития университета, которым Вы можете оказать благотворительную поддержку

Образование и наука:

• содействие в освоении новых образовательных программ в сфере образования;

• установление и развитие международных научных и образовательных связей ДИИТа;

• финансирование деятельности перспективных научных лабораторий.

Развитие и благоустройство инфраструктуры ДИИТа:

• укрепление материально-технической базы научной и образовательной деятельности;

• благоустройство территории университета.

Поддержка талантливой молодежи:

• финансирование деятельности молодых ученых, занятых в реализации перспективных НИР и НИОКР;

• материальная поддержка молодых преподавателей, которые разрабатывают и внедряют передовые методы обучения, инновационные проекты и новые образовательные технологии;

• оказание помощи в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности руководителей научных школ, молодых ученых, аспирантов, докторантов и студентов ДИИТа.

 

Как оказать поддержку университету

Непосредственное перечисление денежных средств на счет университета:

Реквизиты: Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, сокращенное название - (ДНУЖТ). 

Название банка: ГКСУ г.Киев, МФО 820172, расчетный счет № 31253317201363, код ЕГРПОУ 01116130, свидетельство № 100317069, назначение платежа: На развитие университета.

Если вы хотите заключить договор о предоставлении благотворительной помощи - оставьте заявку на электронный адрес: okorokovajulia2704@gmail.com. Мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время. Мы готовы предоставить все отчетные документы об использовании средств по назначению. Дополнительную информацию можно получить по телефону (+38056-371-51-02 или по электронному адресу: anatolij.radkevich@gmail.com Радкевич Анатолий Валентинович - проректор университета.

 

Для физических лиц:

Вы можете внести благотворительный взнос на развитие университета любым удобным для Вас способом:

1. Наличными в кассу университета - Наш адрес: г. Днепр, улица академика Лазаряна, 2, комната 203, (второй этаж) касса.

2. Банковский перевод по указанным выше реквизитам (распечатать квитанцию).

3. Передача университета материальных ценностей в натуральном виде (оборудование, материалы, компьютерная техника и т.д.).

Скачать текст обращения к выпускникам по случаю годовщины 90-летия университета.